Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/16/οικ. 16161
ΑΔΑ: 6ΛΡ046ΜΤΛ6-6Β5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αθήνα,28 Σεπτεμβρίου 2023
ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: «Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο»
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 146Α του Ν. 3528/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 53 του Ν. 4674/2020 «Τα πειθαρχικά συμβούλια είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν ανά τετράμηνο το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων, από την εισαγωγή τους σε αυτά μέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης». Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' και της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 17 του Π.Δ. 133/2017 (ΦΕΚ Α' 161, Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης) στις αρμοδιότητες του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ανήκουν «2.......- γ) Η παρακολούθηση της πορείας των πειθαρχικών υποθέσεων που εισάγονται στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια. δ) Η τήρηση στοιχείων για την σύσταση και συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων».
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως αποστείλετε:
1. Τα στοιχεία των εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων και των εκκρεμών αιτημάτων γνωμοδότησης περί αργίας την 31η .08.2023
2. Τα στοιχεία των εκδικασθεισών πειθαρχικών υποθέσεων και των εξετασθέντων αιτημάτων γνωμοδότησης περί αργίας που αφορούν από 01.05.2023 έως 31.08.2023 (δεύτερο τετράμηνο του έτους 2023).
Συγκεκριμένα, καλούνται τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια να προβούν στη συμπλήρωση και αποστολή ενός αρχείου Excel με τίτλο «Στοιχεία πειθαρχικών υποθέσεων Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: a.gratsia@ydmed.gov.gr, έως 15/10/2023. Το αρχείο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας (www.ypes.gr) στη διαδρομή Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα ^ Πειθαρχικά Συμβούλια (https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy- tomea/peitharchika-symvovlia).
Η αποστολή του αρχείου να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά και υπό μορφή Excel.
Ταχ. Δ/νση Ευαγγελιστρίας 2
105 63 Αθήνα
Πληροφορίες: Αντ. Γρατσία
Τηλ.: 213-130-6026
e-mail: grammateiadps@ypes.gov.gr
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ EXCEL
Στο πρώτο φύλλο του αρχείου Excel με τίτλο «Στοιχεία Πειθαρχικών Υποθέσεων» καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με:
Α. Εκδικασθείσες:
• τον αριθμό των υποθέσεων που έχουν εκδικασθεί από 01.05.2023 έως 31.08.2023
• την ημερομηνία εισόδου κάθε εκδικασθείσας υπόθεσης στο οικείο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (βάσει της ημερομηνίας πρωτοκόλλου του εισερχομένου εγγράφου)
• την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση
• την εκδοθείσα απόφαση για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση σε πρώτο βαθμό (επιλογή από συγκεκριμένη λίστα)
• την εκδοθείσα απόφαση για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση σε δεύτερο βαθμό (επιλογή από συγκεκριμένη λίστα)
Β. Εκκρεμείς:
• τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων την 31.08.2023
• λειτουργικά προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν και καθυστερούν την εκδίκαση των πειθαρχικών υποθέσεων
• την ημερομηνία εισόδου της αρχαιότερης εκκρεμούς υπόθεσης στο οικείο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (βάσει της ημερομηνίας πρωτοκόλλου του εισερχομένου εγγράφου)
• τη διενέργεια ελέγχου επί του κινδύνου παραγραφής των εκκρεμών υποθέσεων
Στο δεύτερο φύλλο του αρχείου Excel με τίτλο «Στοιχεία για αργία» καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με:
• την ημερομηνία εισόδου κάθε διεκπεραιωθείσας υπόθεσης στο οικείο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (βάσει της ημερομηνίας πρωτοκόλλου του εισερχομένου εγγράφου)
• την ημερομηνία έκδοσης γνωμοδότησης ή έκδοσης απόφασης για κάθε διεκπεραιωθείσα υπόθεση
• το θέμα κάθε διεκπεραιωθείσας υπόθεσης (επιλογή από συγκεκριμένη λίστα)
• τον αριθμό των υποθέσεων αργίας που έχουν εξεταστεί από 01.05.2023 έως 31.08.2023
• τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων αργίας την 31.08.2023
Στο τρίτο φύλλο του αρχείου Excel με τίτλο «Στοιχεία Εισερχόμενων Πειθαρχικών
Υποθέσεων», καταχωρίζονται ο αριθμός των πειθαρχικών υποθέσεων και των αιτημάτων γνωμοδότησης για αργία που παραπέμφθηκαν στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο από 01.05.2023.
Η εν λόγω ενημέρωση κρίνεται ως απαραίτητη προκειμένου η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης να έχει πλήρη εικόνα για την πορεία των πειθαρχικών υποθέσεων στα οικεία Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια, προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την βελτιστοποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Κιρμικίρογλου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού
2. Όλα τα Υπουργεία
Α. Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού Β. Διευθύνσεις Εποπτείας ΝΠΔΔ
(Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ αρμοδιότητάς τους)
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων
Α. Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού Β. Διευθύνσεις Εποπτείας ΝΠΔΔ
(Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ αρμοδιότητάς τους)
4. Όλες τις αυτοτελείς Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
(Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ αρμοδιότητάς τους)
5. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
(Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ αρμοδιότητάς τους)
6. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές (Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ αρμοδιότητάς τους.)
7. Όλες τις Περιφέρειες
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ με αρμοδιότητα επί των υποθέσεων των υπαλλήλων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού.)
8. ΝΣΚ, Διεύθυνση Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης tdprosopikou@nsk.gr
ΚΟΙΝ.:
1. Όλα τα Υπουργεία - Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
3. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων
4. Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
5. Περιφέρειες - Γραφεία Περιφερειαρχών
6. Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέως
4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
7. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Πειθαρχικά Συμβούλια».