Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.:2322.3/67230/2023
ΑΔΑ 6ΓΦΔ4653ΠΩ-8Μ7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Γρ. Λαμπράκη 150
Ταχ. Κώδικας : 185 18 Πειραιάς
Τηλέφωνο : 2131371827
Πληροφορίες : Μιχ. Κιουλέπογλου
E-mail : mese@hcg.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πειραιάς, 28 Σεπτεμβρίου 2023
ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Διανομής
ΘΕΜΑ: «Περιοδική επιθεώρηση - συντήρηση κατασβεστικού εξοπλισμού των πλοίων».
ΣΧΕΤ: α)Η εγκύκλιος ΥΝΑ/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ/ΠΥΡΦ Αριθ. 4231/07/2013/24-01 -2013.
β)Η εγκύκλιος ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΚΕΟ/ΔΜΚ Αριθ. 4124.11/03/2007/21-05-2007 «Γενική οδηγία περί εφαρμογής των απαιτήσεων του ΙΜΟ στα ναυπηγούμενα/μετασκευαζόμενα ελληνικά πλοία».
1. Mε την ανωτέρω (α) σχετική παρασχέθηκαν οδηγίες για την περιοδική επιθεώρηση και συντήρηση του κατασβεστικού εξοπλισμού των υπό Ελληνική σημαία πλοίων. Οι οδηγίες αυτές βασίστηκαν σε συστάσεις του ΙΜΟ (circulars, recommendations) και συμβάλουν στην διατήρηση του υψηλού επιπέδου ασφάλειας των ελληνικών πλοίων και του εξοπλισμού τους, ενώ παράλληλα διευκολύνουν στην ομαλή δραστηριοποίηση των πλοίων ανά τον κόσμο θέτοντας προϋποθέσεις για την χορήγηση παρατάσεων των εργασιών αυτών όπου αποδεδειγμένα δεν καθίσταται δυνατή η τήρηση των τακτικών εργασιών αυτών εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων. H Υπηρεσία μας γενικότερα έχει τοποθετηθεί με την (β) σχετική, αναφορικά με την εφαρμογή του συνόλου των οδηγιών του ΙΜΟ.
2. Ωστόσο, με την εξέλιξη της τεχνολογίας μεταβάλλονται οι προδιαγραφές του εξοπλισμού και τροποποιούνται οι διαδικασίες επιθεώρησης - συντήρησης του. Ως εκ τούτου οι προβλέψεις της ανωτέρω (α) σχετικής θα πρέπει να επικαιροποιούνται ανάλογα.
3. Ειδικότερα παρατίθενται κύρια σημεία της (α) σχετικής τα οποία τροποποιούνται ή συμπληρώνονται από νεότερες οδηγίες του ΙΜΟ και οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της συντήρησης και των επιθεωρήσεων του εξοπλισμού:
Α) Οι οδηγίες της παραγράφου 6 της Ενότητας Γ του Παραρτήματος της (α) σχετικής αφορούν στα συστήματα Ραντισμού (sprinkler), Ψεκασμού Νερού και Ομίχλης Νερού. Οι οδηγίες αυτές βασίζονται στην εγκύκλιο ΙΜΟ MSC.1/Circ.1432 “Revised guidelines for the maintenance and inspection of fire protection systems and appliances” η οποία τροποποιήθηκε με την MSC.1/Circ.1516/8 June 2015 όπου, μεταξύ άλλων, διαφοροποιούνται τα συνιστώμενα χρονικά διαστήματα δειγματοληψιών νερού του συστήματος για ποιοτικό έλεγχο.
Β) Οι οδηγίες της παραγράφου 4 της Ενότητας Γ του Παραρτήματος της (α) σχετικής αφορούν στα μόνιμα Κατασβεστικά Συστήματα Διοξειδίου του Άνθρακα. Οι οδηγίες αυτές βασίζονται στην εγκύκλιο ΙΜΟ MSC.1/Circ.1318 “Guidelines for the maintenance and inspections of fixed Carbon Dioxide fire-extinguishing systems” η οποία επίσης τροποποιήθηκε από την MSC.1/Circ.1318/Rev.1/25 May 2021.
Γ) Οι οδηγίες της παραγράφου 2 της Ενότητας Γ του Παραρτήματος της (α) σχετικής αφορούν στα μόνιμα Κατασβεστικά Συστήματα Αφρού. Οι οδηγίες αυτές βασίζονται στην εγκύκλιο ΙΜΟ MSC/Circ.798 Guidelines for performance and testing criteria and surveys of medium-expansion concentrates for fireextinguishing systems και στην εγκύκλιο IMO MSC.1/Circ.1312 “Revised guidelines for the performance and testing criteria, and surveys of foam concentrates for fixed fire-extinguishing systems” όπως έχει τροποποιηθεί με την MSC.1/Circ.1312/Corr.1.
4. Η εφαρμογή των προαναφερόμενων οδηγιών διασφαλίζει την ετοιμότητα χρήσης και την αποτελεσματική λειτουργία του εξοπλισμού και επιπροσθέτως αποτελεί προϋπόθεση για την διατήρηση ισχύος των πιστοποιητικών έγκρισης του εξοπλισμού
5. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την διαβίβαση τυχόν σχολίων επί της ανωτέρω (α) σχετικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην επεξεργασία αναθεώρησης, διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
6. Η Υπηρεσία βρίσκεται στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία.
Ο Αν. Διευθυντής ΜΚΠ
Μιχαήλ Α. ΒΑΛΣΑΜΑΣ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΚΛ/Χ - Λ/Χ και έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων.
2. Εξουσιοδοτημένοι Οργανισμοί.
3. Διαχειρίστριες Εταιρείες (μέσω των ενώσεων τους).
4. Πλοίαρχοι Εμπορικών πλοίων (μέσω των ενώσεων τους).
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ενωςη ελληνων εφοπλιστών ugs@ath.forthnet.gr
2. ςυνδεςμος επιχειρήσεων επιβατηγού ναυτιλίας seen@ath.forthnet.gr
3. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ info@Cruise-union.COm
4. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ info@shortsea.gr
5. ναυτικό επιμελητήριο ελλαδος nee@nee.gr
6. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ evep@pcci.gr
7. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ info@acci.gr.
8. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ naval@tee.gr
9. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ onpe@onpe.gr
10. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ info@sonpap.gr
11. πνο gram@pno.gr
12. πεπεν info@pepen.gr
13. περραεν perraen@otenet.gr
14. πεμεν info@pemen.gr
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γρ. κ. Υπουργού (υτα)
2. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Γρ. κ.κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Α'Υ/Λ.Σ.
3. ΥΝΑΝΠ/ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ /ΔΑΝ
4. ΥΝΑΝΠ/ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΕΠ/ΔΕΠ - ΔΚΕΟ - ΔΕΔΑΠΛΕ