Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. πρωτ.: ΔΣΣΚ/Φ.8/9/οικ. 15890
ΑΔΑ: 60Ω146ΜΤΛ6-ΣΨΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2023
ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15, 106 74, Αθήνα
Για θέματα στοχοθεσίας:
Τηλ.: 2131313 118, -414, -164, -187, -321, -390,
-240
E-mail: stoxothesia@ypes.gov.gr
Για τεχνικά θέματα: 2131313 214, - 222, -176
E-mail: support.stoxo2023@ypes.gov.gr
ΘΕΜΑ: Ανάρτηση ενημερωτικού οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) για την εφαρμογή της στοχοθεσίας σύμφωνα με τον ν.4940/2022 (Α'112)
Σχετ: οι αρ. ΔΣΣΚ/Φ.8/7/οικ.14290/1.9.2023 (ΑΔΑ: ΨΙΑΛ46ΜΤΛ6-1Ω6) και ΔΣΣΚ/Φ.8/8/οικ. 15153/14.9.2023 (ΑΔΑ: 6ΩΜΕ46ΜΤΛ6-ΩΞ4) σχετικές εγκύκλιοι
Αναφορικά με την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης και στοχοθεσίας, το οποίο θεσπίστηκε με τις διατάξεις του Μέρους Β' του ν.4940/2022 (Α' 112) και σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων, ενόψει της καταληκτικής προθεσμίας της 29ης Σεπτεμβρίου 2023 για την υποβολή απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών στοχοθεσίας του Α' σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023 στο Πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής Δεδομένων Στοχοθεσίας των Φορέων του Δημοσίου, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, για την ουσιαστική υποβοήθηση του έργου των φορέων, δημιούργησε σχετικό οπτικοακουστικό υλικό (video), το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=1OfU70JnqcU
Το οπτικοακουστικό αυτό υλικό εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο το νέο σύστημα στοχοθεσίας που εφαρμόζεται σε φορείς του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τον ν. 4940/2022 (Α'112).
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς. Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης παρακαλείται για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού. Με μέριμνα των οικείων Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού η εγκύκλιος κοινοποιείται και σε όλους τους υπόχρεους προς σύνταξη εντύπων επίτευξης στόχων προϊσταμένους του φορέα τους.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου μας fwww.ypes.gr). στη διαδρομή: Έργο & Δράσεις-> Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα -> Αξιολόγηση ihttps://www.ypes.gr/anthropmo-dynamiko-dimosioy- tomea/category--axiologisi) καθώς και στην ιστοσελίδα της Απογραφής (https://www.apografi.gov.gr/) στη διαδρομή: Αξιολόγηση Θεσμικό Πλαίσιο.
Η Υφυπουργός
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
(με την παράκληση να διαβιβαστεί σε όλα τα εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν)
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού
4. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
6. Προεδρία της Κυβέρνησης, Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας
7. Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (με την παράκληση να διαβιβαστεί σε όλους τους Δήμους της χώρας)
8. ΑΔΕΔΥ
9. ΠΟΕ ΟΤΑ
ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
-Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
-Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία Συντονιστών
-Γραφεία Γραμματέων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Αξιολόγηση».