Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/246/οικ. 16943
ΑΔΑ Ψ68346ΜΤΛ6-5Ω6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Βασιλίσσης Σοφίας 15,
106 74, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: ped.hrm@ypes.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Αθήνα, 12/10/2023
ΠΡΟΣ:
Όπως Πίνακας Αποδεκτών
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ΘΕΜΑ: Ανάκληση εγκυκλίων οδηγιών σχετικά με την καταχώριση στοιχείων στην εφαρμογή για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Σχετ.: Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/245/οικ. 16907/11-10-2023, ΑΔΑ 6Υ6Ο46ΜΤΛ6-Ψ4Ρ, εγκύκλιος.
Σας γνωρίζουμε ότι ανακαλείται η ως άνω σχετική εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας για τεχνικούς λόγους και ως εκ τούτου οι υπόχρεοι δεν θα προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια σχετικά με την καταχώριση στοιχείων στην εφαρμογή για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
Η παρούσα εγκύκλιος να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Δ. www.aead.gr στη διαδρομή «Δημοσιεύσεις» ^ «Πράξεις και Νόμοι» καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΡΜΙΚΙΡΟΓΛΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση να
κοινοποιήσουν την παρούσα και στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας)
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
7. Προεδρία της Κυβέρνησης, Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας
8. ΑΔΕΔΥ
9. ΠΟΕ-ΟΤΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ H Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Του Υπουργείου Εσωτερικών Μαρίνα Χρύση
ΑΔΑ: Ψ68346ΜΤΛ6-5Ω6
10. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων d.olad@ypes.gr
11. Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης info@ypes.gov.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών -Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων -Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις -Γραφεία Συντονιστών -Γραφεία Γραμματέων
3. Γραφείο Αναπληρώτριας Διοικητή info@aead.gr
4. . Επικεφαλής Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων alexandra.rogkakou@aead.gr
5.. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης konstantina.mastrogianni@aead.gr
6.. Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας maria.konstantinidou@aead.gr
7. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Δ.) ioannis.vasileiou@aead.gr
8. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων ioannis.foustanakis@aead.gr
9. Τομέας Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών styliani.vathrakokoili@aead.gr
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΠ.ΕΣ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
7. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό»