Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. 42625
ΑΔΑ 6ΓΝ0465ΦΥΟ-ΠΑΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα 07/09/2023
Ταχ. Δ/νση Αριστοτέλους 19, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας 10433
Πληροφορίες Κ. Μπλούκος, Ο.
Παντελά
Τηλέφωνο 2132161345
Email ddy@moh.gov.gr
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ: «Διενέργεια αεροψεκασμών προνυμφοκτονίας για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στην Π.Ε. Ζακύνθου για το έτος 2023 »
Σχετ.
1. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 131).
2. Την αριθμ. Υ14/09.07.2023 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη» (ΦΕΚ Β’ 4435).
3. Η υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 11942/24-02-2023 Εγκύκλιος «Προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2023» (ΑΔΑ: 9Π8Α465ΦΥΟ-ΛΗΤ)
4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 62/2689/23-01-2023 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγκεκριμένα βιοκτόνα σκευάσματα για την αντιμετώπιση των κουνουπιών» (ΑΔΑ: 9Π8Α465ΦΥΟ-ΛΗΤ)
5. Το υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.15880/23-03-2023 έγγραφό μας «Διενέργεια αεροψεκασμών προνυμφοκτονίας για το έτος 2023».
6. Το υπ’ αρ. πρωτ. 48601/9335/02-08-2023 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας/Π.Ε. Ζακύνθου/Περιφέρεια Ιονίων Νήσων «Αίτημα για Χορήγηση Έγκρισης Διενέργειας Αεροψεκασμών Προνυμφοκτονίας για την Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιοχή Λίμνης Κερίου στη Ζάκυνθο για το έτος 2023».
7. Το από 14/08/23 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Π.Ε. Ζακύνθου με θέμα: Διευκρινίσεις σε αίτημα για έγκριση αεροψεκασμών προνυμφοκτονίας στη Ζάκυνθο 2023
8. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Τροπικών Νοσημάτων κατά την 40η συνεδρίασή της στις 28-08-2023.
Σε εφαρμογή της Εγκυκλίου μας αναφορικά με τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών για το έτος 2023 (σχετ. 3 και 4), η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Τροπικών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας (σχετ. 8) στα αιτήματα των Περιφερειών, εγκρίνει υπό τις προϋποθέσεις που ακολουθούν την διενέργεια αεροψεκασμών προνυμφοκτονίας για το τρέχον έτος σε περιοχές που δεν προσεγγίζονται με επίγεια μέσα και περιγράφονται στο σχετικό αίτημα (σχετ. 6 και 7) και ειδικότερα:
Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: με τη χρήση ψεκαστικού πτητικού μέσου (drone), σε έκταση περί των 230 στρεμμάτων στην περιοχή Λίμνης Κερίου στην Ζάκυνθο, που αποτελεί ένα φυσικό υγροτοπικό σύστημα.
Προϋποθέσεις εφαρμογής αεροψεκασμών προνυμφοκτονίας:
1. Για τις προαναφερόμενες εφαρμογές αεροψεκασμών προνυμφοκτονίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο τα εγκεκριμένα για χρήση από αέρος βιολογικά βιοκτόνα που αναφέρονται στο υπ’αρ. πρωτ 62/2689/23-01-2023 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (επισυνάπτεται ως Παράρτημα στην εγκύκλιο του 2023 ), τα οποία σύμφωνα με το σχετ. 4 έγγραφο παραμένουν σε ισχύ.
2. Η εφαρμογή των σκευασμάτων θα γίνει υπό την ευθύνη, εποπτεία και καθοδήγηση των αρμόδιων Διευθύνσεων της Περιφέρειάς σας, οι οποίες θα λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για την ορθή εφαρμογή τους, σύμφωνα πάντα με τους όρους και περιορισμούς (δόση, συχνότητα εφαρμογής κ.λπ.) που καθορίζονται στις αναφερόμενες στο σχετ. 4 εγκρίσεις κυκλοφορίας των εγκεκριμένων για χρήση από αέρος σκευασμάτων, καθώς και στην σχετ. 3 Εγκύκλιο. Τονίζεται η ανάγκη τεκμηρίωσης των εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο και η διασφάλιση ομοιόμορφης κάλυψης των επιφανειών.
3. Αναφορικά με τα πτητικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν στους αεροψεκασμούς (ελικόπτερα, αεροπλάνα πολύ χαμηλής πτήσης ή άλλου τύπου πτητικά μέσα π.χ. drones), πρέπει να πληρούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που θέτει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
4. Μετά το τέλος των εφαρμογών, οι εποπτεύουσες Υπηρεσίες της Περιφέρειάς σας οφείλουν να μας υποβάλλουν λεπτομερείς εκθέσεις για όλα τα στάδια εφαρμογής της μεθόδου, καθώς και στοιχεία για την αποτελεσματικότητά της.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε προηγουμένως να εξαντλούνται όλα τα μέτρα εξυγίανσης των εστιών ανάπτυξης των προνυμφών και της εφαρμογής προνυμφοκτόνων από εδάφους.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
■ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
(M.Georgota@pk.gov.gr, gdygeia@pkm.gov.gr)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
■ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (bvagias@minagric.gr,ethrapsanaki@minagric.gr)
■ ΕΟΔΥ - Υπόψη κ.Πρόεδρου (president@eody.gov.gr)
■ Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο :( a.michaelakis@bpi.gr)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. Αναπλ.Υπουργού
2. Γρ. Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας
3. Γρ. Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
4. Δ/νση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Έκτακτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας
5. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος - Τμήμα Α’