Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/243/οικ. 15724
ΑΔΑ: 9ΨΦΧ46ΜΤΛ6-1Ο3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 25/09/2023
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΣ :
Όπως πίνακας αποδεκτών
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15, Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: Για υπαλλήλους και υπηρεσίες του Δημοσίου: 213131-3340, -3378
Email: ped.hrm@ypes.gov.gr
Τηλέφωνα: Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού: 213 1364382 (για μόνιμο προσωπικό),
2131364323, 2131364372, 2131364327, 2131364367 (για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου),
2131364-029,-030
Email: info@ypes.gr
ΘΕΜΑ: Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας την 25η/9/2023
Σχετ.: Η αρ. 551/24-9-2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και της από 24/9/2023 ανακοίνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με την εν λόγω απόφαση κηρύσσονται εκ νέου σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας οι Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023, λόγω προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών καταστροφών ενόψει της επερχόμενης κακοκαιρίας (βροχές, καταιγίδες κ.τλ.).
Για τις περιοχές αυτές λαμβάνονται έκτακτα μέτρα, τα οποία αναφορικά με τις δημόσιες υπηρεσίες ορίζονται ως εξής: Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των δημοσίων υπηρεσιών, εξαιρουμένων:
(α) των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού,
(β) των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,
(γ) των δομών υγείας,
(δ) των μέσων μαζικής μεταφοράς και
(ε) άλλων υπηρεσιών, η λειτουργία των οποίων είναι αναγκαία για τη διαχείριση του φαινομένου, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της οικείας οργανικής μονάδας, που κοινοποιείται στους υπαλλήλους με κάθε πρόσφορο μέσο.
Συνεπεία της ως άνω αναστολής, ακυρώνονται όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού με τους πολίτες για την 25η/9/2023 χωρίς οποιαδήποτε δυσμενή συνέπεια για τους ίδιους. Περαιτέρω, καλούνται οι Υπηρεσίες να ενημερώσουν τους πολίτες άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο για την αυτοδίκαιη λόγω αναστολής λειτουργίας της Υπηρεσίας, ακύρωση τυχόν προγραμματισμένων ραντεβού με αυτές κατά την 25η/9/2023 και να μεριμνήσουν για την εξυπηρέτησή τους άμεσα μετά το πέρας της αναστολής και μάλιστα σε προτεραιότητα, ακόμα και χωρίς ραντεβού, εφόσον τίθεται θέμα υπέρβασης προθεσμιών.
Τυχόν οδηγίες ή απαντήσεις που αφορούν ειδικότερα υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α' και β’ βαθμού θα δίνονται αρμοδίως από τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (info@ypes.gr).
Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς και εδρεύουν στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας.
Επιπλέον, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας παρακαλείται να κοινοποιήσει άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β' βαθμού αρμοδιότητάς της, οι οποίοι εδρεύουν στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».
Επισημαίνεται ότι οι ως άνω οδηγίες ισχύουν αποκλειστικά για την 25η/9/2023, δεδομένου ότι η σχετική απόφαση κήρυξης σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας ισχύει για την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023. Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, η Υπηρεσία μας θα σας ενημερώσει άμεσα κατά λόγο αρμοδιότητας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΡΜΙΚΙΡΟΓΛΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας/Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση να κοινοποιήσει την παρούσα και στους Ο.Τ.Α. α' και β’ βαθμού της χωρικής της αρμοδιότητας)
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
7. Προεδρία της Κυβέρνησης
8. ΑΔΕΔΥ
ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
- Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
- Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
-Γραφείο Γραμματέα
- Γραφείο Συντονιστή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
7. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».