Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 46
ΑΔΑ 974Ο46ΜΑΠΣ-ΓΑΨ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Πληροφορίες: Σ. ΒΡΟΥΝΤΖΟΥ -
Φ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα: 210 52 85 525 - 210 5285684
E-mail : tm.asfalisis.eisforondt@efka.gov.gr
Ταχ. Διεύθυνση :Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας :10432, Αθήνα
Αθήνα, 02/10/2023
Αριθμ. Πρωτ.: 462563
ΠΡΟΣ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α'
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής
ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση απολειπόμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος - Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 53 Ν.4921/2022».
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4921/2022 (ΦΕΚ 75/18.-4-2022 τ. Α'), με τις οποίες προβλέπεται η διαδικασία της ταχείας απονομής σύνταξης, και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4921/2022 δίνονται δυο δυνατότητες σε όσους ασφαλισμένους δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Ειδικότερα:
1) Η παρ.1 του άρθρου 53 του Ν.4921/2022, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 101 του Ν. 4941/2022, δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2022, να αναγνωρίσουν μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης ή 6 μήνες, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, των φορέων στους οποίους είναι ασφαλισμένοι.
2) Η παρ.2 του άρθρου 53 του ως άνω Νόμου δίνει τη δυνατότητα σε όσους έχουν ασφαλιστεί για τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας ή για 20 μήνες, εντός πέντε (5) ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, να προβούν σε
προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους, για διάστημα μέχρι τρία (3) έτη, από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.
1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
(παρ.1 άρθρου 53 Ν.4921/2022)
1 .Α. ΥΠΑΚΤΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Δικαιούχοι για την εν λόγω αναγνώριση είναι οι ασφαλισμένοι σε πρώην φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, και απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.
1 .Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Προκειμένου οι ως άνω ασφαλισμένοι να αναγνωρίσουν χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, για να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
• Να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2022.
• Να έχουν πραγματοποιήσει συνολικά από 4.350 έως 4.499 ημέρες πραγματικής ασφάλισης, αθροιστικά σε έναν ή περισσότερους πρώην φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.
• Να έχουν διακόψει οριστικά την απασχόλησή τους και την πραγματική ή προαιρετική ασφάλιση.
• Να μην έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.
• Να μην έχουν συνταξιοδοτηθεί από οποιονδήποτε φορέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
• Να μην δικαιούνται σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, ή με διατάξεις που εφαρμόζονται στο Δημόσιο ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή από ασφαλιστικούς φορείς του εξωτερικού.
• Να μην έχουν αναγνωρίσει πάνω από πέντε (5) έτη πλασματικού χρόνου ασφάλισης.
1 .Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Η αναγνώριση γίνεται με εφάπαξ καταβολή εκ μέρους του ασφαλισμένου των εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου, που αντιστοιχούν στον αναγνωριζόμενο χρόνο ασφάλισης, με βάση το ισχύον, κατά την υποβολή της αίτησης για την αναγνώριση, ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη.
Ποσό εισφορών = Ημέρες ασφάλισης Χ ΗΑΕ Χ ποσοστό εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου για κλάδο κύριας σύνταξης.
Δεν προβλέπεται έκπτωση, ούτε άλλος τρόπος καταβολής των εισφορών και, προκειμένου να καταστεί ισχυρός ο χρόνος, θα πρέπει να έχουν καταβληθεί οι εισφορές.
1 .Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η αίτηση αναγνώρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του Ν. 4921/2022, υποβάλλεται στο Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών της Τοπικής Δ/νσης του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου. Ακολουθεί έλεγχος και έκδοση αναγνωριστικής απόφασης.
2 . ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (παρ.2 άρθρου 53 Ν.4921/2022)
2 .Α. ΥΠΑΚΤΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση της ανωτέρω διάταξης έχουν οι ασφαλισμένοι σε πρώην φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, και απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.
2 .Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Προκειμένου οι ως άνω ασφαλισμένοι να υπαχθούν στην προαιρετική ασφάλιση, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, για να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
• Να έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.
• Να έχουν ασφαλισθεί για τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας, εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, οι οποίες πρέπει να προέρχονται από υποχρεωτική ασφάλιση.
• Να έχουν διακόψει την ασφάλισή τους στον e-ΕΦΚΑ.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
1. Για την υπαγωγή στην εν λόγω προαιρετική ασφάλιση δεν θα παραπέμπονται οι ασφαλισμένοι σε Υγειονομικές Επιτροπές, δηλαδή δεν θα ελέγχεται η συνδρομή της προϋπόθεσης της παρ.4 του άρθρου 18 του Ν.4387/2016, περί μη αναπηρίας του ασφαλισμένου σε ποσοστό άνω του 66,6%.
2. Ο συνολικός χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία, αρχόμενη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.
3. Η αίτηση για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, μπορεί να υποβληθεί ακόμα και εάν, κατά την εξέταση της αίτησης για συνταξιοδότηση, διαπιστωθεί ότι υπολείπονται έως τρία (3) έτη για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου προς συνταξιοδότηση χρόνου ασφάλισης.
4. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου.
5. Ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση και διαρκεί για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπολείπεται, πλην του μήνα υποβολής της αίτησης, των είκοσι πέντε (25) ημερών ασφάλισης.
2.Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και καταβολής των εισφορών της προαιρετικής ασφάλισης, τους λόγους διακοπής, λήξης, απώλειας, την προθεσμία καταβολής και τα πρόσθετα τέλη, ισχύουν οι διατάξεις Ν.4387/2016, όπως ισχύουν (Εγκύκλιος 2/2023).
2.Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Το Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών της Τοπικής Δ/νσης του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου, εφόσον ενημερωθεί για το αίτημα υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, θα προβαίνει σε έλεγχο των προϋποθέσεων εφαρμογής, θα εκδίδει σχετική απόφαση και θα παρακολουθεί την όλη διαδικασία.
Κατά ρητή διατύπωση των ως άνω διατάξεων η προαιρετική ασφάλιση πραγματοποιείται, προκειμένου να συμπληρωθεί ο ελάχιστος συνολικός χρόνος ασφάλισης για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων και τη θεμελίωση δικαιώματος για κύρια σύνταξη λόγω γήρατος.
3. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Οι διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4921/2022 εφαρμόζονται σε αμφότερους τους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.
2. Μετά την ολοκλήρωση της μηχανογραφικής εφαρμογής, θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες.
Της παρούσας να λάβει γνώση, με ευθύνη των Προϊσταμένων Τοπικών Διευθύνσεων και Τμημάτων, το προσωπικό αρμοδιότητάς τους.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.Γρ. κ. Διοικητή
dioikitis@efka.gov.gr
2.Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
ypod1@efka.gov.gr, ypod2@efka.gov.gr ypod3@efka.gov.gr
ypod4@efka.gov.gr
3.Γρ. κ.κ. Γεν. Δ/ντών
gd.eisforon@efka.gov.gr, gd.dioik.oikon@efka.gov.gr
4.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
5.Υπουργείο Εσωτερικών
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Σταδίου 27, 10110 Αθήνα
info@ypes.gr
6.Υπουργείο Οικονομικών
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών,
ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Νίκης 5-7, Τ.Κ.: 10180 Αθήνα
press@minfin.gr
7.Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Φραγκούδη 11 & ΑΛ. Πάντου, 10163 Αθήνα
8.Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών,
ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, 15561 Χολαργός
gg ypetha@mod.mil.gr
9.Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών,
ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
protocol@minedu.gov.gr
10.Υπουργείο Εξωτερικών
Βασιλίσσης Σοφίας 1, 10671 Αθήνα
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
11.Υπουργείο Δικαιοσύνης
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο, Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια), ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Λεωφόρος Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα
12.Υπουργείο Υγείας
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, Νοσοκομείων, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Αριστοτέλους 17, 10187 Αθήνα
13.Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών,
ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
grplk@culture.gr
14.Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
15.Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών,
ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 15669 Παπάγος
yme@yme.gov.gr
16.Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών,
ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα
secretariat@immigration.gov.gr
17.Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (για την άμεση ενημέρωση των Λιμενικών Αρχών) Ακτή Βασιλειάδη Ε1- Ε2, 185 10 Πειραιάς info@yna.gov.gr, ddy.b@yna.gov.gr
18.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών,
ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα
info@minagric.gr
19.Υπουργείο Τουρισμού
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών,
ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Λεωφόρος Αμαλίας 12,105 57, Αθήνα
mailbox@mintour.gr
20.Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών,
ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77, Αθήνα
pressoffice@yptp.gr
21Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77, Αθήνα
h7@nis.gr
22.Βουλή των Ελλήνων
infopar@parliament.gr
23.Η Εκκλησία της Ελλάδος Ιασίου 1, 11521 Αθήνα contact@ecclesia.gr
24.Ελληνική Αστυνομία
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 Αθήνα
kepik@astynomia.gr
25.Πυροσβεστικό Σώμα
Μουρούζη 4, 10172 Κολωνάκι
26.Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή
Ακτή Βασιλειάδη Ε1- Ε2, 18510 Πειραιάς
contact@yna.gov.gr
27.Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.)
Στρατόπεδο Παπάγου, Μεσογείων 227-231, 15561 Χολαργός str-ges-dmp@army.gr, gesdendhs@army.gr
28.Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ)
Λεωφ. Μεσογείων 229,15561 Χολαργός gen pro@navy.mil.gr
29.Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)
Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, 15561 Χολαργός
gek.athens@mod.mil.gr
30.Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
Κάνιγγος 29, 10110 Αθήνα
gd.sintaxeondt@efka.gov.gr
31.Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αποστόλου Παύλου 12, 15123 Μαρούσι
gd1@eopyy.gov.gr
32.ΕΤΕΑΕΠ
Φιλελλήνων 13-15, 105 57 Αθήνα
t.gram@eteaep.gov.gr
33.Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα
contact@dpa.gr
34.Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)
Ιερού Λόχου 3, 15124 Μαρούσι info@adae.gr
35.Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) Πουλίου 6, 11523 Αθήνα
enimerosi@asep.gr
36.Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Αμερικής 5, 10564 Αθήνα
ncrtv@otenet.gr
37.Συνήγορος του Πολίτη
Χαλκοκονδύλη 17, 10432 Αθήνα press@synigoros.gr
38.Επιτροπή Ανταγωνισμού
Κότσικα 1Α , 10434 Αθήνα contact@epant.gr
39.Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Λ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι info@eett.gr
40.Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα info@rae.gr
41.Εθνική Αναλογιστική Αρχή
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
42.Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)
Αχαρνών 17 & Πλατεία Μαυροκορδάτου, 10438 Αθήνα
info@gamingcommission.gov.gr
43.Συνήγορος του Καταναλωτή
Λ.Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα grammateia@synigoroskatanaloti.gr
44.Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Πλουτάρχου 3, 11521 Αθήνα
secretary@eaiya.gov.gr
45.Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα secretariat@ethaae.gr
46.Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων
Βυτίνης 14-18, 14342 Νέα Φιλαδέλφεια
monada@aaiasb.gr
47.Ελληνική Στατιστική Αρχή
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 18510 Πειραιάς
geniko.protokolo@statistics.gr & l.stamou@statistics.gr
48.Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Κεφαλληνίας 45 & Κομνά Τράκα, 11257 Αθήνα eaadhsy@eaadhsy.gr
49.Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.)
Σταδίου 33, 10559 Αθήνα info@ras-el.gr
50.Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι
51.Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (Α.Σ.Π.) Παπαδημητρίου 33 , 19003 Μαρκόπουλο Μεσογαίας slot@hsca.gr
52.Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι eoe@minedu.gr
53.Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο
Αμερικής 11, 10672 Αθήνα
54.Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς info@raports.gr
55.Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Λεωφ. Θηβών 196-198, 18233 Άγ. Ιωάννης Ρέντης aepp@aepp-procurement.gr
56.Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Πύργος Ελέγχου Πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου
YPA@HCAA.GR
57.Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Καρ. Σερβίας 10, 10184 Αθήνα
58.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα
59.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Σωκράτους 111, 41336 Λάρισα
do@apdthest.gov.gr
60.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Β. Ηπείρου 20, 45445 Ιωάννινα
£gg@apdhp-dm.gov.gr
61.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου Νέο Πατρών - Αθηνών 158, 26442 Πάτρα
62.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Ακτή Μιαούλη 83 & Μάρκου Μπότσαρη 2-8, 18538 Πειραιάς
gg@apdaigaiou.gov.gr
63.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Πλατεία Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο Κρήτης
64.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
Καθ.Ρωσσίδη 11, 54655 Θεσσαλονίκη do@damt.gov.gr
65.Κ.Ε.Δ.Ε. (για την ενημέρωση των Ο.Τ.Α. Α’ & Β’ Βαθμού)
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα
info@kedke.gr
66.Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα keeuhcci@uhc.gr
67.Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21Α 10672 Αθήνα hba@hba.gr
68.Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μητροπόλεως 12-14, 10563 Αθήνα oee@oe-e.gr
69.Γ.Σ.Ε.Ε.
28ης Οκτωβρίου 69 και Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα info@gsee.gr
70.Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής
Ιουλιανού 42-46, 10433 Αθήνα
efeea@otenet.gr
71.Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7 , 10671 Αθήνα info@acci.gr
72.Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
Γεωργίου Κασιμάτη 1 (τ.Λουδοβίκου) Πλ. Οδησσού , 18531 Πειραιάς evep@pcci.gr
73.Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ελ. Βενιζέλου & Χαριλάου Τρικούπη, 10679 Αθήνα eea@eea.gr
74.Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά
Αγ. Κων/νου 3, 18531 Πειραιάς eepir@otenet.gr
75.Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη grammateia@epepthe.gr
76.Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών
Κάνιγγος 27, 10682 Αθήνα pol@otenet.gr
77.Ανάδοχος Ο.Π.Σ./e-ΕΦΚΑ
Παπαδιαμαντοπούλου 87 11527 Ζωγράφου
78.Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) teka-info@yeka.gr