Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47
ΑΔΑ: 9Π9Μ46ΜΑΠΣ-Π0Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-Ε.Φ.Κ.Α.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ε.Ε ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΔΣΚΑ)
Τμήμα Αναλογιστικού Ισοδυνάμου και Διεθνών Οργανισμών
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30, 106 77 Αθήνα
Πληροφορίες: Τ. Γκοντσάροβα
e-mail: tm.anisoddiethorg@efka.gov.gr
Ap. Πρωτ. : 472593
Βαθμός προτεραιότητας:
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες Πίνακα Α'
ΚΟΙΝ.: Ως ο συν/νος Πίνακας Β’ διανομής
ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση των διατάξεων α) των άρθρων 139 έως 145 του ν. 4808/2021 ( ΦΕΚ 101Α '/19-06-2021) και β ) της υπ ' αριθ. Φ.60000/61782/12004 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4149 Β '/09-09-2021) περί μεταφοράς Αναλογιστικού Ισοδυνάμου Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων.
Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 139 έως 145 του ΙΧ Μέρους «Μεταφορά Αναλογιστικού Ι σοδυνάμου Συνταξιοδοτικών Δικαιω μάτων » του ν. 4808/21 (ΦΕΚ 101 Α’/19-06-2021) «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 το Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις», καθώς και τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.60000/61782/12004/2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4149 Β’/09-09-2021) περί μεταφοράς Αναλογιστικού Ισοδυνάμου (Α.Ι.) συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του ν. 4808/2021 η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 143 του ν. 4808/2021.
Με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την μεταφορά του Αναλογιστικού Ισοδυνάμου (Α.Ι.) συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και υπό το πρίσμα της πρόσφατης μεταρρύθμισης της νομοθεσίας συντάξεων, αναπροσαρμόζεται η εθνική νομοθεσία έτσι ώστε να γίνει δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του Παραρτήματος VIII του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 31 και Κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 11 περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενέργειας (εφεξής ΚΥΚ), καθώς και των διατάξεων των αντίστοιχων κανονισμών των συντονισμένων Διεθνών Οργανισμών, θεσπίζοντας τους κανόνες μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων ως προς τις ακόλουθες δύο (2) διαδικασίες:
I. Διαδικασία μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα στο συνταξιοδοτικό σύστημα των οργάνων της Ε.Ε. ή των συντονισμένων Διεθνών Οργανισμών (εφεξής GR-> EU).
II. Διαδικασία μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το συνταξιοδοτικό σύστημα της Ε.Ε. ή των συντονισμένων Διεθνών Οργανισμών στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα (εφεξής EU -> GR).
Οι εν λόγω κανόνες, αφενός, ρυθμίζουν τη διοικητική διαδικασία μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, αφετέρου, καθορίζουν τον κανόνα υπολογισμού του Αναλογιστικού Ισοδυνάμου που αντιπροσωπεύει τις μελλοντικές συσσωρευμένες συνταξιοδοτικές παροχές προς μεταφορά και τον τρόπο υπολογισμού του κεφαλαίου που απαιτείται για την ενσωμάτωση του εισερχόμενου Αναλογιστικού Ισοδυνάμου των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
Για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων ακολουθούν οδηγίες.
1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων περί μεταφοράς Αναλογιστικού Ισοδυνάμου Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων και την καλύτερη κατανόηση της ορολογίας, σας γνωστοποιούμε τους όρους του άρθρου 139 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α’/19-06-2021) και της υπ'αρ. Φ.60000/61782/12004 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 4149/0909-2021) και τις σημασίες τους:
1. «Αναλογιστικό ισοδύναμο»: Ως «Αναλογιστικό Ισοδύναμο» (Α.Ι.) νοείται η αξία σε κεφάλαιο των μελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών που αναλογούν στον ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταφοράς. Τονίζουμε ότι το Αναλογιστικό Ισοδύναμο προς μεταφορά δεν ταυτίζεται με το σύνολο των εισφορών κλάδου σύνταξης που καταβλήθηκαν στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό σύστημα.
2. «Μεταφερόμενο κεφάλαιο»: Ως «Μεταφερόμενο Κεφάλαιο» νοείται το Αναλογιστικό Ισοδύναμο μετά από την αναγωγή του στον χρόνο πραγματικής μεταφοράς βάσει του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
3. «Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα»: Ελληνικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, καθώς και φορείς που χορηγούν περιοδικές παροχές τύπου συντάξεων, βοηθημάτων και μερισμάτων ή εφάπαξ παροχών, η «υπαγωγή στους οποίους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την ελληνική κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία». Κατ’ επέκταση, το Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα περιλαμβάνει τους κάτωθι ελληνικούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης:
- e-Ε.Φ.Κ.Α.
- Τράπεζα της Ελλάδος
- Ν.Α.Τ.
- Μετοχικά Ταμεία (Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Μετοχικό Ταμείο Στρατού, Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας, Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού)
- ΕΔΟΕΑΠ (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης)
- Σ.Ο.Ε.Λ. (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών - κλάδος επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής)
- Τ.Ε.Κ.Α.
4. Υποχρεωτικά Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.
5. «Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα»: Στον όρο «Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα» περιλαμβάνονται:
Α. Τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
• Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
• Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
• Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
• Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
• Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
• Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
• Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο,
• Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης,
• Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,
• Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών,
• Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
• Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής,
• Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων,
• Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και οι Διοργανικές Υπηρεσίες.
Β. Οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί: Οργανισμοί με ενωσιακό προσανατολισμό, που ήδη υπάρχουν ή που πρόκειται να δημιουργηθούν, ο Κανονισμός των οποίων περιλαμβάνει ταυτόσημες ή ανάλογες διατάξεις με αυτές του άρθρου 11 του Παραρτήματος VIII του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή παραπέμπει σε αυτές.
Γ. Οι Συντονισμένοι Διεθνείς Οργανισμοί:
• Συμβούλιο της Ευρώπης,
• Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων,
• Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την Εκμετάλλευση των Μετεωρολογικών Δορυφόρων,
• Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαστήματος,
• Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου,
• Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης,
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας,
• Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών, και
• πρώην Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση.
6. «Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΚΥΚ)»: με τον όρο αυτό νοείται ο Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 31 (ΕΟΚ) και αριθ. 11 (Ευρατόμ) «περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας», καθώς και οι Κανονισμοί των συντονισμένων Διεθνών Οργανισμών που ρυθμίζουν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων τους.
7. «Οργανισμός Σύνδεσης»: Στο Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα με τις διατάξεις του άρθρου 139, παρ. 6 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α’/19-06-2021), ως Οργανισμός Σύνδεσης, δηλαδή υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια για την επικοινωνία με το Εξωτερικό και το Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα, την παροχή πληροφοριών, την εποπτεία και τον συντονισμό των ενεργειών σε θέματα εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, ορίζεται ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) δια της Διεύθυνσης Νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και Διεθνών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (Δ.Σ.Κ.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών (ΓΔΔΣ).
8. «Αρμόδιος ασφαλιστικός οργανισμός»: Ο Ελληνικός ασφαλιστικός Οργανισμός, ο οποίος είναι αρμόδιος: α) για τον υπολογισμό και την αποστολή του μεταφερόμενου κεφαλαίου στο Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα, καθώς και για τη σχετική ενημέρωση της Διοίκησης του Εξωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος και του ενδιαφερόμενου και β) για τον υπολογισμό του κεφαλαίου που απαιτείται για την ενσωμάτωση στο Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα του εισερχόμενου μεταφερόμενου κεφαλαίου.
9. «Αίτηση μεταφοράς»: Η αίτηση που υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο για την μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το Εσωτερικό προς το Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα και αντιστρόφως.
10. «Δήλωση αποδοχής»: Με τον όρο αυτό νοείται η έγγραφη δήλωση του ενδιαφερόμενου της αποδοχής ή μη της μεταφοράς του Αναλογιστικού Ισοδυνάμου, το οποίο προκύπτει είτε από την πράξη προσωρινού υπολογισμού του αναλογιστικού ισοδυνάμου είτε από την πράξη προσωρινού υπολογισμού των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που δύνανται να αναγνωριστούν με βάση το εισερχόμενο μεταφερόμενο κεφάλαιο.
11. «Κεφάλαιο Ενσωμάτωσης»: Ως Κεφάλαιο Ενσωμάτωσης (Κ.Ε.) νοείται το άθροισμα των ποσών Αναλογιστικού Ισοδυνάμου που απαιτείται για την ενσωμάτωση του κεφαλαίου που μεταφέρεται από το Εξωτερικό προς το Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα για την κατοχύρωση των μελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών στο τελευταίο αυτό σύστημα. Το Κεφάλαιο Ενσωμάτωσης αντιστοιχεί στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που θα αναλογούσαν στον ασφαλισμένο εάν ασφαλιζόταν για το ίδιο χρονικό διάστημα απασχόλησης με αυτό του Εξωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος, στο Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα.
12. «Συντελεστής Αναλογιστικού Ισοδυνάμου»: Ως συντελεστής του Α.Ι. ορίζεται ο συντελεστής που προκύπτει από τους Πίνακες 1 έως 4 του Παραρτήματος της υπ'αρ. Φ.60000/61782/12004 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4149 Β’/09-09-2021). Ο εν λόγω συντελεστής χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό του Αναλογιστικού Ισοδυνάμου και καθορίζεται από την ηλικία του ενδιαφερόμενου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και την προβλεπόμενη ηλικία καταβολής σύνταξης λόγω γήρατος ή εφάπαξ παροχής.
2. Έναρξη ισχύος και καταργούμενες διατάξεις
Οι διατάξεις του άρθρου 144 του ν. 4808/2021 ορίζουν ότι οι κοινοποιούμενες ρυθμίσεις καταλαμβάνουν τις αιτήσεις μεταφοράς αναλογιστικού ισοδυνάμου από το Εσωτερικό προς το Εξωτερικό συνταξιοδοτικό σύστημα οι οποίες έχουν υποβληθεί από 13/05/2016 και μετά. Οι αιτήσεις μεταφοράς αναλογιστικού ισοδυνάμου οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν τις 13/05/2016 εξετάζονται με βάση το ρυθμιστικό πλαίσιο που ίσχυε κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
Όσον αφορά στις αιτήσεις μεταφοράς αναλογιστικού ισοδυνάμου από το Εξωτερικό προς το Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα, το νέο θεσμικό πλαίσιο καταλαμβάνει όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ρυθμίζουν την διεκπεραίωση των εκκρεμών πριν την 13/05/2016 αιτήσεων μεταφοράς αναλογιστικού ισοδυνάμου από το Εσωτερικό προς το Εξωτερικό συνταξιοδοτικό σύστημα, οι διατάξεις του άρθρου 145 του ν. 4808/2021 καταργούν τις ακόλουθες διατάξεις με τις οποίες ρυθμιζόταν το πλαίσιο μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων πριν την ψήφιση του νόμου 4808/2021:
1. των άρθρων 9 έως 14 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57Α’/18-03-1998),
2. της παρ. 19 του άρθρου 5 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72Α’/08-04-1999),
3. της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3075/2002 (ΦΕΚ 297Α’/05-12-2022),
4. της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3620/2007 (ΦΕΚ 276Α’/11-12-2007),
5. του άρθρου 18 του ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 120Α'/21-07-2010), και
6. της υπ'αρ. 4144/0092/28-06-2016 (ΦΕΚ 2972Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ναυτιλίας και Νησιώτικης από την έναρξη ισχύος της.
3. Μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το Εσωτερικό προς το Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα (GR -> EU)
Με τις διατάξεις του άρθρου 140 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α’/19-06-2021) και του άρθρου 2 της υπ'αρ. Φ.60000/61782/12004 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4149 Β’/09-09-2021) ορίζονται οι δικαιούχοι, η διαδικασία για την μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το Εσωτερικό προς το Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του Αναλογιστικού Ισοδυνάμου (Α.Ι.) και του Μεταφερόμενου Κεφαλαίου.
3.1 Δικαιούχοι GR -> EU
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α’/19-06-2021), δικαίωμα μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το Εσωτερικό προς το Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα (GR -> EU) έχουν οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ευρωπαϊκών Οργανισμών και των συντονισμένων Διεθνών Οργανισμών οι οποίοι πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στους ως άνω οργανισμούς είχαν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση του Εσωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος λόγω άσκησης μισθωτής ή μη μισθωτής δραστηριότητας.
Σε ότι αφορά τον e-Ε.Φ.Κ.Α., τα πρόσωπα αυτά δύνανται να μεταφέρουν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν αποκτήσει στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ή στους φορείς που εντάχθηκαν σε αυτόν, κλάδου κύριας και επικουρικής σύνταξης γήρατος, καθώς και κλάδου πρόνοιας (εφάπαξ παροχής). Οι δικαιούχοι της εν λόγω διαδικασίας δύνανται να υποβάλουν την αίτηση για μεταφορά του Α.Ι. από την ημερομηνία μονιμοποίησής τους (ήτοι από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δοκιμαστικής περιόδου όπως αυτή ορίζεται για κάθε κατηγορία υπαλλήλου) και μέχρι τη στιγμή που θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Εξωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος.
Περαιτέρω, διευκρινίζουμε ότι το δικαίωμα για μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μπορεί να ασκηθεί: α) σε περιπτώσεις που «ο υπάλληλος επανέρχεται στην υπηρεσία του Εξωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος μετά την λήξη της απόσπασης ή της κανονικής άδειας άνευ αποδοχών κατά την διάρκεια της οποίας αποκτά συνταξιοδοτικά δικαιώματα στο Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα» και β) από τον υπάλληλο που αποκτά νέα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μετά από μεταφορά αναλογιστικού ισοδυνάμου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΚΥΚ και μόνο για τα νέα δικαιώματα.
3.2 Διαδικασία μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων GR ^ EU
Με τις διατάξεις των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 140 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α’/19-06-2021) προσδιορίζεται η διαδικασία μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων GR -> EU η οποία περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: 1) υποβολή της αίτησης, 2) έκδοση πράξης υπολογισμού του Α.Ι. των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων προς μεταφορά, 3) αποδοχή ή μη της μεταφοράς του Α.Ι., και 4) μετατροπή του Α.Ι. σε Μεταφερόμενο Κεφάλαιο και αποστολή του στο Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα (σε περίπτωση αποδοχής).
1. Συγκεκριμένα, με τις ως άνω διατάξεις ορίζεται ότι η αίτηση για μεταφορά του Α.Ι. από το Εσωτερικό προς το Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα υποβάλλεται στη Διοίκηση του Εξωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος και στη συνέχεια διαβιβάζεται στον αρμόδιο ελληνικό φορέα μέσω του Οργανισμού Σύνδεσης. Διευκρινίζουμε ότι για τους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α., η αίτηση που υποβάλλεται στη Διοίκηση του Εξωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος αφορά όλους τους κλάδους σύνταξης λόγω γήρατος (κύρια και επικουρική σύνταξη, εφάπαξ παροχή) που τυχόν έχει αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος στον Φορέα.
2. Ο αρμόδιος ελληνικός φορέας, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήψης της αίτησης, οφείλει να γνωστοποιήσει με ηλεκτρονικά μέσα (email) στην Διοίκηση του Εξωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος, στον ενδιαφερόμενο και στον Οργανισμό Σύνδεσης την ψηφιακά υπογεγραμμένη πράξη προσωρινού υπολογισμού του Αναλογιστικού Ισοδυνάμου (Α.Ι.). στην οποία αποτυπώνονται:
- το ποσό του Α.Ι.
- οι περίοδοι ασφάλισης που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Α.Ι.
- οι συντελεστές του Α.Ι.
- το μηνιαίο ποσό σύνταξης στο Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταφοράς.
Εφιστούμε την προσοχή σας ότι το ποσό του Α.Ι. είναι απαλλαγμένο από κάθε φόρο και κράτηση. Επιπλέον, επειδή από τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται προθεσμία για την έκδοση πράξης προσωρινού υπολογισμού Α.Ι., θα πρέπει να δίνεται άμεση προτεραιότητα στις περιπτώσεις που ζητούνται στοιχεία και πληροφορίες (π.χ. ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης, αναζήτηση Π.Α.Η.Ε. κλπ.) κατ’ εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.
3. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος δηλώνει εγγράφως στη Διοίκηση του Εξωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος αν αποδέχεται ή όχι τη μεταφορά του Α.Ι. Η υποβολή της δήλωσης είναι απρόθεσμη και κοινοποιείται στον αρμόδιο ελληνικό φορέα μέσω του Οργανισμού Σύνδεσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής της μεταφοράς του αναλογιστικού ισοδυνάμου ο φάκελος τίθεται στο αρχείο. Σημειώνουμε ότι για τις περιπτώσεις που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο αποδέχεται την μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 140 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101 Α’/19-06-2021) ορίζουν ότι η δήλωση αποδοχής είναι «οριστική και αμετάκλητη, και συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε δικαίωμα αυτού και των δικαιοδόχων του για λήψη παροχών από το Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα βάσει του χρόνου ασφάλισης που αξιοποιήθηκε στον υπολογισμό» του Α.Ι.
Ο αρμόδιος ελληνικός φορέας οφείλει, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημερομηνία οριστικής δήλωσης αποδοχής, να προβεί στην έκδοση Απόφασης ακύρωσης χρόνου ασφάλισης που λήφθηκε υπόψη για τον υπολογισμό του Α.Ι. και να αποστείλει το Μεταφερόμενο Κεφάλαιο στο Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα. Η ακύρωση χρόνου ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες που εφαρμόζονται στον Φορέα.
4. Για τη μεταφορά του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχει αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος στο Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα, το Α.Ι. μετατρέπεται σε Μεταφερόμενο Κεφάλαιο με την αναγωγή του στον χρόνο πραγματικής μεταφοράς με βάση το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 140 του ν. 4808/21, ως χρόνος πραγματικής μεταφοράς νοείται η ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος πληρωμής βάσει του οποίου πιστώνεται ο αντίστοιχος τραπεζικός λογαριασμός της Ε.Ε. ή Διεθνούς Οργανισμού. Κατά τον χρόνο πραγματικής μεταφοράς του Α.Ι., ο αρμόδιος φορέας γνωστοποιεί ανά περίπτωση (για κάθε ενδιαφερόμενο χωριστά) στη Διοίκηση του Εξωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα ακόλουθα στοιχεία:
- το ύψος του Μεταφερόμενου Κεφαλαίου,
- το ύψος του Α.Ι. και
- το ποσό των τόκων.
Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία επικαιροποίησης του ποσού του Α.Ι., δηλαδή η μετατροπή του σε Μεταφερόμενο Κεφάλαιο, εφαρμόζεται για τις αιτήσεις μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που υποβλήθηκαν από 01/05/2004 και μετά [Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004].
Για την αναζήτηση του επιτοκίου αναφοράς της ΕΚΤ, ο αρμόδιος φορέας ανατρέχει στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο της Τράπεζας Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη τη στήλη «Δημοπρασίες Σταθερού Επιτοκίου - Σταθερό Επιτόκιο»: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates markets/ektepitokia.aspx
Θα ακολουθήσουν οδηγίες από την υπηρεσία μας για την αναθεώρηση του με αριθ. πρωτ. STAT/rEN/73/26-07-2017 εγγράφου μας σχετικά με την μετατροπή του ποσού Α.Ι. σε Μεταφερόμενο Κεφάλαιο.
Στο σημείο αυτό, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
✓ Η διαδικασία μεταφοράς Α.Ι. αφορά μόνο στο δικαίωμα σύνταξης γήρατος. Επομένως, σε περίπτωση θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου, δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τα δικαιοδόχα μέλη του, δηλαδή χήρες/οι, τέκνα και νόμιμοι κληρονόμοι. Ωστόσο, η διαδικασία μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μπορεί να ολοκληρωθεί μετά τον θάνατο του άμεσα ασφαλισμένου εφόσον προηγουμένως είχε υποβληθεί από τον ίδιο η δήλωση αποδοχής μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
✓ Στην περίπτωση του e-Ε.Φ.Κ.Α., ο υπολογισμός και η μεταφορά του Α.Ι. πραγματοποιείται για το σύνολο των κλάδων υποχρεωτικής ασφάλισης: κύριας, επικουρικής σύνταξης και πρόνοιας (εφάπαξ παροχής).
✓ Για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος δεν προβλέπεται ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης στο Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα. Το δικαίωμα μεταφοράς του Α.Ι. δύναται να ασκηθεί ακόμα και σε περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι έχουν υπαχθεί στην ελληνική υποχρεωτική ασφάλιση για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους.
✓ Η άσκηση δικαιώματος μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από την συμπλήρωση των θεμελιωτικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης. Ωστόσο, τα πρόσωπα που έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι στο Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα κατά την υποβολή της αίτησης μεταφοράς δεν δύνανται να μεταφέρουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα.
✓ Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ξανά τη σχετική αίτηση σε περίπτωση που οι προηγούμενες αιτήσεις έχουν καταστεί άκαρπες λόγω μη αποδοχής.
3.3 Χρόνος Ασφάλισης για τον υπολογισμό του Α.Ι.
Οι περίοδοι ασφάλισης που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Α.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 140 του ν. 4808/2021 είναι οι κάτωθι:
1. Χρόνος ασφάλισης λόγω πραγματικής απασχόλησης.
2. Πλασματικός χρόνος ασφάλισης που αναγνωρίζεται με καταβολή του συνόλου ασφαλιστικών εισφορών από τον ασφαλισμένο. Οι αιτήσεις για εξαγορά χρόνου, καθώς και οι σχετικές οφειλές προς τον Φορέα θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν την υποβολή της αίτησης για μεταφορά του Α.Ι.
Επισημαίνουμε ότι δεν επιτρέπεται συμψηφισμός ενδεχομένων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές με το προς μεταφορά Αναλογιστικού Ισοδύναμού.
Δεν λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω χρόνοι ασφάλισης όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 140 του ν. 4808/2021:
1. Πλασματικά έτη ασφάλισης χωρίς εξαγορά.
2. Χρόνος από προαιρετική υπαγωγή ή συνέχιση της ασφάλισης.
3. Παράλληλος χρόνος ασφάλισης στο Εσωτερικό και Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα.
3.4 Υπολογισμός του Αναλογιστικού Ισοδυνάμου κατά τη διαδικασία GR ^ EU
Με τις διατάξεις των παρ. 6 έως 8 του άρθρου 140 του ν. 4808/21 και τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ'αριθ. Φ.60000/61782/12004 (ΦΕΚ Β’ 4149/09-092021) Υπουργικής Απόφασης τίθενται κανόνες υπολογισμού του Αναλογιστικού Ισοδυνάμου. Το Α.Ι. των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν στο Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα υπολογίζεται ως «το γινόμενο του κατάλληλου συντελεστή αναλογιστικού ισοδυνάμου επί το ποσό της ετήσιας παροχής που θα εδικαιούτο ο αιτών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για μεταφορά».
3.4.1 Προσδιορισμός του Συντελεστή Αναλογιστικού Ισοδυνάμου (Α.Ι.) του Παραρτήματος της υπ'αρ. Φ.60000/61782/12004 (ΦΕΚ Β’ 4149/0909-2021) Υπουργικής Απόφασης
Με τις διατάξεις του άρθρου 142 του ν. 4808/2021 προσδιορίζεται, αφενός, ο τρόπος προσδιορισμού του συντελεστή Α.Ι., αφετέρου, οι παράμετροι που τον καθορίζουν. Οι συντελεστές του Α.Ι. που παρατίθενται στο Παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.60000/61782/12004 (ΦΕΚ 4149 Β’/ 09-09-2021) Υπουργικής Απόφασης είναι ενιαίοι. Αξιοποιούνται τόσο για την μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το Εσωτερικό όσο και από το Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα. Λόγω του διαφορετικού τρόπου υπολογισμού των συνταξιοδοτικών παροχών (κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και εφάπαξ παροχής) οι συντελεστές Α.Ι. καθορίζονται ανά είδος παροχής.
Από τον Πίνακα 1 εξευρίσκεται ο συντελεστής Α.Ι. για το τμήμα της Εθνικής σύνταξης ΣΑΙο.
Από τον Πίνακα 2 εξευρίσκεται ο συντελεστής Α.Ι. για το τμήμα της Ανταποδοτικής Σύνταξης και για το τμήμα της Επικουρικής Σύνταξης μέχρι και το έτος 2014 ΣΑΙ1.
Από τον Πίνακα 3 εξευρίσκεται ο συντελεστής Α.Ι. για το τμήμα Εφάπαξ Παροχής μέχρι και το έτος 2013 ΣΑΙ2.
Από τον Πίνακα 4 εξευρίσκεται ο συντελεστής Α.Ι. για το τμήμα της Επικουρικής Σύνταξης από το έτος 2015 και για το τμήμα της Εφάπαξ Παροχής από το έτος 2014 ΣΑΙ3.
Ο κατάλληλος συντελεστής του Α.Ι. προκύπτει από τον συνδυασμό της προβλεπόμενης ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στο Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα (οριζόντιος άξονας) και της ηλικίας που έχει συμπληρώσει ο δικαιούχος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (κάθετος άξονας). Κατά τη διαδικασία GR^EU, ως ημερομηνία της αίτησης για τη μεταφορά του Α.Ι. λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που γνωστοποιείται από την Διοίκηση του Εξωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. Φ.60000/61782/12004 (ΦΕΚ 4149 Β’/ 09-09-2021) Υπουργικής Απόφασης, ως προβλεπόμενη ηλικία συνταξιοδότησης λόγω γήρατος νοείται το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος ηλικίας, πλην των περιπτώσεων που η ηλικία θεμελίωσης ή κατοχύρωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (μέχρι την 31/12/2021) αντιστοιχεί σε όριο ηλικίας της μεταβατικής περιόδου του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94Α’/2015). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση για μεταφορά του Α.Ι. σε ηλικία μεγαλύτερη της ηλικίας θεμελίωσης ή κατοχύρωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, για τον υπολογισμό του Α.Ι. λαμβάνεται υπόψη η συμπληρωμένη ηλικία κατά την υποβολή της αίτησης.
3.4.2 Υπολογισμός του Αναλογιστικού Ισοδυνάμου σε περίπτωση μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.
Για τους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α. που έχουν αποκτήσει δικαιώματα κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και εφάπαξ παροχής στους εντασσόμενους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. Φ.60000/61782/12004 (ΦΕΚ 4149 Β’/ 09-09-2021) Υπουργικής Απόφασης ορίζουν ότι το ποσό του Α.Ι. υπολογίζεται ανά κατηγορία παροχής ως ακολούθως:
• Το Α.Ι. Κύριας σύνταξης προκύπτει ως το άθροισμα:
α) του γινομένου του συντελεστή Α.Ι. της Εθνικής Σύνταξης (ΣΑΙ0) με το Συσσωρευμένο Ποσό Εθνικής Σύνταξης ( ΣΕΣ)
β) του γινομένου του συντελεστή Α.Ι. της Ανταποδοτικής Σύνταξης (ΣΑΙ1)3 με το Συσσωρευμένο Ποσό Ανταποδοτικής Σύνταξης ( ΣAΣt).
• Το Α.Ι. Επικουρικής σύνταξης προκύπτει ως το άθροισμα:
α) του γινομένου του συντελεστή Α.Ι. για το τμήμα της επικουρικής σύνταξης μέχρι και το έτος 2014 (ΣΑΙ1) με το Συσσωρευμένο Ποσό του τμήματος της επικουρικής σύνταξης για χρόνο ασφάλισης μέχρι και το έτος 2014 ( ΣΕΠ2}litt ),
β) του γινομένου του συντελεστή Α.Ι. για το τμήμα της επικουρικής σύνταξης από το 2015 (ΣΑΙ3)4 με το Συσσωρευμένο Ποσό του τμήματος της επικουρικής σύνταξης για χρόνο ασφάλισης από το έτος 2015 και μετά ( ΣΕΙΣΦ2015,. ).
• Το Α.Ι. Εφάπαξ παροχής προκύπτει ως το άθροισμα:
α) του γινομένου του συντελεστή Α.Ι. για το τμήμα της εφάπαξ παροχής μέχρι και το έτος 2013 (ΣΑΙ2) με το Συσσωρευμένο Ποσό του τμήματος της εφάπαξ παροχής μέχρι και το έτος 2013 ( ΣΕΦ201^ ),
β) του γινομένου του συντελεστή Α.Ι. για το τμήμα της εφάπαξ παροχής από το έτος 2014 (ΣΑΙ3) με το Συσσωρευμένο Ποσό του τμήματος της εφάπαξ παροχής από το έτος 2014 ( ΣΕΦ201^ ).
3 ΣΑΙ1 - συντελεστής του Α.Ι. που αντιστοιχεί στο τμήμα της ανταποδοτικής σύνταξης και στο τμήμα της επικουρικής σύνταξης για χρόνο ασφάλισης μέχρι και το έτος 2014.
44 ΣΑΙ3- συντελεστής Α.Ι. για το τμήμα της επικουρικής σύνταξης για χρόνο ασφάλισης από το έτος 2015 και μετά και για το τμήμα της εφάπαξ παροχής για χρόνο ασφάλισης από το έτος 2014 και μετά.
Το Α.Ι. των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που μεταφέρονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτυπώνεται ως ακολούθως:
3.4.3 Υπολογισμός συσσωρευμένου ποσού Εθνικής Σύνταξης
Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. Φ.60000/61782/12004 (ΦΕΚ 4149 Β’/ 09-09-2021) Υπουργικής Απόφασης ορίζουν ότι για τον υπολογισμό του Α.Ι., το συσσωρευμένο ποσό της Εθνικής σύνταξης υπολογίζεται ως το γινόμενο του ετήσιου αριθμού καταβαλλόμενων συντάξεων (12) με το ποσό της Εθνικής σύνταξης όπως διαμορφώνεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις κατά το έτος υποβολής της αίτησης για μεταφορά Α.Ι.
Για τον σκοπό υπολογισμού του Α.Ι. συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 140 του ν. 4808/2021 ορίζουν ότι στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει 15 έτη ασφάλισης, «η εθνική σύνταξη υπολογίζεται ως το γινόμενο του ποσού της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης επί τον αριθμό ετών ασφάλισης του αιτούντος, δια τον ελάχιστο αριθμό ετών ασφάλισης που απαιτούνται για την λήψη εθνικής σύνταξης». Στη συνέχεια, το ποσό που προκύπτει μειώνεται κατά 1/40 για κάθε έτος που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα μεταξύ του δέκατου πέμπτου έτους της ηλικίας του αιτούντος και του έτους υποβολής της αίτησης για μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
Ο ανωτέρω υπολογισμός της παρ. 8 του άρθρου 140 του ν. 4808/2021 δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις κατηγορίες για τις οποίες προβλέπεται θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με λιγότερα από δεκαπέντε έτη ασφάλισης. Δηλαδή, στις ως άνω περιπτώσεις για τον υπολογισμό του Α.Ι. θα λαμβάνεται το ποσό της Εθνικής Σύνταξης που αντιστοιχεί στα 15 έτη ασφάλισης.
3.4.4 Υπολογισμός Συσσωρευμένου Ποσού Ανταποδοτικής Σύνταξης
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 2 της υπ’ αριθ. Φ.60000/61782/12004 (ΦΕΚ 4149 Β’/ 09-09-2021) Υπουργικής Απόφασης, το συσσωρευμένο ποσό της Ανταποδοτικής σύνταξης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των ετήσιων καταβαλλόμενων συντάξεων (12) με το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης όπως διαμορφώνεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις κατά το έτος υποβολής της αίτησης για μεταφορά Α.Ι.
Τονίζουμε ότι στην περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 17 ή του άρθρου 30 ή του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016, το συσσωρευμένο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης (ΣΑΣt) προσαυξάνεται με το συσσωρευμένο ποσό προσαύξησης (ΣΠΠt) το οποίο ισούται με «το γινόμενο του ποσοστού αναπλήρωσης της προσαύξησης (0,075%), με το μέσο όρο ασφαλιστέων αποδοχών της βάσης υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς, με τα έτη ασφάλισης για τα οποία καταβαλλόταν επιπλέον εισφορά και με τις ποσοστιαίες μονάδες επιπλέον εισφοράς...».
Επισημαίνουμε ότι οι συντάξιμες αποδοχές και εισφορές για την ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 8 και 28 του ν. 4387/2016 όπως ισχύουν κατά το έτος υποβολής της αίτησης για μεταφορά του Α.Ι. και αναπροσαρμόζονται έως το προβλεπόμενο έτος συνταξιοδότησης για τα υπολειπόμενα έτη με τη Μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που μακροπρόθεσμα εκτιμάται σε 2%. Στις περιπτώσεις που ο συνολικός χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ή στους ενταχθέντες φορείς υπολείπεται των πέντε (5) ή των δέκα (10) ετών από 01/01/2021, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 και παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4488/2017. Θα αναζητείται, δηλαδή, χρόνος ασφάλισης και πριν το έτος 2002 εφόσον δεν διαπιστώνονται 5 έτη ασφάλισης (για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν το 2021) ή 10 έτη ασφάλισης (για τις αιτήσεις μετά το 2021). Σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκαν λιγότερα από τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης, για τον υπολογισμό του Α.Ι. θα λαμβάνεται υπόψη όσος χρόνος πραγματοποιήθηκε.
3.4.5 Υπολογισμός Συσσωρευμένου Ποσού Επικουρικής Σύνταξης
Οι διατάξεις της παρ. 4 και της παρ. 7 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. Φ.60000/61782/12004 (ΦΕΚ 4149 Β’/ 09-09-2021) Υπουργικής Απόφασης ορίζουν ότι το Συσσωρευμένο Ποσό Επικουρικής Σύνταξης (ΣΕΠ2014t) αποτελείται από δύο Τμήματα:
1) Το συσσωρευμένο ποσό του τμήματος Επικουρικής σύνταξης μέχρι και το έτος 2014, το οποίο υπολογίζεται ως το γινόμενο α) του αριθμού των ετήσιων καταβαλλόμενων συντάξεων (12) με β) τον μέσο μηνιαίο συντάξιμο μισθό με ωρίμαση από το έτος 2002 έως και το 2014 προσαρμοσμένο με το συσσωρευμένο ΔΤΚ από το 2002 έως το έτος υπολογισμού t (σε ηλικία x), γ) το ποσοστό αναπλήρωσης της περ. βα’ της παρ. 5 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (0,45%) και δ) τα έτη ασφάλισης έως και το έτος 2014.
2) Το συσσωρευμένο ποσό του τμήματος Επικουρικής σύνταξης από το έτος 2015, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 17537/989/06-05-2020 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 1887Β’).
3. 4.6 Υπολογισμός Συσσωρευμένου Ποσού Εφάπαξ Παροχής
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 και της παρ. 6 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. Φ.60000/61782/12004 (ΦΕΚ 4149 Β’/ 09-09-2021) Υπουργικής Απόφασης το συσσωρευμένο ποσό Εφάπαξ Παροχής αποτελείται από δύο τμήματα:
1) Το συσσωρευμένο ποσό του τμήματος της Εφάπαξ παροχής μέχρι και το έτος 2013, το οποίο υπολογίζεται ως το γινόμενο «(α) του μέσου μηνιαίου συντάξιμου μισθού πενταετίας με ωρίμαση DΔΤΚ από το 2009 ή όποιο έτος ορίζεται για κάθε επαγγελματική ομάδα χωριστά, έως και το 2013, με περαιτέρω ωρίμαση μέχρι το έτος υποβολής της αίτησης (t) και επιπλέον μέχρι της προβλεπόμενης ηλικίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (r) (ΜΣΜ2009-2013t), (β) του αθροίσματος των ετησίων ποσοστών αναπλήρωσης για χρόνο ασφάλισης στον κλάδο εφάπαξ μέχρι και το 2013, όπως ορίζεται για κάθε επαγγελματική ομάδα χωριστά».
2) Το συσσωρευμένο ποσό του τμήματος της Εφάπαξ παροχής από το έτος 2014, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ’ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016.
3.5 Υπολογισμός του Α.Ι. σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης
Στις περιπτώσεις διαδοχικής υπαγωγής στην ασφάλιση των ενταχθέντων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, η πράξη προσωρινού υπολογισμού του Αναλογιστικού Ισοδυνάμου εκδίδεται από τον τελευταίο φορέα για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης. Σε περίπτωση υπαγωγής σε διαφορετικούς φορείς υποχρεωτικής ασφάλισης (π.χ. e-Ε.Φ.Κ.Α. και Τράπεζα της Ελλάδος), ο υπολογισμός του Α.Ι. διενεργείται από κάθε Φορέα ξεχωριστά.
3.6 Δικαιολογητικά GR -> EU
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εξέταση των αιτημάτων μεταφοράς Α.Ι. των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων GR -> EU που υποβάλλονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ή στους φορείς που εντάχθηκαν σ’ αυτόν, είναι:
1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2. Πρωτότυπα ασφαλιστικά βιβλιάρια ή Δελτία Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών (ΔΑΤΕ) για τον μη μηχανογραφημένο χρόνο ασφάλισης.
3. Αποφάσεις αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης κλάδου σύνταξης πάσης φύσεως.
4. Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας Ασφαλιστικών Βιβλιαρίων (Υ.Δ.Α.Α.Β.), σε περίπτωση απώλειας των ασφαλιστικών βιβλιαρίων ή ΔΑΤΕ.
Ανάλογα με την ιδιότητα ή επαγγελματική κατηγορία και εφόσον κριθεί απαραίτητο, η αρμόδια δομή του e-Ε.Φ.Κ.Α. θα επικοινωνεί με τον αιτούντα για πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για την διαπίστωση ελληνικού χρόνου ασφάλισης που διανύθηκε πριν την ανάληψη υπηρεσίας στα όργανα της Ε.Ε./Δ.Ο. και τον υπολογισμό των Συσσωρευμένων Ποσών Συντάξεων.
3.7 Παραδείγματα GR ->EU
Για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων σχετικά με τον υπολογισμό του Α.Ι. παρατίθενται παρακάτω ενδεικτικά παραδείγματα:
Παράδειγμα 1: Υπολογισμός Α.Ι. Κύριας σύνταξης
Ημερομηνία γέννησης24/9/1974
Ημερομηνία πρόσληψης στα όργανα της Ε.Ε.1/1/2015
Ημερομηνία αίτησης στην Διοίκηση του Εξωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος23/7/2019
Ηλικία κατά την αίτηση44
Περίοδος ασφάλισης στην Ελλάδα01/10/1998-31/09/2014
Έτη ασφάλισης στην Ελλάδα16
Προβλεπόμενη ηλικία συνταξιοδότησης67
Μέσος Μηνιαίος Συντάξιμος Μισθός2.500€
Έτη κατοικίας στην Ελλάδα από το 15ο25 χρόνια 3 μήνες 7
έτος ηλικίας έως 31/12/2014ημέρες (25,27)
ΣΑΙ09,00952
ΣΑΙ110,92170
Υπολογισμός κύριας σύνταξης:
1) Τμήμα Εθνικής σύνταξης: 353,28€
Μείωση 1/40: 0,36825
Τμήμα Εθνικής Σύνταξης: 223,18 €
2) Τμήμα Ανταποδοτικής σύνταξης: 309,75€
Υπολογισμός Α.Ι. κλάδου κύριας σύνταξης:
Α.Ι. = 223,18 € * 12 * 9,00952 + 309,75€ * 12 * 10,92170 = 64.724,89€
Παράδειγμα 2: Υπολογισμός Α.Ι. κύριας σύνταξης (με λιγότερα από
15 έτη ασφάλισης)
Ημερομηνία γέννησης26/07/1976
Ημερομηνία πρόσληψης στα όργανα της Ε.Ε.16/10/2011
Ημερομηνία αίτησης στην Διοίκηση του Εξωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος11/11/2019
Ηλικία κατά την αίτηση43
Περίοδος ασφάλισης στην Ελλάδα01/01/1998-31/12/2007
' Έτη ασφάλισης στην Ελλάδα10
Προβλεπόμενη ηλικία συνταξιοδότησης67
Μέσος Μηνιαίος Συντάξιμος Μισθός2.993,19€
Έτη κατοικίας στην Ελλάδα από το 15ο έτος ηλικίας έως 15/10/201120 έτη 3 μήνες (20,25)
ΣΑΙο8,82084
ΣΑΙ110,78283
Υπολογισμός κύριας σύνταξης:
1) Τμήμα Εθνικής σύνταξης: 345.60 Χ 10 /15 = 230,40€ Μείωση 1/40 : 0,49375 Αναλογικό ποσό: 116,64€
2) Τμήμα Ανταποδοτικής σύνταξης:
Συνολικός συντελεστής αναπλήρωσης: 7,7%
2.993,19€ Χ 7,7% = 230,47€
Υπολογισμός Α.Ι. κλάδου κύριας σύνταξης:
