Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ. 266152
ΑΔΑ ΩΝ6Α465ΧΘΞ-ΠΟΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34)
Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες(Τηλ./Email) ανά Δ/νση : (Δ30) Ν. Παλαμάρη, 2106508519, n.palamari@yme.gov.gr
: (Δ32) Κ. Τζουμάκα, 2106508408, k.tzoumaka@yme.gov.gr
: (Δ34) Ε. Μπλάνα., 2106508933, e.blana@yme.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 08 Σεπτεμβρίου 2023
ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών
Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση χρήσης συστημάτων ασφαλείας (όπως ζώνες ασφαλείας και συστήματα συγκράτησης για παιδιά) σε λεωφορεία οχήματα (κατηγορίες Μ2, Μ3)
Σχετ. : α) Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 και η παράγραφος 17 του άρθρου 81 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2696/1999 (Α’ 57), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β) Η υπ’ αριθμ. 43917/5066/2006 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, με θέμα «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική χρησιμοποίηση ζωνών ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης για παιδιά στα οχήματα.» (Β’ 1468), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Η με αριθ. πρωτ. 17910/1225/2014 «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών - καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών» (Β’ 1229) υ.α. , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σε απάντηση ερωτημάτων για μεταφορά μαθητών με λεωφορεία κατηγοριών Μ2 και Μ3 (εκτός των αστικών) διευκρινίζονται τα παρακάτω:
1. Σύμφωνα με τα α) και β) σχετικά:
α. Οι επιβάτες των λεωφορείων από τριών ετών και άνω απαιτείται να χρησιμοποιούν όταν κάθονται ειδικά μέσα συγκράτησης και προστασίας, όπως ειδικά συστήματα (ή μέσα) συγκράτησης για παιδιά (τύποι CRS, κ.λ.π.), ζώνες ασφαλείας κ.λπ..
β. Τα ειδικά συστήματα (ή μέσα) συγκράτησης για παιδιά, όποτε απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, πρέπει να εγκρίνονται και να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα:
i. του κανονισμού αρ. 44 της ΟΕΕ/ΗΕ (44R03) ή της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ, ή
ii. του κανονισμού αρ. 129 της ΟΕΕ/ΗΕ ή κάθε περαιτέρω προσαρμογής του εν λόγω κανονισμού.
γ. Τα ειδικά συστήματα (ή μέσα) συγκράτησης για παιδιά εγκαθίστανται σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης (π.χ. το εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης, το ενημερωτικό φυλλάδιο ή ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις) που παρέχονται από τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης παιδιών, όπου δηλώνεται με ποιο τρόπο και σε ποιους τύπους οχημάτων μπορεί το σύστημα να χρησιμοποιείται με ασφάλεια.
δ. Οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται ότι είναι υποχρεωτικό να προσδένονται εφόσον κάθονται και το όχημα είναι εν κινήσει. Πρέπει να ενημερώνονται σχετικά κατ’ ελάχιστο από τον οδηγό, ή τον συνοδό ή το πρόσωπο που έχει ορισθεί αρχηγός της ομάδας.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του γ) σχετικού:
Τα καθίσματα ενηλίκων όλων των λεωφορείων, πλην των αστικών, που μεταφέρουν μαθητές, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά:
α. βρεφών, νηπίων (έως 4 ετών) και παιδιών (μαθητών Α' βάθμιας 5 έως 12 ετών) με ύψος μικρότερο ή ίσο του 1,50m εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς τους, ήτοι:
i. χρήση των κατάλληλων συστημάτων συγκράτησης παιδιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 2.1.1 του κανονισμού αρ. 44 ή του κανονισμού αρ. 129. της ΟΕΕ/ΗΕ
ii. στερέωση των συστημάτων συγκράτησης παιδιών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης.
β. παιδιών (μαθητών Α' βάθμιας 5 έως 12 ετών) με ύψος μεγαλύτερο του 1,50m και βάρος μεγαλύτερο των 36Kg.
γ. μαθητών Β' βάθμιας (γυμνασίου-λυκείου)
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι για όλα τα λεωφορεία, πλην των αστικών , κατηγοριών Μ2 και Μ3 - που μεταφέρουν μαθητές πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 7, αναφορικά με την αναγραφή στην άδεια κυκλοφορίας τους των συστημάτων συγκράτησης που διαθέτουν.
3. Επί της εφαρμογής των προαναφερθέντων κανονισμών για την καταλληλότητα των ειδικών συστημάτων (ή μέσων) συγκράτησης για παιδιά όποτε απαιτούνται (τύποι CRS, σήμανση κ.λ.π.) κατά την προηγούμενη παράγραφο, ισχύουν τα εξής:
α. Στα καθίσματα ενηλίκων, για τη μεταφορά παιδιών, μπορούν να τοποθετούνται κατάλληλα συστήματα συγκράτησης παιδιών (ΣΣΠ) (CRS) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 2.1.1 του κανονισμού αρ. 44 της ΟΕΕ/ΗΕ (44R03) - Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση συστημάτων συγκράτησης παιδιών για μηχανοκίνητα οχήματα («συστήματα συγκράτησης παιδιών»), ο οποίος από
την 1η Σεπτεμβρίου 2023 αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό αρ. 129 της ΟΕΕ/ΗΕ - Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση ενισχυμένων συστημάτων συγκράτησης παιδιών που χρησιμοποιούνται σε μηχανοκίνητα οχήματα [2021/1806], με αποτέλεσμα τα συστήματα συγκράτησης παιδιών που εγκρίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό αρ. 44 της ΟΕΕ/ΗΕ (44R03) πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 θα επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά και να τίθενται σε κυκλοφορία έως την 1η Σεπτεμβρίου 2024.
Ειδικότερα τα συστήματα συγκράτησης παιδιών φέρουν τις προβλεπόμενες από το σημείο 4 σημάνσεις των ανωτέρω αναφερόμενων κανονισμών (βλ. Παράρτημα 1).
Επιπλέον των σημάτων που περιγράφονται στο σημείο 4 των ανωτέρω κανονισμών, κάθε σύστημα συγκράτησης παιδιών φέρει σε κατάλληλο σημείο ένα διεθνές σήμα έγκρισης σύμφωνα με τον κανονισμό αρ. 44 της ΟΕΕ/ΗΕ (44R03) και τον κανονισμό αρ. 129 της ΟΕΕ/ΗΕ (βλ. Παράρτημα 2).
β. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται τα συστήματα αγκυρώσεων ISOFIX και οι αγκυρώσεις άνω πρόσδεσης ISOFIX του καθίσματος ενηλίκων, τα οποία προορίζονται για συστήματα συγκράτησης για παιδιά, οι προδιαγραφές αυτών πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό ΟΗΕ αρ. 145 της ΟΕΕ/ΗΕ - Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση οχημάτων όσον αφορά τα συστήματα αγκυρώσεων ISOFIX, τις αγκυρώσεις άνω πρόσδεσης ISOFIX και τις θέσεις καθημένων i-Size [2019/2142] ή στον κανονισμό αρ. 14.07 ΟΕΕ/ΗΕ - Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση οχημάτων όσον αφορά τις αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας [2019/2141] και για τη στερέωση των συστημάτων συγκράτησης παιδιών ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης.
Για την διευκόλυνση σας τα κείμενα των αναφερομένων κανονισμών μπορούν να προσπελαστούν στους παρακάτω συνδέσμους:
Καν. αρ. 44 -> https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:42020X1223
Καν. αρ.129 -> https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:42021X1806
Τα παραρτήματα 1 και 2 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
4. Παραβάσεις - κυρώσεις:
α. Για την παράβαση της μη χρήσης ζώνης από τον οδηγό (λεωφορείου δημοσίας χρήσης) επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο της επί τόπου αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με την περίπτωση στ. της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν.4530/18 (Α’59). Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται για διπλάσιο χρονικό διάστημα και ο παραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση για την επαναχορήγησή της. Το ίδιο διοικητικό μέτρο επιβάλλεται στον οδηγό για την παράβαση της μη χρήσης ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας κατά τη μεταφορά παιδιών, όταν δεν υπάρχει συνοδός.
β. Για την παράβαση της μη χρήσης ζώνης από τον συνοδό (όταν υπάρχει) του επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο των πενήντα (50) ευρώ όπως αυτό μειώθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 28 του ν.4530/18 (Α’59). Για την παράβαση της μη χρήσης ειδικών μέσων συγκράτησης και
προστασίας κατά τη μεταφορά παιδιών, όταν υπάρχει συνοδός σε αυτόν επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο των εκατό εβδομήντα πέντε (175) ευρώ, όπως αυτό μειώθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 28 του ν.4530/18 (Α’59).
5. Προς αποφυγή προβλημάτων στη μεταφορά μαθητών με την έναρξη της σχολικής χρονιάς παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω, δύο (2) μήνες από την έκδοση της παρούσας και την ενημέρωση των υπηρεσιών σας.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Χριστίνα Αλεξοπούλου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Email: trafficpolice.div@astynomia.gr
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Για την ενημέρωση Δήμων και Δημοτικών Αστυνομιών)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (για θέματα Μεταφορών)
3. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
4. Γενικό Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
5. Γενικό Διευθυντή Μεταφορών
6. Γενικό Διευθυντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
2. Περιφερειάρχες της Χώρας
3. Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας
4. Γενικούς/ές Διευθυντές/ντριες Μεταφορών των Περιφερειών της Χώρας
5. ΠΟΑΥΣ
6. ΓΕΠΟΕΤ
7. ΟΦΑΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2