Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: Φ.350/61/87845/Ε3
ΑΔΑ: 6Ω5046ΝΚΠΔ-ΗΙΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α'Β'& Δ'
Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου 37, 15180, ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
E-mail: dppe@minedu.gov.gr
Πληροφορίες:
ΤΜΗΜΑ Α' : Α. Γιαννόπουλος τηλ: 210-3442364
ΤΜΗΜΑ Β' : Μ. Καραμπέλου τηλ: 210-3443248
ΤΜΗΜΑ Δ' : Γ. Λιαμπότης τηλ: 210-3442952
Μαρούσι, 3 - 8 - 2023
Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτερ :
ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της χώρας
2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
όλης της χώρας
3. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
όλης της χώρας
ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επάνοδο εκπαιδευτικών - υποψηφίων Βουλευτών»
Σχετ: Η υπό στοιχεία 61500/Ε3/1-6-2023 εγκύκλιός μας (ΑΔΑ: 9ΩΥΙ46ΜΤΛΗ-ΤΕΦ)
Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας περί δυνατότητας επανατοποθέτησης στελεχών εκπαίδευσης στη θέση στελέχους που κατείχαν πριν την υποχρεωτική τους παραίτηση, η οποία υποβλήθηκε προκειμένου να ανακηρυχθούν υποψήφιοι στις Βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του Π.Δ. 26/2012 (Α' 57), όπως ισχύει, σας γνωρίζουμε ότι:
• Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί που δεν εξελέγησαν επανέρχονται αυτοδίκαια στην ενεργό υπηρεσία, στη θέση από την οποία είχαν παραιτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3231/2004 (Α' 45)
• Οι εκπαιδευτικοί εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2640/οικ.9409/31-5-2023 (ΑΔΑ: 65ΠΕ46ΜΤΛ6-ΡΚΒ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
Ειδικότερα στο σημείο Ε της εν λόγω εγκυκλίου αναφέρεται ότι:
«Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 12 του ν. 3231/2004, σας γνωρίζουμε ότι από τη σαφή γραμματική διατύπωση της προαναφερόμενης διάταξης και σύμφωνα με γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (256/2004, 342/2010), προκύπτει ότι η επάνοδος αυτή συντελείται αυτοδικαίως και αποσκοπεί κυρίως στην επαγγελματική αποκατάσταση και επαναφορά των υποψηφίων βουλευτών που δεν εξελέγησαν, στη θέση του υπαλλήλου για βιοποριστικούς σκοπούς, χωρίς να παρέχεται το δικαίωμα σ' αυτούς να επανακτήσουν και τυχόν άλλες ιδιότητες ή αξιώματα που είχαν αποκτήσει και κατείχαν λόγω της δημοσιοϋπαλληλικής τους ιδιότητας προ της παραιτήσεως, πχ άσκηση καθηκόντων ευθύνης, συμμετοχή σε συλλογικά όργανα. Τούτο δε προκύπτει και από τη σαφή διατύπωση στο νόμο της φράσης «επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία», η οποία αφορά τα αμιγώς υπηρεσιακά καθήκοντα σε συνδυασμό με την πρόβλεψη ότι σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν υφίσταται κατά το χρόνο της επανόδου, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία, όπου έχουν μεταφερθεί οι υπάλληλοι της υπηρεσίας εκείνης και εάν δεν υπάρχει κενή θέση, ο υπάλληλος επανέρχεται ως υπεράριθμος και καταλαμβάνει αυτοδικαίως την πρώτη θέση που θα κενωθεί στον κλάδο του».
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ
Εσωτερική Διανομή
1. Γενική Γραμματεία Α.Β.Ε.Ε.Α.
2. Γενική Δ/νση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.
3. Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης & Εξέλιξης Εκπ/κού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης - Τμήμα Δ' Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε.