Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. πρωτ.: ΔΣΣΚ/Φ.8/8/οικ. 15153
ΑΔΑ 6ΩΜΕ46ΜΤΛ6-ΩΞ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15, 106 74, Αθήνα
Για θέματα στοχοθεσίας:
Τηλ.: 2131313 118, -414, -164, -187, -321, -390,
-240
E-mail: stoxothesia@ypes.gov.gr
Για τεχνικά θέματα: 2131313 214, - 222, -176
E-mail: support.stoxo2023@ypes.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2023
ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών στοχοθεσίας του Α' σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023.
Σχετ: η αρ. ΔΣΣΚ/Φ.8/7/οικ.14290/1.9.2023 (ΑΔΑ: ΨΙΑΛ46ΜΤΛ6-1Ω6) εγκύκλιος
Αναφορικά με την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης και στοχοθεσίας, το οποίο θεσπίστηκε με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν.4940/2022 (Α’ 112) και σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου με θέμα: «Υποβολή απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών στοχοθεσίας του Α' σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023 - Πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής Δεδομένων Στοχοθεσίας των Φορέων του Δημοσίου», σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω απολογιστικών στοιχείων παρατείνεται έως και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023. Υπογραμμίζεται ότι νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής δεν πρόκειται να δοθεί.
Ειδικά για τις υπηρεσίες που εδρεύουν στις πληγείσες από την κακοκαιρία με την ονομασία «Daniel» περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων), θα υπάρξει ειδική πρόνοια σε περίπτωση μη δυνατότητας τήρησης της ανωτέρω προθεσμίας.
Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή της διαδικασίας στοχοθεσίας - αξιολόγησης αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον οπότε και η μη εκπλήρωσή του δύναται να οδηγήσει σε πειθαρχική διαδικασία, δεδομένου ότι στοιχειοθετείται ενδεχομένως πειθαρχικό παράπτωμα, ιδίως της παρ. 1β ή/και κη του άρθ. 107 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς. Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης παρακαλείται για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου μας (www.ypes.gr), στη διαδρομή: Έργο & Δράσεις-> Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα -> Αξιολόγηση (https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy- tomea/category--axiologisi) καθώς και στην ιστοσελίδα της Απογραφής (https://www.apografi.gov.gr/) στη διαδρομή: Αξιολόγηση -> Θεσμικό Πλαίσιο.
Η Υφυπουργός
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
(με την παράκληση να διαβιβαστεί σε όλα τα εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν)
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού
4. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
6. Προεδρία της Κυβέρνησης, Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας
7. Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (με την παράκληση να διαβιβαστεί σε όλους τους Δήμους της χώρας)
8. ΑΔΕΔΥ
9. ΠΟΕ ΟΤΑ
ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
- Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
- Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία Συντονιστών
-Γραφεία Γραμματέων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Αξιολόγηση».