Διοικητικό Έγγραφο

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2023
Αθήνα, 26-04-2023
Αριθ. Πρωτ.: 1042
(Τμήμα)
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση
Τμήματος, μέσω τηλεδιασκέψεως, την Τετάρτη 05-04-2023, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν ο Γεώργιος Μπατζαλέξης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, κωλυομένου του Προέδρου της Αρχής, Κωνσταντίνου Μενουδάκου και τα αναπληρωματικά μέλη Δημοσθένης Βουγιούκας, ως εισηγητής, και Μαρία Ψάλλα, σε αντικατάσταση των τακτικών μελών Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη και Γρηγορίου Τσόλια, οι οποίοι παρόλο που εκλήθησαν νομίμως εγγράφως, δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος. Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Λεωνίδας Ρούσσος, ως βοηθός εισηγητή και με εντολή Προέδρου η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου ως Γραμματέας, υπάλληλος του τμήματος διοικητικών υποθέσεων της Αρχής.
Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:
Η Αρχή εξέδωσε την με αρ. 18/2022 Απόφασή της που αφορούσε σε αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας με μήνυμα SMS από τον Α για προώθηση της υποψηφιότητας του στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Η Αρχή, επίσης, εξέδωσε την με αρ. 63/2022 Απόφασή της που αφορούσε σε ανάκληση σχετικών αποφάσεων.
Η Αρχή, μετά από εξέταση όλων των στοιχείων του φακέλου, αφού άκουσε τον εισηγητή και τις διευκρινίσεις του βοηθού εισηγητή και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης,
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1. Με την ανωτέρω με αριθμ. 63/2022 Απόφαση της Αρχής ανακλήθηκε σειρά αποφάσεων της Αρχής στις οποίες είχαν επιβληθεί κυρώσεις ερειδόμενες στη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 και όχι στις διατάξεις του ΓΚΠΔ που εξακολουθεί να εφαρμόζεται για την αξιολόγηση της νομιμότητας κάθε επεξεργασίας.
2. Στην με αριθμ. 18/2022 Απόφαση της Αρχής επιβλήθηκε τέτοιου είδους κύρωση.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Αρχή ανακαλεί την με αριθμ. 18 του έτους 2022 Απόφασή της.
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
Γεώργιος Μπατζαλέξης
Η Γραμματέας
Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου