Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ: Δ1ε/ Γ.Π. οικ. 52340
ΑΔΑ Ψ6ΟΡ465ΦΥΟ-23Υ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Ε’
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33
Πληροφορίες : Νίκη Παπανικολάου
Τηλέφωνο : 213 216-1793
e-mail : ddy e@moh.gov.gr
Αθήνα, 6/10/2023
ΠΡΟΣ:
1. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία Θεμιστοκλέους 38, Αθήνα, Τ.Κ.10678
2. Όλους τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους
(μέσω της Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ : Υπενθύμιση ανάγκης άμεσης συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 σχετικά με τη διαχείριση του αποβλήτου οδοντιατρικού αμαλγάματος
Σχετικά: 1. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008
2. Η ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537 Β/ 8-5-2012) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3. Η με αρ. πρωτ. οικ. 29960/3800/15-6-2012 Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)/ Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ- Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ. 146163/2012»
4. Η με αρ. πρωτ. Γ1δ/Γ.Π. οικ. 52352/9-7-2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008» (Ψ99Ν465ΦΥΟ-ΦΧΡ)
5. Η ΚΥΑ 30/004/000/3021/2021 (ΦΕΚ 2868 Β/1-7-2021) «Ορισμός Αρμοδίων Αρχών για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 (L137/24.5.2017)»
6. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη Σταδιακή Μείωση (phase down) της χρήσης οδοντιατρικών αμαλγαμάτων «Αντίπας» (Αύγουστος 2021/ Έκδοση 1η), όπως εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. Γ1δ/Γ.Π. οικ. 50651/12-8-2021 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ 6ΨΟΛ465ΦΥΟ-Ω84)
7. Η ΚΥΑ 30/004/000/485/2022 (ΦΕΚ 1931 Β/19-4-2022) «Καθορισμός μέτρων ελέγχου και κυρώσεων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008» (L137).»
8. Το με αρ. πρωτ. Δ1ε/ Γ.Π. οικ. 3437/18-1-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Αναζήτηση στοιχείων αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων οδοντιατρικού αμαλγάματος»
Σε συνέχεια της έκδοσης της ΚΥΑ 30/004/000/3021/2021 σχετικά με τον ορισμό των Αρμοδίων Αρχών για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 για τον υδράργυρο (σχετ. 5) και στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Σταδιακή Μείωση (phase down) της χρήσης οδοντιατρικών αμαλγαμάτων «Αντίπας» (σχετ. 6), η Υπηρεσία μας, με το σχετ. (8) έγγραφό της ζήτησε στοιχεία αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων οδοντιατρικού αμαλγάματος και την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 10 του σχετ. (1) Κανονισμού. Από την επεξεργασία των συλλεχθέντων στοιχείων αναφορικά με τα ιδιωτικά οδοντιατρεία προκύπτει ότι είναι δύσκολο να αξιολογηθεί η συμμόρφωση ως προς τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων αμαλγάματος.
Ειδικότερα, οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι ανταποκρίθηκαν σε ένα ποσοστό της τάξης του 63 %, καθώς στοιχεία απέστειλαν οι 33 από τους 52 Οδοντιατρικούς Συλλόγους (σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει αναρτημένα στην ιστοσελίδα της η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία). Από τα διαθέσιμα δεδομένα, τα οποία ως επί το πλείστον δεν περιλαμβάνουν ποσοτικά στοιχεία, θετικό είναι το γεγονός ότι η ύπαρξη διαχωριστή και σύμβασης φαίνεται να αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικό για όλα τα νέα οδοντιατρεία. Επίσης, αποτυπώνεται μια πολύ περιορισμένη χρήση του οδοντιατρικού αμαλγάματος από τους περισσότερους οδοντίατρους. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία και ο τρόπος με τον οποίο έχουν απαντήσει οι περισσότεροι οδοντιατρικοί σύλλογοι δεν επιτρέπουν την διαμόρφωση εικόνας αναφορικά με τη συμμόρφωση των υφιστάμενων οδοντιατρείων στις απαιτήσεις του σχετ. (1) Κανονισμού σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων οδοντιατρικού αμαλγάματος, συμπεραίνεται όμως ότι αυτή δεν είναι πλήρης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούνται οι οδοντιατρικοί σύλλογοι ως αδειοδοτούσα αρχή να προβούν σε κατάλληλες δράσεις για την ενημέρωση των οδοντιάτρων και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των απαιτήσεων του κανονισμού 2017/852 σχετικά με τη διαχείριση του αποβλήτου οδοντιατρικού αμαλγάματος.
Ειδικότερα, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (σχετ. 1 και 2) απαιτούνται τα εξής:
1. Οι διαχειριστές οδοντιατρικών εγκαταστάσεων στις οποίες χρησιμοποιούνται οδοντιατρικά αμαλγάματα ή αφαιρούνται σφραγίσματα αμαλγάματος ή δόντια που περιέχουν τέτοια σφραγίσματα, διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις τους διαθέτουν διαχωριστές αμαλγαμάτων για την κατακράτηση και συλλογή των σωματιδίων αμαλγάματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχονται σε νερό που έχει χρησιμοποιηθεί. Οι διαχειριστές αυτοί διασφαλίζουν ότι όλοι οι διαχωριστές αμαλγαμάτων που χρησιμοποιούνται εξασφαλίζουν ποσοστό κατακράτησης των σωματιδίων αμαλγάματος τουλάχιστον 95 %. Οι διαχωριστές αμαλγαμάτων
συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για την εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού ποσοστού κατακράτησης.
2. Οι οδοντίατροι διασφαλίζουν ότι τα απόβλητα αμαλγαμάτων που παράγουν, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων αμαλγαμάτων, των σωματιδίων, των σφραγισμάτων, και των δοντιών, ή τμημάτων αυτών, που έχουν μολυνθεί από οδοντιατρικό αμάλγαμα, τυγχάνουν χειρισμού και συλλογής από εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση ή επιχείρηση διαχείρισης αποβλήτων. Οι οδοντίατροι δεν ελευθερώνουν ποτέ, άμεσα ή έμμεσα, τέτοια απόβλητα αμαλγαμάτων στο περιβάλλον.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν οδοντιατρικές εγκαταστάσεις στις οποίες δεν χρησιμοποιούνται οδοντιατρικά αμαλγάματα ούτε αφαιρούνται σφραγίσματα αμαλγάματος ή δόντια που περιέχουν τέτοια σφραγίσματα, οι εγκαταστάσεις αυτές οφείλουν να προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση προς τον οδοντιατρικό σύλλογο, αρμόδιο για την αδειοδότηση της εγκατάστασης στην οποία θα δηλώνονται τα ανωτέρω.
Υπενθυμίζεται επίσης ότι στη σχετ. (7) ΚΥΑ προβλέπονται κυρώσεις για τις παραβάσεις των ανωτέρω προβλέψεων του σχετ. (1) Κανονισμού ως εξής:
«Για τις παραβάσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του Κεφαλαίου ΙΙΙ επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 1.500 ευρώ, ενώ για τις παραβάσεις των παρ. 4 και 6 του ίδιου άρθρου επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 3.000 ευρώ, κατ’ αναλογία των προβλεπόμενων στο άρθρο 30 του ν. 1650/1986, και αναστολή ή ανάκληση της βεβαίωσης λειτουργίας οδοντιατρείου/πολυοδοντιατρείου για το χρονικό διάστημα μέχρι τη συμμόρφωση του υπόχρεου.
Τα πρόστιμα των παραβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του Κεφαλαίου ΙΙΙ επιβάλλονται από τον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο και των παρ. 4 και 6 του ίδιου άρθρου επιβάλλονται α) κατά δέσμια αρμοδιότητα από τον Περιφερειάρχη μετά από εισήγηση των Υπηρεσιών Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων ή β) από τον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο. Η αναστολή ή ανάκληση της βεβαίωσης λειτουργίας οδοντιατρείου/πολυοδοντιατρείου αποφασίζεται από τον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο.»
Τέλος, στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης για τη Σταδιακή Μείωση της χρήσης οδοντιατρικών αμαλγαμάτων «Αντίπας» (σχετ. -6-), η Υπηρεσία μας αναζητά εκ νέου στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων οδοντιατρικού αμαλγάματος από τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους. Για τη διευκόλυνση της επεξεργασίας των δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη εμπειρία, έχει σχεδιαστεί ένα υπόδειγμα για τη συλλογή των στοιχείων, το οποίο σας αποστέλλεται συνημμένα.
Παρακαλούμε για την αποστολή των στοιχείων σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή στη διεύθυνση ddy_e@moh.gov.gr το αργότερο έως 24/10/2023.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Η Αν. Υπουργός Υγείας
Ε. Αγαπηδάκη
Συνημμένα: 1 σελ
Πίνακας Κοινοποίησης
Υπουργείο Περιβάλλοντος &
Ενέργειας
Γενική Γραμματεία Συντονισμού
Διαχείρισης Απόβλητων
Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων
Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα
Εσωτ. Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αν. Υπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμ. Δημόσιας Υγείας
4. Γραφείο Προϊστ. Γεν. Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Ποιότητας Ζωής
5. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
6. Δ1ε (3)
Υπόδειγμα ερωτήσεων για τη συλλογή των στοιχείων αναφορικά με τη διαχείριση του αποβλήτου οδοντιατρικού αμαλγάματος
1. Αριθμός μελών - οδοντιατρείων
2. Αποτελεί η εγκατάσταση διαχωριστή απαιτούμενο δικαιολογητικό για τη λειτουργία νέων ή τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων οδοντιατρείων
3. Αριθμός οδοντιάτρων που χρησιμοποιούν οδοντιατρικό αμάλγαμα
4. Αριθμός οδοντιάτρων που έχουν εγκαταστήσει διαχωριστές με βαθμό κατακράτησης <95 %
5. Αριθμός οδοντιάτρων που έχουν σύμβαση συλλογής-μεταφοράς-διάθεσης για τον κωδικό ΕΚΑ 18 01 10 (Οδοντιατρικό Αμάλγαμα)
6. Αριθμός οδοντιάτρων οι οποίοι δεν απαιτείται να έχουν εγκαταστήσει διαχωριστή/ διαθέτουν σύμβαση και για ποιους λόγους
7. Διενέργεια ελέγχων (Αριθμός / έτος)
8. Πρωτοβουλίες οδοντιατρικού συλλόγου για τη διευκόλυνση των μελών στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις
9. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Ειδικότερα προβλήματα