Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/244/οικ. 16568
ΑΔΑ Ε7ΙΧ46ΜΤΛ6-Μ7Ζ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 5/10/2023
ΠΡΟΣ :
Όπως πίνακας αποδεκτών
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ΚΟΙΝ.:
Όπως πίνακας αποδεκτών
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 10674, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2131313337, 340, -250, -378
E-mail: ped.hrm@ypes.gov.gr
ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας απουσίας σε υπαλλήλους που διορίζονται δικαστικοί αντιπρόσωποι
Σχετ.: Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2659/οικ.15665/20-9-2023 (ΑΔΑ: 6ΠΝ346ΜΤΛ6-1ΝΒ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας
Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής εγκυκλίου με την οποία παρασχέθηκαν διευκρινίσεις και οδηγίες στις Υπηρεσίες του Δημοσίου ενόψει των επικείμενων Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών και των τυχόν επαναληπτικών εκλογών αυτών, και κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με τη χορήγηση άδειας απουσίας σε δημοσίους υπαλλήλους που διορίζονται δικαστικοί αντιπρόσωποι, σας γνωρίζουμε περαιτέρω τα εξής:
Στην περίπτωση που δημόσιοι υπάλληλοι διοριστούν δικαστικοί αντιπρόσωποι κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας, παρ. 3, 4 και 9 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012, όπως ισχύουν, και δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 59 του ως άνω π.δ. υποχρεούνται να εκπληρώσουν τα καθήκοντα του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού, προς διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας, καλούνται όπως διευκολύνουν τους εν λόγω υπαλλήλους στην άσκηση του έργου τους ως δικαστικών αντιπροσώπων, δικαιολογώντας στους υπαλλήλους αυτούς απουσία από την εργασία τους, με αιτιολογία χορήγησης της διευκόλυνσης αυτής την απόφαση διορισμού τους, ανερχόμενη σε μία (1) εργάσιμη ημέρα για όσους υπαλλήλους διοριστούν σε εκλογικό τμήμα εντός του νομού έδρας της Υπηρεσίας εργασίας τους και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες για όσους υπαλλήλους διοριστούν σε εκλογικό τμήμα εκτός του νομού έδρας της Υπηρεσίας εργασίας τους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΡΜΙΚΙΡΟΓΛΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
Πίνακας αποδεκτών (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν τη παρούσα στους Ο.Τ.Α. της χωρικής τους αρμοδιότητας)
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
7. Προεδρία της Κυβέρνησης
8. Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
9. ΑΔΕΔΥ
Κοινοποίηση (πίνακας αποδεκτών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
- Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
- Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία Γραμματέων
-Γραφεία Συντονιστών
Εσωτερική Διανομή (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
5. web.support@ypes.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών)