Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ. : 88186
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ
Διεύθυνση : Σταδίου 29, 105 59, Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Βρέκου
Τηλέφωνο : 2131516791
Ηλ. Ταχ. : svnparoxes@vpakp.gr
Ημ/νία : 27/09/23
ΠΡΟΣ: e-ΕΦΚΑ
Γενική Δ/νση Συντάξεων Δ/νση Νομοθεσίας & Συντονισμού Συντάξεων
(υπόψη κας Δάβου)
Αχαρνών 27-29 Αθήνα
ΚΟΙΝ.:
1. Γραφείο κ. Υφυπουργού Κ.Α.
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Κ.Α.
3. e-ΕΦΚΑ
Τοπική Δ/νση Ε' Πειραιώς Θεμοστοκλέους και Νάξου Αγ. Ιωάννης Ρέντη
ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 4670/2020, όπως ισχύει, περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος κατά τους μήνες έναρξης και λήξης της απασχόλησης»
Σχετ.: Το από 15.4.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. Μ.Χ.
Η α.π. Φ. 80000/οικ.14032/571/3.4.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό (1), το οποίο αφορά την περίπτωση απασχολούμενου συνταξιούχου σε Φ.Γ.Κ., ο οποίος κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του τελούσε σε αναστολή καταβολής της σύνταξης λόγω μη συμπλήρωσης του οριζόμενου στο νόμο ορίου ηλικίας, και διέκοψε την απασχόλησή του κατά τη διάρκεια του μήνα και όχι στο τέλος του μήνα αυτού (εργάστηκε δηλαδή μερικές ημέρες και όχι ολόκληρο το μήνα λήξεως της απασχόλησης), με αποτέλεσμα και κατά το μήνα λήξης να ανασταλεί το συνολικό ποσό της σύνταξης του , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4670/2020, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 20 του ν. 4387/2016, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές των συνταξιούχων γήρατος του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από 28.2.2020 εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλονται μειωμένες κατά 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα.
Στις περιπτώσεις που ο συνταξιούχος έχει αναλάβει ή αναλαμβάνει εργασία ή αποκτά δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, υφίσταται πλήρης αναστολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων για όσους δεν έχουν συμπληρώσει μέχρι 28.2.2021 το 61ο έτος της ηλικίας τους, και για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας από 1.3.2022 αντίστοιχα.
Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω ορίων ηλικίας σταματά η πλήρης αναστολή και οι συντάξεις της εν λόγω κατηγορίας συνταξιούχων υπόκεινται σε μείωση κατά 30%, σύμφωνα με τις γενικές προβλέψεις των κοινοποιούμενων διατάξεων.
3. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, με την α.π. Φ. 80000/οικ.14032/571/3.4.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου δόθηκαν οδηγίες προς τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Ειδικότερα, επισημάνθηκε ότι «η μείωση της σύνταξης κατά 30%, εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του εάν ο συνταξιούχος παρέχει εργασία με μειωμένο ωράριο ή με μειωμένη απασχόληση, δηλαδή δεν υφίσταται η δυνατότητα αναλογικής περικοπής της σύνταξής του βάσει των ημερών απασχόλησής του ανά μήνα».
4. Στη συνέχεια, με αφορμή την περίπτωση του κ. Μ. Χ., απασχολούμενου συνταξιούχου σε Φορέα Γενικής Κυβέρνησης, του οποίου α. η σύνταξη είχε ανασταλεί λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας και β. η απασχόλησή του διεκόπη οριστικά στις 5.4.2021, αλλά οι Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ ανέστειλαν την καταβολή της σύνταξής του για ολόκληρο τον 4.2021, η Υπηρεσία μας προέβη σε εκ νέου διερεύνηση του εν λόγω θέματος ειδικά στην περίπτωση της οριστικής διακοπής της απασχόλησης κατά τη διάρκεια του μήνα λήξεως της απασχόλησης. Και τούτο διότι, με την διακοπή της απασχόλησης, ο συνταξιούχος χάνει την ιδιότητα του απασχολούμενου συνταξιούχου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μη ορθή εφαρμογή του νόμου, καθώς από την διακοπή της απασχόλησης και μετά ο συνταξιούχος δεν εμπίπτει στο νομοθετικό πλαίσιο περί απασχόλησης συνταξιούχου.
Σημειώνεται ότι το ίδιο συμβαίνει και στις περιπτώσεις που η έναρξη της απασχόλησης λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του μήνα και όχι από την πρώτη ημέρα.
5. Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι στις περιπτώσεις απασχολούμενων συνταξιούχων των οποίων είτε η έναρξη είτε η διακοπή της απασχόλησης λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του μήνα και όχι την πρώτη ή την τελευταία ημέρα του μήνα αντίστοιχα, η σύνταξη θα υφίσταται την προβλεπόμενη περικοπή ή αναστολή μόνο για τις ημέρες κατά τις οποίες ο συνταξιούχος απασχολείται και ως εκ τούτου εμπίπτει στο θεσμικό πλαίσιο περί απασχόλησης συνταξιούχων, όπως κάθε φορά ισχύει.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ Κ.Α.
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