Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 44961 οικ.
ΑΔΑ 967ΚΩ-ΞΣΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Α' ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Β3)
Ταχ. Δ/νση :Μεσογείων 96
Ταχ. Κώδ. :115 27
Αθήνα, 15-09-2023
ΠΡΟΣ:
1. Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικράτειας
2. Πρόεδρο του Αρείου Πάγου
3. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
4. Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
5. Προϊσταμένους των Εφετείων & των Εισαγγελιών Εφετών της Χώρας
6. Προϊσταμένους των Πρωτοδικείων & των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της Χώρας
7. Προϊσταμένους των Διοικητικών Εφετείων & Πρωτοδικείων της Χώρας
8. Προϊσταμένους των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων της Χώρας
(αποστολή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Θέμα: Ενημέρωση/Οδηγίες για τη διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
Σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :
Κατόπιν ερωτημάτων που μας υποβάλλονται σχεδόν καθημερινά σχετικά με την διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή δικαστικών υπαλλήλων, σας ενημερώνουμε ότι η προβλεπόμενη από το νέο κώδικα δικαστικών υπαλλήλων (Ν.4798/21) διαδικασία ορίζει στις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 118 τα ακόλουθα: «Απαγορεύεται στον δικαστικό υπάλληλο να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή. Κατ' εξαίρεση η άσκησή τους επιτρέπεται ύστερα από άδεια, εφόσον δεν είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα της θέσης του δικαστικού υπαλλήλου και δεν παρεμποδίζουν την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. 2. Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ύστερα από αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και ανακαλείται με την ίδια διαδικασία. 3. Απαγορεύεται στον δικαστικό υπάλληλο η κατ' επάγγελμα άσκηση εμπορίας. 4. Ο υπάλληλος επιτρέπεται να αποκτά αυτοκίνητο δημοσίας χρήσεως ή να εκμεταλλεύεται αυτό με εκμίσθωση, εφόσον απέκτησε τούτο είτε με γονική παροχή είτε λόγω κληρονομικής διαδοχής είτε λόγω δωρεάς εν ζωή από συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως β' βαθμού ή από σύζυγο, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους.» .
Το άρθρο αυτό αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την αποφυγή ενδείξεων παραμέλησης των καθηκόντων των υπαλλήλων.
Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι, οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή είναι οι εξής :
1} Η άδεια να αφορά συγκεκριμένο έργο ή εργασία, επακριβώς ορισμένο από τον υπάλληλο στην αίτησή του, (υπόδειγμα) (τόπος, χρόνος , είδος και συνθήκες απασχόλησης) ,με αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων ως ιδιώτης, καθώς σε περίπτωση αοριστίας του αιτήματος, θα ήταν αδύνατος ο έλεγχος των νομίμων προϋποθέσεων της διάταξης του επίμαχου άρθρου. (Ν.Σ.Κ. 382/2008, Ν.Σ.Κ 380/2009, 170/2008, 25/2008, 190/2007). Στην αίτηση πρέπει να γίνεται ρητή και σαφής μνεία του χρόνου έναρξης και λήξης , δηλαδή της διάρκειας του έργου ή της εργασίας , ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο της συμβατότητας του έργου ή της εργασίας με τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου, και να μην δημιουργείται σύγχυση μεταξύ του δημοσίου καθήκοντος και της ιδιωτικής δράσης (Ν.Σ.Κ. 447/2009).
2} Το εκτός του νομίμου ωραρίου λειτουργίας των δικαστηρίων και δικαστικών υπηρεσιών ,αιτηθέν από τον υπάλληλο ιδιωτικό έργο ή εργασία, πρέπει να ασκείται με τέτοιο τρόπο , ώστε να μην παρακωλύει ή επηρεάζει την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων του και την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας του, είτε άμεσα με τη μείωση της προαναφερόμενης στην υπηρεσία απόδοσης, είτε έμμεσα ,με την ενδεχόμενη κόπωση που μπορεί να επιφέρει η άσκηση του ιδιωτικού έργου ή εργασίας και την συνεπακόλουθη απροθυμία ή παραμέληση άσκησης των κυρίων καθηκόντων του (Ν.Σ.Κ. 44/2009, 380/2009, 170/2008).
3} Στην παρ. 2 του άρθρου 118 ν. 4798/2021 ως απαράβατος όρος χορήγησης της άδειας αποτελεί η «σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου», το οποίο δεσμεύει το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίσει, τυχόν δε ελλιπής ή εσφαλμένη αιτιολογία συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.
4} Στην παρ. 3 του άρθρου 118 ν. 4798/2021 καθιερώνεται ένα απόλυτο ασυμβίβαστο, η απαγόρευση πλήρωσης των όρων του εμπορικού δικαίου που οδηγούν στην κτήση της εμπορικής ιδιότητας, (άσκηση -συμμετοχή σε ξενοδοχειακή επιχείρηση ) (Ν.Σ.Κ. 200/2010, 471/2006 ΕφΑθ 9329/20025)
5} Προς αποφυγή συγκρούσεων των ιδιωτικών και δημοσίων καθηκόντων , αποκλείονται της άσκησης του επαγγέλματος της διαμεσολάβησης όσοι υπηρετούν ως δημόσιοι, δημοτικοί και δικαστικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι νομικών προσώπων και ιδρυμάτων δημοσίου δικαίου καθώς και οι εν ενεργεία δικαστικοί ή δημόσιοι λειτουργοί ...»σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. β' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4640/2019 (ΦΕΚ Α' 190) . Προς αποφυγή της ανωτέρω σύγκρουσης και το αίτημα της άδειας άσκησης τεχνικού σύμβουλου- ψυχολόγου σε δικαστικές υποθέσεις από μέρους δικαστικού υπαλλήλου θεωρούμε ότι εμπίπτει ,κατά αναλογική εφαρμογή, στον ανωτέρω αποκλεισμό.
6} Στο νέο άρθρο του προστέθηκε η παρ. 4 «Ο υπάλληλος επιτρέπεται να αποκτά αυτοκίνητο δημοσίας χρήσεως ή να εκμεταλλεύεται αυτό με εκμίσθωση, εφόσον απέκτησε τούτο είτε με γονική παροχή είτε λόγω κληρονομικής διαδοχής είτε λόγω δωρεάς εν ζωή από συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως β' βαθμού ή από σύζυγο, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους». Αφενός δεν προβλέπεται η λήψη άδειας, ωστόσο το πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω εφαρμογής είναι αρκετά στενό.
Εν κατακλείδι, ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων στο άρθρο 118 προβλέπει ως κανόνα την απαγόρευση άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στους δικαστικούς υπαλλήλους και ως εξαίρεση παράλληλη ιδιωτική εργασιακή απασχόληση, με αυστηρές προϋποθέσεις με σκοπό την ευρυθμία των υπηρεσιών κατοχυρώνοντας την ατομική και οικονομική τους ελευθερία.
Σημειώνεται δε ότι η απλή επίκληση της εκτός ωραρίου υπηρεσίας άσκησης του ιδιωτικού έργου ή εργασίας , δεν επαρκεί για την διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης της υπηρεσίας του αιτούντος και ως εκ τούτου οφείλει ο Προϊστάμενος όταν διαπιστώνει ότι η χορηγηθείσα άδεια επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων του να το γνωστοποιεί στην υπηρεσία μας , προκειμένου η υπηρεσία να υποβάλλει εκ νέου ερώτημα στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπο το πρίσμα των επιγενόμενων γεγονότων.
Τέλος προς διευκόλυνση των υπηρεσιών αποστέλλεται υπόδειγμα Αίτησης-Υπεύθυνης δήλωσης βάσει της οποίας οι ενδιαφερόμενοι δικαστικοί υπάλληλοι μπορούν να αιτηθούν χορήγηση αδείας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή , καθώς και οδηγίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν τη παρούσα εγκύκλιο, με κάθε πρόσφορο τρόπο , στους υπαλλήλους και στα δικαστήρια που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτές.
Η παρούσα εγκύκλιος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr του φορέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραφείο Υπουργού
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Α. Προσωπικά στοιχεία
Επώνυμο.......................................................
Όνομα............................................................
Πατρώνυμο.................................................
Διεύθυνση κατοικίας:...............................
Πόλη............................................................
Τηλ. επικοινωνίας......................................
e-mail..........................................................
Β.Περί της υπαλληλικής μου κατάστασης
Κατηγορία - Κλάδος...................................
Οργανική θέση.............................................
Υπηρεσία που υπηρετώ (απόσπαση κ.λ.π.)
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α' ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του 4798/21 ( Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων ) παραθέτοντας υπευθύνως τα κάτωθι στοιχεία :
Ι.Επιχείρηση στην οποία θα απασχοληθώ:
(αναφέρετε την επωνυμία του εργοδότη και την έδρα)
2. Εργασία την οποία θα εκτελώ
Εργασία που εκτελώ..................................
Ωράριο εργασίας...................................
ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου
Συνημμένα:
1. Βεβαίωση φορέα/εργοδότη για τη διάρκεια και το είδος απασχόλησης
2. Βεβαίωση από την υπηρεσία μου ότι δεν παρακωλύεται η ομαλή άσκηση των κυρίων καθηκόντων μου με την άδεια αυτή.
3. Ημέρες και ώρες απασχόλησης
από.................................έως...........................(ημερομηνία)
(αναλυτικά την ημέρα & εβδομαδιαίως)
Τέλος, δηλώνω υπεύθυνα ότι σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω άσκηση ιδιωτικής εργασίας, για οποιονδήποτε λόγο, καταστεί ασυμβίβαστη προς τα καθήκοντά μου ως Δικαστικού Υπαλλήλου, θα διακόψω αυτήν και θα αναφέρω συγχρόνως και το γεγονός στην Υπηρεσία μου.
Ο/Η αιτών/ούσα
(Υπογραφή)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε Δικαστικούς Υπαλλήλους των Πολιτικών , Διοικητικών δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας.
Για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, κατά τις διατάξεις του διατάξεις του άρθρου 118 ν. 4798/21 ( Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων), μετά από έγκριση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου απαιτείται:
• Αίτηση του Δικαστικού Υπαλλήλου ( αποστολή ταχυδρομικά ή με email μέσω της υπηρεσίας που ανήκει ο/η Υπάλληλος ή απευθείας από τον ίδιο/α, στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)
• Βεβαίωση του εργοδότη/φορέα, στην οποία θα προσδιορίζεται:
1. Τα στοιχεία του φορέα -εργοδότη απασχόλησης
2. Το είδος και το αντικείμενο του έργου
3. Ο τόπος απασχόλησης
4. Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα απασχοληθεί ο/η ενδιαφερόμενος/η (η άσκηση ιδιωτικού έργου δεν δύναται να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο), καθώς και η/οι μέρα/ες και ώρες αναλυτικά εβδομαδιαίως.
Στην περίπτωση κατά την οποία το έργο παρέχεται εξ αποστάσεως, πρέπει να δηλώνεται από τον φορέα.
• ΒΕΒΑΙΩΣΗ της υπηρεσίας ότι το έργο του/της .................................... ,
κλάδου.............................. στην υπηρεσία, δεν παρακωλύεται από την άσκηση του
ιδιωτικού του/της έργου
Η αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας πρέπει να υποβάλλονται στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο πριν την έναρξη του έργου, ώστε να δίνεται στο Συμβούλιο ο απαραίτητος χρόνος για την εξέταση των ανωτέρω δικαιολογητικών.