Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 2333.2/66419/2023
ΑΔΑ ΡΠΛ44653ΠΩ-Χ2Σ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ KAI ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 150
Ταχ. Κώδικας : 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Πληροφορίες : Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. (Τ) ΑΛΕΞΙΟΥ Αικ.
Τηλέφωνο : 213137 1817-1818-1819-1820
E-mail : mareq@hcg.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πειραιάς, 26-09-2023
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΘΕΜΑ : «Σχέδια εγκατάστασης ραδιοεπικοινωνιών GMDSS σε ελληνικά πλοία»
ΣΧΕΤ.: α) Η Αριθ. 1218.38/1/98/98 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 704) με θέμα «Εισαγωγή του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφαλείας (GMDSS) στα εμπορικά πλοία με ελληνική σημαία», όπως ισχύει.
β) Η εγκύκλιος COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 του ΙΜΟ με θέμα “Harmonization of GMDSS requirements for radio installations on board SOLAS ships”.
A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Υπενθυμίζεται ότι σε όλα τα ελληνικά πλοία που διαθέτουν εγκατάσταση ραδιοεπικοινωνιών GMDSS θα πρέπει να υφίστανται σχέδια της εγκατάστασης βάσει του άρθρου 8 της (α) σχετικής.
Προκειμένου να υφίσταται ομοιόμορφη εφαρμογή της ανωτέρω απαίτησης και να διασφαλισθεί η πληρότητα και ορθότητα των αναγραφόμενων στοιχείων, παρατίθενται ως ακολούθως οι κανόνες βάσει των οποίων θα εκπονούνται και θα ελέγχονται τα σχέδια της εγκατάστασης ραδιοεπικοινωνιών GMDSS.
Αρμόδιος για τον έλεγχο και έγκριση των σχεδίων, όπου αυτό απαιτείται, θα είναι ο φορέας που παρακολουθεί το πλοίο και εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό αξιοπλοΐας.
Β. ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ GMDSS
Για κάθε εγκατάσταση τηλεπικοινωνιών θα προετοιμάζονται τα ακόλουθα:
1. διάγραμμα εγκατάστασης κεραιών,
2. διάγραμμα ηλεκτρικής συνδεσμολογίας εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών,
3. διάγραμμα χώρου εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και χώρου συσσωρευτών στο οποίο καθορίζεται η ακριβής θέση κάθε συσκευής, και
4. υπολογισμός των χωρητικότητας των συσσωρευτών της εφεδρικής πηγής ενέργειας της εγκατάστασης.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ
1. Το διάγραμμα εγκατάστασης κεραιών αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους σχέδια και πρέπει να παρουσιάζει όλες τις κεραίες, όπως φαίνονται: α) από πρόσθια ή οπίσθια θέση, β) αριστερή ή δεξιά θέση, και γ) από πάνω (κάτοψη).
Εναλλακτικά των επιλογών (α) και (β) είναι αποδεκτό να συγχωνευθούν αυτές σε ένα σχέδιο με απεικόνιση του χώρου κεραιών από την αριστερή ή δεξιά θέση ούτως ώστε να προκύπτει και η πρόσθια ή οπίσθια θέση (π.χ. τρισδιάστατη απεικόνιση).
2. Οι κεραίες που θα περιλαμβάνονται στο διάγραμμα εγκατάστασης θα είναι οι ακόλουθες: α) όλες οι κεραίες εκπομπής συμπεριλαμβανομένης της θέσης του συντονιστή κεραίας “antenna tuner”, β) όλες οι κεραίες λήψης, συμπεριλαμβανομένων των κεραιών GNSS, γ) κεραίες ραντάρ, δ) κεραίες δορυφορικών επικοινωνιών, και
ε) η θέση των δορυφορικών ραδιοφάρων ένδειξης θέσης κινδύνου ελεύθερης επίπλευσης (float free EPIRBs).
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Στο διάγραμμα αυτό πρέπει να εμφανίζονται οι ακόλουθες συνδέσεις: α) συνδέσεις κεραιών, β) συνδέσεις του τηλεφωνικού κέντρου (PABX), συσκευή fax, κλπ (εφόσον υφίσταται), γ) συνδέσεις στην κύρια πηγή ενέργειας, στην πηγή ενέργειας έκτακτης ανάγκης και στην πηγή εφεδρικής ενέργειας (συσσωρευτές), και στα συστήματα μεταγωγής για όλη την εγκατάσταση, δ) ποιες συσκευές (συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού έκτακτης ανάγκης) συνδέονται με κάθε μονάδα ηλεκτρικής τροφοδότησης/ πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, ε) ασφάλειες για το ραδιοεξοπλισμό, στ) μονάδα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (UPS) με όλες τις συνδέσεις και τις ασφάλειες, εάν είναι εγκατεστημένη ως πηγή ενέργειας για τον υποχρεωτικό ραδιοεξοπλισμό, ζ) οποιεσδήποτε συνδέσεις (διεπαφές) μεταξύ του δορυφορικού συστήματος πλοήγησης / GNSS και του εξοπλισμού GMDSS, η) φορτιστές συσσωρευτών για την πηγή εφεδρικής ενέργειας, και θ) συνδέσεις στη γυροσκοπική πυξίδα (εφόσον εφαρμόζεται).
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
Στο διάγραμμα αυτό θα πρέπει να εμφανίζονται τα ακόλουθα: α) κομβία για την εκπομπή συναγερμού κινδύνου “DISTRESS ALARM”, β) εγκαταστάσεις VHF, συμπεριλαμβανόμενων των οποιωνδήποτε μονάδων ελέγχου, γ) εγκατάσταση MF ή MF/HF, συμπεριλαμβανόμενων των οποιωνδήποτε μονάδων ελέγχου, εκτυπωτών, κλπ, δ) εξοπλισμό δορυφορικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών, εκτυπωτών, κλπ, ε) δέκτες φυλακής για VHF CH 70, MF 2187,5 kHz και HF διαύλους κινδύνου στις συχνότητες 4,6,8,12 και 16 MHz, στ) αναγνωρισμένους από τον ΙΜΟ δέκτες πληροφοριών ναυτιλιακής ασφάλειας (Maritime Safety Information -MSI) και έρευνας και διάσωσης (π.χ. NAVTEX, EGC), ζ) αναμεταδότες ραντάρ (SART), AIS-SART και EPIRBs, εφόσον βρίσκονται στη γέφυρα ναυσιπλοΐας, η) φορητοί πομποδέκτες VHF σωστικών μέσων και οι φορτιστές τους, θ) φωτισμός έκτακτης ανάγκης που τροφοδοτείται από την πηγή εφεδρικής ενέργειας για τον φωτισμό του υποχρεωτικού ραδιοεξοπλισμού, ι) φορτιστές συσσωρευτών (για την πηγή εφεδρικής ενέργειας) και τα τροφοδοτικά του ραδιοεξοπλισμού, και ια) κιβώτιο / πίνακας ασφαλειών.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1. Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης χωρητικότητας των συσσωρευτών της εφεδρικής πηγής ενέργειας, λαμβάνεται υπόψη η ολική κατανάλωση για ταυτόχρονη λειτουργία των συνδεδεμένων με τους συσσωρευτές συσκευών και με βάση:
• την κατανάλωση του δέκτη VHF,
• το μισό της κατανάλωσης του πομπού VHF κατά την εκπομπή,
• την κατανάλωση του δέκτη MF ή MF/HF, καθώς και αυτής του πομπού, όταν είναι έτοιμος για άμεση εκπομπή,
• το μισό της κατανάλωσης του ραδιοτηλεφωνικού πομπού MF ή MF/HF κατά την εκπομπή,
• την κατανάλωση του επίγειου σταθμού πλοίου αναγνωρισμένου δορυφορικού συστήματος κατά τη λήψη,
• το μισό της μέγιστης κατανάλωσης του επίγειου σταθμού πλοίου αναγνωρισμένου δορυφορικού συστήματος κατά την εκπομπή, και
• τη συνολική κατανάλωση των πρόσθετων φορτίων, τα οποία τροφοδοτούνται από την εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας στις περιπτώσεις κινδύνου ή ανάγκης.
2. Κατά τον υπολογισμό της ελάχιστης απαιτούμενης χωρητικότητας των συσσωρευτών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν τη χωρητικότητα των συσσωρευτών όπως το εύρος της θερμοκρασίας στο σημείο εγκατάστασης και η γήρανση αυτών, σε σχέση με τα φορτία που είναι μόνιμα συνδεδεμένα. Για το σκοπό αυτό θα υπολογίζεται επιπλέον χωρητικότητα σε ποσοστό 20% τουλάχιστον της απαιτούμενης.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ GMDSS
Όταν γίνονται αλλαγές στην εγκατάσταση ραδιοεπικοινωνιών πρέπει να συντάσσονται ενημερωμένα σχέδια.
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ GMDSS
1. Τα σχέδια της εγκατάστασης ραδιοεπικοινωνιών GMDSS θα ελέγχονται ως προς την πληρότητα, την ορθότητα και την ακρίβεια απεικόνισης της εγκατάστασης από τον φορέα που παρακολουθεί το πλοίο και εκδίδει τα κυβερνητικά πιστοποιητικά.
2. Ειδικότερα, τα πλοία που εμπίπτουν στις διατάξεις της Δ.Σ. SOLAS, της οδηγίας 2009/45/ΕΚ, του Κώδικα Ταχυπλόων Σκαφών (HSC), του Κώδικα Δυναμικών Υποστηριζόμενων Σκαφών (DSC) και του Κώδικα Πλοίων Ειδικού Προορισμού (SPS) θα φέρουν σχέδια εγκεκριμένα από τον φορέα που εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό αξιοπλοΐας.
3. Τα λοιπά πλοία ή σκάφη που δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες θα φέρουν σχέδια ελεγμένα από τον αρμόδιο επιθεωρητή του φορέα που εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό αξιοπλοΐας. Εφόσον πρόκειται για επιθεωρητή ΤΚΕΠ θα φέρουν επιπλέον θεώρηση από τον προϊστάμενο αυτού.
