Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ. Δ1δ/Γ.Π. οικ.45625
ΑΔΑ ΨΘ9Θ465ΦΥΟ-8ΦΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33
Πληροφορίες : Σ. Λαζαρίδου
Τηλέφωνο : 2132161352 e-mail : ddy@moh.gov.gr
Αθήνα 4-9-2023
ΠΡΟΣ: Π.Α.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διαδικασία αναγνώρισης φυσικών μεταλλικών νερών
Σχετ: α) Το υπ’ αριθμ. 433/83 Π.Δ. (ΦΕΚ Α' 163) «Όροι εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εμπόριο φυσικών μεταλλικών νερών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
β) Η Κ.Υ.Α. 56561/04 «Καθορισμός του καταλόγου, των οριακών τιμών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήμανση των συστατικών των φυσικών μεταλλικών νερών, καθώς και των όρων χρήσης του εμπλουτισμένου με όζον αέρα στην κατεργασία ορισμένων φυσικών μεταλλικών νερών και νερών πηγής» (ΦΕΚ Β’ 87)
γ) Η Α1β/4841/79 (ΦΕΚ Β' 696) Υγειονομική Διάταξη «Ποιότητα Εμφιαλωμένων νερών» όπως τροποποιήθηκε με την 1263/28.5.99 (ΦΕΚ Β’ 1070) Απόφαση για την ποιότητα των εμφιαλωμένων νερών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
δ) Η Υ14/10-7-2023 (4435 Β') Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη»
Η αναγνώριση του νερού μιας πηγής ως φυσικού μεταλλικού αποτελεί διαδικασία που προβλέπεται από το Π.Δ. 433/83 (ΦΕΚ Α'163), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (-α- σχετ.) το οποίο έχει εκδοθεί σε εναρμόνιση Ευρωπαϊκών Οδηγιών.
Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του (α) σχετ. η αναγνώριση ενός νερού μιας πηγής ως φμν γίνεται με Απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Αναγνώρισης ΦΜΝ. Διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή των λοιπών διατάξεων της κείμενης (σχετ. α,γ) νομοθεσίας (περί λειτουργίας εργοστασίων εμφιάλωσης φυσικών μεταλλικών νερών, περί κυκλοφορίας στο εμπόριο φυσικών μεταλλικών νερών) ανήκει στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Περιβαλλοντικής Υγιεινής των οικείων Π.Ε.
Στο πλαίσιο αυτό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν φάκελο με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και όλη τη σχετική αλληλογραφία, στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας, στο έδαφος της οποίας βρίσκεται η πηγή υδροληψίας.
Ο ανωτέρω φάκελος, αντίγραφο του οποίου θα τηρεί στο αρχείο της η Υπηρεσία σας, προωθείται, τόσο σε έντυπη, όσο και ηλεκτρονική μορφή, στο Υπουργείο Υγείας, στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος, Τμήμα Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος, προκειμένου να τεθεί υπόψη των μελών της Επιτροπής (άρθρο 1 του (α) σχετ.)
Για τις περιπτώσεις αιτημάτων αναγνώρισης νερών που προέρχονται από το έδαφος χωρών εκτός της Ε.Ε., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η σχετική αλληλογραφία υποβάλλονται στην Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας της τελωνειακής έδρας εισαγωγής του νερού.
Ακολούθως παρατίθενται σε μορφή πινάκων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώριση φυσικών μεταλλικών νερών.
Α. ΝΕΡΑ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου. Στην περίπτωση που πρόκειται για εταιρεία προσκομίζεται επιπλέον αντίγραφο του καταστατικού αυτής. Η αίτηση θα συνοδεύεται με αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας της πηγής υδροληψίας.
Στην αίτηση θα αναφέρεται :
i. η ονομασία της πηγής υδροληψίας (πηγή ή γεώτρηση)
ii. η ζητούμενη εμπορική επωνυμία του νερού
iii. η ονομασία κυκλοφορίας του νερού ( φυσικό μεταλλικό νερό ή φυσικό μεταλλικό νερό φυσικώς αεριούχο ή φυσικό μεταλλικό νερό ενισχυμένο με αέριο πηγής ή φυσικό μεταλλικό νερό με προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα)
iv. τυχόν ενδείξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ του (α) σχετικού (π.χ, χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα, κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο....)
2. Υδρογεωλογική μελέτη της πηγής υδροληψίας του υπό αναγνώριση φυσικού μεταλλικού νερού, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι Τμήμα ΙΙ σημείο Ι.1 του (α) σχετικού.
3. Πρόσφατες φυσικές, χημικές και φυσικοχημικές αναλύσεις (1 τουλάχιστον για κάθε εποχή του έτους) όπως προβλέπονται :
Α. Στο Παράρτημα Ι Τμήμα ΙΙ σημείο Ι.2 του (α) σχετ., ήτοι :
• Την παροχή της πηγής
• θερμοκρασία του νερού στην πηγή και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος
• στερεό υπόλειμμα στους 180ο C και 260ο C
• αγωγιμότητα
• pH
• ανιόντα (βορικά, ανθρακικά, χλωριούχα, όξινα ανθρακικά,
φωσφορικά, πυριτικά, θειικά κ.α. )
• κατιόντα (αργίλιο, αμμώνιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, νάτριο κ.α. )
• μη ιονισμένα στοιχεία ( ολικός οργανικός άνθρακας, ελεύθερο διοξείδιο του άνθρακα κ.α. )
• ιχνοστοιχεία ( σίδηρος, ιώδιο, φθόριο, ψευδάργυρος, χρώμιο, κοβάλτιο, κασσίτερος, άζωτο κ.α. )
και επιπλέον
Β. Χημικές αναλύσεις για τα συστατικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της (β) σχετ. ήτοι:
> αντιμόνιο> μόλυβδος
> αρσενικό> μαγγάνιο
> βάριο> υδράργυρος
> βόριο> νικέλιο
> κάδμιο> νιτρικά
> χρώμιο> νιτρώδη
> χαλκός> σελήνιο
> κυανιούχα
Γ. Ανάλυση των κάτωθι ειδικών παραμέτρων :
-> πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες
-> πτητικές οργανικές ενώσεις
->τριαλομεθάνια
-> παρασιτοκτόνα
4. Πρόσφατες μικροβιολογικές αναλύσεις ( 1 τουλάχιστον για κάθε εποχή του έτους), όπως προβλέπονται στο Παράρτημα Ι Τμήμα ΙΙ σημείο Ι.3 του (α) σχετ. ήτοι :
❖ απουσία κολοβακτηριδίων (E. coli) και ολικών κολοβακτηριοειδών σε
250 ml όγκο νερού
❖ απουσία εντεροκόκκων σε 250 ml όγκο νερού
❖ απουσία σπορογόνων, θειαναγωγικών αναερόβιων μικροβίων (clostridium perfingens) σε 50 ml όγκο νερού
❖ απουσία πυοκυανικής ψευδομονάδας ( pseudomonas aeruginosa) σε
250 ml όγκο νερού
❖ καταμέτρηση αποικιών επιζώντων μικροβίων ανά χιλιοστόλιτρο νερού
α. σε 22ο C για 72 ώρες
β. σε 37ο C για 24 ώρες
Οι αναλύσεις για την καταμέτρηση τους θα πρέπει να γίνουν εντός 12 ωρών από δειγματοληψία και τα δείγματα νερού να μεταφερθούν υπό συνθήκες ψύξης (10 έως 40C) .
Όλες οι ως άνω προβλεπόμενες αναλύσεις θα πρέπει να έχουν διενεργηθεί σε διαπιστευμένα εργαστήρια (με απαραίτητη την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού διαπίστευσης).
Σημειώνεται ότι μία τουλάχιστον δειγματοληψία για χημικές, φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις θα πρέπει να έχει διενεργηθεί με ευθύνη της αρμόδιας Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Υγιεινής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η πηγή ή η γεώτρηση. Το κόστος των αναλύσεων βαρύνει τον ενδιαφερόμενο.
5. Πιστοποιητικό καταλληλότητας από άποψη ραδιενέργειας το οποίο θα εκδίδεται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.
6. Υπόδειγμα ετικέτας με την οποία θα κυκλοφορεί το εμφιαλωμένο νερό στο εμπόριο
7. Άδεια χρήσης νερού ( για βιομηχανική χρήση - εμφιάλωση), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 146896/ 2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2878/Β/27.10.2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
8. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται :
i. ότι «το νερό δεν υπόκειται σε επεξεργασία απολύμανσης» και
ii. εάν υπόκειται σε κάποια κατεργασία όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του (α) σχετ. ή στον Κανονισμό με αριθμ. 115/2010 ή όχι. Σε περίπτωση που υπόκειται να αναφερθεί το είδος της κατεργασίας (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του (α) σχετ. ή στον Κανονισμό με αριθμ. 115/2010).
9. Έκθεση υγειονομικής αναγνώρισης της πηγής υδροληψίας του νερού το οποίο προορίζεται για αναγνώριση ως φμν, από την οποία θα διαπιστώνεται αν η πηγή υδροληψίας βρίσκεται σε απόλυτα υγιεινό περιβάλλον και έχει πλήρη τεχνική και υγειονομική προστασία έναντι εστιών και γενικά κινδύνων ρύπανσης και μόλυνσης (αποστάσεις ασφαλείας από εστίες ρύπανσης και μόλυνσης γενικώς και από κατοικίες...), (άρθρο ι8 της (γ) σχετ.).
Η υγειονομική αναγνώριση θα πραγματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η πηγή υδροληψίας.
Η Επιτροπή αναγνώρισης φυσικών μεταλλικών νερών, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων κατά περίπτωση (διενέργεια αναλύσεων, αυτοψία από την ίδια την Επιτροπή κλπ).
Β. ΝΕΡΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οποία θα αναφέρεται :
I. το όνομα της πηγής υδροληψίας (πηγή ή γεώτρηση)
II. η ζητούμενη εμπορική επωνυμία του νερού
III. η ονομασία κυκλοφορίας του νερού ( φυσικό μεταλλικό νερό ή φυσικό
μεταλλικό νερό φυσικώς αεριούχο ή φυσικό μεταλλικό νερό ενισχυμένο με αέριο πηγής ή φυσικό μεταλλικό νερό με προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα)
IV. τυχόν ενδείξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ του (α) σχετικού
2. Πιστοποιητικό με το οποίο θα πιστοποιείται από την αρμόδια αρχή της χώρας από το έδαφος της οποίας προέρχεται το νερό προς αναγνώριση ότι:
α) το νερό πληροί τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι Τμήμα Ι της Οδηγίας 2009/54/ΕΚ και
β) η ίδια Αρχή (Υπουργείο Υγείας της χώρας ή άλλη υπηρεσία) ασκεί συστηματικό έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Παραρτήματος ΙΙ σημεία 2 και 3 της Οδηγίας 2009/54/ΕΚ .
Το πιστοποιητικό θα συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού δεν μπορεί να υπερβαίνει μια περίοδο πέντε ετών.
3. Υδρογεωλογική μελέτη της πηγής υδροληψίας, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι Τμήμα ΙΙ σημείο 1.1 της Οδηγίας 2009/54/ΕΚ, (θεωρημένη από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης και επίσημα μεταφρασμένη).
4. Πρόσφατες φυσικές, χημικές και φυσικοχημικές αναλύσεις ( 1 τουλάχιστον) όπως
προβλέπονται :
Α. Στο Παράρτημα Ι Τμήμα ΙΙ σημείο Ι.2 της Οδηγίας 2009/54/ΕΚ (επίσημα μεταφρασμένες), ήτοι :
• θερμοκρασία του νερού στην πηγή και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος
• στερεό υπόλειμμα στους 180ο C και 260ο C
• αγωγιμότητα
• pH
• ανιόντα ( βορικά, ανθρακικά, χλωριούχα, όξινα ανθρακικά, φωσφορικά, πυριτικά, θειικά κ.α.)
• κατιόντα (αργίλιο, αμμώνιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, νάτριο κ.α.)
• μη ιονισμένα στοιχεία ( ολικός οργανικός άνθρακας, ελεύθερο διοξείδιο του άνθρακα κ.α. )
• ιχνοστοιχεία ( σίδηρος, ιώδιο, φθόριο, ψευδάργυρος, χρώμιο, κοβάλτιο, κασσίτερος, άζωτο κ.α.),
και επιπλέον
Β. Χημικές αναλύσεις για τα συστατικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2003/40/ΕΚ (επίσημα μεταφρασμένες) , ήτοι:
> αντιμόνιο> μόλυβδος
> αρσενικό> μαγγάνιο
> βάριο> υδράργυρος
> βόριο> νικέλιο
> κάδμιο> νιτρικά
> χρώμιο> νιτρώδη
> χαλκός> σελήνιο
> κυανιούχα
Γ. Ανάλυση των κάτωθι ειδικών παραμέτρων :
❖ πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες
❖ πτητικές οργανικές ενώσεις
❖ τριαλομεθάνια
❖ παρασιτοκτόνα
5. Πρόσφατες μικροβιολογικές αναλύσεις (1 τουλάχιστον) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι Τμήμα ΙΙ σημείο 1.3 της Οδηγίας 2009/54/ΕΚ (επίσημα μεταφρασμένες).
Οι δειγματοληψίες για τις φυσικές, χημικές, φυσικοχημικές καθώς και μικροβιολογικές αναλύσεις θα πρέπει να έχουν διενεργηθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας από το έδαφος της οποίας προέρχεται το νερό προς αναγνώριση.
6. Δείγμα ετικέτας με την οποία θα κυκλοφορεί το νερό στο εμπόριο στην ελληνική γλώσσα.
7. Πιστοποιητικό καταλληλότητας από άποψη ραδιενέργειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι Τμήμα ΙΙ σημ.1.2.9 της Οδηγίας 2009/54/ΕΚ, το οποίο θα έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης επίσημα μεταφρασμένο.
8. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι:
α. «το νερό δεν υπόκειται σε επεξεργασία απολύμανσης» και
β. εάν υπόκειται σε κάποια κατεργασία όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του (α) σχετ. ή στον Κανονισμό με αριθμ. 115/2010 ή όχι. Σε περίπτωση που υπόκειται να αναφερθεί το είδος της κατεργασίας (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του (α) σχετ. ή στον Κανονισμό με αριθμ. 115/2010).
Η Επιτροπή αναγνώρισης φυσικών μεταλλικών νερών, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων κατά περίπτωση (διενέργεια αναλύσεων, αυτοψία από την ίδια την Επιτροπή κλπ).
Σε συνέχεια των ανωτέρω επισημαίνονται τα εξής:
Τα εμφιαλωμένα νερά που έχουν αναγνωριστεί ως φυσικά μεταλλικά νερά από την αρμόδια αρχή Κράτους- Μέλους της Ε.Ε. κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ελλάδα χωρίς να απαιτείται επιπλέον έγκριση από τη χώρα μας.
Ο κατάλογος των αναγνωρισμένων φυσικών μεταλλικών νερών δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να αναζητηθεί στη διεύθυνση:
https://food.ec.europa.eu/system/files/2023-06/labelling-nutrition_mineral-waters_list_eu-recognised_0.pdf.
Επιπροσθέτως:
α) Προκειμένου ένα αναγνωρισμένο φυσικό μεταλλικό νερό, σύμφωνα με τις διατάξεις του (α) σχετ., να κυκλοφορήσει στο εμπόριο και με τις ονομασίες:
- φυσικό μεταλλικό νερό φυσικώς αεριούχο,
- φυσικό μεταλλικό νερό ενισχυμένο με αέριο πηγής,
- φυσικό μεταλλικό νερό με προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα,
θα πρέπει να έχει προηγηθεί η συμπλήρωση της Απόφασης αναγνώρισης του Φυσικού Μεταλλικού Νερού
β) Για οποιαδήποτε μεταβολή της ετικέτας με την οποία έχει αναγνωρισθεί ένα φυσικό μεταλλικό νερό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνουν αμελλητί την Υπηρεσία μας, προκειμένου να τίθεται για γνωμοδότηση στην αρμόδια Επιτροπή Αναγνώρισης ΦΜΝ
Τα ανωτέρω είναι απαραίτητα ώστε, κατά τους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία ελέγχους (εμφιάλωση, εμπόριο,) οι ενδείξεις επί των ετικετών των φμν που κυκλοφορούν στο εμπόριο να είναι σύμφωνες με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Τέλος, στο πλαίσιο της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της Υπηρεσίας, με γνώμονα την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
1. Πριν την προώθηση των σχετικών αιτημάτων στην Κεντρική Υπηρεσία, οι Υπηρεσίες σας πρέπει να έχουν προβεί σε έλεγχο της πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών του φακέλου, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη αναπομπή των αιτημάτων από την αρμόδια Επιτροπή Αναγνώρισης Φυσικών Μεταλλικών Νερών.
2. Σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις εμφιάλωσης Φυσικών Μεταλλικών Νερών της περιοχής σας με βάση τα αρχεία που τηρούνται στις Υπηρεσίες σας, να παρέχεται ενημέρωση προς τους ενδιαφερόμενους, σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, με σκοπό την προστασία και διασφάλιση των καταναλωτών και της Δημόσιας Υγείας εν γένει.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
α) Δ/νσεις Δημόσιας Υγιεινής
& Κοινωνικής Μέριμνας
Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής
& Υγειονομικού Ελέγχου
Έδρες τους
β) Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής
& Υγειονομικού ελέγχου
Έδρες τους
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Περ/ντος & Ενέργειας
Γενική Δ/νση Υδάτων
Δ/νση Προστασίας & Διαχείρισης
Υδάτινου Περιβάλλοντος
Λ. Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
2. Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
Δ/νση Υδατικών Πόρων &
Γεωθερμίας
Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, 13677 Αχαρναί
3. Α.Α.Δ.Ε.
Γενική Δ/νση Γ.Χ.Κ.
Δ/νση Αλκοόλης & Τροφίμων
Τσόχα 16 , 115 Αθήνα
4. Ε.Ο.Δ.Υ. - ΚΕΔΥ
Α. Φλέμινγ 34
166 72 Βάρη
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. Αναπλ. Υπουργού Υγείας
2. Γρ. Γεν. Γραμμ. Δημ. Υγείας
3. Γρ. Προιστ. Γεν. Δ/νσης Δ.Υ.& Π. Ζ.
4. Δ1δ (4)