Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. : 94115 - 13-10-2023
ΑΔΑ 6ΙΦΔ46ΝΛΣΞ-3ΥΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση :Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10677
Πληροφορίες : Α. Ζάρας
Τηλέφωνο : 2103893329
Email : azaras@mindev.gov.gr
Αθήνα, 13-10-2023
ΠΡΟΣ : ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
KOIN.: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΕΑΔΗΣΥ)
ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Οκτωβρίου 2023»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως την παρ. 9α του άρθρου 53 αυτού (Α' 147),
1.2 του ν.4965/2022 «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» και ιδίως το άρθρο 7 αυτού με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 53 του ν. 4412/2016 (Α' 162),
1.3 του ν.3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α' 38),
1.4 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133),
1.5 του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α'184),
1.6 του ν.4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Α’ 59),
1.7 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130),
1.8 του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131),
1.9 του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α' 15).
2. Τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που ανακοινώνονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.statistics.gr/.
3. Την ανάγκη ομοιόμορφης εφαρμογής από τις αναθέτουσες αρχές του τύπου που ορίζεται στην παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) που χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών κατ' εφαρμογή των παρ. 9 και 9α του άρθρου 53 του ν.4412/2016. Ο Δ.Τ.Κ. για κάθε κατηγορία αγαθών ορίζεται στον ακόλουθο Πίνακα:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΤΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΟΥ Ν.
4412/2016
ΜΗΝΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023Έτος Υποβολής Προσφοράς
ΚΩΔΙΚΟΣ
COICOP5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΑΘΩΝ20222021202020192018
ΟΜΑΔΑ 1: ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
01111 PYZI
01112 ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
01113 ΨΩΜΙ
ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ &
01114 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
01115 ΠΙΤΣΕΣ ΚΑΙ ΠΙΤΕΣ
01116 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
01117 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟ ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ
01118 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
ΔΤΚΔΤΚΔΤΚΔΤΚΔΤΚ
15,99%22,76%23,04%27,03%34,37%
-2,73%36,08%34,99%39,05%48,94%
5,39%28,83%32,12%32,25%31,97%
2,01%13,43%14,59%16,35%8,07%
6,31%20,94%22,98%24,18%18,29%
0,08%20,36%20,08%21,31%21,21%
8,55%21,30%15,78%20,78%11,88%
-1,05%18,07%15,33%16,61%5,62%
0111 ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ4,75%24,08%25,49%26,86%24,67%
01121 ΜΟΣΧΑΡΙ
01122 XOIPINO
01123 APNI & ^ΣΙΚΙ
01124 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
01125 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΣ
01126 ΕΝΤΟΣΘΙΑ
9,83%29,10%29,59%30,38%32,64%
13,53%28,71%25,40%31,22%34,61%
6,74%20,90%42,04%48,39%49,37%
0,74%26,64%27,58%23,23%24,82%
8,92%17,95%18,45%21,11%21,50%
6,04%18,23%20,83%20,04%19,00%
01127 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ
01128 ΚΡΕΑΣ
8,28%23,25%18,49%26,57%24,68%
14,49%33,22%37,96%40,55%40,08%
0112 KPEATA ΓΕΝΙΚΑ8,44%27,50%29,12%31,10%32,82%
01131 ΨΑΡΙΑ ΝΩΠΑ
01132 ΨAPIA KATEΨΥΓΜΕΝΑ
01133 ΦΡΕΣΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
01134 ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
01135 ΨAPIA ΑΛΙΠΑΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ
01136 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
3,75%6,02%14,36%16,64%14,46%
2,73%11,95%13,91%12,50%15,93%
0,27%14,85%19,83%16,69%16,97%
-0,29%17,71%15,89%11,25%10,51%
6,54%11,60%10,34%8,36%4,18%
13,80%15,63%15,16%19,61%14,52%
0113 ΨAPIA ΓΕΝΙΚΑ4,12%8,46%14,31%15,48%13,74%
01141 ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΛΗΡΕΣ
01142 ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ
01143 ΓΑΛΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ
01144 HAOYPTI
01145 TYPIA
01146 ΛΟΙΠΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
01147 AY^
-2,95%19,50%19,63%22,29%25,91%
1,88%24,51%24,18%24,65%26,85%
6,31%31,27%34,39%37,80%39,81%
-0,12%24,65%21,29%20,97%24,96%
12,74%41,53%41,04%44,30%42,73%
2,73%15,51%16,52%14,85%10,53%
11,18%28,27%32,79%30,20%28,75%
0114 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΜ & AY^6,65%31,46%31,29%33,06%33,63%
01151 BOYTYPO
01152 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΥΤΙΚΑ ΛΙΠΗ
01153 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
01154 ΑΛΛΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ
4,87%21,13%20,49%18,34%21,59%
0,19%16,45%18,58%23,28%16,91%
28,84%45,79%72,68%64,75%49,28%
-15,53%23,05%40,25%57,48%39,91%
0115 ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΗ16,09%35,86%56,77%53,66%40,33%
01161 ΦΡΟΥΤΑ ΝΩΠΑ
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΙ
01163 ΚΑΡΠΟΙ
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ
01164 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ
15,68%10,55%11,87%35,93%25,43%
3,00%8,76%8,57%11,09%6,37%
13,01%34,25%41,39%38,61%32,60%
0116 ΦΡΟΥΤΑ ΓΕΝΙΚΑ13,89%10,39%11,17%32,37%22,45%
01171 ΛAXANIKA ΝΩΠΑ
01172 ΛAXANIKA KATEΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ Η
01173 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ
01174 ΠΑΤΑΤΕΣ
01175 ΤΣΙΠΣ
24,66%28,89%56,11%61,15%55,59%
11,17%19,85%20,40%20,81%18,82%
8,54%20,70%22,14%25,19%22,76%
14,65%46,97%49,14%42,13%34,18%
17,11%22,41%27,31%33,12%24,65%
0117 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ17,74%27,97%41,80%44,13%39,25%
01181 ZAXAPH
ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ-ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ-
01182 ΜΕΛΙ
01183 ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
22,24%56,75%57,14%62,35%41,93%
5,56%11,28%8,11%12,33%7,62%
6,90%10,20%15,01%15,77%9,63%
01184 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
01185 ΠΑΓΩΤΑ
01186 ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
8,31%12,73%12,47%12,30%10,40%
8,40%16,84%13,91%16,63%7,20%
0,03%4,46%-6,68%-8,63%-5,61%
ΖΑΧΑΡΗ - ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΓΛΥΚΑ -0118 ΠΑΓΩΤΑ8,21%14,91%14,59%16,56%11,15%
01191 ΣΑΛΤΣΕΣ-ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ
ΑΛΑΤΙ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ - ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
01192 ΦΥΤΑ
01193 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ
01194 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ 01199 ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
9,22%25,60%27,10%30,45%23,90%
5,23%13,84%13,72%15,90%9,66%
7,05%18,02%25,08%26,82%32,31%
7,88%20,51%15,30%17,33%15,18%
17,92%34,91%38,52%39,68%26,86%
0119 ΛΟΙΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ9,09%22,87%24,67%27,15%22,57%
011 ΔΙΑΤΡΟΦΗ9,42%24,43%28,44%31,77%29,19%
01211 ΚΑΦΕΣ
01212 ΤΣΑΪ-ΧΑΜΟΜΗΛΙ
01213 KAKAO ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
6,11%22,66%23,15%25,66%14,47%
2,08%8,63%12,71%18,22%11,63%
11,04%18,69%20,58%21,62%9,66%
0121 ΚΑΦΕΣ - ΚΑΚΑΟ - ΤΣΑΪ6,00%21,15%22,07%24,79%13,98%
01221 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ - ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ
01222 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
01223 ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ
5,02%13,81%15,20%14,51%14,33%
14,58%19,15%20,53%13,29%14,70%
17,93%22,12%22,70%23,10%17,23%
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ -0122 ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ13,91%19,31%20,37%17,45%15,60%
ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ 012 ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ)9,80%20,19%21,18%20,80%14,85%
ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 01 ΠΟΤΑ9,44%24,20%28,03%31,17%28,39%
ΟΜΑΔΑ 2: ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ
02111 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΛΙΚΕΡ3,88%4,15%5,16%5,79%6,43%
0211 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ3,88%4,15%5,16%5,79%6,43%
02121 ΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ7,02%13,58%10,59%10,71%10,71%
0212 ΚΡΑΣΙΑ7,02%13,58%10,59%10,71%10,71%
02131 ΜΠΥΡΕΣ6,49%16,85%16,82%16,13%16,77%
0213 ΜΠΥΡΕΣ6,49%16,85%16,82%16,13%16,77%
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ 021 ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ)5,66%10,66%9,87%10,06%10,52%
02201 ΤΣΙΓΑΡΑ
02202 ΠΟΥΡΑ & ΠΟΥΡΑΚΙΑ
02203 ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ
0,00%0,06%0,13%0,08%0,54%
1,69%8,50%8,75%10,12%11,60%
0,54%0,54%0,54%0,76%1,90%
022 ΚΑΠΝΟΣ0,14%0,22%0,28%0,30%0,88%
02 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ2,48%4,51%4,42%4,50%5,11%
ΟΜΑΔΑ 3: ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ
0311 ΥΦΑΣΜΑΤΑ11,45%16,34%13,75%12,83%14,18%
03121 ΑΝΔΡΙΚΆ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
03122 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
03123 ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
5,39%8,07%7,57%8,38%8,95%
5,37%13,36%11,83%11,61%12,07%
8,97%11,84%11,26%12,01%10,98%
0312 ΕΝΔΥΜΑΤΑ6,12%11,56%10,52%10,80%11,01%
03131 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
03132 ΥΛΙΚΑ ΕΝΔΥΣΗΣ
3,22%12,21%11,51%8,63%7,67%
3,39%9,58%10,10%10,42%12,89%
ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ 0313 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ2,96%11,40%11,04%9,44%10,28%
03141 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
03142 ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
3,34%6,43%6,24%6,43%6,98%
1,86%5,88%6,09%5,14%5,80%
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 0314 ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ3,07%6,39%6,32%6,11%6,72%
031 ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ5,99%11,39%10,37%10,61%10,84%
03211 ΑΝΔΡΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
03212 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
03213 ΠΑΙΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
6,22%9,49%11,27%9,75%8,75%
5,72%0,45%1,66%1,24%0,67%
10,83%6,69%7,53%5,50%3,80%
0321 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ6,83%4,89%6,22%5,13%4,20%
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 0322 ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ4,35%6,04%6,97%7,54%6,97%
032 ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ6,81%4,91%6,23%5,16%4,23%
03 ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ6,20%9,88%9,39%9,36%9,35%
ΟΜΑΔΑ 4: ΣΤΕΓΑΣΗ
0411 ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ6,33%7,48%7,67%7,67%7,67%
041 ENOIKIA6,33%7,48%7,67%7,67%7,67%
0431 ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ3,75%12,34%12,73%15,27%14,48%
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
04321 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
04322 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 04324 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ
3,71%6,77%7,04%7,60%7,85%
4,76%5,02%6,15%5,10%6,24%
1,40%3,00%3,41%3,28%4,24%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 0432 ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ2,48%4,29%4,76%4,75%5,51%
043 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ3,00%7,46%7,89%8,59%8,94%
0441 ΥΔΡΕΥΣΗ
0442 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
0443 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
0,20%0,48%0,49%0,48%1,33%
-1,73%-1,31%-1,37%-0,70%-1,08%
0,20%0,48%0,49%0,48%1,33%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 04441 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ1,12%2,13%3,18%3,58%3,52%
0444 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ1,12%2,13%3,18%3,58%3,52%
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ 044 ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ-0,12%0,43%0,72%1,05%1,27%
0451 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ-1,22%28,89%29,87%27,82%27,33%
04521 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
04522 ΥΓΡΑΕΡΙΟ
-82,05%-22,45%61,67%9,70%-1,05%
-0,81%17,91%20,56%19,77%20,74%
0452 ΥΓΡΑΕΡΙΟ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-78,30%-16,32%43,27%9,62%1,60%
0453 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-20,66%30,97%68,82%17,16%23,99%
04549 ΑΛΛΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ19,24%38,40%38,02%33,84%35,46%
0454 ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ19,24%38,40%38,02%33,84%35,46%
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 045 ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ-26,19%27,21%40,13%23,32%25,00%
04 ΣΤΕΓΑΣΗ-15,01%15,09%20,49%13,26%14,14%
ΟΜΑΔΑ 5: ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
05111 ΕΠΙΠΛΑ
05112 ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ
05113 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
05119 ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
0,52%7,80%10,59%10,97%6,15%
2,78%13,64%17,86%17,24%7,45%
1,46%7,18%10,66%9,94%8,25%
1,23%13,94%11,43%9,91%2,89%
0511 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ0,76%8,79%11,07%11,12%5,98%
05121 ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΕΣ2,80%6,67%8,70%7,13%8,74%
0512 ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ2,80%6,67%8,70%7,13%8,74%
ΔΑΠΕΔΟΥ
ΕΠΙΠΛΑ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ 051 ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ0,93%8,61%10,88%10,78%6,25%
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ
05201 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
05202 ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
05203 ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ
ΑΛΛΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 05209 ΧΡΗΣΗΣ
-0,64%6,83%6,29%3,51%-1,87%
-5,46%-5,23%-7,55%-13,22%-20,74%
0,66%2,97%-0,28%-3,40%-7,72%
5,39%-3,13%-5,27%-10,76%-17,19%
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 052 ΧΡΗΣΗΣ-1,30%-0,20%-2,23%-6,26%-12,09%
ΨΥΓΕΙΑ,ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ
05311 ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ
05312 ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
05313 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ -
05314 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
05315 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
-0,99%9,00%6,04%2,17%0,80%
2,17%8,20%3,48%-4,55%-6,66%
1,46%9,30%7,36%6,61%3,98%
2,76%10,61%9,75%7,01%5,09%
10,07%9,48%10,02%2,11%-8,60%
ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 0531 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Η ΜΗ1,99%9,54%7,37%3,47%1,23%
05321 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΙ ΚΑΙ
05322 ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
05323 ΣΙΔΕΡΑ
05324 ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΨΗΣΤΙΕΡΕΣ
ΜΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ 05329 ΣΥΣΚΕΥΕΣ
-0,03%1,17%-1,42%-8,60%-10,54%
2,98%0,65%1,87%-4,57%-8,96%
7,75%-0,64%0,41%-1,19%-3,69%
6,13%2,34%-0,83%-2,47%-8,17%
-3,78%-2,90%0,12%-4,15%-12,03%
ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑ^Σ 0532 ΣΥΣΚΕΥΕΣ2,77%-0,49%-0,35%-4,69%-8,81%
0533 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ1,34%1,42%1,51%2,15%2,07%
053 OIKIA^ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ1,98%7,85%6,15%2,66%0,47%
ΥΑΛΙΚΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ,
05401 ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
05402 MAXAIPOΠHPOYNA
05403 ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
4,21%11,40%9,96%9,62%3,61%
2,57%12,61%11,11%9,05%7,08%
5,71%12,22%14,08%13,06%9,48%
ΥΑΛΙΚΑ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 054 ΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ5,41%12,59%12,99%12,07%7,77%
ΜΕΓΑΛΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 05511 ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ0,60%3,70%5,17%4,28%0,86%
0551 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ0,60%3,70%5,17%4,28%0,86%
05521 ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
05522 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
1,58%8,96%9,75%10,28%8,84%
5,85%9,60%15,27%8,68%6,11%
ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 0552 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ5,04%9,35%14,03%8,96%6,62%
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 055 ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ4,98%9,14%13,62%8,88%6,45%
05611 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
05612 ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
4,10%16,67%17,25%16,55%13,41%
1,14%22,02%22,32%22,82%24,48%
ΕΙΔΗ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 0561 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ3,27%18,37%18,86%18,56%16,79%
05621 ΟΙΚΙΑΚΕΣ YΠΗΡΕΣΙΕΣ
05622 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
7,23%10,96%14,07%15,14%15,29%
6,08%9,92%10,05%10,24%11,68%
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0562 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ7,11%10,87%13,72%14,70%15,00%
ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΗΘΗ 056 ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ4,53%16,15%17,60%17,83%16,80%
ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 05 & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ3,68%13,32%14,00%12,82%10,27%
ΟΜΑΔΑ 6: ΥΓΕΙΑ
0611 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ11,80%18,41%17,07%12,42%18,68%
ΤΕΣΤ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ 06121 ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 06129 ΑΛΛΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ4,34%7,74%10,43%10,98%11,29%
-0,26%4,08%4,96%6,65%1,58%
0612 ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ0,68%4,79%5,88%7,42%3,13%
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ ΚΑΙ ΦΑΚΟΙ
06131 ΕΠΑΦΗΣ
06132 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
ΆΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 06139 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1,56%2,62%2,85%0,94%0,61%
0,53%1,72%1,62%1,62%1,16%
0,27%2,80%2,59%2,79%3,17%
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ KAI 0613 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ1,23%2,55%2,67%1,44%1,36%
ΦΑΡΜΑΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 061 ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ9,26%15,17%14,07%9,97%15,32%
06211 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
06212 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
6,96%9,23%13,18%13,42%13,75%
4,64%6,10%6,33%7,61%7,42%
0621 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ5,16%6,82%7,98%9,01%8,97%
0622 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ7,39%8,27%9,77%9,85%10,15%
06231 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 06239 ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ1,76%3,76%2,09%1,62%-0,09%
3,64%5,47%4,75%8,28%8,78%
0623 ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2,31%4,23%2,87%3,65%2,43%
ΙΑΤΡΙΚΕΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ & 062 ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ5,49%6,87%7,68%8,25%8,13%
06301 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΚΛΙΝΙΚΕΣ
06302 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ
0,94%1,48%2,05%1,89%1,88%
0,00%9,70%9,70%9,70%9,70%
063 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ0,92%1,57%2,14%1,98%1,97%
06 ΥΓΕΙΑ5,60%8,54%8,60%7,26%9,20%
ΟΜΑΔΑ 7: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07111 AYTOKINHTA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
07112 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
2,96%17,12%19,97%22,88%23,54%
8,98%26,32%26,32%26,32%26,32%
0711 ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ5,35%20,72%22,49%24,15%24,46%
0712 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
0713 ΠΟΔΗΛΑΤΑ
3,86%11,06%14,10%13,40%13,26%
4,48%8,93%15,40%15,73%14,13%
071 ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ5,23%19,80%21,72%23,16%23,40%
07211 ΕΛΑΣΤΙΚΑ
07212 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
07213 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
7,57%21,83%24,46%25,07%25,63%
5,40%11,74%12,01%13,27%13,87%
3,07%5,48%4,39%0,50%-1,94%
ANTAΛΛΑΚΤΙKA ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 0721 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ6,56%17,06%18,52%19,40%19,93%
07221 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
07222 ΒΕΝΖΙΝΗ
07223 ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
07224 ΛΙΠANTIKA
-3,71%29,74%58,52%31,33%27,19%
1,79%18,82%40,48%25,49%22,32%
-7,72%0,80%24,68%16,32%4,12%
4,98%10,27%10,90%9,03%9,65%
0722 KAYΣIMA ΚΑΙ ΛΙΠANTIKA0,87%18,69%40,23%24,98%21,48%
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 0723 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ5,28%7,70%7,77%7,29%6,93%
ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΚΑΡΑΖ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ
07241 ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΚΑΙ
07242 ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ
07243 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
4,32%4,18%8,78%8,65%10,16%
0,01%0,05%0,01%0,02%0,04%
2,76%3,46%5,81%5,09%6,00%
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ-1-1-1-1-
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 0724 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ0,61%0,65%1,03%0,98%1,14%
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 072 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ1,22%14,34%26,62%17,03%14,71%
07311 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΡΕΝΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΟ
07312 ΚΑΙ ΤΡΑΜ
0,00%0,00%0,00%-12,11%-12,11%
0,00%0,00%0,00%-12,35%-12,35%
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ 0731 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ0,00%0,00%0,00%-12,30%-12,30%
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ
07321 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ
07322 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ
0,03%0,19%0,17%-9,33%-9,73%
0,00%32,92%32,92%22,63%22,63%
0732 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ0,01%15,98%15,97%5,76%5,47%
07331 ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
07332 ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
-4,27%18,63%22,67%20,21%50,39%
16,31%102,99%166,98%74,33%109,03%
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ 0733 ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ7,92%71,25%107,00%51,37%83,43%
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΟΙΟ ΣΕ 07342 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-2,31%22,48%27,22%31,63%25,01%
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 0734 ΕΠΙΒΑΤΩΝ-2,31%22,48%27,22%31,63%25,01%
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 0735 ΕΠΙΒΑΤΩΝ0,00%0,00%0,00%-12,35%-12,35%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 07362 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ1,10%1,89%1,89%4,37%4,54%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ 0736 ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ1,10%1,89%1,89%4,37%4,54%
073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ5,48%35,51%44,68%16,56%29,76%
07 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ3,04%17,65%26,80%16,76%17,93%
ΟΜΑΔΑ 8: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
08101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ11,22%11,22%11,22%50,24%50,41%
081 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ11,22%11,22%11,22%50,24%50,41%
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 08201 ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ4,42%9,99%11,48%11,55%10,91%
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 08202 ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ0,15%-10,89%-18,18%-25,56%-33,33%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 082 ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ0,31%-9,80%-16,73%-23,81%-31,35%
08301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
08302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ
08303 INTERNET
ΠΑΚΕΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
08304 ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
-1,38%-2,29%-3,97%-4,79%-3,17%
-3,52%-5,15%-6,50%-9,85%-6,08%
-4,56%-7,49%-11,94%-14,41%-12,32%
-5,25%-8,42%-12,99%-15,43%--
083 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-3,46%-5,30%-7,62%-10,13%-7,41%
08 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-3,13%-5,16%-7,58%-9,79%-7,29%
ΟΜΑΔΑ 9: ΑΝΑΨΥΧΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
09111 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ
09112 ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ
09113 ΕΙΚΟΝΑΣ
4,94%3,11%2,71%4,24%1,15%
-4,23%-12,50%-14,00%-19,00%-31,55%
2,40%1,89%4,29%5,03%-1,82%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ 0911 ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ-3,87%-11,91%-13,22%-18,11%-30,59%
09121 ΚΑΜΕΡΕΣ2,35%-1,27%0,12%-5,00%-8,92%
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ
0912 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
2,35%-1,27%0,12%-5,00%-8,92%
09131 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
09132 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
09133 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
-0,35%-4,41%-4,47%-8,44%-17,43%
-6,99%-10,10%-16,85%-18,30%-24,00%
0,43%-7,99%-9,11%-14,80%-20,75%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 0913 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-0,89%-4,87%-5,18%-9,06%-17,89%
ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 09141 ΕΓΓΡΑΦΗΣ 09149 ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-0,33%1,65%-3,81%-3,82%-3,93%
0,11%1,54%-1,59%-7,10%-17,64%
0914 ΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ0,00%0,94%-4,23%-5,67%-8,83%
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 0915 ΣΥΣΚΕΥΩΝ0,13%0,85%0,88%0,05%-0,04%
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-091 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-1,75%-6,66%-7,75%-11,79%-21,14%
09213 ΣΚΑΦΗ, ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΚΑΙ4,19%7,83%6,46%7,08%8,61%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ
09215 ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
6,06%6,06%6,06%6,06%6,72%
0921 ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ4,19%7,79%6,42%7,00%8,45%
09221 ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ-9,23%-4,53%-4,42%-5,04%-5,91%
ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ 0922 ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-9,23%-4,53%-4,42%-5,04%-5,91%
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 0923 ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ1,77%1,77%1,77%1,77%1,77%
ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ 092 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2,16%5,85%4,71%4,83%5,77%
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
09311 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
09312 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
2,09%-3,14%-7,51%-13,52%-19,58%
3,81%6,42%7,02%3,09%2,30%
0931 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΜΠΙ3,19%3,05%2,11%-2,55%-5,25%
09321 ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ
09322 ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ
0,37%3,18%1,37%-1,45%-1,58%
0,84%3,55%4,58%1,21%-0,07%
0932 ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ0,38%3,18%1,43%-1,40%-1,55%
09331 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΟΥ
09332 ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΗ
5,72%8,59%9,99%10,08%8,62%
10,37%15,72%20,55%20,18%19,86%
0933 ΚΗΠΟΙ, ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ8,95%13,50%17,17%16,96%16,26%
09341 ΑΓΟΡΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
09342 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ
0,57%0,42%6,70%3,35%4,07%
12,91%23,51%25,97%25,10%24,13%
ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 0934 ΠΡΟΙΟΝΤΑ11,66%21,55%24,87%23,65%22,87%
0935 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ3,28%3,53%3,85%5,66%5,24%
ΜΙΚΡΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΑΝΘΗ -093 ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ5,83%8,78%9,76%8,02%6,92%
09411 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
09412 ΧΡΟΝΟΥ
1,39%4,44%4,44%2,53%3,56%
5,74%9,45%6,74%6,23%7,07%
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & 0941 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ5,18%8,22%6,42%5,29%6,22%
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ-ΘΕΑΤΡΑ-
09421 ΚΟΝΣΕΡΤΑ
09422 ΜΟΥΣΕΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ
10,58%25,91%25,91%24,48%22,56%
1,10%2,12%3,13%4,16%19,12%
ΚΗΠΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΤ - ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ
09423 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
09424 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
09425 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
0,00%-1,40%-1,40%-1,40%-1,40%
-4,29%-2,06%-1,69%-3,25%-2,87%
3,09%8,85%8,99%9,89%9,85%
0942 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ3,47%7,71%7,60%6,90%6,11%
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 094 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ3,91%7,90%7,35%6,50%6,25%
09511 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
09512 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
09513 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ
2,97%-2,24%-2,45%-3,34%-3,67%
1,48%4,53%4,52%4,17%3,77%
-1,38%-0,14%-0,79%-3,55%-3,93%
0951 ΒΙΒΛΙΑ1,69%0,37%0,10%-1,12%-1,48%
09521 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
09522 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
4,69%4,69%4,69%4,69%4,69%
0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
0952 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ3,18%3,18%3,18%3,18%3,18%
0953 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ5,59%7,75%8,08%8,41%8,84%
09541 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ
ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ 09549 ΣΧΕΔΙΟΥ
0,39%24,62%25,33%25,08%26,27%
1,13%4,68%5,61%5,90%6,86%
0954 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ0,92%10,70%11,57%11,76%12,81%
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΑ 095 ΕΙΔΗ2,14%4,39%4,52%4,12%4,26%
09601 ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
09602 ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
10,43%23,89%25,61%24,94%26,09%
8,21%20,56%21,00%20,15%23,76%
096 ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ9,09%22,20%23,23%22,60%24,88%
ΑΝΑΨΥΧΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 09 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ3,13%5,30%4,93%3,65%1,89%
ΟΜΑΔΑ 10: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
10101 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
10102 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
3,63%5,89%6,39%8,71%8,81%
3,79%5,99%6,97%8,87%8,58%
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 1010 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ3,76%5,98%6,82%8,81%8,61%
1020 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ3,50%5,85%7,36%8,06%7,76%
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ 1030 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ1,07%1,10%-0,09%-3,02%-3,55%
1040 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ3,00%4,89%5,87%6,47%6,21%
ΟΜΑΔΑ 11: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΦΕ -ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ-ΚΕΝΤΡΑ
11111 ΧΟΡΟΥ
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΦΑΓΗΤΟ (ΜΗ
11112 ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΟ)
5,42%12,00%12,70%12,77%12,87%
7,26%18,39%19,62%21,42%22,39%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ -1111 ΚΑΦΕΝΕΙΑ5,81%13,38%14,14%14,41%14,60%
1112 ΚΥΛΙΚΕΙΑ2,43%4,87%4,92%6,28%7,09%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ -111 ΚΑΦΕΝΕΙΑ - ΚΥΛΙΚΕΙΑ5,65%12,74%13,46%13,79%14,03%
11201 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΜΟΤΕΛ-ΠΑΝΔΟΧΕΙΑ ΞΕΝΩΝΕΣ, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ
11202 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
6,49%33,93%46,65%19,93%25,12%
7,23%15,04%20,84%27,57%34,75%
112 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ6,78%33,36%46,41%20,96%25,71%
11 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ4,85%14,44%15,05%13,93%14,28%
ΟΜΑΔΑ 12: ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
12111 ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
12112 ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
12113 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
4,29%6,67%6,37%7,99%8,17%
4,60%6,00%6,16%6,48%7,68%
1,53%1,62%1,82%1,66%1,36%
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1211 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ3,97%5,36%5,42%5,96%6,77%
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ 12121 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ4,36%-2,21%-7,37%-8,82%-11,63%
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 1212 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ4,36%-2,21%-7,37%-8,82%-11,63%
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
12131 (ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ)
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
12132 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
2,75%5,97%4,15%3,90%3,85%
1,69%8,79%7,68%2,91%1,31%
1213 ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦPONTΙΔΑΣ1,75%8,60%7,45%2,98%1,47%
ΚΟΥΡΕΙΑ - ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ - ΕΙΔΗ 121 ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ2,36%7,84%6,93%3,79%2,79%
12311 ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
12312 ΡΟΛΟΓΙΑ
5,14%13,16%14,00%24,59%28,06%
3,16%5,94%6,83%4,69%2,37%
1231 ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΡΟΛΟΓΙΑ4,11%10,17%11,02%18,95%21,30%
12321 ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
12322 ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ
12329 ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ
0,11%-2,35%-4,97%-6,01%-10,72%
3,88%5,30%4,10%2,74%-0,62%
1,45%3,70%3,30%-0,46%-1,96%
1232 ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ1,44%2,71%1,77%-1,14%-2,98%
123 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ1,60%3,29%2,60%1,97%0,70%
12401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ
12402 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ
12403 ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
2,60%4,50%5,62%5,66%6,62%
5,77%11,11%11,11%11,11%13,55%
4,54%7,71%10,65%11,22%11,22%
124 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ3,70%6,82%8,71%9,03%9,87%
1252 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
12532 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ5,70%5,70%5,70%5,70%5,70%
1253 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ5,70%5,70%5,70%5,70%5,70%
12541 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
12542 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
2,13%2,46%0,50%1,10%2,15%
1,51%2,51%3,09%2,92%3,12%
1254 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ2,12%2,46%0,54%1,13%2,16%
125 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ3,01%3,25%1,86%2,31%3,08%
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ
12621 ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
12622 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
0,06%0,91%0,36%0,58%0,18%
1262 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,04%0,64%0,18%0,30%0,08%
126 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,04%0,64%0,18%0,30%0,08%
12701 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
12702 ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
12703 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΔΕΙΩΝ
12704 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
0,18%0,60%0,60%0,60%0,60%
0,86%1,53%0,06%-0,68%0,11%
1,67%5,93%6,15%5,44%6,01%
127 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,87%2,63%2,53%2,03%2,43%
12 ΑΛΛΑ A^A & YΠΗΡEΣΙΕΣ2,38%5,66%4,86%3,24%2,88%
Η παρούσα εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε όλη την Επικράτεια.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.mindev.gov.gr) και να αναρτηθεί στον ιστοχώρο του Προγράμματος Διαύγεια.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου
κ.α.α.
ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
3. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
4. Διεύθυνση Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Υποστήριξης