Διοικητικό Έγγραφο

Εγκύκλιος: 15445
ΑΔΑ Ψ72646ΜΤΛ6-ΖΚΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 101 83, Αθήνα
Πληροφορίες : Ι. Παρασκευάς
Τηλέφωνο : 213 136 1183
E-mail : jparaskevas@ypes.gr
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2023
Αριθ. πρωτ.: 75939
ΠΡΟΣ:
Περιφέρεια Αττικής
α. κ. Περιφερειάρχη
β. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για τον καθορισμό εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας από την Περιφέρεια Αττικής για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.
ΣΧΕΤ.: Η υπ. αριθμ. 987 (αρ.πρωτ.74715/11.09.2023) εγκύκλιος του ΥΠΕΣ
Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής εγκυκλίου μας σας γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να προβεί στην έκδοση ξεχωριστών αποφάσεων Περιφερειάρχη του άρθρου 55 του π.δ.26/2012, όπως ισχύει, για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων της εκλογικής της περιφέρειας για κάθε μία από τις 8 (οκτώ) εκλογικές περιφέρειες του Νομού Αττικής, με συνεχόμενη, ωστόσο, αρίθμηση στον νομό, λόγω της δομής του πληροφοριακού συστήματος.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
5. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
6. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
7. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(για την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.)
8. Διεύθυνση Εκλογών