Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 427191
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Μειανάστευσηε & Ασύλου
Αγιος Ιωάννης Ρέντης
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Θηβών 196-198,
Τ.Κ. 182 33, Άγ. Ι. Ρέντης
Email: dir.mp@migration.gov.gr
Ημ/νία : 14/09/23
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
- κ. κ. Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 12, 13 και 18 του ν. 4251/2014 σχετικά με τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εξαρτημένη και για εποχική εργασία
ΣΧΕΤ: α) οι διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 18 του ν. 4251/2014 και
β) το με αριθμό 276615/25.5.2023 έγγραφό της Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής σχετικά με την εφαρμογή των διάταξεων των άρθρων 13 και 18 του ν. 4251/2014
Σε συνέχεια του ανωτέρω (β) σχετικού, καθώς και σχετικών επισημάνσεων ενδιαφερομένων υποψηφίων εργοδοτών, οι οποίοι επιθυμούν να μετακαλέσουν πολίτες τρίτων χωρών για εργασία, θέτουμε, εκ νέου, υπ'όψιν σας τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 (περ. η) του άρθρου 13 του ν. 4251/2014, μεταξύ των δικαιολογητικών που οφείλει ένας εργοδότης να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο της διαδικασίας μετάκλησης πολίτη τρίτης χώρας με σκοπό την εποχική εργασία, είναι το «η) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο, επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα».
Η συμπερίληψη στο άρθρο 13 του εν θέματι δικαιολογητικού αφορά στην αναγκαιότητα άντλησης του πατρωνύμου και του μητρωνύμου (όνομα και επώνυμο πατέρα και μητέρας) του εργαζομένου, πολίτη τρίτης χώρας, για την έκδοση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), στην περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στο ταξιδιωτικό του έγγραφο (ιδίως τα στοιχεία μητρός), διαδικασία που λαμβάνει χώρα, αφού ο πολίτης τρίτης χώρας λάβει την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου, εισέλθει στην Ελληνική Επικράτεια και ξεκινήσει να εργάζεται εποχικά με την εθνική θεώρηση εισόδου
Προς τούτο, το ως άνω δικαιολογητικό δεν θα πρέπει να ζητείται από τις υπηρεσίες σας κατά τη διαδικασία υποβολής του αιτήματος του εργοδότη για την έγκριση της μετάκλησης, σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 13 και 18 του ν. 4251/2014.
Ο εργοδότης θα πρέπει, ωστόσο, να ενημερώνεται από τις υπηρεσίες σας για την υποχρέωση του πολίτη τρίτης χώρας να έχει διαθέσιμο το ως άνω έγγραφο, όταν εισέλθει στην Ελλάδα με τις απαιτούμενες επικυρώσεις κατά περίπτωση. Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες της μεταναστευτικής νομοθεσίας, ο αλλοδαπός, αφού εισέλθει στην Ελλάδα και υποβάλει αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία, δύναται να υποβάλει τα απαιτούμενα στοιχεία (όνομα και επώνυμο μητέρας) προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια διαμονής του. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή τη ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο, επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά και
Προς επικυρωμένα, οφείλει να τα προσκομίζει κατά τις συναλλαγές του με τις υπόλοιπες δημόσιες Αρχές της χώρας μας κατά τα ανωτέρω (έκδοση ΑΦΜ και ΑΜΚΑ).
Η εν θέματι προσέγγιση έχει άλλωστε αποτυπωθεί και στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 63 του νέου Κώδικα Μετανάστευσης (ν. 5038/2023), στην όποια αναφέρεται ότι:
«Ο πολίτης τρίτης χώρας εποχικός εργαζόμενος, κατά την είσοδό του στην ελληνική επικράτεια μετά την έκδοση της έγκρισης μετάκλησης και τη χορήγηση της απαιτούμενης θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο, οφείλει να φέρει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανή τα στοιχεία του πατρωνύμου και του μητρωνύμου του πολίτη τρίτης χώρας, επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και επικυρωμένα. Το δικαιολογητικό του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται για την υποβολή του αιτήματος μετάκλησης, αλλά ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να το συνυποβάλει κατά την υποβολή του αιτήματος χορήγησης της άδειας διαμονής για εποχική εργασία, καθώς επίσης και για τις συναλλαγές με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), για την έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)».
Σημειώνεται ότι η ίδια προσέγγιση θα πρέπει να ακολουθείται από τις υπηρεσίες σας και σε περιπτώσεις μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, όπου δεν περιλαμβάνεται αντίστοιχη πρόβλεψη για την υποβολή του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής
Πάτροκλος Γεωργιάδης
Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
α. κ. ΓΓ Δημόσιας Τάξης (gendt@yptp.gr)
β. ΑΕΑ / Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων (abp.branch@hellenicpolice.gr) γ. ΑΕΑ / Δ/νση Προστασίας Συνόρων (borderprotection.dir@astynomia.gr) δ. ΑΕΑ / Δ/νση Διαχείρισης Μετανάστευσης (prosillimmigration.dir@astynomia.gr) ε. ΑΕΑ / Δ/νση Αλλοδαπών (dallodapon@hellenicpolice.gr)
2. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
α. ΓΓ Απασχόλησης
β. ΓΓ Κοινωνικών Ασφαλίσεων γ. Δ/νση Ατομικών Ρυθμίσεων δ. ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (salagianni@idika.gr)
3. Υπουργείο Εξωτερικών
α. Δ/νση Γ4 Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen (dc4@mfa.gr) (με την παράκληση για την ενημέρωση των προξενικών Αρχών αρμοδιότητός σας)
4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
α. Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών (με την παράκληση για ενημέρωση των υπηρεσιών αρμοδιότητός σας) (a.nikolakopoulou@minagri.gr)
5. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου (a.makrygianni@mindigital.gr) β. Διεύθυνση Υπηρεσιών Μιας Στάσης (dolkep@mindigital.gr) (με την παράκληση για την ενημέρωση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών αρμοδιότητός σας) γ. Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου (dir ddid@mindigital@.gr)
6. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
α. Διοικητή, κ. Γ. Πιτσιλή (gov.office@aadee.gr) (με την παράκληση για ενημέρωση των υπηρεσιών αρμοδιότητός σας) β. Διεύθυνση Ελέγχου (eleg11@aade.gr)
7. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
α. Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
8. Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
α. Διοικητή κ. Π. Δουφεξή (dioikitis@efka.gov.gr) (με την παράκληση για ενημέρωση των υπηρεσιών αρμοδιότητός σας)
9. Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
α. Γρ. Διοικητή, κ. Σπ. Πρωτοψάλτη (gramat@oaed.gr)
10. ΟΠΕΚΑ
α. Γρ. Διοικητή, κ. Κ. Γλούμη - Ατσαλάκη (dioikisi@oaed.gr)
11. Συνήγορος του Πολίτη (press@synigoros.gr)
12. ΔΣΑ (proedros@dsa.gr) (με την παράκληση ενημέρωσης των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας)
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού, κ. Δ. Καιρίδη
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Π. Γεωργιάδη
3. κ. Γενικό Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής
4. Δ/νση Αδειών Διαμονής
5. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής (Όλα τα Τμήματα)