Διοικητικό Έγγραφο

Εγκύκλιος: 996
ΑΔΑ 6ΡΥ546ΜΤΛ6-7Ρ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 31
Ταχ.Κώδικας : 10559
Πληροφορίες: Λ. Κυριακάκη
Τηλέφωνο : 213 136 1621
email : kd.kathorismos@ypes.gr
kd.ithageneias@ypes.gr
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: Φ. 130181/75051
ΠΡΟΣ
1 . ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (μέσω της Η2 Δ/νσης Προξενικών Υποθέσεων dh2@mfa.gr )
2 .ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
(με την παράκληση κοινοποίησης στα Τμήματα αρμοδιότητάς τους)
ΘΕΜΑ: Οδηγίες ως προς την υποβολή των αιτήσεων κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση καθορισμού (άρθρα 1, 2, 14, 26 Κ.Ε.Ι.).
Με την παρούσα εγκύκλιο επιχειρείται η αποσαφήνιση ζητημάτων αναφορικά με την υποβολή των αιτήσεων κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση που εμπίπτει στο Δίκαιο Καθορισμού, ήτοι με το δίκαιο του αίματος (jus sanguinis) σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κ.Ε.Ι., όπως διαχρονικά ισχύει, και τα άρθρα 2, 14 και 26 του Κ.Ε.Ι. Λαμβάνοντας υπόψη τα ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας τόσο από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας και τις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας, όσο και από τους κατά περίπτωση ενδιαφερόμενους, προσεγγίζονται τα ακόλουθα:
i. Κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή αίτησης
ii. Υποβολή αίτησης με αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος ή μέσω Πληρεξουσίου και λοιπά ζητήματα αποστολής των αιτήσεων
iii. Αντιμετώπιση ελλιπών δικαιολογητικών
iv. Παράβολα και προξενικά τέλη
Οι ανωτέρω θεματικές διακρίνονται σε ζητήματα υπό την παραδοχή ότι για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας προσώπου το οποίο δεν την απόκτησε αυτοδίκαια με τη γέννησή του, έστω και μεταγενέστερα, απαιτείται η διαδικασία έκδοσης απόφασης από την κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου. Με βάση, έτσι, τα ειδικώς οριζόμενα στις επιμέρους διατάξεις του Κ.Ε.Ι. κρίνονται σκόπιμες οι ακόλουθες διευκρινήσεις, με γνώμονα την εξομάλυνση των προβλημάτων που καταγράφονται, καθώς επίσης, τη βέλτιστη λειτουργία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας και την απρόσκοπτη πρόσβαση των αιτούντων στο φορέα τελικής υποδοχής της αίτησης, όπου ιδίως για κατοίκους εξωτερικού, παρατηρούνται αντικειμενικές δυσχέρειες.
Ι. Υπηρεσία υποβολής των αιτήσεων με βάση τον τόπο διαμονής
Βάσει των οριζομένων με τις διατάξεις του Κ.Ε.Ι. ειδική αναφορά στην υπηρεσία υποβολής των αιτήσεων γίνεται στις περιπτώσεις των άρθρων 14 και 26, αναλόγως του τόπου διαμονής των αιτούντων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Σύμφωνα, έτσι, με το άρθρο 14 Κ.Ε.Ι., για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται η δήλωση βούλησης του ενδιαφερόμενου στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας (και ήδη Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας) ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή, του τόπου της κατοικίας του ή της διαμονής του. Ομοίως στην περίπτωση του άρθρου 26 Κ.Ε.Ι., η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας του τόπου διαμονής του στην Ελλάδα ή, αν δεν διαμένει σε αυτήν, στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου διαμονής του στην αλλοδαπή.
Εν όψει των παραπάνω, αιτήματα προσώπων που δε διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα αλλά διαθέτουν προσωρινή διαμονή σε αυτή και αφορούν στην κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1 (όπως ισχύει διαχρονικά), 2, 14 και 26 του Κ.Ε.Ι., δύναται να υποβληθούν νόμιμα, επιπλέον της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής, απευθείας σε Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας στην Ελλάδα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η κατά περίπτωση προβλεπόμενη αίτηση υποβάλλεται σε κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, η αρμοδιότητα της οποίας καθορίζεται από το Δήμο στον οποίο έχει δηλώσει με την αίτησή του ότι επιθυμεί να δημοτολογηθεί ο/η αιτών/ούσα.
Εάν πρόκειται για κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας ανήλικου αλλοδαπού λόγω αναγνώρισης από Έλληνα πατέρα (άρ.2 ΚΕΙ) ή γέννησης από Έλληνα γονέα (άρ.26 παραγρ.1(α) Κ.Ε.Ι.), η αίτηση υποβάλλεται στην Π.Δ.Ι στην οποία υπάγεται διοικητικά ο Δήμος εγγραφής του Έλληνα γονέα ( είτε από τον πατέρα είτε από τη μητέρα του τέκνου ή του έχοντος την επιμέλειά του ή μέσω Πληρεξουσίου σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα).
β) ο/η αιτών/ούσα διαμένει έστω και προσωρινά στην Ελλάδα κατέχοντας απαραιτήτως ισχυρή θεώρηση εισόδου ή άδειας διαμονής ή βεβαίωσης εγγραφής πολίτη κρ-μ Ε.Ε.
Σε περίπτωση αίτησης για ανήλικο τέκνο, η νομιμότητα διαμονής εξετάζεται στο πρόσωπο του υποβάλλοντος την αίτηση εφόσον δεν έχει Ελληνική ιθαγένεια.
γ) η προβλεπόμενη κατ’ άρθρο 14 Κ.Ε.Ι. αίτηση-δήλωση (εφόσον πρόκειται για αίτημα με αυτή τη νομική βάση), υποβάλλεται με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου ενώπιον του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για τους αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα οι οποίοι και υποβάλλουν την αίτησή τους στην ΠΔΙ στην οποία ανήκει χωρικά ο Δήμος μόνιμης διαμονής τους (βάσει βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας).
Τα δικαιολογητικά εκείνα που τεκμηριώνουν την τοπική αρμοδιότητα του φορέα υποδοχής της αίτησης (δήλωση Δήμου εγγραφής όπως προκύπτει από το έντυπο της αίτησης) καθώς και τη νόμιμη υποβολή της (θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής ή κάρτα πολίτη κρ-μ Ε.Ε.) νοούνται αυτομάτως ως υποχρεωτικά συνυποβαλλόμενα με την αίτηση δικαιολογητικά, ενώ τυχόν απουσία υποβολής τους νομιμοποιεί την άρνηση παραλαβής της αίτησης από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας.
ΙΙ. Τρόπος υποβολής των αιτήσεων: αυτοπρόσωπη ή δια πληρεξουσίου
Αιτήσεις που υποβάλλονται με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 Κ.Ε.Ι σε συνδυασμό με το άρθρο 26 Κ.Ε.Ι. ή και αυτοτελώς, καθώς και με το άρθρο 2 Κ.Ε.Ι. δύναται να υποβληθούν νόμιμα, με ή χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος και συνεπώς, (α) είτε αυτοπρόσωπα (όμοια για την αυτοπρόσωπη βλ. ανωτέρω κεφ.Ι), (β) είτε δια πληρεξουσίου προσώπου, είτε ακόμα να αποσταλούν μέσω συστημένης ταχυδρομικής αλληλογραφίας. Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης, θα πρέπει να πληρούνται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Υποβολή αίτησης άρθρων 1, 2 και 26 Κ.Ε.Ι. μέσω πληρεξουσίου προσώπου
1. Η εξουσία αντιπροσώπευσης προκύπτει με:
i. εξουσιοδότηση σε πρωτότυπο, που συντάχτηκε νόμιμα κατά τα εκάστοτε ισχύοντα στην ελληνική έννομη τάξη, δηλαδή φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από αρμόδια αρχή. Εφόσον είναι εφικτή η σύνταξη της εξουσιοδότησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, αυτή γίνεται υποχρεωτικά δεκτή. Εάν η εξουσιοδότηση συντάχτηκε στην Ελλάδα, θα πρέπει να αποδεικνύεται κατά το χρόνο σύνταξής της και η νόμιμη είσοδος-παραμονή στη χώρα του εξουσιοδοτούντος.
ii. ή με πληρεξούσιο σε πρωτότυπο, που συντάχτηκε νόμιμα κατά τα ισχύοντα στην ελληνική έννομη τάξη (δηλ. συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ενώπιον του Έλληνα Προξένου ή ενώπιον Έλληνα συμβολαιογράφου) ή σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά το αλλοδαπό δίκαιο του τόπου μόνιμης διαμονής του αιτούντος. Εάν το πληρεξούσιο συντάχτηκε στην Ελλάδα, θα πρέπει να αποδεικνύεται κατά το χρόνο σύνταξής του και η νόμιμη είσοδος-παραμονή στη χώρα του χορηγούντος την εξουσία αντιπροσώπευσης. Η εξουσία αντιπροσώπευσης προσδιορίζει κατά τρόπο ειδικό τις παρεχόμενες εξουσίες προς ενέργεια.
2. Τα στοιχεία του αιτούντος καθώς και του αντιπροσώπου ή πληρεξουσίου προσώπου, όπως αυτά μνημονεύονται στην εξουσιοδότηση ή στο πληρεξούσιο, αποδεικνύονται κατά τρόπο ταυτόσημο από τα έγγραφα ασφαλείας δυνάμει των οποίων ταυτοποιήθηκαν ο αιτών και ο αντιπρόσωπός του κατά τη σύνταξη του πληρεξουσίου.
Εάν πρόκειται για κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας ανηλίκου αλλοδαπού, την εξουσία αντιπροσώπευσης, κατά τα ανωτέρω, χορηγεί ο Έλληνας γονέας στη μερίδα του οποίου σε Δήμο στην Ελλάδα θα δημοτολογηθεί το ανήλικο τέκνο. Τούτο λαμβάνοντας επιπροσθέτως υπόψη τις περιπτώσεις αιτήσεων του άρθρου 2 Κ.Ε.Ι. και υπό την εξασφαλιζόμενη προϋπόθεση ότι κατά τη νόμιμη αναγνώριση του ανήλικου, εκτός γάμου, τέκνου αλλοδαπής από Έλληνα πατέρα, η μητέρα του τέκνου, έχουσα ήδη την επιμέλεια αυτού, έχει συναινέσει στην αναγνώριση από τον Έλληνα πατέρα και στα παρεπόμενα της αναγνώρισης δικαιώματα όπως ιδίως η κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας και η δημοτολογική εγγραφή στη μερίδα του πατέρα σε Δήμο στην Ελλάδα.
Προσοχή! Επισημαίνεται ότι τα έγγραφα ασφαλείας αποτελούν υποχρεωτικώς συνυποβαλλόμενα με το πληρεξούσιο (και την αίτηση) δικαιολογητικά καθότι αποτελούν συστατικό τύπο του νόμιμου της μη αυτοπρόσωπης και συνεπώς δια πληρεξουσίου προσώπου, υποβολής της αίτησης.
Ομοίως, τυχόν πράξεις παροχής πληρεξουσιότητας που έχουν συνταχτεί από αλλοδαπή αρχή προσκομίζονται υποχρεωτικά νόμιμα επικυρωμένες και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Επισημαίνεται, ωστόσο, για τους μόνιμα διαμένοντες στην αλλοδαπή, ότι σε περίπτωση υποβολής αίτησης δια πληρεξουσίου προσώπου απευθείας στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, η ευθύνη συγκέντρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύνει τους αιτούντες δια του Πληρεξουσίου τους. Σημειώνεται, επίσης, ότι τα επιμέρους δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το συγγενικό δεσμό με τον Έλληνα πατέρα ή την Ελληνίδα μητέρα κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις του Κ.Ε.Ι. (ήτοι κρίσιμα ληξιαρχικά γεγονότα γάμου των γονέων και γέννησης των αιτούντων που έχουν καταχωρηθεί σε Ελληνική Ληξιαρχική Αρχή, πιστοποιητικό δημοτολογικής εγγραφής γονέα) δύναται:
(α) να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, εφόσον δηλώνονται από τους ενδιαφερόμενους επαρκή στοιχεία για την αναζήτησή τους (ακριβή ονοματεπωνυμικά στοιχεία γονέων κατά χρόνο τέλεσης γάμου, τυχόν αριθμός ληξιαρχικής πράξης κ.ο.κ.),
(β) να εκδοθούν από την Ελληνική Προξενική Αρχή μέσω του Μητρώου Πολιτών, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται σε αρμόδια Προξενική Αρχή, ομοίως υπό την προϋπόθεση επαρκών στοιχείων αναζήτησής τους και μετάπτωσης της σχετικής πράξης στο Μητρώο Πολιτών,
(γ) να εκδοθούν ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μέσω των υπηρεσιών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr.
Αν, ωστόσο, πρόκειται για ληξιαρχικά γεγονότα που έχουν τελεστεί στην αλλοδαπή χωρίς να έχουν ποτέ μεταγραφεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο και ήδη σήμερα, στο Μητρώο Πολιτών μέσω της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής, τότε τα κατά περίπτωση πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τους αιτούντες ανεξαρτήτως του τόπου ή του τρόπου υποβολής της αίτησης.
β) Υποβολή αίτησης άρ.1, 2 και 26 Κ.Ε.Ι. μέσω συστημένης ταχυδρομικής αποστολής
1. Η ταχυδρομική αποστολή πραγματοποιείται με συστημένο ταχυδρομείο ώστε να διασφαλίζεται η με ασφάλεια αποστολή - παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν.
2. Η αίτηση, που αποστέλλεται ταχυδρομικά, φέρει υποχρεωτικά θεωρημένη υπογραφή του αιτούντος από κατά νόμο αρμόδια αρχή, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή (αυτοπρόσωπα, ή ψηφιακά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr όπου είναι εφικτό.
Επισημαίνεται ότι τυχόν υποβολή αίτησης το γνήσιο της υπογραφής επί της οποίας διενεργήθηκε μέσω του gov.gr δεν υποκαθιστά την υποχρέωση συνυποβολής των προβλεπόμενων εγγράφων ταυτοποίησης του αιτούντος ή/και του Πληρεξουσίου του.
3. Η αίτηση συνοδεύεται από το σύνολο των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τη νομική βάση υποβολής της. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη επισύναψης στην αίτηση μέρους ή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αντίθετα προς τα διαλαμβανόμενα τυχόν στην αίτηση, αυτή θεωρείται ως ελλιπώς υποβληθείσα και ο αιτών αναλαμβάνει την υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας παραλαβής του αιτήματός του. Τα υποχρεωτικώς συνυποβαλλόμενα με την αίτηση δικαιολογητικά έκδοσης αλλοδαπών αρχών είναι πρωτότυπα, φέρουν νόμιμη επικύρωση (επισημείωση Apostille ή προξενική θεώρηση) και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Εν όψει των οριζομένων στα κεφάλαια Ι και ΙΙ ανωτέρω, τονίζεται ότι αιτήσεις που θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και συνεπώς αντίθετα προς τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου δεν θα γίνονται δεκτές από την υπηρεσία παραλαβής τους εφόσον, τόσο στο πλαίσιο των υφιστάμενων διατάξεων νόμου, όσο και στο πλαίσιο της παρούσας, γίνεται επαρκής και σαφής μνεία για το θέμα αυτό, ιδίως όμως, λαμβάνονται μέτρα για τη διευκόλυνση της υποβολής της αίτησης με εναλλακτικά μέσα.
ΙΙΙ. Αναζήτηση συμπληρωματικών δικαιολογητικών
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται δια ζώσης ή παραλαμβάνονται ταχυδρομικά, με ή χωρίς πληρεξουσίου, πρωτοκολλούνται αμελλητί με την εισαγωγή υπόθεσης εντός του ΟΠΣ Ιθαγένειας και ταυτόχρονη δέσμευση του τυχόν προβλεπόμενου παραβόλου. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής αίτησης σε Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας με αναρμοδιότητα ως προς το Δήμο που ο αιτών δηλώνει ότι επιθυμεί να δημοτολογηθεί, η ΠΔΙ που παρέλαβε την αίτηση διαβιβάζει αμελλητί το φάκελο της αίτησης στην κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, με παράλληλη κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο (ή/και τον πληρεξούσιό του). Τυχόν έλλειψη επαρκών στοιχείων επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο δεν ανακόπτει τη διαβίβαση της αίτησης κατά λόγο αρμοδιότητας.
Για παράδειγμα, αίτηση που υποβλήθηκε δια ζώσης ή ταχυδρομικά, με ή ανεξαρτήτως Πληρεξουσίου, και συνοδεύεται από ορισμένα μόνο εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών (αίτηση με ελλιπή δικαιολογητικά) οδηγεί σε δημιουργία υπόθεσης εντός του ΟΠΣ Ιθαγένειας, η οποία εξετάζεται με τήρηση της χρονικής σειράς προτεραιότητας και ακολούθως ο ενδιαφερόμενος θα καλείται εγγράφως, ο ίδιος, είτε ο ενεργών για λογαριασμό του Πληρεξούσιος, από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, να συμπληρώσει την αίτησή του με τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά. Τούτο αφορά στην υποβολή αιτήματος ανεξαρτήτως νομικής βάσης κτήσης, τυχόν υποβολής της αίτησης απευθείας στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας ή μέσω της Ελληνικής Προξενικής Αρχής. Σε περίπτωση, ωστόσο, κατοίκων εξωτερικού οι οποίοι υπέβαλαν την αίτησή τους απευθείας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, αντί της Ελληνικής Προξενικής Αρχής του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, η επικοινωνία για τη συμπλήρωση των ελλείψεων ή την πορεία της αίτησης θα πραγματοποιείται απευθείας με τον ενδιαφερόμενο ή/και τον πληρεξούσιό του.
Για την επικοινωνία με τον αιτούντα αξιοποιούνται τα στοιχεία που έχει δηλώσει και προκύπτουν επίσημα από την αίτησή του. Όπου από τα στοιχεία επικοινωνίας προκύπτει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος ή/και του πληρεξουσίου του, (η έγγραφη ενημέρωση της υπηρεσίας διακινείται ηλεκτρονικά τηρώντας υποχρεωτικά αποδεικτικό ηλεκτρονικής αποστολής της σχετικής αλληλογραφίας στο φάκελο της αίτησης. Σε περίπτωση ανεπάρκειας στοιχείων επικοινωνίας η υπηρεσία παραλαβής της αίτησης θέτει την αίτηση στο αρχείο με κατάλληλη αιτιολογία, έγκριση αρμόδιου οργάνου και ημερομηνία.
IV. Παράβολα και Προξενικά Τέλη
Όταν η αίτηση υποβάλλεται με νομική βάση κτήσης το άρθρο 1 σε συνδυασμό με τη διαδικασία του άρθρου 26 Κ.Ε.Ι. ή και αυτοτελώς με το άρθρο 26 Κ.Ε.Ι., τότε στα υποχρεωτικώς υποβαλλόμενα με την αίτηση δικαιολογητικά εμπίπτει και το παράβολο αξίας 100€ της παρ.3 του άρθρου 26 Κ.Ε.Ι. (κωδ.2164, διαπίστωση Ελληνικής Ιθαγένειας). Το παράβολο θα δεσμεύεται άμεσα με την πρωτοκόλληση της αίτησης, ενώ τονίζεται ότι η δέσμευση του παραβόλου είναι ανεξάρτητη από την τελική έκβαση της υπόθεσης. Για το λόγο αυτό συστήνεται η προσεκτική παραλαβή της υπόθεσης ως προς την ορθότητα της νομικής βάσης με την οποία υποβάλλεται η αίτηση. Επισημαίνεται ακόμα ότι εφόσον η αρμόδια για την εξέταση της αίτησης Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας διαπιστώσει ότι παραλήφθηκε αίτηση χωρίς το προβλεπόμενο παράβολο της παρ.3 του άρθρου 26 Κ.Ε.Ι., τότε αυτό θα πρέπει να καταβληθεί συμπληρωματικά αμελλητί ως ελλιπές, υποχρεωτικώς υποβαλλόμενο δικαιολογητικό.
Εάν, ωστόσο, κατά την εξέταση της αίτησης, δηλαδή σε μεταγενέστερο στάδιο από αυτό της πρωτοκόλλησης της αίτησης και της εισαγωγής υπόθεσης εντός του ΟΠΣ Ιθαγένειας, διαπιστωθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας ότι καταβλήθηκε (ανεξαρτήτως δέσμευσής του ή μη) παράβολο ενώ δεν προβλεπόταν, αυτό δύναται να επιστραφεί στον αιτούντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης με νομική βάση που δεν προβλέπεται η καταβολή παραβόλου (π.χ. με το άρθρο 14 ή το άρθρο 2 Κ.Ε.Ι.), αλλά τα αντικειμενικά περιστατικά που συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος τεκμηριώνουν την υπαγωγή του στο άρθρο 26 Κ.Ε.Ι, τότε η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας θα προχωράει στην ενημέρωση του ενδιαφερομένου, ο οποίος εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση εξέτασης της αίτησής του με την ορθή νομική βάση θα αποστέλλει στην ΠΔΙ το απαιτούμενο παράβολο. Με τη λήψη του παραβόλου (οπότε νοείται ότι συναινεί ο αιτών) θα μεταβάλλεται η κατάσταση της αίτησης στο ΟΠΣ Ιθαγένειας σε ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ και ταυτόχρονα θα δημιουργείται νέα υπόθεση (με νέο αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης βάσει του εγγράφου διαβίβασης του παραβόλου) με την ορθή νομική βάση και θα συνεχίζεται η εξέταση της αίτησης.
Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι απουσία καταβολής του προβλεπόμενου παραβόλου εντός εύλογου χρόνου μετά την αποδεδειγμένη και προσήκουσα ενημέρωση του αιτούντος, οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης λόγω μη συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων. Για την καταβολή του παραβόλου, ιδίως συμπληρωματικά προς την αίτηση και ανεξαρτήτως υποβολής της στην Ελλάδα ή σε Προξενική Αρχή, δύναται να αξιοποιηθεί κάθε πρόσφορο μέσο κατά τη διακριτική ευχέρεια και βούληση του αιτούντος, δηλαδή είτε ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας e-paravolo.gov.gr, είτε μέσω του αρχικώς προβλεπόμενου γραμματίου είσπραξης στην Ελληνική Προξενική Αρχή. Ομοίως, είναι δυνατή η καταβολή ηλεκτρονικού παραβόλου, για διαμένοντες στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, μέσω των Πληρεξουσίων τους. Στην περίπτωση αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά στις παρατηρήσεις του παραβόλου τα στοιχεία του αιτούντος (πλήρη ονοματεπωνυμικά) όπως αυτά δηλώνονται και προκύπτουν από το έγγραφο με το οποίο ταυτοποιήθηκε και επισύναψε στην αίτησή του.
Για την αποφυγή παρανοήσεων διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση υποβολής της αίτησης σε Προξενική Αρχή, το παράβολο της παρ.3 του άρθρου 26 Κ.Ε.Ι. είναι διακριτό από την προξενική διατίμηση και καταβάλλεται υποχρεωτικά και ανεξαρτήτως του ότι η ίδια αίτηση βαρύνεται και με προξενικά τέλη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 16/2014. Στις περιπτώσεις αυτές, το εν λόγω παράβολο εισπράττεται από την Προξενική Αρχή με τη μορφή τριπλότυπου γραμματίου είσπραξης και διαβιβάζεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας με το σύνολο των δικαιολογητικών της αίτησης.
Με την επισήμανση ότι με την παρούσα επιδιώκεται η διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής αίτησης για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας για τους ενδιαφερόμενους και για τους φορείς υποδοχής και εξέτασης των σχετικών αιτημάτων, παρακαλείστε για τη συνεργασία σας, εφαρμόζοντας αφενός τα ανωτέρω, και αφετέρου, αναφέροντάς μας τυχόν ζητήματα εντοπίζετε κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων σας ως εκκρεμή, μη ρυθμιζόμενα στο πλαίσιο της παρούσας. Αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης με το άρθρο 26 του Κ.Ε.Ι. (σε συνδυασμό και με το άρ.1 του προϊσχύοντος Κ.Ε.Ι., με έκδοση διαπιστωτικής), και τα άρθρα 2 (με αναγνώριση) και 14 (με δήλωση) του Κ.Ε.Ι. έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, στη διαδρομή https://www.ypes.gr/g-g-ithageneias/diadikasies-ktisis-e-i/kathorismos-ellinikis-ithageneias καθώς και μέσω του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών «ΜΙΤΟΣ». Τέλος, σημειώνεται ότι μετά την έκδοση της παρούσας προγενέστερες οδηγίες μας για το ίδιο θέμα παύουν να ισχύουν.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
Κοινοποίηση (με email)
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
- Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας (secgenoffice@mfa.gr) - Γενική Επιθεώρηση (genepi@mfa.gr)
2. Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Μονάδα Επιθεωρήσεων & Ελέγχων
Τομέας ΟΤΑ (Α' και Β' Βαθμού),
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Μετανάστευσης (grammateia@aead.gr)
3. Συνήγορος του Πολίτη (grafeiosynigorou@synigoros.gr)
4. Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας
- Πρόεδρος Ολομέλειας
(με την παράκληση ενημέρωσης των ΔΣ)
Εσωτερική Διανομή (με email)
1. Υπουργό Εσωτερικών
2. Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας
- Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας
- Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας & Αξιολόγησης
3. Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας
- Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
- Προϊστάμενο Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
- Προϊσταμένους Τμημάτων
- Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας
4. Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης
- Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης
- Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
o Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(με την παράκληση ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Γεν. Γρ. Ιθαγένειαςστη θέση
https://www.ypes.gr/g-g-ithageneias/geniki-diefthynsi-ithageneias-nomiko-plaisio/cat-eguklioi--d-nsi-ithageneias-egkyklioi)