Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 434476
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Θηβών 196-198,182 33,
Άγ. I. Ρέντης
Email: dir.mp@migration.gov.gr
Προς:
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
α. κ. κ. Γραμματείς των ΑΔ της χώρας
β. κ. κ. ΓΔ Εσωτερικής Λειτουργίας
γ. Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
(με την παράκληση για ενημέρωση των Τμημάτων αρμοδιότητάς σας)
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση και εφαρμογή της υπ' αρ. 423840/15.9.2023 (Β' 5597) & ΑΔΑ 6Χ4Μ46ΜΔΨΟ-4Μ9 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 2 της υπ' αρ. 674588/11.11.2022 (Β' 5801) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αρχικής χορήγησης τίτλων διαμονής, αιτήσεων επανέκδοσης τίτλων διαμονής σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α' 80) και του π. δ. 106/2007 (Α' 135), καθώς και αιτήσεων αρχικής χορήγησης ή ανανέωσης ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014 (Β' 5801)»
Σας γνωρίζουμε ότι στις 21.9.2023 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Β' 5597) η με αριθμό 423840/15.9.2023 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία έλαβε ΑΔΑ: 6Χ4Μ46ΜΔΨΟ-4Μ9. Με την ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 2 της υπ' αρ. 674588/11-11-2022 (Β' 5801) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ως εξής:
«10. Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης, ο αιτών λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος, αποδεικτικό υποβολής, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων και των εγγράφων που έχουν καταχωρηθεί στο αίτημα αρχικής χορήγησης του τίτλου διαμονής. Η αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, κατά περίπτωση, εντός σαράντα (40) ημερών από την υποβολή του αιτήματος, εξετάζει την αίτηση ως προς την πληρότητά της, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014 και αποστέλλει ηλεκτρονικά στον αιτούντα, έγγραφο, το οποίο επέχει θέση και συνιστά τη βεβαίωση της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014 ("Μπλε Βεβαίωση"). Το ανωτέρω έγγραφο, λαμβάνει μοναδική σειριακή αρίθμηση και φέρει ακριβή στοιχεία και πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η διαπίστωση, σε πραγματικό χρόνο (on - line), της γνησιότητας και της ακρίβειας του περιεχομένου του. Η βεβαίωση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014 ισχύει για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμείτο αίτημα χορήγησης της αρχικής άδειας διαμονής».
Μετά το τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 2 της υπ' αρ. 674588/11-11-2022 (Β' 5801) απόφασης, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Στην περίπτωση που κατά την διεξαγωγή από την αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης του ελέγχου πληρότητας της αίτησης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014, διαπιστωθεί ότι ο αϊτών έχει υποβάλει κατά τη διαδικασία του αιτήματος πλαστές ή παραπλανητικές πληροφορίες ή στοιχεία ή δικαιολογητικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4251/2014».
Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την 1η Απριλίου τρέχοντος έτους, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 5038/2023, εφαρμόζεται το άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 5038/2023, σύμφωνα με το οποίο: «Σε περίπτωση που αποδειχθεί από επίσημο έγγραφο αρμόδιας ελληνικής αρχής ότι για την έκδοση της άδειας διαμονής, χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα ή ότι διαπράχθηκε με οποιονδήτιοτε τρόπο απάτη ή ότι χρησιμοποιήθηκαν άλλα παράνομα μέσα, ο αϊτών πολίτης τρίτης χώρας δεν δικαιούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής πριν από την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υποβολής της προηγούμενης αίτησής του».
Ως έναρξη ισχύος της υπ' αρ. 423840/15.9.2023 (Β' 5597) απόφασης και εφαρμογής των ανωτέρω, ορίζεται η 25η Σεπτεμβρίου 2023.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η νέα διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων αρχικής χορήγησης αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007, είναι η εξής:
α) Ο αιτών υποβάλλει, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αίτηση για τη χορήγηση της αρχικής άδειας διαμονής και λαμβάνει άμεσα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία έχει δηλώσει κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης, το αποδεικτικό υποβολής της αίτησης, που περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων και των εγγράφων που έχουν καταχωρισθεί στο αίτημα αρχικής χορήγησης του τίτλου διαμονής.
Το αποδεικτικό υποβολής συνιστά απόδειξη υποβολής της αίτησης, χωρίς να παρέχει στον αιτούντα τα δικαιώματα που απορρέουν από την άδεια διαμονής, την οποία αιτείται.
β) Η υπηρεσία μιας στάσης, η οποία έχει λάβει το ανωτέρω αίτημα αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής, πρωτοκολλεί άμεσα το αίτημα και εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημέρων το εξετάζει, ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014.
γ) Εφόσον η αίτηση του πολίτη τρίτης χώρας πληροί τις κατά νόμο αντίστοιχες προϋποθέσεις χορήγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014, η αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης αποστέλλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος, μέσω του Ο.Π.Σ. Μετανάστευση, το ακόλουθο ηλεκτρονικό μήνυμα: «Σας ενημερώνουμε ότι είναι δυνατή η λήψη της Βεβαίωσης της παραγράφου 5 του άρϋρου 8 του ν. 4251/2014 ("Μπλε Βεβαίωση") για το ηλεκτρονικό σας αίτημα με α/α <Ε........./> μέσω της διαδικασίας ανάκτηση αποδεικτικού υποβολής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».
Ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας, μετά τη λήψη της ανωτέρω ενημέρωσης, εισέρχεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο σύνδεσμο «https://portal.immigration.gov.gr/electronic-applications» και λαμβάνει τη βεβαίωση της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014. Η σχετική πληροφορία αναζητείται στην ακόλουθη διαδρομή: 1° βήμα) https://migration.gov.gr/, 2ο βήμα) e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 3°βήμα) Νόμιμη Μετανάστευση, 4° βήμα) Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για άδεια διαμονής, 5° βήμα) Λοιπές αιτήσεις και δηλώσεις &. 6° βήμα) Ανάκτηση αποδεικτικού υποβολής.
Στην περίπτωση, κατά την οποία δημόσια Αρχή (π.χ. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη), στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, προβαίνει σε έλεγχο της νόμιμης διαμονής πολίτη τρίτης χώρας κατά την περίοδο μεταξύ της υποβολής του αιτήματος αρχικής χορήγησης και της λήψης της βεβαίωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014, θα πρέπει να: ί) ελέγχει τη νομιμότητα διαμονής ως προς την κατοχή ομοιόμορφης (ή ελευθέρου 90ημέρου κατά περίπτωση) ή εθνικής θεώρησης εισόδου και ϋ) επικοινωνεί με την αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης αναφορικά με την πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014, σε περίπτωση που έχει λήξει η περίοδος ισχύος της θεώρησης εισόδου.
δ) Εφόσον ο αϊτών, κατά την υποβολή του αιτήματος του, δεν υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014, η αίτησή του απορρίπτεται, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 4251/2014, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν. 5038/2023, ιδίως στις περιπτώσεις που το αίτημά του περιλαμβάνει πλαστές ή παραπλανητικές πληροφορίες και στοιχεία.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση, κατά την οποία το αίτημα παρουσιάζει ελλείψεις σε σχέση με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, εξετάζεται σύμφωνα με την πάγια διοικητική διαδικασία (αλληλογραφία προσκόμισης συμπληρωματικών δικαιολογητικών, έκδοση βεβαίωσης εφόσον η αίτηση συμπληρωθεί, απόρριψη του αιτήματος εάν δεν προσκομισθούν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά κ.λττ.).
Ειδικότερα, ετιισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες μίας στάσης, αφού εξετάσουν το σύνολο των υποβληθεισών πληροφοριών / στοιχείων και διαπιστώσουν ότι ο αιτών έχει υποβάλει παραπλανητικές πληροφορίες ή έχει ενεργήσει παρελκυστικά με σκοπό τη λήφη της βεβαίωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014 (π.χ. έχει μεταφορτώσει σε όλα τα πεδία το ίδιο έγγραφο), η αίτηση εξετάζεται υπό το πρίσμα της υπαγωγής στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν. 5038/2023. Στην περίπτωση αυτή, το αίτημα απορρίπτεται αιτιολογημένα, δυνάμει των ρυθμίσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν. 5038/2023, ο αϊτών υπάγεται στην απαγόρευση πρόσβασης σε άδεια διαμονής για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών και η αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης ενημερώνει τις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές. Συναφώς, η πληροφορία της υπαγωγής του απορριφθέντος πολίτη τρίτης χώρας στην πενταετή απαγόρευση, θα ενσωματώνεται από την υπηρεσία μίας στάσης στο πεδίο «Παρατηρήσεις» του ΟΠΣ Μετανάστευση, ώστε να ενημερώνεται το σύνολο των υπηρεσιών μίας στάσης.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής
Πάτροκλος Γεωργιάδης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Εξωτερικών
α. Διπλωματικό Γραφείο Υπουργού, κ. Γεραπετρίτη (dgvpex@mfa.gr)
β. Διπλωματικό Γραφείο Υφυπουργού, πρ. Α.Παπαδοπούλου (deputyminister@mfa.Rr)
γ. Γ4' Δ/νση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen
(dc4@mfa.gr)
2. Υπουργείο Εσωτερικών
α. Γραφείο Υπουργού, κας Ν.Κεραμέως (ypourgos@ypes.gr, ypourgos@ypes.gov.gr)
β. Γραφείο Γ.Γ. Ιθαγένειας, κ. Α-Π. Δημοσθένους
γ. Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας
δ. Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας
3. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
α. Γραφείο Υπουργού, κ. Πιερρακάκη (minoffice@minedu.gov.gr)
β. Γεν. Γραμμ. Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής Γεν Δ/νση Σπουδών Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. (spoudonde@minedu.KOv.gr)
4. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
α. Γραφείο Υπουργού κ. Σκρέκα (minister.sec@mnec.gr) β. ΓΓ Εμπορίου (Ren-sec@gRe.gr)
5. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
α. Γραφείο Υπουργού, κ. Γεωργιάδη (ypourgos erR@yeka.Rf) β. Δ/νση Ατομικών Ρυθμίσεων γ. ΗΔΙΚΑΑ.Ε (ds2@idika.gr)
6. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
α. Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Οικονόμου (minister.office@yptp.Rr)
β. Α.Ε.Α. / Δ/νση Προστασίας Συνόρων (borderprotection.dir@astynoniia.Rr)
γ. Α.Ε.Α. / Δ/νση Διαχείρισης Μετανάστευσης (prosillimmiRration.dir@astynomia.Rr)
δ. Α.Ε.Α. / Δ/νση Αλλοδαπών (dallodapon@hellenicpolice.Rr)
ε. Α.Ε.Α. / Δ/νση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Δ.Δ.Α.Σ.)
- Τμήμα SIRENΕ (sirene@sirene.Rov.Rr, sirene@astynomia.Rr)
-Τμήμα INTERPOL (athens.interpol@astynomia.Rr)
- Τμήμα EURO POL (europol@police.Rr)
στ. Α.Ε.Α. /Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας (security.branch@astynomia.Rr)
7. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
- Γραφείο Διοικητή, κ. Γ. Πιτσιλή (gov.office@aadee.Rr)
- Διεύθυνση Ελέγχου (d.elegll@aade.gr) (με την παράκληση για την ενημέρωση όλων των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ)
8. Ηλεκτρονικός Εθνικός φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕφΚΑ)
-Διοικητή κ. Π. Δουφεξή (dioikitis@efka.Roy.gr)
9. Συνήγορος του Πολίτη (press@svniRoros.gr)
10. ΔΣΑ (proedros@dsa.gr) (με την παράκληση ενημέρωσης των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας)
11. Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου (notaries@notariat.gr)
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού, κ. Δ.Καιρίδη
2. Γραφείο Υφυπουργού, κας Σ. Βούλτεψη
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Π. Γεωργιάδη
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής προστασίας , κ. Η.Μοσκώφ
5. Υπηρεσία Ασύλου, Γρ. κ. Διοικητή
6. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής
7. κ. Γενικό Διευθυντή Μεταναστευπκής Πολιτικής
8. Διεύθυνση Αδειών Διαμονής
9. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής (Όλα τα Τμήματα)