Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: Γ4α/Γ.Π.46251
ΑΔΑ 6ΡΕΟ465ΦΥΟ-Ψ54
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ν.Π.
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Τ. Κ.10433, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 216 1208 1218, 1207,1221, 1224,1226,1227
Email: dpnp_a@moh.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Αθήνα, 05/09/2023
Προς: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων-οδηγιών για τη διαδικασία συνέντευξης και επιλογής υποψηφίων
ΣΧΕΤ: Η υπ'αρ. Γ4α/Γ.Π.οικ.11510/20-02-2023(ΦΕΚ/Β/1021) Υπουργική Απόφαση
Με αφορμή ερωτήματα των γραμματέων των νοσοκομείων για προβλήματα που προέκυψαν αναφορικά με τη διαδικασία συνέντευξης των υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Γ4α/Γ.Π.οικ. 11510/20.2.2023 (ΦΕΚ/Β/1021) υπουργικής απόφασης, διευκρινίζουμε τα εξής:
Το συμβούλιο συνεντεύξεων των νοσοκομείων, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την τελευταία συνεδρίασή του, συντάσσει πίνακα τελικής βαθμολογίας και επιλογής, ο οποίος αναρτάται με ευθύνη του, στον ιστότοπο του νοσοκομείου, με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του κάθε υποψηφίου.
Ο υποψήφιος που κατατάσσεται πρώτος στον παραπάνω πίνακα υποχρεούταινα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της θέσης, στις γραμματείες των Συμβουλίων, που είναι αρμόδια για τη διενέργεια της συνέντευξης και διαμόρφωσης βαθμολογίας, για τις θέσεις στις οποίες υπέβαλε αίτηση, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, από την ανάρτηση του τελευταίου χρονολογικά τελικού πίνακα βαθμολογίας των θέσεων που διεκδίκησε. Εντός της ίδιας προθεσμίας ο υποψήφιος υποχρεούται να ενημερώσει τους λοιπούς φορείς, για την αποδοχή του. Η δήλωση αποδοχής μιας (1) θέσης είναι υποχρεωτική για όλους τους διοριστέους και ισοδυναμεί με αυτοδίκαιη παραίτηση από τη διεκδίκηση των άλλων θέσεων για τις οποίες έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής από τον υποψήφιο ισοδυναμεί με μη αποδοχή της θέσης.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που υποψήφιος έχει καταταγεί, στους τελικούς πίνακες βαθμολογίας, πρώτος, σε περισσότερες από μία θέσεις.
Ο υποψήφιος που κατατάσσεται πρώτος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει, πριν από την ανάρτηση του τελευταίου χρονολογικά πίνακα για τις θέσεις που έχει διεκδικήσει, υπεύθυνη δήλωση αποδοχής, στην οποία θα δηλώνει και την ταυτόχρονη παραίτησή του από τη διεκδίκηση των άλλων θέσεων.
Σε περίπτωση που ο πρώτος στον πίνακα επιλέξει άλλη θέση ή σε περίπτωση μη αποδοχής θέσης από κάποιον υποψήφιο, καλείται ο αμέσως επόμενος στη σειρά κατάταξης (εφόσον δεν έχει αποδεχτεί άλλη θέση), ο οποίος υποχρεούται, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση αποδοχής.
Εάν εξαντληθούν για οποιονδήποτε λόγο οι επιτυχόντες, δύναται να επαναληφθεί η διαδικασία της συνέντευξης με την κλήση επιλαχόντων από τον αρχικό πίνακα κατάταξης.
Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, η γραμματέας του συμβουλίου με την ανάρτηση του τελικού πίνακα ενημερώνει εγγράφως τον πρώτο στον πίνακα επιλογής για τα εξής:
-> την κατάταξή του και την προθεσμία αποδοχής εκ μέρους του της θέσης.
-> την προθεσμία αποδοχής στην περίπτωση που έχει καταταγεί στην πρώτη πεντάδα υποψηφίων και σε άλλες θέσεις της ίδια έγκρισης, η οποία αρχίζει την επομένη της τελευταίας ανάρτησης του συμβουλίου των θέσεων που έχει διεκδικήσει.
