Διοικητικό Έγγραφο

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2023
Αθήνα, 06-06-2023
Αριθ. Πρωτ.: 1427
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 22.03.2023 και ώρα 10:00, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν ο Γεώργιος Μπατζαλέξης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, κωλυομένου του Προέδρου της Αρχής Κωνσταντίνου Μενουδάκου, και τα αναπληρωματικά μέλη της Αρχής Νικόλαος Λίβος, ως εισηγητής, Δημοσθένης Βουγιούκας και Μαρία Ψάλλα σε αντικατάσταση των τακτικών μελών Χαράλαμπου Ανθόπουλου, Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη και Γρηγορίου Τσόλια αντιστοίχως οι οποίοι αν και εκλήθησαν νομίμως εγγράφως δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος. Παρόντες, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ήταν οι Παναγιώτης Τσόπελας, ελεγκτής, ως βοηθός εισηγητή και η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τμήματος διοικητικών υποθέσεων, ως γραμματέας. Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:
Υποβλήθηκε στην Αρχή καταγγελία που αφορά την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης «...» (εφεξής ...), με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συγκεκριμένα, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. .../01-03-2021, ο Α (εφεξής καταγγέλλων) υπέβαλε καταγγελία στην Αρχή αναφέροντας ότι έλαβε από την ... μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για εμπορική προώθηση υπηρεσιών ψηφιακής διαφήμισης. Αναλυτικά, στο ηλεκτρονικό μήνυμα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «θα θέλαμε να σας προτείνουμε συνεργασία για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) ή την προώθηση της επιχείρησης σας μέσω των υπηρεσιών Digital Marketing. H ομάδα μας εξειδικεύεται σε υπηρεσίες ψηφιακής διαφήμισης. (Google Ads, Social Media Marketing, Content Creation, Mail Marketing, Viber Campaign). Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι σας παρέχουμε την δυνατότητα διασύνδεσης του e-shop με διαχειριστικά προγράμματα ERP & διασύνδεση με XML. Οι παραπάνω υπηρεσίες συγκαταλέγονται στην μακρόχρονη τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτουμε που εγγυάται την ασφαλή και ομαλή διασύνδεση των καταστημάτων». Περαιτέρω, ο καταγγέλλων αναφέρει ότι δεν είχε προηγούμενη σχέση με την ... και ότι σε σχετική ερώτησή του αναφορικά με την προέλευση των δεδομένων του, έλαβε την απάντηση ότι αυτά έχουν συλλεγεί από έρευνα αγοράς.
Η Αρχή ενημέρωσε την ... για την καταγγελία με το υπ’ αρ. πρωτ. .../17-03-2021 έγγραφο. Στις 17-05-2021 στάλθηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. .../17-05-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα υπενθύμισης και στις 07-06-2021 το υπ’ αρ. πρωτ. .../07-06-2021 έγγραφο με το οποίο η Αρχή καλούσε την ... να υποβάλλει τις απόψεις της εντός δέκα ημερολογιακών ημερών. Στις 16- 09-2021 η Αρχή, κατόπιν τηλεφωνικής συνομιλίας με την ..., απέστειλε κατόπιν αιτήματος εκ νέου τα ανωτέρω έγγραφα σε ηλεκτρονική διεύθυνση που υποδείχτηκε. Στις 15-10-2021 η Αρχή απέστειλε και πάλι μέσω συστημένης επιστολής το αρχικό έγγραφο ενημέρωσης με το υπ’ αρ. πρωτ. .../15-10-2021, το οποίο επεστράφη ως αζήτητο. Τα σχετικά έγγραφα επιδόθηκαν στην ... από το Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου στις 04-02-2022, όπως προκύπτει από το με αρ. .../04-02-2022 αποδεικτικό επίδοσης, χωρίς να υπάρξει και πάλι απάντηση από την πλευρά της ... στο σχετικό έγγραφο. Η ... κλήθηκε σε ακρόαση με το υπ’ αριθμ. πρωτ. .../21-10-2022 έγγραφο της Αρχής το οποίο επιδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου στις 24/10/2022. Στην συνεδρίαση δεν παρέστη κανένας εκ μέρους της επιχείρησης.
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1. Από τις διατάξεις των άρθρων 51 και 55 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 – εφεξής, ΓΚΠΔ) και του άρθρου 9 του νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137) προκύπτει ότι η Αρχή έχει αρμοδιότητα να εποπτεύει την εφαρμογή των διατάξεων του ΓΚΠΔ, του νόμου αυτού και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Με το άρθρο 5 παρ. 1 του ΓΚΠΔ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τίθενται οι αρχές που πρέπει να διέπουν μια επεξεργασία. Σύμφωνα με την αρχή της λογοδοσίας που εισάγεται με το εν λόγω άρθρο ορίζεται ρητώς στην δεύτερη παράγραφο αυτού, ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας «φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1 («λογοδοσία»)». Η αρχή αυτή, η οποία συνιστά ακρογωνιαίο λίθο του ΓΚΠΔ, συνεπάγεται την υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας να δύναται όπως αποδείξει συμμόρφωση. Επιπλέον, δίδει τη δυνατότητα στον υπεύθυνο επεξεργασίας να δύναται να ελέγξει και να τεκμηριώσει νομικά μια επεξεργασία που διενεργεί σύμφωνα με τις νομικές βάσεις που του παρέχει ο ΓΚΠΔ και το εθνικό δίκαιο προστασίας δεδομένων.
