Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: Δ30/Β3-273123
ΑΔΑ 6ΨΣΞ465ΧΘΞ-Δ84
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
Παπάγου, 15 -9 -2023
Βαθμός Προτ/τας:
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Δ. Παρασκευόπουλος
Τηλέφωνο : 2106508500
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση για τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της γνωστοποίησης που αφορά στη λειτουργία των Σχολών Οδηγών, των Υποκαταστημάτων αυτών και των ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
ΣΧΕΤ: α) Ο ν.4811/2021 «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικής δραστηριότητας αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 108)
β) Το π.δ. 208/2002 «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α'194)
γ) Η κ.υ.α.Δ30/Α3/276110/14-10-2021 «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστημάτων αυτών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) » (Β’ 4742)
Μετά από ερωτήματα σας υπενθυμίζουμε και σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:
Α. ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)
1. Από την έναρξη ισχύος της (γ) σχετικής απόφασης οι δραστηριότητες λειτουργίας των Σχολών Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, των Υποκαταστημάτων αυτών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) πραγματοποιούνται με καθεστώς γνωστοποίησης η οποία είναι υποχρεωτική διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισμένο χώρο, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος.
Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι δραστηριότητες που λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εφεξής υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης, οφείλουν εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έκδοση της (γ) σχετικής να υποβάλουν γνωστοποίηση χωρίς την καταβολή του παράβολου.
2. Όλες οι Σχολές Οδηγών, τα Υποκαταστήματα αυτών και τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. μπαίνουν υποχρεωτικά σε καθεστώς γνωστοποίησης μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2023.
3. Η γνωστοποίηση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του ιστότοπου www.notifybusiness.gov.gr
4. Οι Σχολές οδηγών, τα Υποκαταστημάτων αυτών και τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. που έχουν κάνει γνωστοποίηση σε έγχαρτη μορφή μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία πρέπει να υποβάλουν και ηλεκτρονική γνωστοποίηση στον παραπάνω ιστότοπο.
5. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί γνωστοποίηση ο φορέας της δραστηριότητας μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία δεν μπορεί να λειτουργεί.
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία:
1. 1. Δεν θα αποδέχονται προγράμματα θεωρητικών μαθημάτων, ούτε θα προγραμματίζουν πρακτικές εξετάσεις για τους φορείς δραστηριοτήτων που δεν έχουν μπει σε καθεστώς γνωστοποίησης.
2. Έχουν δικαίωμα ελέγχου και να επιβάλουν το διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 της κ.υ.α.Δ30/Α3/276110/14-10-2021 και πειθαρχική ποινή σύμφωνα με το άρθρο 16 του (β) σχετικού, όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΠΑΡΙΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(Μέσω ΙΡΙΔΑΣ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Αποδέκτες για ενέργεια:
1. Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών των Π.Ε. της χώρας
(Με την παράκληση για την ενημέρωση των Σχολών Οδηγών, των Υποκαταστημάτων αυτών, των ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. και των Εκπαιδευτών της περιοχής αρμοδιότητάς σας)
2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδηγών (Π.Ο.Ε.Ο.) (Με την παράκληση ενημέρωσης των μελών τους)
3. Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.) (Με την παράκληση ενημέρωσης των μελών τους)
4. Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.) (Με την παράκληση ενημέρωσης των μελών τους)
Αποδέκτες για κοινοποίηση:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού
3. Ιδιαίτερο Γραφείο Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
4. Γεν. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
5. Εθνική Αρχή Διαφάνειας
6. Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας