Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Εγκυκλίου: 1187
ΑΔΑ 6Υ4Ρ46ΜΤΛ6-3ΒΟ
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2023
Αριθμ. Πρωτ.: 88878
ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Πληροφορίες: Μ. Γαρίου, Π. Καψής
E: m.gariou@ypes.gr |T: 213 136 4816
E: p.kapsis@ypes.gr |T: 213 136 4808
ΘΕΜΑ: Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2024 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.
I. ΓΕΝΙΚΑ
Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2024 των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (Κόμβος) και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο) να παράσχει γνώμη επί αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013. Στο παράρτημα Α της παρούσας παρατίθεται πίνακας υπόχρεων φορέων για την εφαρμογή των διαλαμβανόμενων σε αυτήν οδηγιών σύμφωνα:
α) με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023 (Α' 163) περί κατάργησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των δήμων (εκτός των δημοτικών λιμενικών ταμείων και των ιδρυμάτων) και των κοινωφελών επιχειρήσεων (εκτός των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων) και
β) με τα στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί στην υπηρεσία μας από την ΕΛΣΤΑΤ αναφορικά με τις μεταβολές που έχουν επέλθει στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την τελευταία ανάρτησή του στην κεντρική ιστοσελίδα της Αρχής και οι οποίες θα ενσωματωθούν στην επόμενη ανάρτησή του.
Τα σχέδια προϋπολογισμού θα υποβληθούν με ευθύνη των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ). Η ευθύνη των στατιστικών ανταποκριτών περιορίζεται αποκλειστικά στην ανάρτηση των εγκεκριμένων από τον ΠΟΥ αρχείων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παρακάτω.
ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024
Το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2024 (Π/Υ 2024) θα υποβληθεί από τους στατιστικούς ανταποκριτές στη διαδικτυακή εφαρμογή «Εισαγωγή και Αναζήτηση Στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας» στο σύνδεσμο http://komvos.ypes.gr/stats, με τη χρήση του πρότυπου αρχείου excel «ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ_98-2024».
Α. Οδηγίες για το περιεχόμενο και τη συμπλήρωση του αρχείου.
1. Από την απόφαση του αρμόδιου οργάνου για τη ψήφιση του σχεδίου Π/Υ 2024 πρέπει να μεταφερθούν στο αρχείο: (α) στη στήλη ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2023, τα ποσά των εκτιμήσεων για το ύψος των εισπραχθέντων εσόδων / πληρωμένων δαπανών έτους 2023 και (β) στη στήλη ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Π/Υ 2024, τα ποσά των προϋπολογισθέντων εσόδων και δαπανών για το έτος 2024.
2. Τα έσοδα και οι δαπάνες θα καταγραφούν στη στήλη ΚΑΕ:
2.1. σε επίπεδο 4ψήφιου ΚΑΕ και Υπηρεσίας (ΥΥ.ΧΧΧΧ) για τους φορείς που ακολουθούν τον τύπο προϋπολογισμό των δήμων, βάσει της εγκεκριμένης αναλυτικής κωδικοποιημένης ταξινόμησης όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά τις μεταβολές που επήλθαν με το άρθρο 4 της της 63726/28.07.2023 (B’ 4795) κ.υ.α. παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2024 των δήμων,
2.2. σε επίπεδο 4ψήφιου ΚΑΕ και Ειδικού Φορέα (ΥΥΥ.ΧΧΧΧ) για τους φορείς που ακολουθούν τον τύπο προϋπολογισμού των περιφερειών, βάσει της ισχύουσας ταξινόμησης και
2.3. σύμφωνα με την ενιαία δομή αποτύπωσης που έχει καθιερωθεί στο πλαίσιο της μηνιαίας υποβολής οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο για τα ΝΠΙΔ.
3. Στη στήλη ΤΥΠΟΣ επιλέγεται το είδος του ΚΑΕ (ΕΣΟΔΑ ή ΕΞΟΔΑ).
4. Για την αποφυγή σφαλμάτων, εφιστάται η προσοχή στα εξής:
> Στο αρχείο δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται κανένας ΚΑΕ.
> Στις υπηρεσίες (κυρίως στην υπηρεσία 70) δεν πρέπει να γίνεται ενδιάμεση ανάλυση. Για παράδειγμα, η μορφή ΚΑΕ 70.03.6063 είναι λάθος. Αποδεκτή είναι μόνο η μορφή 70.6063.
Τα προαναφερόμενα σφάλματα έχουν ως αποτέλεσμα την υποβολή (α) αρχείων μη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και (β) αρχείων με ποσά συνολικών εσόδων και εξόδων που δεν συμφωνούν με τις αντίστοιχες αποφάσεις ψήφισης των προϋπολογισμών, και κατ’ επέκταση την πρόκληση καθυστερήσεων στη διαδικασία έκδοσης των γνωμών.
Β. Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής του αρχείου.
Οι στατιστικοί ανταποκριτές θα εισέλθουν με τους κωδικούς τους στην εφαρμογή «Εισαγωγή και Αναζήτηση Στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας», στο σύνδεσμο http://komvos.ypes.gr/stats. Στη συνεχεία θα επιλέξουν το εικονίδιο Α για την «Εισαγωγή Αναφορών» και θα μεταβούν στην ομώνυμη ενότητα όπου θα επιλέξουν τα πεδία:
Οργανωτική Μονάδα:Επιλογή του φορέα από λίστα
Τύπος αναφοράς:Στοιχεία Προϋπολογισμού και Απολογισμού
' Έτος:2024
Μήνας:Πρόταση Προϋπολογισμού
Τύπος Αρχείου:EXCEL
Μετά την επιλογή του κουμπιού «Επιλογή αρχείου», θα επιλέξουν το αρχείο excel (.xls ή .xlsx ανάλογα με την έκδοση του excel που χρησιμοποιείται) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ_98-2024 από τον υπολογιστή τους. Η ανάρτηση του αρχείου στον Κόμβο θα ολοκληρωθεί με την επιλογή του εικονιδίου «Υποβολή αρχείου».
Οι στατιστικοί ανταποκριτές μπορούν να ελέγξουν το περιεχόμενο του αρχείου που έχουν υποβάλει μέσω της ενότητας «Αναζήτηση Αναφορών», όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα. Η ένδειξη «Invalid month» στη στήλη «Μήνας» δεν αποτελεί σφάλμα, καθώς είναι η τιμή που δίνεται συστημικά στις προτάσεις προϋπολογισμού.
III. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024
Σκοπός του αρχείου συμπληρωματικών πληροφοριών είναι η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων για την ορθή αξιολόγηση των σχεδίων Π/Υ 2024 από το Παρατηρητήριο και για την επικοινωνία με τους φορείς τόσο ως προς την ενδεχόμενη ανάγκη για παροχή διευκρινίσεων όσο και ως προς την αποστολή της γνώμης. Τα απαιτούμενα στοιχεία θα καταγραφούν στο αρχείο «ADDINFORMBGT2024_» το οποίο πρέπει να υποβληθεί στον ΕΔΤ https://aftodioikisi.ypes.gr/.
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το αρχείο συμπληρωματικών πληροφοριών αποτελείται από ένα (1) φύλλο εργασίας που φέρει την ονομασία: Π1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ. Στον πίνακα συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα πεδία της γραμμής Π1.1, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η έκδοση της γνώμης. Αφού επιλεχθεί ο 12ψήφιος κωδικός πρόσβασης του φορέα στον ΕΔΤ, στη στήλη «Περίοδος Αναφοράς για την Κατάρτιση Σχεδίου Π/Υ 2024» επιλέγεται η περίοδος εκτέλεσης (ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) του προϋπολογισμού έτους 2023 που έχει ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2024. Τα ΝΠΙΔ δεν υποχρεούνται να συμπληρώσουν το συγκεκριμένο πεδίο.
Στη στήλη «Αρ. Απόφασης Έγκρισης Σχεδίου Π/Υ 2024» συμπληρώνονται ο αριθμός και η ημερομηνία έγκρισης της απόφασης έγκρισης του σχεδίου προϋπολογισμού από το αρμόδιο όργανο (οικονομική επιτροπή για δήμους και περιφέρειες, εκτελεστική επιτροπή για τους συνδέσμους, διοικητικό συμβούλιο για τα λοιπά νομικά πρόσωπα), ενώ στις λοιπές στήλες συμπληρώνονται τα στοιχεία του Προέδρου του οργάνου που έχει εγκρίνει το σχέδιο Π/Υ 2024, του εκτελούντος χρέη ΠΟΥ στο φορέα και του αρμόδιου υπαλλήλου για πληροφορίες. Η απόφαση έγκρισης του σχεδίου προϋπολογισμού, με ενσωματωμένο το αναλυτικό σχέδιο προϋπολογισμού του φορέα (στο σώμα ή ως παράρτημα), υποβάλλεται υποχρεωτικά στον ΕΔΤ, μέσω της ανάρτησης αρχείου PDF που θα φέρει την ονομασία «DRAFT2024_».
Β. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι στατιστικοί ανταποκριτές θα εισέλθουν στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr με τους κωδικούς του φορέα και θα μεταβούν στην ενότητα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ», όπου θα επιλέξουν το μπλε εικονίδιο και στη συνέχεια θα εμφανιστεί η παρακάτω καρτέλα:
IV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Προκειμένου να καταστεί εφικτή η έκδοση ορθής γνώμης επί των εξεταζόμενων σχεδίων Π/Υ 2024 παρέχονται οι κάτωθι ειδικές οδηγίες:
Α. Συγχώνευση καταργούμενων νομικών προσώπων στους προϋπολογισμούς των δήμων: Οι ΠΟΥ των δήμων με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023 (Α' 163) υποχρεούνται:
α) να γνωστοποιήσουν εγγράφως στο Παρατηρητήριο (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: paratiritirio@ypes.gr) τα στοιχεία επωνυμίας και ΑΦΜ των νομικών προσώπων που, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, καταργούνται στις 31.12.2023 και των οποίων τα έσοδα και οι δαπάνες έχουν υποχρεωτικά ενσωματωθεί στο σχέδιο Π/Υ 2024 του δήμου τους και
β) να μεριμνήσουν για την πλήρη ενημέρωση του Κόμβου Διαλειτουργικότητας με τα οικονομικά στοιχεία των εν λόγω νομικών προσώπων για τα έτη 2022 και 2023.
Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις καταργούμενες κοινωφελείς επιχειρήσεις, επισημαίνεται ότι ο έλεγχος του Παρατηρητηρίου για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου των Ομάδας Εσόδων Ι στο σχέδιο του «ενιαίου» δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2024, θα διενεργηθεί βάσει των κατηγοριών παρακολούθησης των εσόδων των ΝΠΙΔ: «SA.01.01 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)» και «SA.04.01 Τόκοι».
Β. Υπέρβαση ανώτατου ορίου Ομάδας Εσόδων Ι λόγω αύξησης τελών: Εφόσον ο δήμος ή το ΝΠΔΔ έχει υπερβεί το ανώτατο ποσό της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι στο σχέδιο Π/Υ 2024 διότι έχει προβεί σε λήψη απόφασης αύξησης των (συντελεστών) τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2024, αξιοποιώντας τη δυνατότητα της περίπτωσης Β.3.1 του άρθρου 3 της 63726/28.07.2023 (Β'4795) κ.υ.α. παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2024 των Δήμων, τότε ο αρμόδιος ΠΟΥ οφείλει να υποβάλει στο e-mail του Παρατηρητηρίου την απόφαση τελών μαζί με αναλυτική τεκμηρίωση του ποσού της υπέρβασης, παραθέτοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:
α. κωδικοί εσόδων που επηρεάζονται,
β. ύψος συντελεστών έτους 2023 και συντελεστών έτους 2024,
γ. μέγεθος βάσης υπολογισμού των τελών (πχ αριθμός τετραγωνικών μέτρων ανά συντελεστή, εκτιμώμενη κατανάλωση νερού σε κυβικά μέτρα, πλήθος συνδέσεων στο αποχετευτικό δίκτυο κ.λπ.),
δ. ποσό που έπρεπε να βεβαιωθεί το έτος 2023 (ως το γινόμενο των συντελεστών έτους 2023 και του μεγέθους της βάσης υπολογισμού των τελών), καθώς και το αντίστοιχο ποσό που εκτιμάται ότι αναμένεται να βεβαιωθεί το έτος 2024,
ε. υπολογισμός ποσού υπέρβασης.
Γ. Έργα και λοιπές δράσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Κατά την υποβολή των αρχείων του σχεδίου Π/Υ 2024 στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, οι ΠΟΥ των υπόχρεων φορέων θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει για την υποβολή του πίνακα εκτελεστέων έργων του μήνα αναφοράς σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου 422/2023 (ΑΔΑ: Ω80Σ46ΜΤΛ6-9Ι3). Επιπροσθέτως, υπενθυμίζεται ότι με την εγκύκλιο 540/2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΕΛ46ΜΤΛ6-Τ1Θ) έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την παρακολούθηση του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.
Για την παρακολούθηση των έργων και των λοιπών δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ έχουν δημιουργηθεί οι κάτωθι ΚΑ για τους φορείς με τύπο προϋπολογισμού δήμων:
ΚΑΕΠεριγραφή
1324Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
5125Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Υπηρεσία 55Υπηρεσία όπου κατανέμονται έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Η εφεξής χρήση των προαναφερθέντων κωδικών είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα από την κατάσταση υλοποίησης του έργου ή της δράσης. Συνεπώς διευκρινίζεται ότι, ανεξάρτητα από τον ΚΑ που αναφέρεται στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ή στα έγγραφα ανάθεσης και σύναψης της σύμβασης, αρχής γενομένης από τον Π/Υ 2024 οι δαπάνες των έργων και των λοιπών δράσεων που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα εγγράφονται και θα παρακολουθούνται αποκλειστικά στην υπηρεσία 55.
Δ. Εισφορές υπέρ συνδέσμων και ΦΟΔΣΑ: Κατά την κατάρτιση των σχεδίων Π/Υ 2024 των δήμων είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην υποχρέωση για διαχωρισμό των εισφορών υπέρ συνδέσμων εκτός ΦΟΔΣΑ, με τη χρήση των ΚΑ 6721 και 8142, και υπέρ ΦΟΔΣΑ, με την χρήση των ΚΑ 6726 (μετονομασία) και 8143. Για την εφαρμογή του διαχωρισμού επισημαίνεται ότι στους ΚΑ 6726 και 8143 πρέπει να εγγραφούν τα ποσά των εισφορών που προβλέπεται ότι πρέπει να αποδοθούν στους φορείς που ασκούν τις αρμοδιότητες διαχείρισης στερεών αποβλήτων ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους (σύνδεσμος, ανώνυμη εταιρία ή δήμος). Τα έσοδα από τις εισφορές υπέρ συνδέσμων και ΦΟΔΣΑ παρακολουθούνται στους προϋπολογισμούς των δικαιούχων φορέων στον ΚΑ 0528.
V. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
Οι γνώμες του Παρατηρητηρίου θα αναρτώνται στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών https://aftodioikisi.ypes.gr/:
> στην ενότητα ΓΝΩΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 2024, για την ενημέρωση των υπόχρεων φορέων. Η πρόσβαση στο αρχείο της γνώμης, το οποίο θα είναι κλειδωμένο, θα πραγματοποιείται από τον αρμόδιο στατιστικό ανταποκριτή με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο φορέας για την πρόσβασή του στον ΕΔΤ.
> στην ενότητα ΓΝΩΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ) \ ΓΝΩΜΕΣ 2024, για την ενημέρωση των αρχών εποπτείας. Κατά τον έλεγχο των προϋπολογισμών έτους 2024 των φορέων αρμοδιότητάς τους που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος Α, οι υπάλληλοι των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αναζητούν υποχρεωτικά στον ΕΔΤ την γνώμη του Παρατηρητηρίου για το σχέδιο Π/Υ 2024 του ελεγχόμενου φορέα.
VI. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Η παρούσα εγκύκλιος, τα πρότυπα αρχεία και το λοιπό υλικό υποστήριξης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), στην ενότητα Αποκ. Διοίκηση -Αυτοδιοίκηση | Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ | Σχέδια Προϋπολογισμού 2024.
Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Δήμοι και Περιφέρειες της Χώρας (με την παράκληση να ενημερώσουν επίσης τα νομικά πρόσωπά τους που περιλαμβάνονται στον πίνακα υπόχρεων φορέων).
2. Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης της χώρας
3. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων
4. Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
5. Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
6. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους (με την παράκληση να ενημερώσουν επίσης για τις δικές τους ενέργειες τους συνδέσμους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητάς τους και περιλαμβάνονται στον πίνακα υπόχρεων φορέων).
ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Οικονομικών
1. Γραφείο Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιου για τη Δημοσιονομική Πολιτική (dmfp@minfin.gr)
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Δημοσιονομικής Πολιτικής (gsfp@glk.gr)
3. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού
Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (dpgk@glk.gr)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
- Γενικό Διευθυντή Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής
- Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ για την υποβολή σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2024
#ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ
1ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
2ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
3ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
4ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ
5ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
6ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
7ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
8ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
9ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ
10ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
11ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
12ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
13ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
14ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
15ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
16ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ
17ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΚΩ
18ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ
19ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
20ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
21ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
22ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ
23ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
24ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
25ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
26ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
27ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
28ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
29ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
30ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ
31ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ
32ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
33ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
34ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
35ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ
36ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
37ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
38ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
39ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ
40ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
41ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ
42ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
43ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
44ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
45ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
46ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
47ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
48ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ"
49ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ" ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΛΛΗ Η ΡΙΤΣΟΥ
50ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
51ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ"
52ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
53ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ (ΙΔΡΥΜΑ ΝΤΑΕΛ)
54ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΓΥΡΛΑΣ
55ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΤΣΟΚΛΗ
56ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΟΡΓΟΥ
57ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
58ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ
59ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
60ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩ
61ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΡΟΥ
62ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
63ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
64ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ
65ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ
66ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
67ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
68ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
69ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ
70ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
71ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
72ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
73ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
74ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ
75ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
76ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΝΗΣΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
77ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΓΑΛΗΝΟΣ"
78ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΙΦΝΟΥ
79ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
80ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΟΥ
81ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΚΩ
82ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΔΗ.ΡΑ.Σ.) ΚΩ
83ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
84ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
85ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
86ΑΔ ΑΙΓΑΙΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
87ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
88ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
89ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
90ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
91ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
92ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
93ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
94ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
95ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
96ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
97ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
98ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
99ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
100ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
101ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ
102ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
103ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
104ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
105ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
106ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
107ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
108ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
109ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
110ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
111ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
112ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
113ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
114ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
115ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
116ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
117ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
118ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
119ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
120ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
121ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
122ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
123ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
124ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
125ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
126ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
127ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
128ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
129ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
130ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
131ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
132ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
133ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
134ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
135ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
136ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
137ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
138ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
139ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
140ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
141ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
142ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
143ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
144ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
145ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ
146ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
147ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
148ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
149ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
150ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
151ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
152ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
153ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
154ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
155ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
156ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "Η ΑΡΩΓΗ"
157ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
158ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΤΣΙΚΗ
159ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ -ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
160ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)
161ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
162ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ"
163ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ
164ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
165ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
166ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ
167ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
168ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ
169ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
170ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΔΡΑΣ
171ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ
172ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)
173ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (ΣΥΝ.ΠΑ.)
174ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ (ΣΥ.Δ.ΜΗ.Π.)
175ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.)
176ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΟΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
177ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ "Σ.υ.Δ.Ν.Α"
178ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ (ΣΥΝ.ΔΗ.ΚΟΣ)
179ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
180ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (Σ.Π.Α.Π.)
181ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ
182ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.)
183ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
184ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (Σ.Β.Α.Π.)
185ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΩΝ
186ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
187ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.)
188ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ELEUSIS 2023)
189ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.ΡΑ.) ΔΗΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ "ΑΘΗΝΑ 984 FM"
190ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
"ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 94FM"
191ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
192ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
193ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
194ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
195ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΑΤΤΙΚΗΣ
196ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ε.Δ.Ε.)
197ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)
198ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ("ΠΡΟΝΟΗ")
199ΑΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΜΟΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ "ΣΤΑΘΜΟΣ"
200ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
201ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
202ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
203ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
204ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
205ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
206ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
207ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
208ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
209ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
210ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
211ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
212ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
213ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
214ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
215ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
216ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
217ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
218ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
219ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
220ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
221ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
222ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
223ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
224ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
225ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
226ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
227ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
228ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
229ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
230ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
231ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
232ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
233ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
234ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
235ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
236ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΤΑΣ
237ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ, ΔΗΜΑΡΙΟΥ,
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΓΑΡΧΗΣ, ΠΕΤΡΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ
238ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
239ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ - ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ - ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
240ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
241ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
242ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ
ΒΡΥΖΟΚΑΛΑΜΟΥ
243ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ - ΛΟΥΡΟΥ Κ.ΛΠ.
244ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
245ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
246ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
247ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
248ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
249ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
250ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΗΠΕΙΡΟΥ
251ΑΔ ΗΠΕΙΡΟΥ--ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
252ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
253ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
254ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ
255ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
256ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
257ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
258ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
259ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
260ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
261ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
262ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
263ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
264ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
265ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
266ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
267ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
268ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
269ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
270ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
271ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
272ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
273ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
274ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΕΛΛΑΔΑΣ
275ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
276ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
277ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
278ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
279ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ
280ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
281ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
282ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
283ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
284ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
285ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
286ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
287ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ
288ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
289ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
290ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
291ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
292ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
293ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
294ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
295ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
296ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
297ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
298ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
299ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
300ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
301ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
302ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
303ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
304ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
305ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ "ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ"
ΕΛΛΑΔΑΣ
306ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΕΛΗΧΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΕΛΗΧΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ
307ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
308ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
309ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
310ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
311ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
312ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
313ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ 3ΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
314ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
315ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
316ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΣΥ.ΔΗ.Π.Ε.Κ.)
ΕΛΛΑΔΑΣ
317ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
318ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ - ΛΑΜΠΕΡΟΥ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
319ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ "ΚΑΝΑΛΙΑ" ΠΥΡΓΟΥ ΥΠΑΤΗΣ
320ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
321ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΚΠΟΛ)
322ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"
323ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ
324ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΥΛΗΣ
325ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
326ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
327ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
328ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
329ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
330ΑΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
331ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
332ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
333ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
334ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
335ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
336ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
337ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
338ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
339ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
340ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
341ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
342ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ
343ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
344ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
345ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
346ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
347ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
348ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
349ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
350ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
351ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
352ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
353ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
354ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
355ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
356ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
357ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
358ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
359ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
360ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ "ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ"
361ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
362ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
363ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
364ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
365ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
366ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΑΙΣΤΟΥ
367ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
368ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
369ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΩΝ Ν.
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΑΡΧΑΝΩΝ - ΤΕΜΕΝΟΥΣ
370ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
371ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
372ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
373ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
374ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
375ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
376ΑΔ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΚΡΗΤΗΣ
377ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
378ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
379ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
380ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
381ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
382ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
383ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
384ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
385ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
386ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
387ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
388ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
389ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
390ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
391ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
392ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
393ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
394ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
395ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
396ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
397ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
398ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
399ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
400ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
401ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
402ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
403ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
404ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
405ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
406ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
407ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
408ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
409ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
410ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
411ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
412ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
413ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
414ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
415ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
416ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
417ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
418ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
419ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
420ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
421ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
422ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
423ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
424ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
425ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
426ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
427ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
428ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
429ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
430ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
431ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
432ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
433ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
434ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
435ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
436ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
437ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
438ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
439ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"
440ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ"
441ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ -ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
442ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ
443ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
444ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
445ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ
446ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
447ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
448ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
449ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
450ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
451ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
452ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
453ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΥ.Π.ΚΑΙ Π.Α.Ζ.Α.Θ.) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
454ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
455ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
456ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ "Η ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ"
457ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.
458ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΚ.Δ.Β.Μ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ
459ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
460ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.
461ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
462ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ"
463ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.)
464ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
465ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΕΠΘΕ) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
466ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
467ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
468ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
469ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ)
470ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
471ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ
472ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
473ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
474ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΤΣΑΝΑΚΛΗΣ»
475ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
476ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
477ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
478ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
479ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
480ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
481ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
482ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
483ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
484ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
485ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
486ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
487ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
488ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
489ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
490ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
491ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
492ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
493ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
494ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
495ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
496ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
497ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
498ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
499ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
500ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
501ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
502ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
503ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
504ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
505ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
506ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
507ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
508ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
509ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
510ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
511ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
512ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
513ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
514ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
515ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
516ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
517ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
518ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
519ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
520ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
521ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
522ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
523ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
524ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
525ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
526ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
527ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
528ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
529ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
530ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
531ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
532ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
533ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
534ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
535ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
536ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
537ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
538ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΡΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΑΠΗΣ"
539ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
540ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
541ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
542ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
543ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΑΚΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗ
ΕΛΛΑΔΑΣ
544ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
545ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
546ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
547ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
548ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
549ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
550ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
551ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
552ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
553ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
554ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
555ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
556ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΣΥ.Π.Α.Π. ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
557ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
558ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
559ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Ο.Κ.Α.Π. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
560ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
561ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
562ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
563ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
564ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
565ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
566ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
567ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
568ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
569ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
570ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
571ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
572ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ»
573ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ, ΛΕΧΑΙΝΩΝ, ΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΤΡΑΓΑΝΟΥ «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ»
574ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ "Ο ΠΗΝΕΙΟΣ"
575ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. ΑΧΑΙΑΣ
576ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ΗΣ Γ.Ε. Ν.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
577ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
578ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
579ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ Γ.Ε. Ν.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
580ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
581ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
582ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ
583ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
584ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
585ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
586ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ
587ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ "ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ"
588ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
589ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ (Ε.Δ.Α.Κ.Ι. Α.Ε.)
590ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΝΑΥΠΛΙΟΥ
591ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΠΕΘΕ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
592ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.-Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.Κ.)
593ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ
594ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
595ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
596ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
597ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
598ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
599ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
600ΑΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