Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Εγκυκλίου : 1144
ΑΔΑ 9ΛΔΕ46ΜΤΛ6-Θ6Δ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Π. Καψής
E: p.kapsis@ypes.gr Ι Τ: 213 136 4808
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: 83388
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ: Υποβολή Στοιχείων Υπολοίπων Απαιτήσεων 31.12.2022.
Σε εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 (παρ. 4.9 και 5.5 αντίστοιχα) της 2816/30.01.2018 (Β’ 350) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την 17326/14.03.2022 (Β’ 1370) όμοια απόφαση οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι και οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α) υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μέχρι την 31η.10.2023, στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) (https://aftodioikisi.ypes.gr/), μέσω των στατιστικών ανταποκριτών, το πρότυπο αρχείο «RECEIVABLES2022_» με τα στοιχεία απαιτήσεών τους στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Ειδικότερα:
Α. Στοιχεία απαιτήσεων Δήμων και Συνδέσμων: Θα καταγραφούν στον πίνακα «02. ΔΗΜΟΙ και ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ» του πρότυπου αρχείου. Στον πίνακα πρέπει να μεταφερθούν τα ποσά που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους (2023) στους τετραψήφιους ΚΑΕ της κατηγορίας «32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ»:
> με την εξής ομαδοποίηση ανάλογα με την ιδιότητα των οφειλετών: α) νοικοκυριά και επιχειρήσεις, β) λοιποί φορείς της αυτοδιοίκησης και γ) λοιποί φορείς του δημοσίου τομέα (εκτός τοπικής αυτοδιοίκησης) και
> με τα στοιχεία ενηλικίωσης (χρονοανάλυσης) αυτών των απαιτήσεων βάσει του έτους κατά το οποίο εκδόθηκαν οι χρηματικοί κατάλογοι με τους οποίους βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά τα εν λόγω έσοδα.
Β2. Στοιχεία απαιτήσεων Περιφερειών: Θα καταγραφούν στον πίνακα «03. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ», όπου πρέπει μεταφερθούν τα υπόλοιπα ισοζυγίου της 31.12.2022 των δευτεροβάθμιων λογαριασμών 30.00, 30.10, 30.11, 30.13 και 30.20+21 του λογαριασμού «30. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ (Λ/70-75)» του εφαρμοζόμενου κλαδικού λογιστικού σχεδίου (π.δ. 315/99 (Β’ 302)), με την αντίστοιχη χρονοανάλυση βάσει του έτους κατά το οποίο βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά.
Γ. Στοιχεία απαιτήσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). Θα καταγραφούν στον πίνακα «04. ΔΕΥΑ», όπου πρέπει να μεταφερθούν τα υπόλοιπα ισοζυγίου της
31.12.2022 του λογαριασμού «30. ΠΕΛΑΤΕΣ», με ομαδοποίηση και χρονοανάλυση αντίστοιχη με εκείνες των δήμων και των συνδέσμων.
Σημειώνεται ότι και στις τρεις (3) περιπτώσεις, στο τέλος του πίνακα αθροίζουν τα ποσά των απαιτήσεων της 31.12.2022 που είτε (ΥΣ1) εξυπηρετούνται από τους οφειλέτες μέσω ενεργής ρύθμισης οφειλών είτε (ΥΣ2) επιδιώκεται δικαστικώς η είσπραξή τους.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), στη διαδρομή: Υπουργείο\Εγκύκλιοι - Αποφάσεις, όπως επίσης είναι διαθέσιμη μαζί με το πρότυπο αρχείο excel στην ενότητα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ του Ειδικού Διαδικτυακού Τόπου (https://aftodioikisi.ypes.gr/oikonomika_stoixeia_ota/index.htm).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της Χώρας, Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Οι Σύνδεσμοι της χώρας, Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών.
3. Δημοτικές Επιχειρήσεις 'Ύδρευσης - Αποχέτευσης, Προϊστάμενοι Οικονομικών Διευθύνσεων.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
- Γενικό Διευθυντή Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής
- Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης