Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ. 269401
ΑΔΑ Ψ93Ν465ΧΘΞ-ΛΚΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34)
Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : (Δ32) Κ. Τζουμάκα, 2106508408,
(Τηλ./Email) , k.tzoumaka@yme.gov.gr
ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2023
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών
Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή της αρ. 266152/23 εγκυκλίου μας.
Σχετ. : α) Η αρ. 266152/23 εγκύκλιος της Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: ΩΝ6Α465ΧΘΞ-ΠΟΜ)
β) Η αρ. ΦΑ2/57892/3788/14 εγκύκλιος του Υφυπουργού Μεταφορών (ΑΔΑ: 7ΦΛΤ1-Σ37)
Σε εφαρμογή της α) σχετικής εγκυκλίου για την υποχρεωτική χρήση συστημάτων συγκράτησης παιδιών (CRS) ύψους κάτω από 1.50m σε όλα τα λεωφορεία (πλην αστικών) με καθίσματα ενηλίκων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2α. αυτής, διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση εφαρμόζεται:
1. Σε καθίσματα επιβατών που είναι εκτεθειμένα (δεν υφίσταται έμπροσθεν αυτών κάθισμα επιβάτη) και εφοδιασμένα με ζώνες 2 σημείων.
2. Σε καθίσματα επιβατών που είναι εφοδιασμένα με ζώνες 3 σημείων.
Αναφορικά με την υποχρέωση αναγραφής στην άδεια κυκλοφορίας του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 της α) σχετικής, υπενθυμίζεται η εφαρμογή της β) σχετικής που για τη διευκόλυνση σας επισυνάπτεται στο παρόν. Ειδικότερα για τα τουριστικά λεωφορεία είναι δυνατή έκδοση βεβαίωσης από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, μετά από προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 από Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) ή Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), ή άλλης συναφούς ειδικότητας με όμοια επαγγελματικά δικαιώματα, ότι το λεωφορείο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της απόφασης 17910/1225/14 (Β’ 2129).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Χριστίνα Αλεξοπούλου
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Συν.: Η β) σχετική εγκύκλιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Email: trafficpolice.div@astynomia.gr
2. Αποκεντρωμένες διοικήσεις όλης της Χώρας
(Για την ενημέρωση Δήμων και Δημοτικών Αστυνομιών)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (για θέματα Μεταφορών)
3. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
4. Γενικό Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
5. Γενικό Διευθυντή Μεταφορών
6. Γενικό Διευθυντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
2. Περιφερειάρχες της Χώρας
3. Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας
4. Γενικούς/ές Διευθυντές/ντριες Μεταφορών των Περιφερειών της Χώρας
5. ΠΟΑΥΣ
Email: mail@poays.gr
6. ΓΕΠΟΕΤ
Email: info@poet.gr
7. ΟΦΑΕ
Email: info@ofae.gr