Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 47020
ΑΔΑ ΨΥΚΔ465ΦΥΟ-ΟΣΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα 11/09/2023
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση Αριστοτέλους 19, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας 10433
Πληροφορίες Κ. Μπλούκος
Τηλέφωνο 2132161340
Email ddy@moh.gov.gr
ΠΡΟΣ:
Πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: «Οργάνωση και χρηματοδότηση προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών για το έτος 2024».
ΣΧΕΤ.:
1. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚΑ' 131).
2. Την αριθμ. Υ14/09.07.2023 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη» (ΦΕΚ Β’ 4435).
3. Η υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 11942/24-02-2023 Εγκύκλιος «Προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2023» (ΑΔΑ: 9Π8Α465ΦΥΟ-ΛΗΤ) »
4. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.65587/27-08-2015 Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της Ελονοσίας «ΜΕΡΟΠΗ» (ΑΔΑ: 6ΞΡΗ465ΦΥΟ-3ΡΑ)
Τα κουνούπια είναι διαβιβαστές λοιμογόνων παραγόντων για τη μετάδοση σοβαρών ασθενειών, ενώ παράλληλα επιφέρουν ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων όσο και στην τοπική οικονομία στις περιοχές όπου αναπτύσσονται υψηλοί πληθυσμοί κουνουπιών. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των νόσων που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών έγκειται στη μείωση του πληθυσμού τους μέσω του περιορισμού των εστιών αναπαραγωγής τους, καθώς και στην παρεμπόδιση της επαφής μεταξύ διαβιβαστών και ανθρώπων. Λαμβάνοντας υπόψη και την εμφάνιση κρουσμάτων λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου και ελονοσίας σε αρκετές περιοχές της χώρας μας τα τελευταία έτη καθώς και τον κίνδυνο εισαγωγής άλλων λοιμογόνων (π.χ. Zika, Chikungunya, ιό Δάγκειου πυρετού, κ.α.) μέσω κουνουπιών, καθίσταται επιτακτική η οργάνωση και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων αντιμετώπισης των εντόμων αυτών.
Κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων αυτών, τον προϋπολογισμό της δαπάνης, τη σύνταξη των διακηρύξεων και τη συμβασιοποίηση των σχετικών έργων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σχετ. 3 εγκύκλιος και ιδιαιτέρως τα κάτωθι:
• Η καταπολέμηση των κουνουπιών γίνεται με την συνδυαστική εφαρμογή πολλών μεθόδων και πρέπει να αρχίζει έγκαιρα. Έμφαση δίνεται σε δράσεις περιβαλλοντικής εξυγίανσης και προνυμφοκτονίας, οι οποίες έχουν καθοριστική σημασία για τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Επίσης σημαντική είναι η πρόβλεψη για τη διενέργεια εντομολογικής επιτήρησης, συστηματικά και εκτάκτως, με επαρκή γεωγραφική και χρονική κατανομή. Η τήρηση βάσης
εντομολογικών δεδομένων συνεισφέρει καθοριστικά στην εκτίμηση κινδύνου σε τοπικό επίπεδο, στον ορθό σχεδιασμό, στην υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων, ενώ αποτελεί και προϋπόθεση για την παραχώρηση άδειας κατ' εξαίρεσης εφαρμογής μεθόδων ακμαιοκτονίας.
• Καθώς οι διαδικασίες ανάδειξης των αναδόχων εταιρειών των έργων καταπολέμησης των κουνουπιών είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη και αδιάλειπτη εφαρμογή των προγραμμάτων, μάλιστα, με δεδομένες τις συνεχείς μεταβολές των επιδημιολογικών, εντομολογικών, κλιματολογικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών δεδομένων που αφορούν στην υλοποίηση των έργων, τα προγράμματα θα πρέπει να διαθέτουν ευελιξία και δυνατότητα αναθεώρησης, προκειμένου να προσαρμόζονται στα δεδομένα και στις έκτακτες συνθήκες που μπορεί να ανακύψουν.
Ιδιαιτέρως, εφιστάται η προσοχή στα εξής:
o στη μέριμνα για την βελτιστοποίηση των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για την συμβασιοποίηση των έργων καταπολέμησης κουνουπιών, όπως π.χ. κατάρτιση τριετών προγραμμάτων αντί για μονοετή
o στη λήψη πρωτοβουλιών για την έγκαιρη πρόληψη τυχόν καθυστερήσεων λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων, όπως π.χ. την έγκαιρη έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες καθυστερήσεις που μπορούν να προκύψουν κατά την κατακύρωση του διαγωνισμού εξαιτίας της προβλεπόμενης διαδικασίας ενστάσεων
o στην πρόβλεψη για διενέργεια εντομολογικής επιτήρησης (αντίστοιχος προϋπολογισμός)
o στην ανάθεση σε εξωτερικό φορέα την αξιολόγηση του έργου και πρόβλεψη αντίστοιχου προϋπολογισμού.
• Επιπλέον, η αξιολόγηση των έργων καταπολέμησης κουνουπιών είναι προϋπόθεση για την καλύτερη απόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και την ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων. Για το λόγο αυτό συστήνεται η αξιολόγηση της εφαρμογής των προγραμμάτων να αναλαμβάνεται από εξωτερικό φορέα (ανεξάρτητο των φορέων προκήρυξης και υλοποίησης του έργου) και κατ’ επέκταση ο διαχωρισμός της από το συνολικό έργο, με την πρόβλεψη ειδικής πίστωσης και ξεχωριστής διαγωνιστικής διαδικασίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την έγκαιρη εξασφάλιση των πιστώσεων στο πλαίσιο κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού σας για την εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών, καθώς και την έγκαιρη έναρξη των διαδικασιών προκήρυξης και ανάθεσης των σχετικών έργων.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις - Υπόψη κ.κ. Ειδικών Γραμματέων (Έδρες τους)
Με την παράκληση να ενημερώσουν όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τους Δήμους ευθύνης τους
2. Όλες τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις - Υπόψη κ.κ. Περιφερειαρχών (Έδρες τους)
Με την παράκληση να ενημερώσουν όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες ευθύνης τους
3. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας - Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, Τ.Κ. 10678 - ΑΘΗΝΑ
Με την παράκληση να ενημερώσουν όλους τους Δήμους της χώρας
Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Εσωτερικών - Γρ. Υπουργού
Σταδίου 27, Τ.Κ. 10183, ΑΘΗΝΑ
2. Υπουργείο Οικονομικών - Γρ. Υπουργού
Νίκης 5-7, Τ.Κ. 105 63, ΑΘΗΝΑ
3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Γρ. Υπουργού
Αχαρνών 2, ΑΘΗΝΑ
4. ΕΟΔΥ - Γρ. Προέδρου
Αγράφων 3-5, Τ.Κ. 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):
1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπληρώτριας Υπουργού
3. Γρ. Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας
4. Γρ. Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
5. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος, Τμήμα Α'