Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ:Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 47948
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αθήνα, 17-09-2023
Τμήματα Α & Γ
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33
Πληροφορίες : Φ. Κουτσιαρή,
Τηλέφωνο : Δ. Νταπαντά
e-mail : 2132161324 & 1340
ddy@moh.gov.gr
ΠΡΟΣ : ΟΠΩΣ Π.Α.
ΘΕΜΑ : Οδηγίες για καθαρισμό και απολύμανση εξωτερικών χώρων σε πόλεις και χωριά που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα
ΣΧΕΤΙΚΑ :
1. Η με α.π. Δ1δ/ΓΠ. οικ. 46748/8-9-2023 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα» (ΑΔΑ: ΨΥΥΞ465ΦΥΟ-ΓΡ3)
2. Η με α.π. Δ1δ/ ΓΠ οικ. 26690/09-05-2023 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα «Έλεγχος ποιότητας υδάτων κολύμβησης και έκδοση αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλότητας ακτών κολύμβησης θερινής περιόδου 2023» (ΑΔΑ: 9ΞΙ4465ΦΥΟ-ΣΞΜ)
3. Η με α.π. Δ1γ/ΓΠ οικ. 47636/14-09-2023 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα «Οδηγίες για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας κατά την προετοιμασία και παροχή γευμάτων καθώς και κατά την παροχή συσσιτίων» (ΑΔΑ: ΨΑΑΨ465ΦΥΟ43Ο)
δ) Η με α.π. Δ1α/ ΓΠ οικ. 47627/14-09-2023 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα «Οδηγίες προστασίας της Δημόσιας Υγείας μετά από πλημμύρα προς Υπηρεσίες για πολίτες» (ΑΔΑ: ΨΛ33465ΦΥΟ-Γ0Η)
4. Το υπ' αριθ. Αρ. Πρωτ: Δ1/ Γ.Π. οικ. 47927/15-9-2023 έγγραφό μας με θέμα: «Αποστολή στοιχείων αναφορικά με τα αποτελέσματα υγειονομικών ελέγχων»
Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρατίθενται οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης εξωτερικών χώρων, όπως δρόμοι, αυλές σπιτιών, προαύλιοι χώροι κ.ά., σε πόλεις και χωριά που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα και υπάρχει κίνδυνος έκθεσης των ανθρώπων σε μολυσματικούς παράγοντες.
Πρέπει πάντα να λαμβάνονται μέτρα προστασίας, των εργαζομένων και των κατοίκων, κατά τη διάρκεια του καθαρισμού μετά από πλημμύρα.
Πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή (χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό) με το νερό της πλημμύρας και τα αντικείμενα/επιφάνειες τα οποία/οι οποίες έχουν εκτεθεί σε αυτό. Σε περίπτωση οιασδήποτε δερματικής έκθεσης στα νερά των πλημμυρών (πόσο μάλλον ανοικτού τραύματος ή πληγής), πλύνετε με σαπούνι και νερό την περιοχή και επικοινωνήστε άμεσα με τον ιατρό σας.
Ακολουθήστε τις συμβουλές για τον καθαρισμό όπως ακολουθούν ανά θεματικό πεδίο:
1. Απομάκρυνση των ανθρώπων και των ζώων από την περιοχή που πρόκειται να καθαριστεί και να απολυμανθεί.
2. Εφαρμογή του εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
3. Καθαρισμός εξωτερικών χώρων.
4. Απολύμανση εξωτερικών χώρων.
5. Αφαίρεση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας μετά το τέλος των εργασιών.
1. Απομάκρυνση των ανθρώπων και των ζώων από την περιοχή που πρόκειται να καθαριστεί και να απολυμανθεί.
Σιγουρευτείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλοι οι κάτοικοι και τα ζώα της περιοχής από τους χώρους που πρόκειται να καθαριστούν και να απολυμανθούν.
2. Εφαρμογή του εξοπλισμού ατομικής προστασίας
• Εξασφαλίστε τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας για το σύνολο του προσωπικού που εργάζεται.
• Εξασφαλίστε ότι το σύνολο του προσωπικού είναι εξοικειωμένο με τη χρήση του προστατευτικού εξοπλισμού.
• Ο εξοπλισμός προστασίας εφαρμόζεται πριν την είσοδο στο χώρο.
• Ο εξοπλισμός προστασίας περιλαμβάνει:
o Οφθαλμική προστασία. Προστατευτικά γυαλιά ή/και προσωπίδα που να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές
o Αναπνευστική προστασία. Μάσκες αναπνευστικές προστασίας Ν95/ FFP2. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και μάσκες μεγαλύτερου επιπέδου προστασίας. Σε περίπτωση χρήσης μόνο προστατευτικών γυαλιών χωρίς προσωπίδα, εφαρμόστε αδιάβροχη μάσκα.
o Προστατευτικά γάντια από καουτσούκ για βαριά εργασία.
o Αδιάβροχες μπότες ή γαλότσες από καουτσούκ. Προτείνονται μπότες ή γαλότσες με μεταλλική επένδυση στα δάχτυλα και να γίνεται χρήση κατάλληλης σόλας.
o Προστατευτική ενδυμασία. Μακρυμάνικη και αδιάβροχη ενδυμασία. Σε περίπτωση χρήσης ολόσωμης στολής πρέπει να είναι αδιάβροχη, με μακρύ μανίκι (και μανσέτα), ανθεκτική σε βαριά εργασία και κατά προτίμηση με λάστιχο στο κάτω μέρος.
Εφαρμόστε τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος.
Σημείωση: Σε περίπτωση ύπαρξης τραύματος ή ανοιχτής πληγής, συστήνεται αποστείρωση και κάλυψη με αδιάβροχους επιδέσμους προ της ένδυσης.
3. Καθαρισμός εξωτερικών χώρων
• Απομακρύνετε απόβλητα, ρύπους και αντικείμενα από το πεδίο καθαρισμού.
• Καθαρίστε τους δρόμους με νερό και χλωριούχο ή άλλο απολυμαντικό απορρυπαντικό, όπου είναι διαθέσιμο. Χρησιμοποιήστε αγωγούς διοχέτευσης ύδατος, τύπου μάνικας. Προσπαθήστε να αποφύγετε τη δημιουργία αερολύματος και μικροσταγονιδίων που μπορεί να
εισπνευσθούν.
4. Απολύμανση εξωτερικών χώρων
• Απολυμάνετε με διάλυμα χλωρίου (υποχλωριώδους νατρίου). Αρχικά διαβάστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος δίνοντας έμφαση στις αναφερόμενες πιθανές επιπτώσεις στην υγείας σας, στα μέσα προστασίας και τρόπους εφαρμογής τους. Ελέγξτε την συγκέντρωση του προϊόντος που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του απολυμαντικού διαλύματος. Παρασκευάστε το απολυμαντικό διάλυμα με τον ακόλουθο τρόπο, έχοντας πάντα εφαρμόσει πρώτα τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας:
-> αν χρησιμοποιήσετε διάλυμα χλωρίνης συγκέντρωσης 5%: προσθέστε 20 L χλωρίνης σε 1.000 L νερού
-> αν χρησιμοποιήσετε διάλυμα χλωρίνης συγκέντρωσης 10%: προσθέστε 10 L χλωρίνης σε 1.000 L νερού.
-> αν χρησιμοποιήσετε διάλυμα χλωρίνης συγκέντρωσης 12%: 8 L χλωρίνης σε 1.000 L νερού
-> αν χρησιμοποιήσετε διάλυμα χλωρίνης συγκέντρωσης 15%: 7 L χλωρίνης σε 1.000 L νερού
• Αφήστε το διάλυμα να έρθει σε επαφή με τις επιφάνειες για τουλάχιστον 30 λεπτά. Εφόσον παρέλθουν τα 30 λεπτά, σε περίπτωση που απομείνουν υπολείμματα διαλύματος, ξεπλένετε με καθαρό νερό.
• Αφού ξεπλύνετε, επιτρέψτε την πρόσβαση στο χώρο.
Σημείωση 1: Αν η παρασκευή του διαλύματος γίνει σε ανοιχτό χώρο, φροντίστε να εξασφαλίσετε επαρκείς ποσότητες καθαρού νερού για έκπλυση (δέρματος, οφθαλμών) σε περίπτωση έκθεσης στο διάλυμα.
Σημείωση 2: Αν χρησιμοποιηθεί υδροφόρα για την διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης, αυτή θα πρέπει να ξεπλυθεί μετά το πέρας της διαδικασίας.
5. Αφαίρεση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας
Αφαιρέστε τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος και κατόπιν, πλυθείτε.
Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας
Φ. Καλύβα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Α) ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Περιφέρεια Θεσσαλίας
1) Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λάρισας
2) Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων
3) Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Καρδίτσας
4) Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Τρικάλων
Β) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) ΕΟΔΥ
ΠΕΔΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Παπακυριαζή 22
412 21 Λάρισα
ΛΑΡΙΣΑ
2) Λοιπές ΠΕ της χώρας
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας / Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Γ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία)
1) Γραφείο Αν. Υπουργού
2) Γραφείο Γεν. Γραμ. Δημόσιας Υγείας
3) Γραφείο Προϊστ. Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
4) Δ1 (2)
Παράρτημα
1. Διαδικασία ένδυσης
Εφαρμόστε τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
1. Εφαρμόστε την προστατευτική ενδυμασία, την μάσκα αναπνευστικής προστασίας Ν95/ FFP2 (ή και μάσκα μεγαλύτερου επιπέδου προστασίας), τα προστατευτικά γυαλιά ή/και την προσωπίδα.
2. Εφαρμόστε τα γάντια και τις γαλότσες πάνω από την ενδυμασία σας, ώστε να καλύπτονται τα κάτω τμήματα του παντελονιού και τα μανίκια σας.
3. Σε περίπτωση που φοράτε γυαλιά λόγω οφθαλμικού προβλήματος, εφαρμόστε προστατευτικά γυαλιά ή/και προσωπίδα πάνω από τα γυαλιά σας.
4. Σε περίπτωση ύπαρξης τραύματος ή ανοιχτής πληγής, συστήνεται η αποστείρωση και κάλυψη με αδιάβροχους επιδέσμους προ της ένδυσης.
2. Διαδικασία αφαίρεσης του εξοπλισμού ατομικής προστασίας
Αφαιρέστε τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
1. Αφαιρέστε τα γάντια. Αρχικά, αφαιρέστε το γάντι του ενός χεριού
τραβώντας με την εξωτερική επιφάνεια του άλλου. Έπειτα, αφαιρέστε το άλλο γάντι περνώντας το καθαρό σας χέρι από την εσωτερική επιφάνεια του γαντιού. Φροντίστε ώστε να μην έρθει το δέρμα σας σε επαφή με το απολυμαντικό διάλυμα και τις εξωτερικές επιφάνειες του εξοπλισμού ασφαλείας κατά τη διάρκεια της ανωτέρω διαδικασίας.
2. Εφαρμόστε σχολαστικά υγιεινή των χεριών.
3. Φορέστε καθαρά γάντια εργασίας.
4. Σε περίπτωση που φοράτε προσωπίδα, αφαιρέστε την ακουμπώντας
μόνο στα δύο κατώτερα ακραία σημεία.
5. Αφαιρέστε την στολή (φορώντας τα γάντια σας) έως το ύψος των
μποτών και αφαιρέστε ταυτόχρονα τις μπότες. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην ακουμπήσετε τίποτα άλλο εκτός από την εξωτερική επιφάνεια της στολής. Απορρίψτε τον εξοπλισμό σε σακούλες ανθεκτικές με τον χαρακτηρισμό «Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα».
6. Αφαιρέστε τα γάντια με τον ίδιο τρόπο που αναλύθηκε στο βήμα 1.
7. Εφαρμόστε υγιεινή των χεριών.
8. Σε περίπτωση που φοράτε προστατευτικά γυαλιά, αφαιρέστε τα
πιάνοντάς τα από τις δύο οπίσθιες ακραίες θέσεις και παράλληλα κλίνοντας την κεφαλή προς τα εμπρός.
9. Αφαιρέστε την μάσκα με όμοιο τρόπο (Βήμα 8).
10. Μετά την αφαίρεση των ανωτέρω (μάσκα, γυαλιά, προσωπίδα) εφαρμόστε ξανά υγιεινή χεριών και επί ενδείξεων εφαρμόστε καινούργια, καθαρή μάσκα.
Σε περίπτωση νέου τραύματος κατά την διάρκεια των εργασιών ή/και της αφαίρεσης του εξοπλισμού ατομικής προστασίας απαιτείται περαιτέρω αντισηψία τοπικά και ιατρική εκτίμηση.
Πλυθείτε με άφθονο σαπούνι και νερό
• Εάν υπάρχει καθαρό και τρεχούμενο νερό, πλυθείτε με άφθονο σαπούνι και
νερό.
• Εάν υπάρχει σύσταση για βράσιμο του νερού: χρησιμοποιήστε νερό που έχει βράσει για τουλάχιστον 1-3 λεπτά (αφήστε το νερό να κρυώσει πριν πλυθείτε).