Διοικητικό Έγγραφο

Εγκύκλιος: 1068
ΑΔΑ ΨΓ8Χ46ΜΤΛ6-ΔΗΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελίστριας 2
Ταχ. Κώδικας : 101 83
Πληροφορίες : Π. Καλδή, Θ. Φλώρος
Τηλέφωνο : 2131361311
: 213136 1131
E-mail : ekloges@ypes.gr
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: 78179
Προς
α) τις Περιφερειακές Ενότητες έδρας νομών
β) τους Δήμους της χώρας
ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 8ης και της 15ης Οκτωβρίου 2023.
Με την παρούσα καθορίζεται η διαδικασία που θα εφαρμοσθεί και παρέχονται οδηγίες για τις ακολουθητέες ενέργειες στα διάφορα στάδια συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 8ης και της 15ης Οκτωβρίου 2023.
Για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων ισχύουν, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 62 και 71 του ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις» (Α'90), τα οριζόμενα στο άρθρο 94Α του π.δ. 26/2012 (Α'57), όπως προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4648/2019 (Α'205).
Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 94Α του π.δ. 26/2012, εκδόθηκε η υπ' αρ. 67456/10.08.2023 Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση λεπτομερειών για τη μετάδοση στο Υπουργείο Εσωτερικών των αποτελεσμάτων της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α' και β' γύρου) των εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου έτους 2023» (Β' 5059).
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης και της 15ης Οκτωβρίου 2023, τα αποτελέσματα θα μεταδοθούν από όλα τα εκλογικά τμήματα απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών, με χρήση των συσκευών ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT). Παράλληλα με την ανωτέρω διαδικασία τα αποτελέσματα θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή στους Δήμους και, μέσω των Δήμων, με τη χρήση του υποσυστήματος μετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0, στις Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίες θα τα μεταδίδουν στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Επισημαίνεται ότι η μετάδοση αποτελεσμάτων σε έντυπη μορφή αφορά αποκλειστικά και μόνο στα αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών.
Όπου αναφέρεται παρακάτω η φράση «Περιφερειακή Ενότητα», για το Νομό Αττικής εννοείται η Περιφέρεια Αττικής.
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τα αποτελέσματα καταχωρίζονται σε κάθε εκλογικό τμήμα από τον δικαστικό αντιπρόσωπο
α) στα έντυπα μετάδοσης αποτελεσμάτων και
β) στη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT).
Η καταχώριση γίνεται ως εξής:
Ο δικαστικός αντιπρόσωπος καταχωρίζει το αποτέλεσμα υπέρ συνδυασμών στο τριπλότυπο έντυπο μετάδοσης αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, καταχωρίζει:
α) το συνολικό αριθμό των εκλογέων που είναι εγγεγραμμένοι στο εκλογικό τμήμα
β) το συνολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν
γ) τον αριθμό των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα
δ) τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων
ε) τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων και
στ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν κάθε συνδυασμός.
Στη συνέχεια, αφού καταχωρίσει το αποτέλεσμα στη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT) το μεταδίδει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εάν διαπιστωθεί κατά την καταχώριση στη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT) οποιοδήποτε λάθος, θα πρέπει να διορθωθεί το τριπλότυπο έντυπο μετάδοσης.
Κατόπιν, ο δικαστικός αντιπρόσωπος παραδίδει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του δήμου (αγγελιοφόρο) το ένα αντίγραφο του εντύπου μετάδοσης αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών.
Το πρωτότυπο έντυπο αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών παραδίδεται στο οικείο Πρωτοδικείο μέσα στον εκλογικό σάκο.
Στη συνέχεια ο δικαστικός αντιπρόσωπος καταχωρίζει τα αποτελέσματα υπέρ υποψηφίων στη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT) και τα μεταδίδει σύμφωνα με τις οδηγίες.
2. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ - ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας σε όλους τους Δήμους της χώρας, από τις εφορευτικές επιτροπές, ενεργείται κατά τα ακόλουθα:
> Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων που η αρίθμησή τους λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8 μεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών. Ακολουθεί η μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών.
Επομένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τμήματα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια των περιφερειακών εκλογών, ενώ οι κάλπες με τα ψηφοδέλτια των δημοτικών εκλογών παραμένουν σφραγισμένες, με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταμέτρησης και καταχώρισης των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στα έντυπα μετάδοσης αποτελεσμάτων και στη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT) υπέρ συνδυασμών για τις περιφερειακές εκλογές. Αφού ολοκληρωθεί η μετάδοση του αποτελέσματος από τη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT), η διαδικασία επαναλαμβάνεται, χωρίς καμία ενδιάμεση παύση, για τις δημοτικές εκλογές.
> Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων που η αρίθμησή τους λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9 μεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών. Ακολουθεί η μετάδοση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών.
Επομένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τμήματα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια των δημοτικών εκλογών, ενώ οι κάλπες με τα ψηφοδέλτια των περιφερειακών εκλογών παραμένουν σφραγισμένες, με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταμέτρησης και καταχώρισης των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στα έντυπα μετάδοσης αποτελεσμάτων και στη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT) υπέρ συνδυασμών για τις δημοτικές εκλογές. Αφού ολοκληρωθεί η μετάδοση του αποτελέσματος από τη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT), η διαδικασία επαναλαμβάνεται, χωρίς καμία ενδιάμεση παύση, για τις περιφερειακές εκλογές.
3. ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
Τα έντυπα μετάδοσης αποτελεσμάτων είναι καρμπονιζέ και κατάλληλα συμπληρωμένα (προτυπωμένα) με τα ονόματα των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών. Το κάθε έντυπο, αφού συμπληρωθεί, υπογράφεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, θέτοντας και ολογράφως το ονοματεπώνυμό του και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής.
Τα ανωτέρω προτυπωμένα έντυπα αποστέλλονται από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Περιφερειακές Ενότητες, προκειμένου, να εφοδιαστούν οι εφορευτικές επιτροπές όλων των εκλογικών τμημάτων και όλοι οι Δήμοι του νομού τους με φροντίδα του οικείου Αντιπεριφερειάρχη.
Τα έντυπα για την καταχώριση των αποτελεσμάτων, τα οποία φέρουν ειδική ένδειξη για κάθε εκλογή, περιλαμβάνουν τις ακόλουθες αναφορές, οι οποίες πρέπει να συμπληρωθούν από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τμήματος:
- Εκλογική Περιφέρεια..............................
- Δήμος ...............................................
- Εκλογικό Τμήμα.....................................
- Αριθμός εγγεγραμμένων εκλογέων στο τμήμα..............................
- Αριθμός εκλογέων που ψήφισαν..........................................
- Αριθμός Άκυρων ............................. Λευκών ........................ και σύνολο
άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων.....................
- Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων...........
- Αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός
Γ. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Τα πληροφοριακά δεδομένα (αποτελέσματα ψηφοφορίας) των προτυπωμένων εντύπων αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών, αμέσως μόλις περιέλθουν στην Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού, καταχωρίζονται από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο στο κλειστό και αφιερωμένο πληροφοριακό υποσύστημα μετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων «ΙΡΙΔΑ 2.0», σε ειδική προς τούτο φόρμα. Κατά την καταχώριση των δεδομένων πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι πληρότητας και ορθότητας της καταχωριζόμενης πληροφορίας (έλεγχοι για καταχώριση ψήφων υπέρ συνδυασμών που δεν κατέρχονται στην εκλογική περιφέρεια, έλεγχοι αθροισμάτων - ψηφίσαντες, άκυρα και λευκά, άθροισμα συνδυασμών). Εάν κατά την καταχώριση προκύπτουν σφάλματα τα οποία εντοπίζονται κατά τον αυτόματο έλεγχο, τότε το σύστημα δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της εγγραφής, παρά μόνο εφόσον αυτά διορθωθούν από τον χρήστη. Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης, το εκλογικό αποτέλεσμα αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου παραλαμβάνεται μέσω του κλειστού και αφιερωμένου πληροφοριακού συστήματος «ΙΡΙΔΑ 2.0» από αρμόδιο, για την παραλαβή εκλογικών αποτελεσμάτων από το συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα, υπάλληλο, ο οποίος αφού πραγματοποιήσει τους προβλεπόμενους ελέγχους, εκτυπώνει τη φόρμα αποτελεσμάτων και την προωθεί στον Ανάδοχο για τις δικές του ενέργειες.
Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Περιφέρειας και Υπουργείου πραγματοποιείται μόνο στις εξής περιπτώσεις:
α) Για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η αποστολή αποτελέσματος μέσω Υποσυστήματος Μετάδοσης Εκλογικών Αποτελεσμάτων.
Ενέργεια: Ο υπάλληλος της Περιφέρειας επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον αντίστοιχο αρμόδιο υπάλληλο στο υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει το γεγονός και λαμβάνει σχετικές οδηγίες.
β) Ο υπάλληλος του Υπουργείου διαπιστώνει σφάλμα στο αποτέλεσμα, το οποίο δεν έχει διαπιστωθεί από τους ελέγχους στην Περιφέρεια.
Ενέργεια: Ο υπάλληλος του Υπουργείου ενημερώνει τον αντίστοιχο αρμόδιο υπάλληλο στην Περιφέρεια για το λάθος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί εντοπισμός και διόρθωση του λάθους και να αποσταλεί εκ νέου στο Υπουργείο.
γ) Το σύστημα διαπιστώνει σφάλματα κατά τη διαδικασία καταχώρισης των αποτελεσμάτων από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη της Περιφερειακής Ενότητας, που δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν ή/και να διορθωθούν.
Ενέργεια: Ο υπάλληλος της Περιφέρειας επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον αντίστοιχο αρμόδιο υπάλληλο στο υπουργείο Εσωτερικών και τον ενημερώνει για την αδυναμία εντοπισμού και διόρθωσης του αποτελέσματος, ώστε σε περίπτωση που δεν υφίσταται άλλη εκκρεμότητα μετάδοσης αποτελέσματος να αποδεσμεύεται ο υπάλληλος του Υπουργείου.
Οι αριθμοί κλήσης των τηλεφωνικών συνδέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τα εκλογικά τμήματα, τα αποτελέσματα των οποίων θα μεταδίδονται από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, θα σας γνωστοποιηθούν με νεότερο έγγραφο του Υπουργείου.
Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΆ ΘΕΜΑΤΑ
1. Συνεργεία υπαλλήλων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού
Για την ταχύτερη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης και της 15ης Οκτωβρίου 2023, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω συνεργεία υπαλλήλων:
α) Συνεργείο τεχνικής υποστήριξης υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών
Για την ταχύτερη και ασφαλέστερη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων, πρέπει σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού να υπάρχει - εκτός των άλλων -υποχρεωτικά Συνεργείο τεχνικής υποστήριξης υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Το συνεργείο είναι υπεύθυνο για την τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άμεση αποκατάσταση οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος προκύψει, ώστε να μην εμποδιστεί η ομαλή ροή της μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων. Στο συνεργείο συμμετέχουν υποχρεωτικά και τα ορισμένα μέλη του Δικτύου Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας του Εθνικού Εκλογικού Δικτύου της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
β) Συνεργείο λήψης και μετάδοσης αποτελεσμάτων
Το συνεργείο αναλαμβάνει τη λήψη των αποτελεσμάτων και την καταχώριση των δεδομένων του εντύπου του εκλογικού αποτελέσματος σε ειδική φόρμα του Υποσυστήματος Μετάδοσης Εκλογικών Αποτελεσμάτων, και εν συνεχεία την αποστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Στην περίπτωση που τα στοιχεία του αποτελέσματος περιέχουν λάθη και απαιτείται να γίνει παραβολή με το πρακτικό Νο2, οι υπάλληλοι του συνεργείου ελέγχου και διόρθωσης αναλαμβάνουν τον έλεγχο και τη διόρθωσή τους.
γ) Συνεργείο ελέγχου, διόρθωσης και διακίνησης
Οι υπάλληλοι του συνεργείου ελέγχου, διόρθωσης και διακίνησης είναι εφοδιασμένοι με κατάλογο των εκλογικών τμημάτων που έχει αναλάβει κάθε συνεργείο μετάδοσης. Στην περίπτωση που τα στοιχεία ενός αποτελέσματος περιέχουν λάθη και απαιτείται να γίνει παραβολή με το πρακτικό Νο2, οι υπάλληλοι του συνεργείου αναλαμβάνουν τον έλεγχο και τη διόρθωσή τους και την διακίνησή τους στο συνεργείο λήψης και μετάδοσης αποτελεσμάτων.
δ) Συνεργείο παραλαβής και ταξινόμησης πρακτικών Νο 2
Το συνεργείο παραλαμβάνει και ταξινομεί το πρακτικό Νο 2 που περιέχεται στα βιβλία πράξεων εφορευτικής επιτροπής, συνεργάζεται δε στενά με το συνεργείο διακίνησης.
Τα παραπάνω συνεργεία β, γ, και δ μπορεί να συγχωνεύονται κατά την κρίση αρμοδίου οργάνου της Περιφέρειας.
2. Υπάλληλοι Ο.Τ.Α. υπεύθυνοι για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων
Κάθε Δήμαρχος θα ορίσει υπαλλήλους του Δήμου (διαπιστευμένοι αγγελιοφόροι), οι οποίοι την ημέρα των εκλογών θα τεθούν στη διάθεση των δικαστικών αντιπροσώπων, ως υπεύθυνοι για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων συγκεκριμένου εκλογικού τμήματος στον οικείο Δήμο/Δημοτική Ενότητα.
Οι ίδιοι υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι και για τη μεταφορά στον οικείο Δήμο του Πρακτικού Νο 2.
Επισημαίνεται ότι οι ορισθέντες υπάλληλοι των Δήμων (διαπιστευμένοι αγγελιαφόροι) οφείλουν να μεταφέρουν, χωρίς καμία καθυστέρηση και με το ταχύτερο δυνατό μέσο, τα αποτελέσματα στο Δήμο/Δημοτική Ενότητα.
Μετά τον ορισμό των αγγελιοφόρων, που θα γίνει με τη συνεργασία Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων, πρέπει οι Δήμαρχοι να γνωστοποιήσουν τα ονόματα και το εκλογικό τμήμα στο οποίο διατίθεται ο καθένας υπάλληλος τους, στις Περιφερειακές Ενότητες. Ακολούθως, οι Περιφερειακές Ενότητες θα γνωστοποιήσουν στους δικαστικούς αντιπροσώπους με ειδικό έγγραφο, που θα σταλεί μαζί με το εκλογικό υλικό σε κάθε εκλογικό τμήμα, τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτών.
Όπου υπάρχει αδυναμία κάλυψης με υπαλλήλους των Δήμων, πρέπει να γίνει επικοινωνία της δημοτικής αρχής με την αρμόδια αστυνομική αρχή, ώστε να καλυφθούν όλα τα εκλογικά τμήματα του νομού.
3. Λειτουργία καταστημάτων Δήμων
Σε κάθε Δήμο θα υπάρχει υπάλληλος, ο οποίος θα αναλάβει χρέη συντονιστή των υπαλλήλων για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων και χρέη επαφής με την Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού.
Τα καταστήματα των Δήμων θα παραμείνουν ανοιχτά έως και την ολοκλήρωση της μετάδοσης των αποτελεσμάτων από όλα τα εκλογικά τμήματα της περιοχής τους.
Για τον καλύτερο συντονισμό και έλεγχο της ροής των αποτελεσμάτων, πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε σε κάθε κτίριο που στεγάζει εκλογικά τμήματα να υπάρχει τηλέφωνο, με το οποίο να είναι δυνατή η επικοινωνία του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του νομού με τους δικαστικούς αντιπροσώπους, μετά το κλείσιμο της κάλπης.
Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, πρέπει να ορισθεί υπάλληλος που θα απαντά στο συγκεκριμένο τηλέφωνο, κατά τις παραπάνω ώρες, δηλαδή από το κλείσιμο της κάλπης
έως την ολοκλήρωση της μετάδοσης των αποτελεσμάτων από όλα τα εκλογικά τμήματα του κτιρίου.
4. Συσκέψεις Περιφερειακής Ενότητας έδρας νομού - Δήμων
Για την υλοποίηση των ανωτέρω, καθώς επίσης για την αντιμετώπιση όλων των πιθανών προβλημάτων, πρέπει άμεσα να γίνει σύσκεψη των Περιφερειακών Ενοτήτων με τους Δήμους της περιοχής τους. Με την κινητοποίηση όλων των φορέων που λαμβάνουν μέρος στην εκλογική διαδικασία, επιδιώκεται η άρτια και αποτελεσματική διοργάνωση της όλης διαδικασίας.
5. Δοκιμή μετάδοσης
Σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τις εκλογές θα πραγματοποιηθούν δοκιμές μετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων, από τους Δήμους προς τις Περιφερειακές Ενότητες και το Υπουργείο Εσωτερικών και από τις Περιφερειακές Ενότητες στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Εκλογών, όσο και αυτή των υποδομών. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρξει σχετική συνεργασία με όλους τους Δήμους της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες που υποστηρίζουν το Δίκτυο Δημοσίου Τομέα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν προβλήματα που ίσως προκύψουν.
Σε ενδεχόμενο εμφάνισης οποιουδήποτε προβλήματος στο Εθνικό Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο ή στις Υποδομές Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Φορέων σας, το οποίο εμποδίζει τη μετάδοση του εκλογικού αποτελέσματος και το οποίο δεν μπορεί να λυθεί με ίδια μέσα, παρακαλούμε αφού προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του (π.χ. αποστολή αιτήματος στο Δίκτυο Δημοσίου Τομέα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ») να επικοινωνείτε άμεσα με τους Συντονιστές του Εθνικού Εκλογικού Δικτύου του Υπουργείου Εσωτερικών (Τμήμα Κυβερνοασφάλειας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών τηλεφωνικό κέντρο 213 136 1999 - email: cybersecurity@ypes.gr), προκειμένου να υπάρχει συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών, για την άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος.
Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Κυβερνοασφάλειας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει διαθεσιμότητα 24Χ7.
6. Επικοινωνία με τους Δήμους
Το βράδυ των εκλογών, η Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού θα επικοινωνεί με συγκεκριμένο υπάλληλο - συντονιστή του κάθε Δήμου, ώστε να ενημερώνεται και να επιλύονται τυχόν προβλήματα.
Οι εκπρόσωποι των Δήμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων στο Δίκτυο Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας του Εθνικού Δικτύου Εκλογών (τηλεφωνικό κέντρο 213 136 1999 -email: cybersecurity@ypes.gr) θα επικοινωνούν με τους Συντονιστές του Εθνικού Εκλογικού Δικτύου και θα αναφέρουν οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή περιστατικό ασφάλειας εμποδίζει την ομαλή μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων.
Οι Αντιπεριφερειάρχες της έδρας κάθε νομού ασκούν άμεση και στενή εποπτεία στη λήψη των αποτελεσμάτων και την άμεση μετάδοσή τους από τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας του νομού στο Υπουργείο Εσωτερικών και παρέχουν οδηγίες στους Δήμους της περιφέρειάς τους σχετικά με τα θέματα που τους αφορούν.
7. Μετάδοση στο Υπουργείο Εσωτερικών κατά προτεραιότητα
Καθίσταται σαφές ότι, αμέσως μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων από τα εκλογικά τμήματα, αυτά μεταδίδονται αμελλητί στο Υπουργείο Εσωτερικών (με τη διαδικασία των ενοτήτων Β, και Γ) και σε κάθε περίπτωση έπεται τυχόν προώθησή τους σε τοπικά ή ευρύτερης εμβέλειας τηλεοπτικά ή και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης. Η μετάδοση των αποτελεσμάτων, που είναι αποκλειστική ευθύνη των γραφείων των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, αποτελεί κατ' εξοχήν αρμοδιότητα του κεντρικού φορέα, που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.
Σχετικά με τη μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την υπ' αρ. 67456/10.08.2023 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση λεπτομερειών για τη μετάδοση στο Υπουργείο Εσωτερικών των αποτελεσμάτων της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α' και β' γύρου) των εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου έτους 2023» (Β'3087), οι Περιφέρειες και οι Δήμοι μπορούν να λαμβάνουν τα αποτελέσματα υπέρ των περιφερειακών και των δημοτικών συνδυασμών, αντίστοιχα, από το Υπουργείο Εσωτερικών για ενημέρωση των ιστοσελίδων τους και γενικότερα των ενδιαφερομένων.
Εφιστούμε και πάλι την προσοχή των αρμόδιων φορέων για την ταχύτατη συγκέντρωση και διαβίβαση των αποτελεσμάτων στο Υπουργείο Εσωτερικών, απ' όπου θα γίνεται η πανελλαδική μετάδοσή τους για την ενημέρωση των πολιτών όλης της Χώρας.
Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
Τα Πρωτοδικεία της Χώρας, στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να αποστείλουν στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών μετά την ανακήρυξη σε ψηφιακή μορφή τους πίνακες αποτελεσμάτων. Λεπτομερείς οδηγίες θα αποσταλούν με νεότερο έγγραφό μας.
Οι Περιφερειακές Ενότητες θα πρέπει να κοινοποιήσουν, μέσω των Δήμων, την παρούσα εγκύκλιο στις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων του νομού, για την εφαρμογή όσων διαλαμβάνονται σε αυτήν.
Συνημμένα:
- Κατάλογος Περιφερειακών Ενοτήτων
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:
Προέδρους και Εισαγγελείς Πρωτοδικών (Μέσω Περιφερειακών Ενοτήτων έδρας νομών) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
2. Περιφερειάρχες
3. Περιφέρεια Αττικής - Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
4. Αντιπερειφερειάρχες Περιφερειακής Ενότητας έδρας νομών
5. Δημάρχους
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
5. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
6. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης
7. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
8. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης
9. Διεύθυνση Εκλογών
10. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης