Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ. Δ30/Α3/303617
ΑΔΑ ΨΑΦΕ465ΧΘΞ-ΙΑΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2023
Βαθμ. προτ.
Εξ. επείγον
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Προς: Ως πίνακας αποδεκτών
Τ.Κ. : 156 69, Παπάγου
Πληροφορίες : Δ. Παρασκευόπουλος
Τηλέφωνο : 210 650 8500
E-mail : d.paraskevopoulos@yme.gov.gr
Θέμα : Παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 222 του 4442/2016 (Α' 230) για την υπαγωγή στο καθεστώς γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων Σχολών Οδηγών, Υποκαταστημάτων αυτών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών
Σχετ. : α) Οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΛΑ (άρθρα 215 - 223) του ν.4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 230), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4811/2021 «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικής δραστηριότητας αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 108)
β) Οι διατάξεις της κ.υ.α. Δ30/Α3/276110/08-10-2021 «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστημάτων αυτών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) » (Β’ 4742)
γ) Το υπ. άριθμ. πρωτ. 238/18-09-2023, έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαίδευσης Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.)
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 222 του (α) σχετικού νόμου, οι δραστηριότητες των Σχολών Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, των Υποκαταστημάτων αυτών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) του άρθρου 215, που λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και εφεξής υπάγονται στο καθεστώς της γνωστοποίησης, οφείλουν εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων [(β) σχετική απόφαση)] να υπαχθούν υποχρεωτικά σε καθεστώς γνωστοποίησης μέχρι την ΐ4η Οκτωβρίου 2023.
Δεδομένου ότι έχουν αναφερθεί ποικίλα προβλήματα που σχετίζονται είτε με την καθυστέρηση τακτοποίησης πολεοδομικών αυθαιρεσιών ή υπερβάσεων στα κτίρια όπου στεγάζουν τις επιχειρήσεις τους, είτε εξαιτίας προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην προσπάθεια να λάβουν από τους ιδιοκτήτες- εκμισθωτές των καταστημάτων όπου στεγάζουν τις επιχειρήσεις τους τα αναγκαία νομιμοποιητικά των κτιρίων έγγραφα, είτε λόγω των εκτάκτων καιρικών φαινομένων που έπληξαν τις ανωτέρω επιχειρήσεις σε πολλές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας μας, εκτιμάται ότι υφίσταται αδυναμία ολοκλήρωσής της γνωστοποίησης εντός της τεθείσας προθεσμίας σε αρκετές περιπτώσεις.
Για τους ανωτέρω λόγους δίδεται παράταση της ανωτέρω αναφερόμενης καταληκτικής ημερομηνίας μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2023, για τις υφιστάμενες, προ της εφαρμογής της (β) σχετικής απόφασης, Σχολές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, Υποκαταστήματα αυτών και Κέντρα
Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.), για τις οποίες δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή. Σε περίπτωση που μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 222 του (α) σχετικού νόμου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται άμεσα σε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 217 του ιδίου νόμου και της (β) σχετικής απόφασης.
Η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Αλεξοπούλου Χριστίνα
Πίνακας αποδεκτών
Προς Ενημέρωση
❖ Περιφέρειες της χώρας
■ Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
❖ Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.)
omospondia2012@gmail.com
Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.)
o.e.y.o.e.omospondiaellados@gmail.com
Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.) info@driving.org.gr
Προς κοινοποίηση
❖ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
■ Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού (Τομέας Μεταφορών)
■ Γενική Γραμματεία Μεταφορών
° Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα
° Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
❖ Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Διεύθυνση Κανονιστικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (Ferti_E@ggb.gr)
❖ Περιφέρειες της χώρας
■ Γραφεία Περιφερειαρχών
■ Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών
❖ Εθνική Αρχή Διαφάνειας
grammateia@aead.gr