Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.42623
ΑΔΑ ΨΣΦΠ465ΦΥΟ-ΨΞΠ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση Αριστοτέλους 19, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας 10433
Πληροφορίες Κ. Μπλούκος,
Ο. Παντελά
Τηλέφωνο 2132161345
Email ddy@moh.gov.gr
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα 07/09/2023
ΠΡΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ: «Κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας χρήσης χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV και LV εφαρμογή από εδάφους και αέρος για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 2023».
Σχετ.
1. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 131).
2. Την αριθμ. Υ14/09.07.2023 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη» (ΦΕΚ Β’ 4435).
3. Η υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 11942/24-02-2023 Εγκύκλιος «Προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2023» (ΑΔΑ: 9Π8Α465ΦΥΟ-ΛΗΤ) ».
4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 62/2689/23-01-2023 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγκεκριμένα βιοκτόνα σκευάσματα για την αντιμετώπιση των κουνουπιών» (ΑΔΑ: 9Π8Α465ΦΥΟ-ΛΗΤ) .
5. Το υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 19275/28-03-2023 έγγραφό μας «Σκευάσματα, όροι και προϋποθέσεις για την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή ULV ακμαιοκτονίας από εδάφους και από αέρος, για το έτος 2023».
6. Το υπ’ αρ. πρωτ. 4241/111270/28-04-2023 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατ’ εξαίρεση χρήση βιοκτόνου σκευάσματος Aqua K-othrine EW για ULV εφαρμογή από αέρος και από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών» (ΑΔΑ: 9ΡΛΛ4653ΠΓ-409).
7. Η υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.24160/23-05-2023 έγγραφό μας «Κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από εδάφους και αέρος για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας (Π.Ε. Λάρισας), την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2023» (ΑΔΑ: 9ΟΙ2465ΦΥΟ-Ο2Ν).
8. Το υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. 39334/26-07-2023 έγγραφό μας «Κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από εδάφους και αέρος για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής για το έτος 2023» (ΑΔΑ: ΨΞΚΦ465ΦΥΟ-ΠΑΘ)
9. Το υπ’ αρ. πρωτ. 130319/07-08-2023 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας/Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας «Αίτημα για χορήγηση άδειας χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV και LV εφαρμογή από εδάφους και αέρος για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
10. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Τροπικών Νοσημάτων κατά την 40η συνεδρίασή της στις 28-08-2023.
Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπ’ όψη τη σοβαρότητα των επιπτώσεων που προκαλούν τα κουνούπια στη δημόσια υγεία και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε κάθε περιοχή, μετά από την σύμφωνη γνώμη των μελών της Επιτροπής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Τροπικών Νοσημάτων (σχετ.10), αποφάσισε τη χορήγηση άδειας για εφαρμογή ακμαιοκτονιών ULV από εδάφους και αέρος, στις περιοχές που αναφέρονται στο ανωτέρω σχετ. (9) έγγραφό σας .
Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή ακμαιοκτονιών ULV από εδάφους και αέρος πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:
• Οι εφαρμογές αυτές θα πρέπει να υλοποιούνται ως συμπληρωματικό μέτρο και εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο από τις αρχές δημόσιας υγείας των Περιφερειών (όπως αυτό επισημαίνεται και στο Δ2 της σχετ.3 Εγκυκλίου).
• Η διαχείριση εστιών και οι προνυμφοκτονίες πρέπει να παραμένουν ως το πρωταρχικό εργαλείο για τη διαχείριση των κουνουπιών και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εκτελούνται συστηματικά, εγκαίρως και ορθά (όπως αυτό επισημαίνεται και στο Δ1, παράγραφος 8 της σχετ. 3 Εγκυκλίου).
• Είναι σημαντική η τεκμηρίωση της επαρκούς και αποτελεσματικής υλοποίησης της εφαρμογής των βιοκτόνων, ιδανικά σε πραγματικό χρόνο μέσω παρακολούθησης του στόλου οχημάτων που συμμετέχουν στο έργο, καθώς και της καταγραφής του συνόλου των δράσεων, της συλλογής δεδομένων, αλλά και του ελέγχου του πληθυσμού κουνουπιών πριν και μετά τις εφαρμογές (όπως αυτό επισημαίνεται και στο Δ1, παράγραφος 9 της σχετ. 3 Εγκυκλίου).
• Είναι απαραίτητη η αυστηρή τήρηση όλων των όρων, τις προϋποθέσεων, περιορισμών, τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέτρα ασφαλείας (για το περιβάλλον - χλωρίδα και πανίδα, τον τοπικό πληθυσμό/ κατοίκους και τους χειριστές των εφαρμογών), που προβλέπονται στη σχετ. 3 Εγκύκλιο και στα σχετ. 4 έως 6 έγγραφα και Αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε περιοχές όπου επιτρέπεται και μπορούν να εφαρμοσθούν -κατ' εξαίρεση- τα συγκεκριμένα ακμαιοκτόνα βιοκτόνα.
• Οι ULV εφαρμογές θα γίνονται με την χρήση μόνο των εγκεκριμένων για το σκοπό αυτό βιοκτόνων σκευασμάτων (σχετ. 6), υπό την ευθύνη, εποπτεία και καθοδήγηση των αρμοδίων Διευθύνσεων της Περιφέρειάς σας, οι οποίες θα λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για την ορθή εφαρμογή τους σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται στη σχετ.5 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Μετά το τέλος των προαναφερόμενων εφαρμογών οι εποπτεύουσες Υπηρεσίες της Περιφέρειάς σας οφείλουν να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας λεπτομερείς εκθέσεις για όλα τα στάδια εφαρμογής των μεθόδων καθώς και στοιχεία για την αποτελεσματικότητά τους.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Γενικής Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (d.dy@pdm.gov.gr - i.vasileiadou@pdm.gov.gr)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
• Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ Βασ. Σοφίας 15 ΤΚ 10674 Αθήνα
• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (bvagias@minagric.gr,ethrapsanaki@minagric.gr)
• ΕΟΔΥ - Υπόψη κ.Πρόεδρου (president@eody.gov.gr)
• Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο :( a.michaelakis@bpi.gr)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
2. Γρ. Γενικής Γραμματέως Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
2. Γρ. Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
3. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος - Τμήμα Α’