4. Η έγκριση / έλεγχος των σχεδίων εγκατάστασης ραδιοεπικοινωνιών GMDSS θα προκύπτει εμφανώς επί αυτών καθώς επίσης και τα στοιχεία και η ιδιότητα του προσώπου που προέβη στην ενέργεια αυτή.
5. Εφόσον τα σχέδια της εγκατάστασης ραδιοεπικοινωνιών GMDSS υφίστανται σε ψηφιακή μορφή είναι δυνατόν η έγκριση / έλεγχος να υλοποιείται μέσω ψηφιακής σήμανσης (υπογραφής) από το εντεταλμένο πρόσωπο.
6. Τα ελεγμένα / εγκεκριμένα σχέδια της εγκατάστασης ραδιοεπικοινωνιών GMDSS θα υπάρχουν διαθέσιμα στο πλοίο σε πρωτότυπη έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο κατά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων.
Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ο έλεγχος ως προς τα ανωτέρω για κάθε πλοίο ή σκάφος που διαθέτει εγκατάσταση ραδιοεπικοινωνιών GMDSS θα λάβει χώρα κατά την πρώτη επιθεώρηση ραδιοεπικοινωνιών GMDSS μετά την έκδοση του παρόντος ή σε περίπτωση τροποποίησης του εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνιών, όποιο συμβεί πρώτο.
Οι Λιμενικές Αρχές και οι Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων στους οποίους αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται για την ενημέρωση και εφαρμογή των ανωτέρω.
Οι Εξουσιοδοτημένοι Οργανισμοί στους οποίους αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και την παροχή σχετικών οδηγιών στο δίκτυο των επιθεωρητών τους.
Οι Αναγνωρισμένες τεχνικές εταιρείες προς τις οποίες αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και την παροχή σχετικών οδηγιών στο προσωπικό τους με σχετικά καθήκοντα.
Οι Ενώσεις προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους.
Ο Διευθυντής
Πλοίαρχος Λ.Σ. ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ Ευστράτιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ι. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΚΛ/Χ - Λ/Χ (με e-mail)
2. Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων (με e-mail)
3. Εξουσιοδοτημένοι Οργανισμοί (με e-mail)
4. Αναγνωρισμένες τεχνικές εταιρείες παροχής τεχνικής υποστήριξης ξηράς στα εμπορικά πλοία με ελληνική σημαία που εντάσσονται στο Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας (GMDSS) (με email)
ΙΙ. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ (ugs@ath.forthnet.gr)
2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (seen@seen.org.gr)
3. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (info@cruise-union.com)
4. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (info@shortsea.gr)
5. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (nee@nee.gr)
6. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (evep@pcci.gr)
7. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (info@acci.gr)
8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓ/ΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (penetis2001@yahoo.gr)
9. ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, Γούναρη 2 Πειραιά 18536
10. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ & ΣΙΔΗΡΩΝ, Καποδιστρίου 24, 18531 Πειραιάς
11. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ, Κίου και Μπουμπουλίνας 19, 18535 Κερατσίνι
12. ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Π.Ε.Σ.Τ.), Κτίριο Διοίκησης, Μαρίνα Ζέας, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 36
13. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, Πολυτεχνείου 24, Νέα Μηχανιώνα, 57 004
14. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ, Αφεντούλη 2, 185 36 Πειραιά
15. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΕΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ (Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.), Μαρίνα Αλίμου, Άλιμος, Τ.Κ. 173 42, Τηλ: 210-9841531
16. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΑΞΙ ΣΠΕΤΣΩΝ «ΑΡΜΑΤΑ-ΑΡΓΩ», Σπέτσες
17. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΠΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Πύλος Μεσσηνίας (Μέσω Υ/Χ Πύλου)
18. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΡΙ-ΓΡΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», Λεωφ. Φανερωμένης 21,
18 900 Σαλαμίνα
19. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ «Η ΚΙΣΣΑΜΟΣ», Κίσσαμος Χανίων, Τηλ: 28220-23836 / 23745
20. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ
21. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗ», Κάλυμνος, Τηλ.: 22430-23888
22. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», Κάλυμνος
23. ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΡΙ-ΓΡΙ, Νέα Αρτάκη, Εύβοια
24. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΙΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΩΝ) «ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ», Κίου και Μπουμπουλίνας
19, 185 35, Κερατσίνι, Τηλ.: 210-4317271
25. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (info@sonpap.gr)
26. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (onpe@onpe.gr)
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού (υτα)
2. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υφυπουργού (υτα)
3. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΓΓ (υτα)
4. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ (υτα)
5. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ.κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. - Α'Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. - Β'Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (υτα)
6. ΥΝΑΝΠ/ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ /ΚΕΠ/Γρ. κ. ΔΚΓ'(υτα)
7. ΥΝΑΝΠ/ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ /ΚΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ - ΔΕΠ - ΔΚΕΟ - ΔΙΜΕΚΑΠ