Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.49789
ΑΔΑ ΨΝΓΞ465ΦΥΟ-0Η2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση Αριστοτέλους 19, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας 10433
Πληροφορίες Κ. Μπλούκος,
Τηλέφωνο 2132161345
Email ddy@moh.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα 26/09/2023
ΠΡΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ: «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης κουνουπιών στις πληγείσες από τα πλημμυρικά φαινόμενα περιοχές της Θεσσαλίας 2023».
Σχετ.
1. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 131).
2. Την αριθμ. Υ14/09.07.2023 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη» (ΦΕΚ Β' 4435).
3. Η υπ' αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 11942/24-02-2023 Εγκύκλιος «Προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2023» (ΑΔΑ: 9Π8Α465ΦΥΟ-ΛΗΤ) ».
4. Το υπ' αρ. πρωτ. 62/2689/23-01-2023 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγκεκριμένα βιοκτόνα σκευάσματα για την αντιμετώπιση των κουνουπιών» (ΑΔΑ: 9Π8Α465ΦΥΟ-ΛΗΤ) .
5. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 19275/28-03-2023 έγγραφό μας «Σκευάσματα, όροι και προϋποθέσεις για την κατ' εξαίρεση εφαρμογή ULV ακμαιοκτονίας από εδάφους και από αέρος, για το έτος 2023».
6. Το υπ' αρ. πρωτ. 4241/111270/28-04-2023 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατ' εξαίρεση χρήση βιοκτόνου σκευάσματος Aqua K-othrine EW για ULV εφαρμογή από αέρος και από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών» (ΑΔΑ: 9ΡΛΛ4653ΠΓ-409).
7. Η υπ' αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.24160/23-05-2023 έγγραφό μας «Κατ' εξαίρεση χορήγηση άδειας χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από εδάφους και αέρος για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας (Π.Ε. Λάρισας), την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2023» (ΑΔΑ: 9ΟΙ2465ΦΥΟ-Ο2Ν).
8. Το υπ' αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. 49020/22-09-2023 έγγραφό μας «Κατ' εξαίρεση χορήγηση άδειας χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από εδάφους και αέρος για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών στις περιοχές των Π.Ε. Καρδίτσας, Μαγνησίας & Β.Σποράδων και Τρικάλων, για το 2023» (ΑΔΑ: Ψ6ΞΥ465ΦΥΟ-40Τ)
9. Την σύμφωνη γνώμη των μελών της Επιτροπής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Τροπικών Νοσημάτων με την διαδικασία του επείγοντος μέσω της από 25-09-2023 ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τα μέλη της επιτροπής
10. Τα πρακτικά της 39ης/25.09.2023 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΟΔΥ με το οποίο έχει αποφασιστεί να συγκροτηθεί η « Ομάδα Εργασίας -Γνωμοδοτικό Όργανο Εμπειρογνωμόνων για την εκτίμηση κινδύνου για τη διαχείριση των κουνουπιών στις -πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας»
Στο πλαίσιο πρόληψης μεταδοτικών ασθενειών στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας από τα πλημμυρικά φαινόμενα έχει εντοπιστεί πληθώρα εκτεταμένων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που αυξάνουν τον κίνδυνο μετάδοσης παθογόνων που μεταδίδονται με κουνούπια και ιδίως του ιού Δυτικού Νείλου τις ερχόμενες εβδομάδες ανάλογα και με τις κλιματολογικές συνθήκες και μάλιστα σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων που αποτελούν ένα από τα βασικά επίκεντρα της κυκλοφορίας του ιού Δυτικού Νείλου την περίοδο 2023 με καταγραφή αρκετών κρουσμάτων σε ανθρώπους
Ως απόκριση στην κρίση αυτή δημόσιας υγείας οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Π.Ε. της Περιφέρειας Θεσσαλίας οφείλουν να εκπονήσουν Σχέδιο Διαχείρισης κουνουπιών στις πληγείσες από τα πλημμυρικά φαινόμενα περιοχές σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παρατήματος της παρούσης, οι οποίες εκπονήθηκαν και ενδέχεται να επικαιροποιούνται βάσει της συνολικής τρέχουσας εκτίμησης κινδύνου στις περιοχές από την «Ομάδα Εργασίας -Γνωμοδοτικό Όργανο Εμπειρογνωμόνων για την εκτίμηση κινδύνου για τη διαχείριση των κουνουπιών στις -πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας», του ΕΟΔΥ.
Τονίζεται ότι τα προτεινόμενα μέτρα από το Γνωμοδοτικό Όργανο είναι προς αξιολόγηση από τις Αρχές της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης που είναι αρμόδιες για τον συντονισμό και την υλοποίηση των έργων διαχείρισης των κουνουπιών σε τοπικό επίπεδο και θα βρίσκονται αναρτημένα στην τυχόν επικαιροποίημένη μορφή τους στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ.
Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ισχύει η σχετ. 3 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. Η επιλογή βιοκτόνων θα πρέπει να γίνεται πάντα με βάση τη λίστα των «Εγκεκριμένων βιοκτόνων σκευασμάτων για την αντιμετώπιση των κουνουπιών» του ΥπΑΑΤ (σχετ 4). Παράλληλα, η αποτελεσματική και ασφαλής χρήση των βιοκτόνων προϊόντων προϋποθέτει την πιστή τήρηση των οδηγιών χρήσης (συνιστώμενη δόση, τρόπος και χρόνος εφαρμογής, όγκος ψεκαστικού υγρού κ.α.), όπως αυτές περιγράφονται στην άδεια έγκρισής τους
Ακολουθεί Παράρτημα «Μεθοδολογία Διαχείρισης κουνουπιών στις πληγείσες από τα πλημμυρικά φαινόμενα περιοχές (Σεπτέμβριος 2023)» ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
1. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (n.kanellopoulos@thessaly.gov.gr - a.tsartsalis@thessaly.gov.gr - g.kalampaliki@thessaly.gov.gr )
2. Π.Ε. Λάρισας, Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ( dimvq.kmer.lar@thessalv.qov.qr )
3. Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων , Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ( dimvq.kmer.maqn@thessalv.qov.qr )
4. Π.Ε. Τρικάλων , Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ( dimvq.kmer.trik@thessalv.qov.qr )
5. Π.Ε. Καρδίτσας, Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ( dimvq.kmer.kard@thessalv.qov.qr )
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
Βασ. Σοφίας 15 ΤΚ 10674 Αθήνα
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
(bvagias@minagric.gr.ethrapsanaki@minagric.gr)
3. ΕΟΔΥ - Υπόψη κ.Πρόεδρου (president@eody.gov.gr)
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο :( a.michaelakis@bpi.gr)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
2. Γρ. Γενικής Γραμματέως Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
2. Γρ. Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
3. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος - Τμήμα Α'
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Μεθοδολογία Διαχείρισης κουνουπιών στις πληγείσες από τα πλημμυρικά φαινόμενα περιοχές
(Σεπτέμβριος 2023)
Με βάση την ετήσια εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και τη διεθνή πρακτική, η συστηματική εντομολογική επιτήρηση θεωρείται αναπόσπαστο μέρος των ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών διαβιβαστών και βασικός πυλώνας στην αντιμετώπιση των νοσημάτων που μεταδίδουν. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως συμβαίνει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, λόγω των πρόσφατων καταστροφικών πλημμυρών. Η έκτακτη εντομολογική επιτήρηση πρέπει να έχει ως στόχο την καταγραφή των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών, τη συστηματική παρακολούθηση και την καταγραφή των ειδών και πληθυσμών τους, καθώς και τον δειγματοληπτικό έλεγχο για τον εντοπισμό μολυσμένων κουνουπιών από συγκεκριμένα παθογόνα, π.χ. ιό του Δυτικού Νείλου (ΔΝ). Τα δεδομένα εντομολογικής επιτήρησης προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών είναι απαραίτητα για τη λήψη αποφάσεων καταπολέμησης και για την αναγκαιότητα εφαρμογών με βιοκτόνα. Επιπλέον, καταδεικνύουν την αναγκαιότητα λήψης επιπλέον μέτρων και συμβάλουν στην εκτίμηση και αξιολόγηση επιδημιολογικού κινδύνου σε τοπικό επίπεδο (μέσω της διακύμανσης πληθυσμών διαβιβαστών και της κυκλοφορίας παθογόνων σε κουνούπια).
Εγκατάσταση παγίδων ακμαίων (ενήλικων) κουνουπιών, συλλογή και αποστολή των δειγμάτων ακμαίων
Στη συγκεκριμένη περίπτωση έκτακτης ανάγκης προτείνεται η τοποθέτηση ενός δικτύου παγίδων όσο το δυνατόν μεγαλύτερο σε αριθμό και έκταση, με στόχο την πλήρη κάλυψη των πληγεισών περιοχών, με ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη των κατοικημένων περιοχών. Η συλλογή των δεδομένων πρέπει να πραγματοποιείται ιδανικά 2 φορές την εβδομάδα (ή τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα) για κάθε περιοχή που επιλέγεται προς διερεύνηση. Οι παγίδες πρέπει να τοποθετούνται σε σταθερά σημεία για 12 -24 ώρες κάθε φορά, π.χ. να τοποθετούνται νωρίς το απόγευμα (2 ώρες πριν τη δύση του ηλίου) και να συλλέγονται το επόμενο πρωί (προτεινόμενες ώρες 10.00 - 14.00 ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό). Όλο το περιεχόμενο της παγίδας με τα συλλεχθέντα έντομα πρέπει αρχικά να καταψύχεται για να θανατωθούν τα συλλεχθέντα έντομα. Στη συνέχεια τα νεκρά έντομα πρέπει να τοποθετούνται άμεσα σε ειδικό περιέκτη τύπου ουροσυλλέκτη, ο οποίος να φέρει σήμανση και κωδικοποίηση με αδιάβροχο / ανεξίτηλο μαρκαδόρο. Η μεταφορά των νεκρών εντόμων πρέπει να γίνεται άμεσα σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας (εντός ειδικού δοχείου φελιζόλ με άφθονο ξηρό πάγο ή με άφθονες παγοκύστες πολύ καλά σφραγισμένο ή στις περιπτώσεις που είναι εφικτό αιθανόλη και αμέσως μετά τοποθέτηση σε RNAlater) προκειμένου να αποσταλούν για μορφολογική αναγνώριση και ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους, περαιτέρω έλεγχο για πιθανή μόλυνση με παθογόνα όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου (ή και άλλα παθογόνα, όπως Chikungunya ή Dengue) και ανάλυση παρουσίας μεταλλαγών ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα. Όλα τα δείγματα θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται με το ειδικό Δελτίο καταγραφής δειγματοληψίας ακμαίων κουνουπιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος) με τα όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και την ίδια κωδικοποίηση που φέρουν οι περιέκτες -ουροσυλλέκτες με το περιεχόμενο της κάθε παγίδας.
Δειγματοληψίες προνυμφών
Προτείνεται η δειγματοληψία προνυμφών να πραγματοποιείται:
• σε 5 - 10 σημεία σε επιφάνεια ακτίνας 100 μέτρων (εάν υπάρχει παγίδα σύλληψης ακμαίων κουνουπιών, σε ακτίνα 100 μέτρων γύρω από την παγίδα).
• σε περιοχές όπου υπάρχουν αναφορές κατοίκων για έντονη όχληση από κουνούπια. Ιδιαίτερα όταν η όχληση αναφέρεται κατά τις βραδινές ώρες (λόγω της υψηλής επικινδυνότητας για μετάδοση του ιού ΔΝ σε ανθρώπους από κουνούπια του γένους Culex).
• Τα σημεία δειγματοληψίας, όπως και εκείνα των παγίδων ακμαίων, να σημαίνονται με GPS.
