Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αριθμ. 972
ΑΔΑ 6ΒΝ646ΜΤΛ6-ΟΛ7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: 74009
ΠΡΟΣ:
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
1. Γραφεία κ. κ. Γραμματέων
2. Διευθύνσεις Διοίκησης
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Εισαγωγικά
Ενόψει των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών, που θα διεξαχθούν στη χώρα μας, αρχικώς την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 (άρθρα 5 και 43 του ν. 4804/2021) σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το πρώτο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 17 του ν. 3870/2010, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 44 του ν5047/2023 (Α' 147), οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2190/1994 (A'28), καθώς και της παρ. 3 του του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α'91), ισχύουν για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων.
Ως εκ τούτου, για το χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, ήτοι την 1η Ιανουαρίου 2024 απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν στον διορισμό ή την πρόσληψη, καθώς και στην οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση, κάθε κατηγορίας προσωπικού των φορέων της αυτοδιοίκησης, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.
Φορείς που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή είναι οι εξής :
• Οι ΟΤΑ α' Βαθμού (Δήμοι, Ιδρύματα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Σύνδεσμοι των ΟΤΑ α' βαθμού)
• Οι ΟΤΑ β' Βαθμού (Περιφέρειες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών)
Ω Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ α' και β' Βαθμού (επιχειρήσεις πάσης φύσεως, Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης κ.α.),
• Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ)
• Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)
• Οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ)
Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει μόνο για το προσωπικό των προαναφερόμενων φορέων και όχι για το προσωπικό του Δημοσίου, των νπδδ και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.
Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την 8η Οκτωβρίου 2023, σας γνωρίζουμε ότι, από 8/9/2023, οι ανωτέρω φορείς, το Υπουργείο Εσωτερικών και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς δεν θα προωθούν αιτήματα που αφορούν σε διορισμούς ή προσλήψεις προσωπικού πάσης φύσεως, καθώς και αιτήματα που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων απόσπασης / μετάταξης υπαλλήλων του Δημοσίου, των νπδδ και του ευρύτερου δημοσίου τομέα προς ΟΤΑ α' και β' Βαθμού.
Οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης, διορισμού ή υπηρεσιακής μεταβολής που είχε ήδη κινηθεί πριν τις 8/9/2023, διακόπτεται, δηλαδή αναστέλλεται προσωρινά και συνεχίζεται αμέσως μετά την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων.
Ως υπηρεσιακές μεταβολές που αναστέλλονται νοούνται οι προβλεπόμενες στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν.3528/2007, όπως ισχύει), ήτοι στο ΜΕΡΟΣ Δ' ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ κεφάλαια Α, Β, Γ και Δ, εξαιρουμένων των κεφαλαίων Ε'και ΣΤ', οι αντίστοιχες προβλεπόμενες στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, όπως ισχύει), ήτοι στα κεφάλαια ΣΤ, Ζ και Η, οι προβλεπόμενες για τα Ν.Π.Ι.Δ., οι προβλεπόμενες στις διατάξεις της κινητικότητας του ν. 4440/2016, όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη αντίστοιχη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι πράξεις μετακίνησης, απόσπασης (συμπεριλαμβανομένης της παράτασης ή ανανέωσης), μετάταξης, ένταξης, προαγωγής, επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, ορισμού προϊσταμένου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης.
Διευκρινίζεται ότι η απαγόρευση της έκδοσης πράξεων σχετικών με διορισμό ή πρόσληψη, καθώς και με οποιαδήποτε μεταβολή, αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού πάσης φύσεως, δεν αφορά μόνο στις τελικές πράξεις, αλλά και σε όλες τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες (συμπεριλαμβανομένων και των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 51 του ν.4622/2019, όπως ισχύει), εφόσον αυτές είναι κατά νόμο αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της τελικής πράξης.
Κατά συνέπεια, ιδίως:
• δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού (π.χ. θέσεων δικηγόρων)
• δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού
• δεν υπογράφονται ούτε δημοσιεύονται πράξεις διορισμού ή μετατάξεων
• δεν υπογράφονται πράξεις αποσπάσεων ή ανανεώσεων αποσπάσεων
• δεν εκδίδονται προκηρύξεις για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων
• δεν πραγματοποιούνται συνεδριάσεις των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων, καθώς και των, κατά περίπτωση, Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων για θέματα που εμπίπτουν στην εν λόγω αναστολή.
Εξαιρέσεις από την απαγόρευση
1. Η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμούς ή προσλήψεις μονίμου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α' 6), εφόσον πριν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών έχουν δημοσιευθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) οι οριστικοί πίνακες διοριστέων/προσληπτέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και η έκδοση πράξεων που αφορούν σε διορισμούς ή προσλήψεις μονίμου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού, εφόσον πριν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών έχουν δημοσιευθεί οι οριστικοί πίνακες διοριστέων/προσληπτέων, σύμφωνα με τον ν. 2643/1998 (Α' 220) (άρθρο 17 ν. 3870/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 5047/2023).
2. Η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμούς και προσλήψεις μονίμου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 σε θέσεις που έχουν εγκριθεί προς κάλυψη σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 και έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών οι οριστικοί πίνακες διοριστέων/προσληπτέων από το Α.Σ.Ε.Π (άρθρο 17 ν. 3870/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 5047/2023).
3. Η έκδοση των προκηρύξεων θέσεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών του Β’ σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της προκήρυξης 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ (άρθρο 17 ν. 3870/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 5047/2023).
4. Η έκδοση πράξεων που αφορούν στον διορισμό και την πρόσληψη για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν με την υπό στοιχεία 13Κ/2021 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν από αναπλήρωση από τους πίνακες κατάταξης της ως άνω προκήρυξης, καθώς και των θέσεων που προκηρύχθηκαν με την υπό στοιχεία 4Κ/2020 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. για την παροχή υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» (άρθρο 17 ν. 3870/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 5047/2023).
5. οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), του έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, με αντίτιμο και λοιπές αντικαταβολές, των απασχολούμενων στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις, και των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας. (άρθρο 17 ν. 3870/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 5047/2023).
6. Οι προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α'107) (άρθρο 17 του ν. 3870/2010).
7. Οι πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις (άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2190/1994).
8. Η διαδικασία μετάταξης της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4257/2014 (Α'93) (άρθρο 17 του ν. 3870/2010).
9. Η έκδοση πράξεων μετάταξης πρώην δημοτικών αστυνομικών σε δήμους, σε θέσεις κλάδου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, με τη διαδικασία της μεταβατικής διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 5003/2022 (Α' 230) (άρθρο 17 ν. 3870/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 5047/2023).
10. Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί μέχρι την έναρξη της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 ή τα άρθρα 11 και 11Α του ν. 4440/2016 (Α' 224), καθώς και την παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 5027/2023 (Α' 48), όπως ισχύει (άρθρο 17 ν. 3870/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 5047/2023).
11. Τοποθετήσεις προϊσταμένων στους ΟΤΑ β’ βαθμού, εφόσον, μέχρι την έναρξη της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης από τα αρμόδια Ειδικά Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων, κατ' εφαρμογή των άρθρων 84 έως 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α' 26) (άρθρο 17 ν. 3870/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 5047/2023).
12. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, καθώς και η έκδοση πράξεων που αφορούν σε διορισμούς ή προσλήψεις στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού των δικαιούχων συνεπεία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης.2.2023 σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 5039/2023 (Α' 83) και του σεισμού της Σάμου της 30ης.10.2020 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 5043/2023 (Α’91) (άρθρο 17 ν. 3870/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 5047/2023).
Επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν αναστέλλονται:
1. Η μονιμοποίηση του προσωπικού ή η λύση της υπαλληλικής σχέσης για οποιοδήποτε λόγο.
2. Η αυτοδίκαιη αναπλήρωση θέσης προϊσταμένου, δηλαδή χωρίς την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου οργάνου (σχετική και η αριθ. 29/2022 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ και η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016, ΑΔΑ ΩΣΖΡ465ΦΘΕ-Κ8Λ, εγκύκλιος).
3. Η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμούς ή προσλήψεις μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α'6), προς αναπλήρωση/αντικατάσταση υποψηφίων που περιλαμβάνονταν σε οριστικούς πίνακες διοριστέων/προσληπτέων που είχαν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (παρ. 3 περ. α του άρθρου 27 του ν. 5043/2023), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν.4765/2021, εφόσον οι υποψήφιοι που διατίθενται προς αναπλήρωση/αντικατάσταση έχουν εγγραφεί σε συμπληρωματικό πίνακα διοριστέων, ο οποίος έχει εκδοθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και αναρτηθεί στη «Διαύγεια», κατά τα αναφερόμενα στην ως άνω διάταξη, πριν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.
4. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις ανανεώσεις αποσπάσεων για λόγους υγείας κατ'εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, σας γνωρίζουμε ότι κατά το μέρος που δεν απαιτείται εκ νέου παροχή σύμφωνης γνώμης από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (λ.χ. δόκιμοι υπάλληλοι, νέο αίτημα, λόγω μεταβολής των λόγων υγείας), αυτές εμπίπτουν στην εξαίρεση από το άρθρο 28 του ν. 2190/1994, εφόσον η ΚΕΚ έχει ήδη γνωμοδοτήσει ή παράσχει τη σύμφωνη γνώμη της σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε μέχρι την έναρξη της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.
5. Η διαδικασία της αξιολόγησης.
6. Η πρακτική άσκηση φοιτητών, μεταξύ άλλων και σε ΟΤΑ, καθόσον δεν πρόκειται για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
7. Η ορκωμοσία, η ανάληψη υπηρεσίας, η ανακοίνωση μετάταξης και λοιπές παρεπόμενες ενέργειες σε εκτέλεση διοικητικών πράξεων που έχουν ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ μέχρι και 7/9/2023.
8. Η ανακοίνωση αποσπάσεων υπαλλήλων, εφόσον η σχετική απόφαση έχει υπογραφεί από το αρμόδιο όργανο μέχρι και 7/9/2023.
Για τις λοιπές περιπτώσεις, ισχύουν οι περιορισμοί κατά το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων.
Εφόσον, όμως, οι φορείς αντιμετωπίζουν ιδιαιτέρως επείγουσες και σοβαρές ανάγκες που απαιτούν την πρόσληψη προσωπικού που δεν εμπίπτει στις ως άνω περιπτώσεις, μπορούν να αιτούνται τη σύμφωνη γνώμη για την κατ’ εξαίρεση πρόσληψή του από την Ειδική Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 28 του ν.2190/1994, όπως ισχύει. Για το σκοπό αυτό, οι φορείς θα απευθύνονται απευθείας στην Επιτροπή, με σχετικό αίτημα στο οποίο θα αιτιολογούνται πλήρως οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη του συγκεκριμένου προσωπικού. Ανάλογο αίτημα δύναται να υποβληθεί και για όσες υπηρεσιακές μεταβολές απαγορεύονται/αναστέλλονται αυτοδικαίως από τις σχετικές διατάξεις και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει προβλεφθεί εξαίρεση με ρητή διάταξη.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως κοινοποιήσετε την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας και τα νομικά πρόσωπα αυτών, για άμεση ενημέρωση.
Επιπλέον, οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού παρακαλούνται για την κοινοποίηση της παρούσας, κατά λόγο αρμοδιότητας, στα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια και τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων, όπου αυτά έχουν συγκροτηθεί.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr στην ενότητα Εγκύκλιοι - Αποφάσεις.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Πληροφορίες:
Τμήμα Μονίμου Προσωπικού:
• Ι. Τζήμα: Τηλέφωνο: 2131364431
• Χ. Αναστασιάδης: Τηλέφωνο: 2131364330
• Μ. Ανδρεδάκη: Τηλεφωνο:2131364373
Μετατάξεις - Αποσπάσεις
• Α. Πατσιαβούρα: Τηλέφωνο: 2131364380
Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου:
• Γ. Λατσούδη: Τηλέφωνο: 2131364372
• Α. Στρατίκη: Τηλέφωνο: 2131364339
• Ε. Οψιμου: Τηλέφωνο: 2131364369
Μετατάξεις - Αποσπάσεις
• Κ. Μακροπούλου: Τηλέφωνο 2131364355
• Γ. Μπαρουτάς: Τηλέφωνο: 2131364386
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Εσωτερικών/ Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ταχ. Δ/νση: Βασιλίσσης Σοφίας 15, 10674 ΑΘΗΝΑ
2. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
3. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
4. Εθνική Αρχή Διαφάνειας
5. Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)
Βασ. Σοφίας 15, 10674, ΑΘΗΝΑ
6. Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
Νομικό Γραφείο/Κτήριο Βουλής των Ελλήνων
7. Εθνικό Τυπογραφείο
8. Ελεγκτικό Συνέδριο
9. Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
10. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
11. Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων
12. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
- Δ/νσεις Διοικητικού
- Γραφεία Προέδρων
13. Συμβούλιο της Επικρατείας
- Γραφείο Προέδρου
14. ΑΔΕΔΥ
15. ΠΟΕ- ΟΤΑ
16. ΠΟΠ- ΟΤΑ
17. ΟΣΥΑΠΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
- Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
- Γραφείο Νομικού Συμβούλου
- Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(με την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου
Στη διαδρομή: Εγκύκλιοι - Αποφάσεις)
- Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής
- Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο άρ. 4 ΚΚΔΚΥ