Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/95968/6928
ΑΔΑ ΡΑΕΜ4653Π8-Ζ5Ψ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119
101 92 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Υπουργού Τηλέφωνο: 213 1513780
e-mail: secmin@ypen.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2023
ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών
Θέμα: «Παροχή οδηγιών ως προς τον τρόπο προσδιορισμού των κινήτρων και της ανταμοιβής υπαλλήλων των άρθρων 23, 24 και 25 του ν. 4940/2022 (Α' 112)».
Αναφορικά με την εφαρμογή των άρθρων 23, 24 και 25 του ν. 4940/2022 (Α' 112) περί των κινήτρων που συνδέονται με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, την εμπλοκή σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτών, διευκρινίζονται τα ακόλουθα προκειμένου να προβείτε στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
Τα κίνητρα των 23, 24 και 25 του ν. 4940/2022 (Α' 112) καταβάλλονται και συνδέονται άμεσα με την επίτευξη των στόχων του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, όπως εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα έργα κι ορόσημα στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των οροσήμων και στόχων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και συγκεκριμένων ποσοστών απορρόφησης κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και συγκεκριμένων ποσοτικών δημοσιονομικών στόχων, αντίστοιχα.
Ο αρμόδιος Προϊστάμενος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικίες υπουργικές αποφάσεις, αφού λάβει υπόψη ιδίως τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων, την υλοποίηση των τιθέμενων στόχων και κριτήριων αντίστοιχα, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία της οργανικής μονάδας, ορίζει τους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην επίτευξη των ανωτέρω και είναι επιλέξιμοι για την καταβολή των κινήτρων. Επισημαίνεται, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, ότι το ύψος των κινήτρων δεν προσδιορίζεται κατά τρόπο οριζόντιο για όλους τους υπαλλήλους, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να τελεί σε άμεση συνάρτηση με την προσφορά εκάστου υπαλλήλου στη λειτουργία και το έργο της Υπηρεσίας, σε σχέση με την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων και κριτηρίων που έχουν τεθεί.
Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον τα κίνητρα δεν προσδιορίζονται βάσει της εμπλοκής και συνεισφοράς εκάστου υπαλλήλου στην υλοποίηση των τιθέμενων στόχων, αλλά χορηγούνται κατά τρόπο οριζόντιο, είναι προφανές ότι δεν εξυπηρετεί τη λειτουργία του
συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής αλλά αποκτά έναν επιδοματικό χαρακτήρα, και κάθε άλλο παρά συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπαλλήλων.
Σε συνέχεια των ανωτέρω οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι καλούνται να εφαρμόσουν τις διατάξεις των άρθρων 23, 24 και 25 του ν. 4940/2022, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που αυτό παρέχει και να προσδιορίσουν το ύψος των κινήτρων κατά την ελεύθερη κρίση τους, αναλόγως της συμμετοχής των υπαλλήλων τους στην επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, αποφεύγοντας φαινόμενα εξισωτισμού.
Άλλωστε η χορήγηση των κινήτρων αποτελεί εργαλείο για την επιτάχυνση της υλοποίησης στόχων δημοσίου συμφέροντος και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και να αξιοποιείται.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
• Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θ. Σκυλακάκη,
• Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
• Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
- Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
• Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ν. Ταγαρά
• Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κας Αλ. Σδούκου
• Γραφείο Γεν. Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
• Γραφείο Γεν. Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος
• Γραφείο Γεν. Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
• Γραφείο Γεν. Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
• Γραφείο Γεν. Γραμματείας Δασών
• Υπηρεσία Συντονισμού
• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