2. Στο άρθρο 31 του ΓΚΠΔ, ορίζεται ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία και, κατά περίπτωση, οι εκπρόσωποί τους συνεργάζονται, κατόπιν αιτήματος, με την εποπτική αρχή για την άσκηση των καθηκόντων της. Σύμφωνα με το σημείο 6 του άρθρου 15 του ν. 4624/2019, η Αρχή επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο σημείο στ' του άρθρου 83 του ΓΚΠΔ, όπου ορίζεται ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη ο βαθμός συνεργασίας με την αρχή ελέγχου για την επανόρθωση της παράβασης και τον περιορισμό των πιθανών δυσμενών επιπτώσεών της. Στην προκειμένη περίπτωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Αρχής για υποβολή απόψεων αναφορικά με την καταγγελία και δεν παρέστη στην συνεδρίαση της Αρχής στις 2.11.2022 ώρα 12:30 μμ. στην οποία κλήθηκε.
3. Η Αρχή διαπιστώνει ότι παρόλες τις ενέργειές της (αποστολή εγγράφων με διάφορους τρόπους περιλαμβανομένων της επίδοσης μέσω του αρμόδιου Αστυνομικού τμήματος, τις υπενθυμίσεις, την τηλεφωνική επικοινωνία και την εν νέου αποστολή σε έτερη διεύθυνση) η ... δεν ανταποκρίθηκε αδικαιολόγητα, δεν παρείχε καμία απάντηση στην καταγγελία, ούτε εμφανίστηκε ενώπιον της Αρχής σε ακρόαση.
4. Η Αρχή λαμβάνει υπ’ όψιν το καθεστώς λειτουργίας των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του θεσμού της Κοινωνικής και αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως αυτό προσδιορίζεται στο Νόμο 4430/2016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016. Συγκεκριμένα: 1. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ. Επ.) είναι οι αστικοί συνεταιρισμοί του Ν. 1667/1986, που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη συλλογική και την κοινωνική ωφέλεια, όπως ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 και διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα.
2. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, οι οποίες διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες:
αα) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες. Ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες. Η συμμετοχή σε αυτές των φυσικών προσώπων που ανήκουν στις Eυάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και προσμετρώνται στο παραπάνω ποσοστό πρέπει να διενεργείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο προσδιορίζεται στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ.. Αν για οποιονδήποτε λόγο σταματήσει να πληρούται το ανωτέρω ποσοστό, ο Φορέας πρέπει εντός τριών (3) μηνών να προβεί στις απαραίτητες εγγραφές μελών ή προσλήψεις εργαζομένων. Άλλως μετατρέπεται σε Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας.
αβ) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού. Ποσοστό 50% κατ’ ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες. Η συμμετοχή σε αυτές των φυσικών προσώπων που ανήκουν στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού και προσμετρώνται στο παραπάνω ποσοστό πρέπει να διενεργείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο προσδιορίζεται στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ.. Αν για οποιονδήποτε λόγο σταματήσει να πληρούται το ανωτέρω ποσοστό, ο Φορέας πρέπει εντός τριών (3) μηνών να προβεί στις απαραίτητες εγγραφές μελών ή προσλήψεις εργαζομένων.
αγ) Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999, θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.
β) Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης», ή και παρέχουν «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος».
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Αρχή
1. Ασκώντας τις διορθωτικές εξουσίες που της απονέμει το άρθρο 58 παρ. 2 στοιχ. β) του ΓΚΠΔ, απευθύνει επίπληξη στην καταγγελλόμενη επιχείρηση με την επωνυμία «...», ως υπεύθυνο επεξεργασίας για τους λόγους που εκτενώς αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα.
2. Ασκώντας τις διορθωτικές εξουσίες που της απονέμει το άρθρο 58 παρ. 1 στοιχ. α) του ΓΚΠΔ, δίνει εντολή στην καταγγελλόμενη να απαντήσει άμεσα στην καταγγελία.
3. Ενημερώνει την καταγγελλόμενη ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την εντολή της προηγούμενης παραγράφου εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από της επιδόσεως της παρούσης θα προχωρήσει, ασκώντας τις διορθωτικές εξουσίες που της απονέμει το άρθρο 58 παρ. 2 στοιχ. θ) του ΓΚΠΔ, στην επιβολή διοικητικού προστίμου δυνάμει του άρθρου 83 του ΓΚΠΔ.
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
Γεώργιος Μπατζαλέξης
Η Γραμματέας
Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου