Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/241/οικ. 15035
ΑΔΑ 6Ζ9Υ46ΜΤΛ6-ΣΕΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 12/9/2023
ΠΡΟΣ :
Όπως πίνακας αποδεκτών
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: Για υπαλλήλους και υπηρεσίες του Δημοσίου: 213131-3340, -3378, -3337, 3250
Email: ped.hrm@ypes.gov.gr
Τηλέφωνα: Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού: 213 1364382 (για μόνιμο προσωπικό),
2131364323, 2131364372, 2131364327, 2131364367 (για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου),
2131364-029,-030
Email: info@ypes.gr
ΘΕΜΑ: Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και στην Περιφερειακή Ενότητα των Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Σχετ.: Οι αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/237/οικ.14418/5.9.2023 (Ψ8ΥΟ46ΜΤΛ6-8ΨΤ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/239/οικ.14482/6.9.2023 (9Π6Φ46ΜΤΛ6-Θ9Υ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/238/οικ.14419/6.9.2023 (6ΑΚΥ46ΜΤΛ6-ΔΨΡ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/240/οικ. 14664/8-9-2023 (ΨΟΦ446ΜΤΛ6-ΩΡ7) εγκύκλιοι
Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας και των αναφερόμενων σε αυτές αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας σε περιοχές της χώρας που επλήγησαν από την κακοκαιρία με την ονομασία “Daniel”, σας γνωρίζουμε περαιτέρω τα εξής:
Για υπαλλήλους που εργάζονται σε υπηρεσίες του δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης των περιφερειακών ενοτήτων που επλήγησαν από την κακοκαιρία “Daniel” και κηρύχθηκαν σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, των οποίων η προσέλευση στην έδρα της Υπηρεσίας τους είναι αντικειμενικά αδύνατη λόγω των επιπτώσεων από τις δυσμενείς αυτές καιρικές συνθήκες, η απουσία τους από την Υπηρεσία στις 11 και 12/9/2023, είναι δικαιολογημένη για λόγους ανωτέρας βίας ειδικά στην περίπτωση που δεν δύνανται να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας της παρ. 11 του αρ. 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και εφόσον από τα πραγματικά δεδομένα που αφορούν στους υπαλλήλους αυτούς, είναι αδύνατον να προσέλθουν και να παράσχουν εργασία. Εφόσον συνεπεία των επιπτώσεων της κακοκαιρίας, εξακολουθεί να υφίσταται αποδεδειγμένα αντικειμενική αδυναμία προσέλευσης στην Υπηρεσία, τυχόν απουσία τους θα εξακολουθήσει να θεωρείται δικαιολογημένη για λόγους ανωτέρας βίας έως και την Παρασκευή, 15/9/2023.
Τα ως άνω ισχύουν και για υπαλλήλους που εργάζονται σε υπηρεσίες που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.
Τυχόν οδηγίες ή απαντήσεις που αφορούν ειδικότερα υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α' και β’ βαθμού θα δίνονται αρμοδίως από τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (info@ypes.gr).
Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς και εδρεύουν στις περιοχές που είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας.
Επιπλέον, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας παρακαλείται να κοινοποιήσει άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β' βαθμού αρμοδιότητάς της, οι οποίοι εδρεύουν στις περιοχές που είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα -Ανθρώπινο Δυναμικό».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΡΜΙΚΙΡΟΓΛΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας/Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση να κοινοποιήσει την παρούσα και στους Ο.Τ.Α. α' και β’ βαθμού της χωρικής της αρμοδιότητας)
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
7. Προεδρία της Κυβέρνησης
8. ΑΔΕΔΥ
ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
- Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
- Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
-Γραφείο Γραμματέα
- Γραφεία Συντονιστή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
7. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».