Αξιολόγηση εντομολογικών δεδομένων και δράσεις καταπολέμησης
Η απόφαση για τις δράσεις καταπολέμησης θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται με βάση τα δεδομένα της εντομολογικής επιτήρησης, κατόπιν συναξιολήγησης των επιδημιολογικών δεδομένων λοίμωξης από ΙΔΝ της τρέχουσας περιόδου μετάδοσης, καθώς και της γεωμορφολογίας και αστικότητας της κάθε περιοχής.
Προτείνεται η εφαρμογή ενός διαχειριστικού σχεδίου εφαρμογής δράσεων με βάση τα παραγόμενα εντομολογικά δεδομένα και τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης από ιό ΔΝ. Για τον λόγο αυτό, ορίζονται τρία (3), κλιμακούμενα με βάση τη σοβαρότητα, επίπεδα κινδύνου και συστήνονται στοχευμένες δράσεις ανά επίπεδο κινδύνου.
Επιγραμματικά συστήνονται:
Σε περιοχές Επιπέδου κινδύνου 1: Εντατικοποίηση προνυμφοκτονιών
Σε περιοχές Επιπέδου κινδύνου 2: Εντατικοποίηση προνυμφοκτονιών ΚΑΙ υπολειμματικοί ψεκασμοί εξωτερικών χώρων (ακμαιοκτονίες)
Σε περιοχές Επιπέδου κινδύνου 3: Εντατικοποίηση προνυμφοκτονιών ΚΑΙ υπολειμματικοί ψεκασμοί εξωτερικών χώρων (ακμαιοκτονίες) ΚΑΙ ακμαιοκτονία με εκνεφώσεις υπέρμικρου όγκου (ULV).
Πιο αναλυτικά, τα κριτήρια κατάταξης των περιοχών σε Επίπεδα κινδύνου 1-3 και οι συνιστώμενες δράσεις περιγράφονται παρακάτω.
Επίπεδο κινδύνου 1:
Πληγείσες από τις πλημμύρες κατοικημένες περιοχές (αστικό και περιαστικό περιβάλλον) σε Δήμους που ΔΕΝ έχουν χαρακτηρισθεί επηρεαζόμενοι ή υψηλού κινδύνου για τον ιό ΔΝ και στους οποίους ΔΕΝ καταγράφηκε κυκλοφορία του ιού ΔΝ σε κουνούπια/ζώα, κατά την τρέχουσα περίοδο 2023, όπου καταγράφηκαν αυξημένοι πληθυσμοί προνυμφών κουνουπιών ή ακμαίων κουνουπιών.
Δείκτες για τον καθορισμό «αυξημένου πληθυσμού προνυμφών κουνουπιών» σε αυτό το Επίπεδο είναι:
- η παρουσία προνυμφών κουνουπιών Culex σε εστίες σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 10% των σημείων που ελέγχθηκαν (εντός ακτίνας 100 μέτρων) ή/και
- αυξημένος πληθυσμός προνυμφών κουνουπιών στα σημεία που ελέγχθηκαν ή/και
- αυξητική τάση των πληθυσμών των κουνουπιών Culex, όπως καταγράφεται από το δίκτυο παγίδων σύλληψεων ακμαίων κουνουπιών ή/και
- αυξημένος πληθυσμός ακμαίων κουνουπιών.
Σύσταση: Εντατικοποίηση προνυμφοκτονιών
Η παρουσία ακμαίων ή/και προνυμφών (βάση εντομολογικής παρακολούθησης) αποτελεί τον δείκτη για την εφαρμογή προνυμφοκτονίας σε όλη την έκταση κατοικημένων περιοχών, με έμφαση πλημμυρισμένες αυλές σπιτιών, τις περιστασιακές εστίες που δημιουργήθηκαν λόγω της πλημμύρας, πχ υπόγεια σπιτιών, κατεστραμμένους βόθρους, τα θεμέλια νεοαναγειρόμενων οικοδομών, τις φραγμένες υδρορροές κτλ.
Σε μικρές αστικές περιοχές, πχ οικισμούς/χωριά, οι εφαρμογές προνυμφοκτονίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε όλη την έκταση του οικισμού και να εκτείνονται και 100 μέτρα περιφερειακά εκτός του οικισμού. Η επιλογή βιοκτόνων (εγκεκριμένων σκευασμάτων από το ΥπΑΑΤ) γίνεται με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται παραπάνω για τα μεγάλα αστικά κέντρα.
Σε μεγάλα αστικά κέντρα (πόλεις) προτείνεται η εντατικοποίηση των εφαρμογών προνυμφοκτονίας σε σημεία με λιμνάζοντα νερά και στα φρεάτια όμβριων υδάτων.
Σε λιμνάζοντα νερά με μικρό έως μέτριο οργανικό φορτίο (πχ νερά από βόθρους, νερά με κλαδιά και φύλλα σε αποσύνθεση κτλ) προτείνεται η εφαρμογή εγκεκριμένων σκευασμάτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) που περιέχουν ως δραστική ουσία τον βιολογικό παράγοντα Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) στην υψηλότερη εγκεκριμένη δόση.
Στα φρεάτια αλλά και νερά με μεγάλο οργανικό φορτίο προτείνεται η εφαρμογή εγκεκριμένων σκευασμάτων από το ΥπΑΑΤ που περιέχουν ως δραστική ουσία ρυθμιστή ανάπτυξης (IGR εντομοκτόνο, πχ diflubenzuron, s-methoprene, pyriproxyfen κτλ), με βάση και την ανάλυση της ανθεκτικότητας στην περιοχή, και όπου είναι εφικτό και η εφαρμογή σκευασμάτων που δρουν με φυσικό-μηχανικό τρόπο (προϊόντα μη τοξικά χημικά που λειτουργούν σχηματίζοντας μία πολύ λεπτή στρώση σιλικόνης στην επιφάνεια του νερού).
Επίπεδο κινδύνου 2:
Πληγείσες από τις πλημμύρες κατοικημένες περιοχές (αστικό και περιαστικό περιβάλλον) σε Δήμους που:
i) χαρακτηρίσθηκαν επηρεαζόμενοι ή υψηλού κινδύνου για τον ιό ΔΝ, λόγω κρούσματος/ κρουσμάτων λοίμωξης από ιό ΔΝ, ΠΡΙΝ τα πλημμυρικά φαινόμενα, κατά την τρέχουσα περίοδο 2023, ή
ii) καταγράφηκε κυκλοφορία του ιού ΔΝ σε κουνούπια/ζώα, ΠΡΙΝ τα πλημμυρικά φαινόμενα, κατά την τρέχουσα περίοδο 2023,
και όπου καταγράφηκαν αυξημένοι πληθυσμοί προνυμφών κουνουπιών ή ακμαίων κουνουπιών
ή
Πληγείσες από τις πλημμύρες κατοικημένες περιοχές (αστικό και περιαστικό περιβάλλον) όπου καταγράφηκε ασυμπτωματικό κρούσμα λοίμωξης από ιό ΔΝ ΜΕΤΑ τα πλημμυρικά φαινόμενα, κατά την τρέχουσα περίοδο 2023.
Δείκτες για τον καθορισμό «αυξημένου πληθυσμού προνυμφών κουνουπιών» σε αυτό το επίπεδο είναι:
- η παρουσία προνυμφών κουνουπιών Culex σε εστίες σε ποσοστό 10-30% των σημείων που ελέγχθηκαν (εντός ακτίνας 100 μέτρων) ή/και
- αυξημένος πληθυσμός προνυμφών κουνουπιών στα σημεία που ελέγχθηκαν ή/και
- αυξητική τάση των πληθυσμών των κουνουπιών Culex, όπως καταγράφεται από το δίκτυο παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών ή/και
- αυξημένος πληθυσμός ακμαίων κουνουπιών.
Σύσταση: εντατικοποίηση προνυμφοκτονιών ΚΑΙ υπολειμματικοί ψεκασμοί εξωτερικών χώρων
(ακμαιοκτονίες)
Στις περιοχές όπου παρατηρείται έντονη όχληση ή παρουσία αυξημένων πληθυσμών κουνουπιών (βάση των εντομολογικών ευρημάτων από παγίδες ακμαίων και συλλογές προνυμφών) και είχε καταγραφεί ΠΡΙΝ τις πλημμύρες κυκλοφορία του ιού ΔΝ (περιοχές που είχαν χαρακτηριστεί επηρεαζόμενες ή υψηλού κινδύνου για ιό ΔΝ, λόγω καταγραφής κρούσματος σε άνθρωπο, ΠΡΙΝ τις πλημμύρες ή όπου καταγράφηκε κυκλοφορία του ιού ΔΝ σε κουνούπια/ζώα ΠΡΙΝ τις πλημμύρες) θα πρέπει να πραγματοποιούνται προνυμφοκτονίες (όπως περιγράφονται στο Επίπεδο κινδύνου 1, και ανάλογα με το μέγεθος του οικισμού)
και επιπρόσθετα υπολειμματικοί ψεκασμοί εξωτερικών χώρων (ακμαιοκτονίες) σε στοχευμένες εστίες (π.χ. φρεάτια, βόθρους).
Επίπεδο κινδύνου 3:
Πληγείσες από τις πλημμύρες κατοικημένες περιοχές (αστικό και περιαστικό περιβάλλον):
i) όπου καταγράφηκε συμπτωματικό κρούσμα λοίμωξης από ιό ΔΝ ΜΕΤΑ τα πλημμυρικά φαινόμενα, κατά την τρέχουσα περίοδο 2023, ή
ii) όπου καταγράφηκε κυκλοφορία του ιού ΔΝ σε κουνούπια/ζώα, ΜΕΤΑ τα πλημμυρικά φαινόμενα, κατά την τρέχουσα περίοδο 2023, ή
iii) σε Δήμους που χαρακτηρίσθηκαν επηρεαζόμενοι ή υψηλού κινδύνου για τον ιό ΔΝ, λόγω κρούσματος/ κρουσμάτων λοίμωξης από ιό ΔΝ, ΠΡΙΝ τα πλημμυρικά φαινόμενα ή κυκλοφορία του ιού ΔΝ σε κουνούπια/ζώα ΠΡΙΝ τα πλημμυρικά φαινόμενα, κατά την τρέχουσα περίοδο 2023, ΚΑΙ όπου καταγράφηκε παρουσία προνυμφών κουνουπιών Culex σε εστίες σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 30% των σημείων που ελέγχθηκαν (εντός ακτίνας 100 μέτρων) ή πολύ αυξημένοι πληθυσμοί προνυμφών κουνουπιών ή ακμαίων κουνουπιών ή μεγάλη αυξητική τάση των πληθυσμών των ακμαίων κουνουπιών Culex.
Σύσταση: προνυμφοκτονίες ΚΑΙ υπολειμματικοί ψεκασμοί εξωτερικών χώρων (ακμαιοκτονίες) ΚΑΙ ακμαιοκτονία με εκνεφώσεις υπέρμικρου όγκου (ULV) από εδάφους.
Σε περίπτωση που σε μια περιοχή καταγραφεί -μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα- είτε κρούσμα λοίμωξης από ιό ΔΝ σε άνθρωπο ή ζώο ή κυκλοφορία κουνουπιών θετικών στον ιό ΔΝ, ή σε περίπτωση που σε μία περιοχή με καταγραφή κυκλοφορίας του ιού ΔΝ πριν τα πλημμυρικά φαινόμενα καταγραφεί ιδιαίτερα αυξημένος πληθυσμός προνυμφών (π.χ. σε >30% σημείων που ελέγχθηκαν) ή ακμαίων κουνουπιών, εκτός και συμπληρωματικά της εφαρμογής προνυμφοκτονίας και των υπολειμματικών ψεκασμών εξωτερικών χώρων (ακμαιοκτονία), που περιγράφονται στα προηγούμενα επίπεδα κινδύνου, θα πραγματοποιείται και άμεση εφαρμογή ακμαιοκτονίας με εκνεφώσεις υπέρμικρου όγκου (ULV) από εδάφους.
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΚΜΑΙΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