Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: 273842
ΑΔΑ ΨΣ9Φ465ΧΘΞ-Ψ5Ζ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Πατσιαβός
Τηλέφωνο : 210 6508867
e-mail : g.patsiavos@yme.gov.gr
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2023
Προς:
Γενικό Διευθυντή Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
(Με την παράκληση για την ενημέρωση των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων)
Κοιν.: ΠΟΕΙΑΤΑ
e-mail: info@poeita.gr
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας αντικατάστασης άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ με άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων - Εφαρμογή της παρ.10 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 62818/2.3.2022 (Β’ 1086) υ.α.
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. 1840/30.08.2023 έγγραφο της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση καινούργιων οχημάτων από τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, καθώς και τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην ανεύρεση μεταχειρισμένων οχημάτων από την υπάρχουσα αγορά, επιτρέπεται η αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ με άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων για χρονικό διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, των οριζόμενων στην παρ.10 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 62818/2.3.2022 (Β’ 1086) υ.α. για τα οχήματα που προσκομίζεται Δελτίο Παραγγελίας με ημερομηνία προγενέστερη της 30/06/2023.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γενικό Διευθυντή Μεταφορών