-> Τη δυνατότητα αποδοχής της θέσης, πριν την ανάρτηση του τελευταίου χρονολογικά πίνακα, με υπεύθυνη δήλωση στην οποία ρητά θα δηλώνει ότι παραιτείται από τη διεκδίκηση των άλλων θέσεων της ίδιας έγκρισης.
Σε κάθε περίπτωση η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής ισοδυναμεί με αυτοδίκαιη παραίτηση από τη διεκδίκηση των άλλων θέσεων, της ίδιας έγκρισης, για τις οποίες ο ιατρός έχει υποβάλλει υποψηφιότητα.
Παραδείγματα:
• Υποψήφιος που έχει διεκδικήσει μια (1) θέση μόνο, υποχρεούται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του πίνακα να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση αποδοχής.
• Υποψήφιος που έχει διεκδικήσει τρεις (3) θέσεις νοσοκομείων (π.χ. Τρικάλων, Λαμίας και Βόλου) και έχει καταταγεί πρώτος σε δυο από αυτά (π.χ. Λαμίας και Βόλου), ενώ αναμένει τον πίνακα για το τρίτο νοσοκομείο (π.χ. Τρικάλων) υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση αποδοχής εντός δυο ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα για το τρίτο. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος καταθέσει υπεύθυνη δήλωση αποδοχής για τη θέση π.χ. της Λαμίας πριν από την ανάρτηση του τελευταίου πίνακα (νοσοκομείου Τρικάλων), πρέπει να δηλώνει ρητά και την παραίτησή του από τη διεκδίκηση τόσο από τη θέση του νοσοκομείου Βόλου όσο και από τη θέση του νοσοκομείου Τρικάλων. Στο εν λόγω παράδειγμα η γραμματέας του συμβουλίου του νοσοκομείου Λαμίας θα πρέπει να ενημερώσει τις γραμματείς των συμβουλίων των νοσοκομείων Βόλου και Τρικάλων για την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του γιατρού.
• Υποψήφιος που έχει διεκδικήσει στην ίδια έγκριση προκήρυξης θέσεις νοσοκομείων και θέσεις φορέων Π.Φ.Υ. (Κ.Υ., Π.Π.Ι. κ.λ.π.) υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση αποδοχής, μετά από την ανάρτηση όλων των πινάκων τόσο για τις θέσεις των νοσοκομείων όσο και για τις θέσεις των φορέων Π.Φ.Υ. Π.χ. υποψήφιος για το Κ.Υ. Αλεξάνδρας και το νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ που θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση αποδοχής για τη θέση του Κ.Υ. Αλεξάνδρας στον πίνακα του οποίου κατετάγη πρώτος πριν από την ανάρτηση πίνακα για το νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ, πρέπει να δηλώσει ρητά και την παραίτησή του από την άλλη θέση.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης των υπεύθυνων δηλώσεων το Συμβούλιο συνέντευξης που εδρεύει στο νοσοκομείο, διαβιβάζει το πλήρες πρακτικό στην αρμόδια Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Ν.Π. του Υπουργείου Υγείας, συνοδευόμενο με την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής και το φάκελο του ιατρού που διορίζεται σε έντυπη μορφή. Στο πρακτικό θα επισυνάπτονται το πρακτικό του συμβουλίου της αρμόδιας ΥΠΕ, οι αναρτημένοι πίνακες ανά συνεδρίαση συμπεριλαμβανομένου του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στη διαδικασία της συνέντευξης. Στους πίνακες που θα διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, θα αναφέρεται υποχρεωτικά και το ονοματεπώνυμο του κάθε υποψηφίου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Υ.ΠΕ της χώρας (προκειμένου
να ενημερώσουν τα συμβούλια
αρμοδιότητάς τους)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Υγείας
3. Γραφείο Προϊστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας
4. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π./Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