Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Εγκυκλίου: 1163
ΑΔΑ: 98ΓΖ46ΜΤΛ6-Η6Β
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2023
Αριθ. πρωτ.: 87583
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 101 83, Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Χατζηβασίλογλου Γ. Παπακώστα Θ. Γαρουφαλής
Τηλέφωνα: 213136 1136 - 1130 - 1128
e-mail: k.chatzivasiloglou@ypes.gr
g.papakosta@ypes.gr th.garoufalis@ypes.gr
ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2023.
Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023, από ώρα 07.00 έως ώρα 19.00, θα επαναληφθεί η ψηφοφορία στις περιφέρειες και τους δήμους όπου κανένας συνδυασμός δημάρχου ή περιφερειάρχη δεν συγκέντρωσε πλειοψηφία με ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις εκατό (43% + 1 ψήφος) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25, για τις δημοτικές εκλογές, και 57 και 58, για τις περιφερειακές εκλογές, του ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις» (Α' 90).
Α. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στα ίδια εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας, στα οποία διεξήχθη η ψηφοφορία της 8ης Οκτωβρίου 2023, όπως αυτά καθορίστηκαν με τις αποφάσεις των Αντιπεριφερειαρχών της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού και του Περιφερειάρχη Αττικής για το νομό Αττικής.
Β. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής που διεξήχθη η ψηφοφορία της 8ης Οκτωβρίου 2023. Για την υποστήριξη του έργου των εφορευτικών επιτροπών θα οριστεί ένας γραμματέας.
Επισημαίνεται ότι τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και ισάριθμα αναπληρωματικά, κληρώθηκαν από το οικείο Πρωτοδικείο, μεταξύ των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους εκλογέων του δήμου στον οποίο ανήκει το εκλογικό τμήμα ή έχουν οριστεί από τους δικαστικούς αντιπροσώπους, σε περίπτωση απουσίας των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα μέλη πρέπει να κατοικούν στο δήμο και τη δημοτική κοινότητα που ανήκει το εκλογικό τμήμα, για το οποίο κληρώθηκαν. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού σχολείου, να μην έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους και να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους (άρθρο 58 του π.δ. 26/2012, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 38 του ν. 4648/2019 και ισχύει).
Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
Για την επαναληπτική ψηφοφορία, οι οικείες δημοτικές αρχές πρέπει να εκδώσουν και να δημοσιεύσουν νέο πρόγραμμα εκλογής, το αργότερο έως την Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2023.
Στο πρόγραμμα εκλογής της επαναληπτικής ψηφοφορίας της 15ης Οκτωβρίου 2023 αναφέρονται:
α) η ημέρα της ψηφοφορίας,
β) οι ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας,
γ) ο τόπος και το κατάστημα της ψηφοφορίας,
ε) το όνομα των συνδυασμών και των υποψηφίων περιφερειαρχών και δημάρχων που μετέχουν στην επαναληπτική ψηφοφορία, με τη σειρά ανακήρυξής τους από τα Πρωτοδικεία.
Δ. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
Το εκλογικό υλικό που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είναι όμοιο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη ψηφοφορία, παραδίδεται στους οικείους δήμους, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2023.
Επισημαίνεται ότι, το Βιβλίο Διαλογής Ψήφων συμπληρώνεται μόνο ως προς το σκέλος του Πίνακα Διαλογής Ψήφων υπέρ συνδυασμών.
Στην επαναληπτική ψηφοφορία της 15ης Οκτωβρίου 2023 χρησιμοποιούνται ψηφοδέλτια, τα οποία περιλαμβάνουν το, τυχόν, έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού και το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο του υποψηφίου δημάρχου ή περιφερειάρχη, με την αντίστοιχη ένδειξη η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομά του, εντός ή εκτός παρένθεσης (άρθρα 25 και 58 του ν. 4804/2021).
Για τις μεν δημοτικές εκλογές οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων για την επαναληπτική εκλογή ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2 της υπ’αριθμ. 71015/2023 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (Β'5244), για δε τις περιφερειακές εκλογές στο άρθρο 2 της υπ.αρίθμ. 65078/2023 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (Β’4880). Επισημαίνεται ότι ειδικά στις περιφερειακές εκλογές δεν μεταβάλλεται η διάσταση των ψηφοδελτίων σε σχέση την αρχική ψηφοφορία και επομένως εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν ψηφοδέλτια της αρχικής ψηφοφορίας.
Εξάλλου, όπως ρητά αναφέρεται στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 23 και της παρ.2 του άρθρου 56 του ν.4804/2021, «Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 25 (ή αντίστοιχα σύμφωνα με το άρθρο 58 για τις περιφερειακές εκλογές), δεν θεωρείται άκυρο το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού που έχει χρησιμοποιηθεί κατά την αρχική ψηφοφορία, εφόσον ο συνδυασμός αυτός μετέχει στην επαναληπτική ψηφοφορία. Σταυροί προτίμησης που έχουν τεθεί δεν λαμβάνονται υπόψη.».
Οι συνδυασμοί για τις δημοτικές εκλογές παραδίδουν τα ψηφοδέλτια στον δήμαρχο του οικείου δήμου.
Οι συνδυασμοί για τις περιφερειακές εκλογές παραδίδουν τα ψηφοδέλτια στον κατά τόπον αρμόδιο χωρικό αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος τα διανέμει αμελλητί στους οικείους δήμους.
Για την επαναληπτική ψηφοφορία της 15ης Οκτωβρίου 2023, τα ψηφοδέλτια παραδίδονται τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Επειδή το χρονικό διάστημα της επαναληπτικής ψηφοφορίας είναι περιορισμένο και οι προθεσμίες πιεστικές, οι δήμαρχοι και οι αρμόδιοι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες είναι σκόπιμο να επιδεικνύουν ανοχή και να παραλαμβάνουν ακόμα και μέσα σε εύλογο,
από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, χρονικό διάστημα, τα αποστελλόμενα έντυπα ψηφοδέλτια, αρκεί να μην επηρεάζεται ουσιωδώς η προετοιμασία της σχετικής εκλογικής διαδικασίας.
Ε. ΑΦΙΞΗ ΕΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
> Οι έφοροι είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στον τόπο του διορισμού τους δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία και να ενημερώσουν εκτός από τον Εισαγγελέα της Περιφέρειάς τους και τον οικείο Περιφερειάρχη για την άφιξη τους και την ανάληψη των καθηκόντων τους.
Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενοτήτων (έδρες νομών) και της Περιφέρειας Αττικής που είναι διαπιστευμένοι χρήστες του ΟΣΥΕΔ, από το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Οκτωβρίου 2023 έως και το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Οκτωβρίου 2023, το αργότερο, ενημερώνουν το Υπουργείο Εσωτερικών για την άφιξη των εφόρων της Περιφερειακής τους Ενότητας.
> Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στον τόπο του διορισμού τους δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία και να ενημερώσουν εκτός από τον Εισαγγελέα της Περιφέρειάς τους και τον οικείο Περιφερειάρχη για την άφιξή τους και την ανάληψη των καθηκόντων τους.
Η ενημέρωση αυτή γίνεται μέσω των δήμων. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των δήμων που έχουν οριστεί για την εποπτεία της διαδικασίας παράδοσης του εκλογικού σάκου και του λοιπού εκλογικού υλικού στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού, με τα στοιχεία των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής που παρέλαβαν το εκλογικό υλικό.
Ακολούθως, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας, εξουσιοδοτημένοι χρήστες του ΟΣΥΕΔ, καταχωρίζουν αμελλητί τα ανωτέρω στοιχεία στο υποσύστημα «Διαχείριση Εκλογικού Υλικού», https://logistics.ypes.gr του ΟΣΥΕΔ (μενού εφαρμογής «Έφοροι - Δ.Α.», υπομενού «Ενημέρωση Παρουσίας Εφόρων» και «Ενημέρωση Παρουσίας Δ.Α.»). Στη φόρμα «Ενημέρωση Παρουσίας Δ.Α.» συμπληρώνεται για κάθε εκλογικό τμήμα υποχρεωτικά ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής.
Η αποστολή των παραπάνω πληροφοριών γίνεται από το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Οκτωβρίου 2023 έως και το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Οκτωβρίου 2023, το αργότερο.
ΣΤ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Το πρωί της Κυριακής 15 Οκτωβρίου 2023, αμέσως μετά την έναρξη της ψηφοφορίας και το αργότερο μέχρι ώρα 8:00, οι Περιφερειακές Ενότητες γνωστοποιούν στο Υπουργείο Εσωτερικών την ομαλή έναρξη και διεξαγωγή αυτής, σε όλα τα εκλογικά τμήματα της Περιφέρειάς τους, στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
e.atmatzidou@ypes.gr ή a.kappas@ypes.gr ή e.gountza@ypes.gr
Ζ. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ - ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία, ο εκλογέας δεν σημειώνει σταυρό προτίμησης, δεδομένου ότι η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μόνο ανάμεσα στους υποψηφίους περιφερειάρχες ή τους υποψήφιους δημάρχους των δύο (2) συνδυασμών που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους κατά την πρώτη ψηφοφορία.
Επισημαίνεται ότι, κατά τη διαδικασία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023 προηγείται η ψηφοφορία για την εκλογή των δημοτικών αρχών και αμέσως μετά ακολουθεί η ψηφοφορία για την εκλογή των περιφερειακών αρχών.
Η προσέλευση και αναγνώριση των ψηφοφόρων γίνεται σύμφωνα με τα όσα έχουν οριστεί και περιγράφονται στην Εγκύκλιο 1095/22.9.2023 (ΑΔΑ:9Ρ5Θ46ΜΤΛ6-Η4Η) του Υπουργείου Εσωτερικών. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες κατά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, οι Αρχές έκδοσης δελτίων ταυτότητας θα λειτουργήσουν τις ημέρες Σάββατο 14 Οκτωβρίου (παραμονή των εκλογών) από ώρες 08:00 έως 20:00 και Κυριακή 15 Οκτωβρίου (ημέρα εκλογών) από ώρες 07:00 έως 19:00 σύμφωνα με το αριθμό πρωτοκόλλου 1519/23/2021785/10.10.2023 έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Η. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΝΤΕΣ, ΔΙΠΛΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
> Μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και εφόσον ζητηθεί από τον εκλογέα, χορηγείται σε αυτόν έντυπη βεβαίωση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, που υπογράφεται και σφραγίζεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 83 του π.δ. 26/2012.
> Κατά την αναγνώριση των εκλογέων, όταν τα στοιχεία εγγραφής των εκλογέων στους εκλογικούς καταλόγους δεν συμπίπτουν απόλυτα με τα στοιχεία της αστυνομικής ή υπηρεσιακής τους ταυτότητας, τότε οι εκλογείς προσκομίζουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, που εκδίδεται από τον οικείο δήμαρχο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει και να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.
> Εκλογείς που, χωρίς να έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν, δεν περιλαμβάνονται εκ παραδρομής στους εκλογικούς καταλόγους, μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι αφού απευθυνθούν στο δήμο αυτό και ζητήσουν πιστοποιητικό εγγραφής τους στα δημοτολόγια.
Το πιστοποιητικό που θα προσκομίζουν οι ανωτέρω εκλογείς και το οποίο θα εκδίδεται εις διπλούν, φέρει την κάτωθι ένδειξη:
«ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ της 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023»
Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται από την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023.
> Ομοίως πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ που έχουν εκ παραδρομής παραλειφθεί από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, παρά το γεγονός ότι έχουν υποβάλει στο δήμο τη σχετική αίτηση εμπρόθεσμα (έως την 30η Ιουνίου 2023), απευθύνονται στο δήμο όπου έχουν υποβάλει την αίτησή τους προκειμένου να τους χορηγηθεί σχετική βεβαίωση.
Οι δήμοι εφόσον διαπιστώσουν ότι:
α) έχει υποβληθεί «Αίτηση - Δήλωση Κοινοτικού Εκλογέα», στην οποία ο ενδιαφερόμενος εκλογέας έχει δηλώσει: «Επιθυμώ να εγγραφώ στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του δήμου σας για να ψηφίσω: στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές» και
β) ο εκλογέας δεν εμφανίζεται εγγεγραμμένος σε ειδικό εκλογικό κατάλογο κάποιου άλλου δήμου μέσω του «Μάθε που Ψηφίζεις», εκδίδουν εις διπλούν Βεβαίωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι είχε υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά εμπρόθεσμα και δεν συμπεριελήφθη εκ παραδρομής στους εκλογικούς καταλόγους.
> Οι διπλοεγγεγραμμένοι εκλογείς, δηλαδή οι εκλογείς δίπλα στο όνομα των οποίων στον εκλογικό κατάλογο υπάρχει η ένδειξη «Δ» υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση διπλοεγγεγραμμένου εκλογέα στην οποία συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία του εκλογέα και ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός, όπως αυτός προκύπτει από τον εκλογικό κατάλογο, καθώς και η φράση: «Την Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2023 άσκησα το εκλογικό μου δικαίωμα σε αυτό το ίδιο εκλογικό τμήμα».
Οι βεβαιώσεις ταυτοπροσωπίας, τα πιστοποιητικά παραλειφθέντων εκλογέων, οι βεβαιώσεις εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο πολιτών άλλου κράτους μέλους της ΕΕ και οι υπεύθυνες δηλώσεις διπλοεγγεγραμμένων τίθενται στον εκλογικό σάκο, σε ξεχωριστό φάκελο από το λοιπό εκλογικό υλικό, προκειμένου να αποσταλούν στα οικεία Πρωτοδικεία.
Θ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΛΟΓΗ ΨΗΦΩΝ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ως προς, την ενημέρωση της κοινής γνώμης για την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, τη διαλογή των ψήφων και τη μετάδοση των αποτελεσμάτων στο Υπουργείο Εσωτερικών ισχύουν οι αποφάσεις και οι διαδικασίες που εφαρμόστηκαν την Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2023.
Επισημαίνεται ότι, στα εκλογικά τμήματα που η αρίθμησή τους λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9, οι εφορευτικές επιτροπές ανοίγουν πρώτα την κάλπη των δημοτικών εκλογών, αριθμούν τα ψηφοδέλτια, πραγματοποιούν τη διαλογή των ψήφων υπέρ συνδυασμών και μεταδίδουν τα αποτελέσματα στο Υπουργείο Εσωτερικών και ακολούθως επαναλαμβάνουν τη διαδικασία για τις εκλογές για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών.
Στα εκλογικά τμήματα που η αρίθμησή τους λήγει σε 2, 4, 6, 8 και 0, οι εφορευτικές επιτροπές ανοίγουν πρώτα την κάλπη των περιφερειακών εκλογών ακολουθώντας τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου και στη συνέχεια επαναλαμβάνουν τη διαδικασία για τις εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών.
Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Τα Πρωτοδικεία της Χώρας παρακαλούνται να αποστείλουν στη Διεύθυνση Εκλογών
του Υπουργείου Εσωτερικών τους πίνακες αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας των εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών σε ψηφιακή μορφή.
Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, στο οποίο δεν γίνεται μνεία στην παρούσα, ακολουθούνται οι οδηγίες και εφαρμόζονται οι διαδικασίες που περιγράφονται στην Εγκύκλιο 1095 «Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και της 15ης Οκτωβρίου 2023, όπου απαιτηθεί επαναληπτική ψηφοφορία.», με Αριθ. πρωτ. 79665/22-9-2023 του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΙΑ. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Επισημαίνεται ότι για την ταυτοποίηση των εκλογέων στις πλημμυροπαθείς περιοχές της Θεσσαλίας, κατά την επαναληπτική ψηφοφορία της 15.10.2023,εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στο 86200/7.10.2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΙΒ. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
Διευκρινίζεται ότι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι εφορευτικές επιτροπές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ότι διαβατήρια που κατέχουν οι Ευρωπαίοι Πολίτες Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του γεγονότος ότι από την στιγμή που εκδίδονται έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος και ως εκ τούτου μπορεί να αντικαθίστανται, ενδέχεται να φέρουν διαφορετικό αριθμό από εκείνον που εμφανίζεται στον εκλογικό κατάλογο.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Πρωτοδκοα
2. Περιφέρειες
3. Περιφερειακές ενότητες έδρας νομών
4. Δικηγορικούς συλλόγους της Χώρας (μέσω οικεων Αντπεριφερειαρχών)
5. Εφόρους δικαστικών αντιπροσώπων (μέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών)
6. Εφορευτικές επιτροπές εκλογικών τμημάτων (μέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών)
7. Δήμους της Χώρας (μέσω οικαων Αντπεριφερειαρχών)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
5. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέα
6. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
7. Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
8. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
9. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
10. Διεύθυνση Εκλογών