Διοικητικό Έγγραφο

Aρ. Πρωτ.: A3121
ΑΔΑ ΕΜΛΘ46ΝΠΙΘ-ΤΧΨ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
TAX. Δ/ΝΣΗ: Κηφισίας 37-39
TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ: 151.23-ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ. Αλεξανδρής
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131510975
e-mail: dalexandris@gscp.gr
ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 19-08-2023
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
α) Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
β) Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Έχοντας υπόψ η:
1) Τα άρθρα 25 και 30 παρ.2β του Ν.4662/20 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 27/Α'/2020)
2) Το άρθρο 4 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των ΟΤΑ-Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» [ΦΕΚ 133/Α72018)
3} Την Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β'/2003).
4) Το Π.Δ. 151/2004 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 107/Α'/2004)
5) Το Π.Δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 161/Α'/2021)
6) Την ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945 Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 183/Υ.Ο.Δ.Δ./2020)
7) Το υπ. αρ. Α2535/29-11-2022 έγγραφό μας «Κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής Προστασίας (αρ. 25 Ν.4662/2020 ΦΕΚ Α' τ.27)» (ΑΔΑ: Ψ3ΡΑ46ΝΠΙΘ-6ΑΚ)
8) To υπ. αρ.255081/2283/19-08-2023 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και το σχετικό αίτημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προεκυψαν από καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 19-08-2023 στην παραπάνω περιοχή σύμφωνα με το ανωτέρω 8 σχετικό.
Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες έως και 19 Φεβρουάριου 2024. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας & Θράκης
α) Γραφείο κ. Γραμματέα
β) Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
2. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου
3. Δήμο Αλεξανδρούπολης
Γραφείο κ. Δημάρχου
4. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας
Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών & Κρατικής Αρωγής
α) Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
Email: gdaefk@civilprotection.gr, mkleanthi@civilprotection.gr
β)Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής
Email: dka@civilprotection.gr, k.tetorou@civilprotection.gr, dmavridou@civilprotection.gr
5. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
α) Διεύθυνση Εισπράξεων - Τμήμα Α'
Email: f.tsiatsiani@aade.gr
β) Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου
Email: defk@aade.gr
6. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού
Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης
Email: pgiannopoulos@minedu.gov.gr stavref@minedu.gov.gr
7. Υπουργείο Τουρισμού
Γραφείο κ. Υφυπουργού
Email: deputyminister@mintour.gr giannisgeorgiou87@gmail.com
Εσωτερική Διανομή
α) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
β) Γραφείο Υφυπουργού κ. Τριαντόπουλου
γ) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών & Κρατικής Αρωγής
δ) Δ/νση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών