Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ. 101912/Ε3
ΑΔΑ: 995Σ46ΝΚΠΔ-3Κ0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΕΠ- ΕΒΠ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη: 151 80 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β. Ευθυμίου (Π.Ε.)
Μ. Ρεμούνδου (Δ.Ε.)
Κ. Μιλάνου (ΕΕΠ-ΕΒΠ) Τηλέφωνο: 210 344 2121 (Π.Ε.)
210 344 2271 (Δ.Ε.)
210 344 2332 (ΕΕΠ-ΕΒΠ)
E-mail: t09ppe2@minedu.gov.gr (Π.Ε.)
t09pde2n@minedu.gov.gr (Δ.Ε.)
eep-evp@minedu.gov.gr (ΕΕΠ-ΕΒΠ)
Μαρούσι, 15 Σεπτεμβρίου 2023
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι :
Βαθμός Προτερ.
ΠΡΟΣ: 1. Τις Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε & Δ.Ε.
2. τις Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης
3. τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
4. τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Δ.ΥΠ.Α. (Διοίκηση)
Γενική Δ/νση Πολιτικών Εργατικού Δυναμικού Δ/νση Ασφάλισης & Κοινωνικών Πολιτικών
Τμήμα Βοηθημάτων Ανεργίας & Λοιπών Παροχών kiamos@oaed.gr a.sofrona@oaed.gr
2. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Γενική Δ/νση Εργασιακών Σχέσεων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία & Ένταξης στην Εργασία
Δ/νση Ατομικών Υποθέσεων Τμήμα Ισότητας των Φύλων στην Εργασία
mevthvmiou@ypakp.gr
3. Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας ped.hrm@ypes.gov hrm@ypes.gov.gr
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την προϋπόθεση συμπλήρωσης 1 έτους στον ίδιο εργοδότη για τη χορήγηση της γονικής άδειας του άρθρου 28 του ν. 4808/2021 σε αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς
ΣΧΕΤ.: 1. Το υπ' αριθ. 549454/30-06-2022 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Πολιτικών Εργατικού Δυναμικού της Δ.ΥΠ.Α. (Διοίκηση) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Χορήγηση του Επιδόματος Γονικής Άδειας κατόπιν ευνοϊκότερης ρύθμισης/συμφωνίας βάσει της παρ. 2 του άρθ. 28 του ν. 4808/2021»
2. Το υπ' αριθ. 72790/22-07-2022 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εργασιακών Σχέσεων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία & Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Χορήγηση γονικής άδειας και επιδότησης σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς»
Με το άρθρο 28 του ν. 4808/2021 (Α' 101) αντικαθίσταται το προγενέστερο πλαίσιο χορήγησης της γονικής άδειας (για την ανατροφή τέκνου ηλικία έως 8 ετών, διάρκειας έως 4 μηνών) στους/στις αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, σύμφωνα με το καταργηθέν πλέον άρθρο 50 του ν. 4075/2012. Σχετικές είναι και η υπ' αριθ. 47972/7-7-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΝΤ46ΜΤΛΚ-ΗΣΗ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ.19379/8-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΥΣΑ46ΜΤΛ6-ΒΤΡ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.
Με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4808/2021 ορίζεται ότι: «Για τη χορήγηση της γονικής άδειας, ο εργαζόμενος γονέας πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα (1) έτος συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμου, διαταγμάτων, κανονισμών, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων».
Με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου ορίζονται τα εξής: «Για τους δύο (2) πρώτους μήνες της γονικής άδειας, ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλλει επίδομα γονικής άδειας στον κάθε γονέα, μηνιαίως, ποσού ίσου με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό. Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων στη γονική άδεια και στο επίδομα είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμου, διαταγμάτων, κανονισμών, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων. Κατ' εξαίρεση, γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν τη γονική άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά, διακεκομμένα ή και συνεχόμενα και δικαιούνται να λάβουν το επίδομα της παρούσας για δύο (2) μήνες επιπλέον, ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί. Γονείς μόνοι, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου από τον άλλο γονέα, δικαιούνται τη γονική άδεια και το επίδομα εις διπλούν».
Αναφορικά με τη γονική άδεια του άρθρου 28 του ν. 4808/2021 σε γονέα αναπληρωτή εκπαιδευτικό ή μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ, και την προϋπόθεση α) της παρ. 2 περί συμπλήρωσης 1 έτους «συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη», και β) της παρ. 3 περί μεσολάβησης 1 χρόνου «πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη» σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:
1. Ο «ίδιος εργοδότης» μπορεί να θεωρηθεί - για τις πρόνοιες αυτού του νόμου - ότι είναι οποιαδήποτε Δ/νση Εκπ/σης, στην οποία απασχολήθηκε ως εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. ο/η αναπληρωτής/τρια για διάστημα 12 μηνών κατά τα δύο τελευταία σχολικά έτη.
2. Ο «ίδιος εργοδότης» δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι α) εν γένει το ελληνικό δημόσιο, β) άλλες υπηρεσίες ή άλλα νομικά πρόσωπα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όπως π.χ. Πανεπιστήμια, Δημόσια ΙΕΚ1.
3. Κατόπιν της χορήγησης της γονικής άδειας από το αρμόδιο όργανο2, σημειώνεται ότι για τη χορήγηση του επιδόματος γονικής άδειας από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ήτοι
1. Η άποψη αυτή συνάδει με τη διατύπωση στη σελ. 19 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ.19379/8-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΥΣΑ46ΜΤΛ6-ΒΤΡ) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ που αναφέρει ότι «Ως ίδιος εργοδότης και σε αυτή την περίπτωση νοείται η ίδια δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ΝΠΙΔ, με τα οποία έχει συναφϋεί η σύμβαση εργασίας, η οποία είναι ενεργή»
2. Οι Δ/ντές Εκπ/σης χορηγούν στους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ της αρμοδιότητάς τους γονικές άδειες (βλ. άρ. 6, παρ. 2 της υπ' αριθ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (Β' 6273) υ.α.). Για τη χορήγηση της γονικής άδειας στους/στις αναπληρωτές/τριες θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου και των εγκύκλιων οδηγιών, όπως της υπ' αριθ. Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ που αναφέρει στο Μέρος II, περ. στ, ότι «Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται είτε σε συνεχές χρονικό διάστημα μέσα στο ίδιο σχολικό έτος, είτε τμηματικά σε διαφορετικά σχολικά έτη, χωρίς όμως να υπερβαίνει αθροιστικά το σύνολο των τεσσάρων (4) μηνών.»
τον πρώην ΟΑΕΔ3, θα πρέπει να συμπληρώνεται καταλλήλως και να αναρτάται το έντυπο Ε14 στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Η ανωτέρω - υπ' αριθ. 1 - σημείωση/προϋπόθεση περί συμπλήρωσης 1 έτους απασχόλησης θεωρείται ως «ευνοϊκότερη συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου/ης».
3. Με το άρθρο 3 του ν. 4921/2022 (Α' 75) μετονομάστηκε ο Ο.Α.Ε.Δ. σε Δ.ΥΠ.Α.
Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Εσωτ. διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μιχαηλίδου
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης &
Ειδικής Αγωγής
4. Γενική Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.
5. Δ/νση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. - Τμήματα Α' & Β'
6. Δ/νση Διοίκησης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.
7. Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπ/κού Προσ/κού & Ειδικού Βοηθητικού Προσ/κού