Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ:Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 47926
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33
Πληροφορίες : Τμήμα Δ
Τηλέφωνο : 21321613-50, -52, -44, -34
e-mail : ddy@moh.gov.gr
Αθήνα, 15-09-2023
ΠΡΟΣ : ΟΠΩΣ Π.Α.
ΘΕΜΑ: Σχετικά με την παρακολούθηση της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στις πληγείσες από τις πρόσφατες πλημμύρες περιοχές της Θεσσαλίας από τους «υπεύθυνους φορείς ύδρευσης» και τις αρμόδιες Αρχές
Σχετ. α)Η με α.π. Δ1(δ)/ΓΠοικ.27829/15-5-2023 ΚΥΑ με θέμα «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020)» (ΦΕΚ Β’ 3525) και οι σχετικές εγκύκλιοι
β) Η με α.π Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 46748/08.09.2023 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα» (ΑΔΑ: ΨΥΥΞ465ΦΥΟ-ΓΡ3)
Σε συνέχεια των ανωτέρων σχετικών υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:
Για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της (α) σχετ. Στην εν λόγω διάταξη καθορίζονται οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης και οι αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ως εξής:
α) Για τις υδρεύσεις των Δήμων, υπεύθυνος φορέας ύδρευσης είναι ο φορέας λειτουργίας του δικτύου (Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, Δ.Ε.Υ.Α, Διαδημοτικές Ε.Υ.Α., με όρια ευθύνης όπως περιγράφονται στο καταστατικό σύστασης τους, Εταιρείες Ύδρευσης κ.ά.).
Οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο.
β) Οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων είναι οι αρμόδιες αρχές που ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το πόσιμο νερό που διαθέτουν για κατανάλωση οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο παράρτημα Ι της (α) σχετ. ΚΥΑ.
Διενεργούν υγειονομικούς ελέγχους όπως προβλέπεται στην παρ. 6 του αρ. 13 της (α) σχετ. οι οποίοι περιλαμβάνουν υγειονομική αναγνώριση των διαφόρων τμημάτων των συστημάτων ύδρευσης (από την πηγή έως το σημείο συμμόρφωσης) και του τρόπου λειτουργίας τους, δειγματοληψίες νερού για εργαστηριακές εξετάσεις όλων των παραμέτρων του Παραρτήματος Ι της (α) σχετ., και έλεγχο του υπολειμματικού χλωρίου.
Οι εργαστηριακές αναλύσεις διενεργούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ της (α) σχετ.
Σε συνέχεια των ανωτέρω και στο πλαίσιο της εντατικοποίησης της παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης των πληγεισών περιοχών, με απώτερο σκοπό την προστασία της υγείας του πληθυσμού, επισημαίνεται ότι:
• Επιπλέον δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης να αποστέλλονται προς ανάλυση στο ΠΕΔΥ Θεσσαλίας (που ανήκει στο δίκτυο εργαστηρίων του ΕΟΔΥ) το οποίο λειτουργεί εντατικά και αναλύει κατά προτεραιότητα δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
• Τα αποτελέσματα των αναλύσεων του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που διενεργούν οι «υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης» της Περιφέρειας Θεσσαλίας όπως αποστέλλονται καθημερινά στις οικείες Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των ΠΕ της Περιφέρειας Θεσσαλίας οι οποίες είναι αρμόδιες, σε συνεργασία με τους κατά τόπους υπεύθυνους φορείς ύδρευσης, για τη γνωμάτευση περί καταλληλότητας ή μη του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
Διευκρινίζεται ότι δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης θα πρέπει να λαμβάνονται και από τις Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των ΠΕ της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο του εποπτικού τους ρόλου ως ανωτέρω αναλύεται.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των ΠΕ Μαγνησίας-Σποράδων, Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας καλούνται να ενημερώνουν σε καθημερινή βάση τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της έδρας της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και την Υπηρεσία μας σχετικά με την καταλληλότητα ή μη του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης περιοχών αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγματοληψιών.
Προς διευκόλυνση σας επισυνάπτεται πίνακας καταγραφής των αποτελεσμάτων των αναλύσεων το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνετε καθημερινά και να το αποστέλλετε μέσω email στις ανωτέρω υπηρεσίες.
Συνημμένα: Πίνακας Καταγραφής
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΩΦΩ ΚΑΛΥΒΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΔΕΥΑ Αγιάς Σωτηρίτσα 400 03 Αγιά ΛΑΡΙΣΑ
2. ΔΕΥΑ Αλμυρού Αριστοφάνους Παππά 1 371 00 Αλμυρός ΜΑΓΝΗΣΙΑ
3. ΔΕΥΑΜ Βόλου Κωνσταντα 141 382 21 Βόλος ΜΑΓΝΗΣΙΑ
4. ΔΕΥΑ Ελασσόνας
6ης Οκτωβρίου 165
402 00 Ελασσόνα
ΛΑΡΙΣΑ
5. ΔΕΥΑ Καρδίτσας
3ο χιλ Καρδίτσας-Τρικάλων
431 31 Καρδίτσα
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
6. ΔΕΥΑ Κιλελέρ
Πλατύκαμπος
400 09 Πλατύκαμπος
ΛΑΡΙΣΑ
7. ΔΕΥΑ Λάρισας
Τυχερού Τέρμα
412 22 Λάρισα
ΛΑΡΙΣΑ
8. ΔΕΥΑ Μετεώρων
28ης Οκτωβρίου και Ι. Μεταξά 1
422 00 Καλαμπάκα
ΤΡΙΚΑΛΑ
9. ΔΕΥΑ Μουζακίου Καραϊσκάκη 1
430 60 Μουζάκι ΚΑΡΔΙΤΣΑ
10. ΔΕΥΑ Παλαμά Πλατεία Τιτάνων 2
432 00 Παλαμάς
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
11. ΔΕΥΑ Πύλης Τρικάλων
Α. Βαμβέτσου 1
420 32 Πύλη
ΤΡΙΚΑΛΑ
12. ΔΕΥΑ Ρήγα φεραίου
Ρήγα Φεραίου 72
375 00 Βελεστίνο
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
13. ΔΕΥΑ Σκιάθου
Συγγρού 8
370 002 Σκιάθος ΜΑΓΝΗΣΙΑ
14. ΔΕΥΑ Σκοπέλου
37003 Σκόπελος ΜΑΓΝΗΣΙΑ
15. ΔΕΥΑ Σοφάδων
Αγ. Γεωργίου 26
433 00 Σοφάδες ΚΑΡΔΙΤΣΑ
16. ΔΕΥΑ Τεμπών
Αγ. Κωνσταντίνου 39
433 00 Σοφάδες
ΛΑΡΙΣΑ
17. ΔΕΥΑ Τρικάλων Ασκληπιού 35
421 31 Τρίκαλα
ΤΡΙΚΑΛΑ
18. ΔΕΥΑ Τυρνάβου
Σταύρου Καράσσου 3 401 00 Τύρναβος ΛΑΡΙΣΑ
19. ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας
Νικ. Πλαστήρα 44Β
420 31 Φαρκαδόνα
ΤΡΙΚΑΛΑ
20. ΔΕΥΑ Φαρσάλων
Αχιλλέως 8
403 00 Φάρσαλα
ΛΑΡΙΣΑ
21. Δήμος Νοτίου Πηλίου
370 06 Αργαλαστή
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
22. Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου
370 01 Ζαγορά
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
23. Δήμος Λίμνης Πλαστήρα
430 67 Μορφοβούνι
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
24. Περιφέρεια Θεσσαλίας
Γρ. κ. Περιφερειάρχη
25. Δ/νση Δημόσιας Υγείας κ Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Καρδίτσας
Κουμουνδούρου 29
431 32 Καρδίτσα
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
dimyg.kmer.kard@thessaly.gov.gr
26. Δ/νση Δημόσιας Υγείας κ Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λάρισας
Πλατεία Ρήγα Φεραίου (Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου)
411 10 Λάρισα
ΛΑΡΙΣΑ
dimyg.kmer.lar@thessaly.gov.gr
27. Δ/νση Δημόσιας Υγείας κ Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Μαγνησίας & ΠΕ Σποράδων
Ελ. Βενιζέλου και Αναλήψεως
380 01 Βόλος
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
28. Δ/νση Δημόσιας Υγείας κ Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Τρικάλων
Βασίλη Τσιτσάνη 31
421 00 Τρίκαλα
ΤΡΙΚΑΛΑ
dimyg.kmer.trik@thessaly.gov.gr
29. Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Θεσσαλίας
Πλατεία Ρήγα Φεραίου
411 10 Λάρισα
ΛΑΡΙΣΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΟΔΥ
ΠΕΔΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Παπακυριαζή 22
41221 Λάρισα
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού Υγείας
2. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας
3. Γραφεία Υφυπουργών Υγείας
4. Γραφείο Γεν. Γραμμ. Δημόσιας Υγείας
5. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
6. Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας
7. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος (4)