Α.Ι. = 167,40€ * 12 * 8,82084+ 230,47€ * 12 * 10,78283 = 47.502,63€
Παράδειγμα 3: Υπολογισμός Α.Ι. Επικουρικής σύνταξης
Ημερομηνία γέννησης01/01/1966
Ημερομηνία πρόσληψης στα όργανα της Ε.Ε.01/01/2017
Ημερομηνία αίτησης στην Διοίκηση του Εξωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος01/01/2018
Ηλικία κατά την αίτηση51
Περίοδος ασφάλισης στην Ελλάδα01/01/2012-31/03/2013
01/06/2016-15/08/2016
Χρόνος ασφάλισης ΤΕΑΜ1 έτος 4 μήνες 15 ημέρες
Προβλεπόμενη ηλικία συνταξιοδότησης67
Μέσος Μηνιαίος Συντάξιμος Μισθός2.469,90€
ΣΑΙ112,01037
σαι30,65511
Συσσωρευμένο Τμήμα Επικουρικής Σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης μέχρι και το έτος 2014:
2.469,90€ Χ 0,45% Χ 12 Χ 1,25 έτη = 166,72€
Συσσωρευμένο ποσό Τμήματος Επικουρικής Σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης από το έτος 2015: 1.907,56€
Υπολογισμός Α.Ι. κλάδου επικουρικής σύνταξης:
Α.Ι. = 166,72€ * 12,01037 + 1.907,56€ * 0,65511 = 3.252,03€
Παράδειγμα 4: Υπολογισμός Α.Ι. Εφάπαξ παροχής
Ημερομηνία γέννησης06/11/1965
Ημερομηνία πρόσληψης στα όργανα της Ε.Ε.01/11/2018
Ημερομηνία αίτησης στην Διοίκηση του Εξωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος01/01/2019
Ηλικία κατά την αίτηση53
Περίοδος ασφάλισης στην Ελλάδα01/01/2013-31/12/2013
Χρόνος ασφάλισης κλάδου εφάπαξ παροχής μέχρι και το έτος 201301/01/2014-31/12/2015
1
Χρόνος ασφάλισης κλάδου εφάπαξ παροχής από το έτος 20142
Προβλεπόμενη ηλικία συνταξιοδότησης67
Μέσος Μηνιαίος Συντάξιμος Μισθός1.017,94€
σαι2
σαι3
0,78313
0,68605
Συσσωρευμένο Τμήμα Εφάπαξ Παροχής για τον χρόνο ασφάλισης μέχρι και το έτος 2013:
1 .017,94€ Χ 0,60 Χ 1 έτος = 610,76€
Συσσωρευμένο ποσό Τμήματος Εφάπαξ Παροχής για τον χρόνο ασφάλισης από το έτος 2014: 3.215,10 €
Υπολογισμός Α.Ι. κλάδου εφάπαξ παροχής:
Α.Ι. = 610,76€ * 0,78313 + 3.215,10 € * 0,68605 = 2.684,02€
4. Μεταφορά Αναλογιστικού Ισοδυνάμου από το Εξωτερικό προς το Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα (EU -> GR)
Με τις διατάξεις του άρθρου 141 του ν. 4808/2021 και του άρθρου 3 της υπ'αρ. Φ.60000/61782/12004 (ΦΕΚ 4149 Β’/ 09-09-2021) Υπουργικής Απόφασης καθορίζονται οι δικαιούχοι, η διαδικασία μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το Εξωτερικό προς το Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα (EU -> GR), καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του απαιτούμενου Κεφαλαίου Ενσωμάτωσης και του χρόνου ασφάλισης που αναγνωρίζεται στο Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα. Σκοπός της εν λόγω διαδικασίας είναι η αξιοποίηση του Α.Ι., ή άλλως ασφαλιστικού στατιστικού ισοδυνάμου, που μεταφέρεται από το Εξωτερικό προς το Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα έτσι ώστε να καταστεί δυνατή μελλοντικά η συνταξιοδότηση του αιτούντος στο ελληνικό κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα.
4.1 Δικαιούχοι EU -> GR
Στην παρ. 1 του άρθ. 141 του ν. 4808/2021 ορίζεται ότι τη διαδικασία μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το Εξωτερικό προς το Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα (EU -> GR) δύνανται να εκκινήσουν οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ευρωπαϊκών Οργανισμών και των συντονισμένων Διεθνών Οργανισμών. Συγκεκριμένα, τα πρόσωπα αυτά, μετά την λήξη των καθηκόντων τους στους ως άνω Οργανισμούς, δικαιούνται να μεταφέρουν στον τελευταίο ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο είχαν υπαχθεί πριν την ανάληψη υπηρεσίας ή υπήχθησαν αμέσως μετά την λήξη των καθηκόντων τους, και όπου αποκτούν συνταξιοδοτικά δικαιώματα λόγω γήρατος από την άσκηση μισθωτής ή μη μισθωτής δραστηριότητας, το ασφαλιστικό στατιστικό ισοδύναμο της σύνταξης λόγω γήρατος του Εξωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος.
Το μεταφερόμενο Α.Ι. ενσωματώνεται σε κάθε υποχρεωτικό καθεστώς ασφάλισης στο οποίο θα υπαγόταν ο ενδιαφερόμενος εάν για την ίδια χρονική περίοδο απασχολούνταν στην Ελλάδα.
4.2 Διαδικασία μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων EU -> GR
Με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 141 του ν. 4808/2021 προσδιορίζεται η διαδικασία μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το Εξωτερικό προς το Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα EU -> GR, η οποία συντονίζεται και εποπτεύεται από τον ελληνικό Οργανισμό Σύνδεσης.
1. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη με τις ως άνω διατάξεις διαδικασία, η αίτηση για μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων EU -> GR υποβάλλεται στον Οργανισμό Σύνδεσης. Για τις ανάγκες υπολογισμού του Κεφαλαίου Ενσωμάτωσης και του αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης, η αίτηση συνοδεύεται από την πράξη προσωρινού υπολογισμού του Εξωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος, με την οποία γνωστοποιείται α) το ποσό του Ασφαλιστικού Ισοδυνάμου το οποίο ενδέχεται να μεταφερθεί στο Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα, β) ο χρόνος που έχει διανυθεί υπό το ασφαλιστικό καθεστώς του Εξωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος, καθώς και γ) ο Συντάξιμος μισθός. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 4808/2021 ορίζουν ότι για τον υπολογισμό του Κ.Ε. ο Συντάξιμος Μισθός αναπροσαρμόζεται με τον συντελεστή ωρίμασης του ελληνικού συστήματος ο οποίος «αντιστοιχεί στη μέση συσσώρευση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, που αναλογεί στην περίοδο εργασίας και ασφάλισης στο Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα. Ο Συντάξιμος Μισθός που αναγνωρίζεται δεν μπορεί να υπερβαίνει τις ανώτατες ασφαλιστέες αποδοχές όπως ισχύουν κάθε φορά.» Σε περίπτωση που στην αίτηση δεν επισυνάπτεται η πράξη προσωρινού υπολογισμού του Εξωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος, ο Οργανισμός Σύνδεσης την αναζητεί κοινοποιώντας την αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα.
2. Όσον αφορά τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι πράξεις προσωρινού υπολογισμού εκδίδονται ταυτόχρονα για την κύρια ασφάλιση, επικουρική και εφάπαξ παροχή. Συγκεκριμένα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e- ΕΦΚΑ εκδίδουν πράξεις προσωρινού υπολογισμού του Κεφαλαίου Ενσωμάτωσης που απαιτείται για την απορρόφηση του μεταφερόμενου Αναλογιστικού Ισοδυνάμου στον κλάδο κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και εφάπαξ παροχής, για τον χρόνο ασφάλισης ο οποίος διανύθηκε υπό το καθεστώς του συνταξιοδοτικού συστήματος οργάνων Ε.Ε./Δ.Ο. Στη συνέχεια, εκδίδεται Πράξη Προσωρινού Υπολογισμού Συνολικού Κεφαλαίου Ενσωμάτωσης όπου αποτυπώνονται τα κάτωθι στοιχεία:
- Συνολικό Κεφάλαιο Ενσωμάτωσης για τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης στους υποχρεωτικούς κλάδους ασφάλισης
- Αναγνωριζόμενος χρόνος ασφάλισης, και
- Υπολειπόμενο ποσό.
Η εν λόγω Πράξη διαβιβάζεται στον Οργανισμό Σύνδεσης.
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ασφαλίζεται υποχρεωτικά για τον κλάδο σύνταξης και/ή σε Φορέα/Φορείς εκτός e-Ε.Φ.Κ.Α., ο Οργανισμός Σύνδεσης διαβιβάζει την αίτηση στους αρμόδιους, κατά περίπτωση, ασφαλιστικούς οργανισμούς με την ακόλουθη σειρά:
α. Ασφαλιστικός φορέας κύριας ασφάλισης.
β. Ασφαλιστικός φορέας επικουρικής ασφάλισης.
γ. Ασφαλιστικός φορέας εφάπαξ παροχής.
δ. Ασφαλιστικός φορέας παροχής μερίσματος ή άλλου είδους παροχής.
Οι εμπλεκόμενοι Φορείς υπολογίζουν το Κεφάλαιο Ενσωμάτωσης κάθε φορά στη βάση του υπολειπόμενου ποσού και διαβιβάζουν τις πράξεις προσωρινού υπολογισμού του Κεφαλαίου Ενσωμάτωσης στον Οργανισμό Σύνδεσης.
3. Στη συνέχεια, ο Οργανισμός Σύνδεσης ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά με το συνολικό Κεφάλαιο Ενσωμάτωσης και τον χρόνο ασφάλισης κλάδου σύνταξης που δύναται να αναγνωριστεί στο Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα. Ο ενδιαφερόμενος, με την σειρά του, δηλώνει εγγράφως και αμετάκλητα την αποδοχή ή μη ως προς τον αναγνωριζόμενο χρόνο, το Κεφάλαιο Ενσωμάτωσης και τυχόν υπολειπόμενο ποσό. Η εν λόγω Δήλωση γνωστοποιείται, μαζί με την αίτηση, στη Διοίκηση του Εξωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος. Σε περίπτωση μη αποδοχής της μεταφοράς, ο φάκελος τίθεται στο αρχείο.
4. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται την μεταφορά του Α.Ι., η Διοίκηση του Εξωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος καταβάλλει στον τραπεζικό λογαριασμό του Οργανισμού Σύνδεσης το Μεταφερόμενο Κεφάλαιο, δηλαδή το Αναλογιστικό Ισοδύναμο των δικαιωμάτων σύνταξης λόγω γήρατος που έχει αποκτήσει στο Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα με αναγωγή του στην ημερομηνία της πραγματικής μεταφοράς.
Σε περίπτωση που στην εν λόγω διαδικασία εμπλέκονται Φορείς εκτός e-Ε.Φ.Κ.Α., το ποσό που αντιστοιχεί στο Κεφάλαιο Ενσωμάτωσης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων αρμοδιότητάς τους, αποδίδεται από την Οικονομική υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο κάθε εμπλεκόμενος Φορέας.
Κατόπιν καταβολής του Μεταφερόμενου ποσού από την Διοίκηση του Εξωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος, η Οικονομική Υπηρεσία ενημερώνει σχετικά τον αρμόδιο φορέα ο οποίος εκδίδει οριστική Απόφαση υπολογισμού του Κεφαλαίου Ενσωμάτωσης και χρόνου αναγνώρισης με βάση τη διαδικασία που αναφέρθηκε ανωτέρω και επί του συνολικού Μεταφερόμενου Κεφαλαίου (Α.Ι. συν τόκοι). Η οριστική Απόφαση υπολογισμού Κεφαλαίου Ενσωμάτωσης και χρόνου αναγνώρισης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, καθώς και στον Οργανισμό Σύνδεσης.
4.3 Υπολογισμός του Κεφαλαίου Ενσωμάτωσης και του χρόνου αναγνώρισης EU -> GR
Με τις διατάξεις των παρ. 4 έως 6 του άρθρου 141 του ν. 4808/2021 και του άρθρου 3 της υπ'αριθ. Φ.60000/61782/12004/2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4149 Β’/09-09-2021) καθορίζεται ο κανόνας υπολογισμού του Κεφαλαίου Ενσωμάτωσης και του χρόνου που αναγνωρίζεται στο Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα. Το Κεφαλαίο Ενσωμάτωσης υπολογίζεται.
4.3.1 Υπολογισμός του Κεφαλαίου Ενσωμάτωσης ( Κ. Ε.) για τους κλάδους ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α..
Το Κεφάλαιο Ενσωμάτωσης (Κ.Ε.) υπολογίζεται, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στον Οργανισμό Σύνδεσης, με βάση το Αναλογιστικό Ισοδύναμο που απαιτείται για την κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών παροχών που θα λάβει μελλοντικά ο ενδιαφερόμενος από το Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ' αριθ. Φ.60000/61782/12004/2021 Υπουργικής Απόφασης, το Κ.Ε. ισούται με το γινόμενο του χρόνου ασφάλισης στο Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα με το ετήσιο Αναλογιστικό Ισοδύναμο. Το Α.Ι. υπολογίζεται για κάθε κλάδο ασφάλισης (κύριας, επικουρικής και εφάπαξ παροχής) που αναλογεί στον ενδιαφερόμενο εάν για την ίδια χρονική περίοδο απασχόλησης στο Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα ασφαλιζόταν υποχρεωτικά στο Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα. Συνεπώς, το Κ.Ε. προκύπτει με βάση τον παρακάτω μαθηματικό τύπο:
Κ.Ε. = Χρόνος Ασφάλισης στο Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα * ετήσιο Α.Ι.
Το ετήσιο Α.Ι αντιπροσωπεύει το ποσό που πρέπει να παρακρατήσει το Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα για την αναγνώριση ενός έτους υποχρεωτικής ασφάλισης σε όλους τους κλάδους υποχρεωτικής ασφάλισης.
Το ποσό του ετήσιου Α.Ι. ανά κλάδο παροχής ισούται με το γινόμενο του ετήσιου ποσού συνταξιοδοτικής παροχής με το κατάλληλο συντελεστή Αναλογιστικού Ισοδυνάμου του σχετικού Παραρτήματος της υπ’ αριθ. Φ.60000/61782/12004/2021 Υπουργικής Απόφασης. Συνεπώς, αρχικά, για τον προσδιορισμό του ετήσιου Α.Ι. υπολογίζεται το ετήσιο ποσό συνταξιοδοτικής παροχής ανά κλάδο ασφάλισης. Συνοπτικά, κατά τον υπολογισμό του συνολικού Κ.Ε. ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:
1) προσδιορισμός του ετήσιου τμήματος της κάθε συνταξιοδοτικής παροχής υποχρεωτικής ασφάλισης
2) προσδιορισμός του ετήσιου Α.Ι. για τμήμα της κάθε συνταξιοδοτικής παροχής υποχρεωτικής ασφάλισης
3) προσδιορισμός του Κ.Ε. για κάθε συνταξιοδοτική παροχή υποχρεωτικής ασφάλισης
Συγκεκριμένα:
1. Υπολογισμός του Κ.Ε. για την Κύρια σύνταξη
α) Το Ετήσιο ποσό για το τμήμα της Εθνικής Σύνταξης (ΣΕΣ1) ισούται με το γινόμενο του ποσοστού αναπλήρωσης (α) της εθνικής σύνταξης για μέχρι 15 έτη ασφάλισης (6%) με το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (π.χ. 384.00 ευρώ για την αίτηση που υποβλήθηκε το έτος 2018) επί του ετήσιου αριθμού καταβαλλόμενων συντάξεων (12).
ΣΕΣ1 = α * πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης * ετήσιο αριθμό καταβαλλόμενων συντάξεων
Στη συνέχεια προσδιορίζεται το ετήσιο Α.Ι. Εθνικής Σύνταξης (ΑΙΕΣ1), πολλαπλασιάζοντας το ετήσιο ποσό της εθνικής σύνταξης (ΣΕΣ1) με τον συντελεστή Α.Ι. για το τμήμα της εθνικής σύνταξης (ΣΑΙ0).
ΑΙΕΣ1 = ΣΕΣ1* ΣΑΙ0
β) Το ετήσιο ποσό του τμήματος της Ανταποδοτικής Σύνταξης (ΣΑΣ1) ισούται με το γινόμενο του ποσοστού αναπλήρωσης ανταποδοτικής σύνταξης (β) για ένα έτος ασφάλισης (0,77%) που ισχύει για μέχρι 15 έτη ασφάλισης με το αναπροσαρμοσμένο συντάξιμο μισθό (SAL EUGR) επί του ετήσιου αριθμού καταβαλλόμενων συντάξεων (12).
ΣΑΣ1= β * SALEUGR* 12
Το ετήσιο ποσό του Α.Ι. του τμήματος της ανταποδοτικής σύνταξης (ΑΙΑΣ1) ισούται με το γινόμενο του ετήσιου ποσού του τμήματος της ανταποδοτικής σύνταξης (ΣΑΣ1) με τον συντελεστή του Α.Ι. για το τμήμα της ανταποδοτικής σύνταξης και για το τμήμα της επικουρικής σύνταξης για χρόνο ασφάλισης μέχρι και το έτος 2014 (ΣΑΙ1) και αποτυπώνεται ως ακολούθως:
ΑΙΑΣ1 = ΣΑΣ1 * ΣΑΙ1
γ) Το Κ.Ε. για την Κύρια Σύνταξη το οποίο πρέπει να παρακρατηθεί από το Μεταφερόμενο Κεφάλαιο για τα μελλοντικά δικαιώματα κύριας σύνταξης ισούται με το γινόμενου του αθροίσματος του ετήσιου Α.Ι. της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης με τον χρόνο ασφάλισης (με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων) που διανύθηκε στο Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα.
2. Υπολογισμός του Κ.Ε. για την Επικουρική Σύνταξη
α) Ετήσιο ποσό του τμήματος της Επικουρικής Σύνταξης (ΣΕΠΣ12014) για χρόνο ασφάλισης μέχρι και το έτος 2014 ισούται με το γινόμενο του ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης επικουρικής σύνταξης μέχρι και το έτος 2014 (0,45%) με το μέσο μηνιαίο συντάξιμο μισθό (SAL EUGR 2014) με ωρίμαση μέχρι το έτος 2014 επί του ετήσιου αριθμού καταβαλλόμενων συντάξεων (12).
ΣΕΠΣ12014 = 0.45% * SAL EUGR 2014* ετήσιο αριθμό καταβαλλόμενων συντάξεων (12)
Στη συνέχεια, προσδιορίζεται το ετήσιο Α.Ι (ΑΙΣΕΣ1) για το τμήμα της επικουρικής σύνταξης μέχρι και το έτος 2014, πολλαπλασιάζοντας το ετήσιο ποσό του τμήματος της επικουρικής σύνταξης μέχρι και το έτος 2014 (ΣΕΠΣ12014) με τον συντελεστή Α.Ι. για το τμήμα της ανταποδοτικής σύνταξης και το τμήμα της επικουρικής σύνταξης μέχρι και το έτος 2014 (ΣΑΙ1).
ΑΙΣΕΣ1 = ΣΕΠΣ12014 * ΣΑΙ1
β) Το ετήσιο ποσό του τμήματος επικουρικής σύνταξης από το έτος 2015 και μετά (ΣΕΙΣΦΕΠ1) ισούται με το γινόμενο του ποσοστού εισφοράς επικουρικής σύνταξης με το αναπροσαρμοσμένο συντάξιμο μισθό (SAL EUGR) επί το ετήσιο αριθμό καταβαλλόμενων συντάξεων (12).
ΣΕΙΣΦΕΠ1= β * SAL EUGR * 12
Το ετήσιο ποσό του Α.Ι. του τμήματος της επικουρικής σύνταξης από το έτος 2015 και μετά (ΑΙΣΕΙΣΦΕΠ1) ισούται με το γινόμενο του ετήσιου ποσού του τμήματος της επικουρικής σύνταξης από το έτος 2015 και μετά με τον συντελεστή του Α.Ι. για το τμήμα της επικουρικής ασφάλισης από το 2015 και μετά και το τμήμα της εφάπαξ παροχής από το έτος 2014 και μετά (ΣΑΙ3) και αποτυπώνεται ως ακολούθως:
ΑΙΣΕΙΣΦΕΠ1 = ΣΕΙΣΦΕΠ1* ΣΑΙ3
γ) Το Κ.Ε. για την Επικουρική Σύνταξη το οποίο πρέπει να παρακρατηθεί από το Μεταφερόμενο Κεφάλαιο για τα μελλοντικά δικαιώματα επικουρικής σύνταξης ισούται με το άθροισμα του γινομένου του ετήσιου Α.Ι. της επικουρικής σύνταξης μέχρι και το έτος 2014 με τον αντίστοιχο χρόνο ασφάλισης και του γινομένου του ετήσιου Α.Ι. επικουρικής σύνταξης από το έτος 2015 με τον αντίστοιχο χρόνο ασφάλισης (με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων) που διανύθηκε στο Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα.
3. Υπολογισμός του Κ.Ε. για την Εφάπαξ παροχή
α) Το ετήσιο ποσό του τμήματος της Εφάπαξ Παροχής (ΣΕΦΣ12013) για χρόνο ασφάλισης μέχρι και το έτος 2013 ισούται με το γινόμενο του ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης (φi) για χρόνο ασφάλισης στον κλάδο εφάπαξ παροχής μέχρι και το έτος 2013 (όπως αυτό ορίζεται για κάθε επαγγελματική κατηγορία) με το μέσο μηνιαίο συντάξιμο μισθό μέχρι και το έτος 2013(SAL EUGR 2013xt) με ωρίμαση μέχρι και το 2013 επί του ετήσιου αριθμού καταβαλλόμενων συντάξεων (12).
ΣΕΦΣ12013 = φi * SAL EUGR 2013xt * ετήσιο αριθμό καταβαλλόμενων συντάξεων (12)
Στη συνέχεια, προσδιορίζεται το ετήσιο Α.Ι (ΑΙΣΕΦΣ20131) για το τμήμα της εφάπαξ παροχής μέχρι και το έτος 2013, πολλαπλασιάζοντας το ετήσιο ποσό του τμήματος της εφάπαξ παροχής μέχρι και το έτος 2013 (ΣΕΦΣ12013) με τον συντελεστή Α.Ι. για το τμήμα της εφάπαξ παροχής μέχρι και το έτος 2013 (ΣΑΙ2).
ΑΙΣΕΦΣ20131 = ΣΕΦΣ12013 * ΣΑΙ2
β) Το ποσό τμήματος της Εφάπαξ Παροχής από το έτος 2014 και μετά (ΣΕΦΑΠ1) ισούται με το γινόμενο του ποσοστού εισφοράς εφάπαξ παροχής με το αναπροσαρμοσμένο συντάξιμο μισθό (SAL EUGRxt) επί το ετήσιο αριθμό καταβαλλόμενων συντάξεων (αριθμόν 12).
ΣΕΦΑΠ1 = Ποσοστό Εισφοράς Εφάπαξ * SAL EUGRxt * 12
Το ετήσιο ποσό του Α.Ι. του τμήματος της εφάπαξ παροχής από το έτος 2014 και μετά (ΑΙΣΕΦΑΠ 1) ισούται με το γινόμενο του ετήσιου ποσού του τμήματος της εφάπαξ παροχής από το έτος 2014 και μετά (ΣΕΦΑΠ1) με τον συντελεστή του Α.Ι. για το τμήμα της επικουρικής ασφάλισης από το 2015 και μετά και το τμήμα της εφάπαξ παροχής από το έτος 2014 και μετά (ΣΑΙ3) και αποτυπώνεται ως ακολούθως:
ΑΙΣΕΦΑΠ 1 = ΣΕΦΑΠ1 * ΣΑΙ3
γ) Το Κ.Ε. για την Εφάπαξ Παροχή το οποίο πρέπει να παρακρατηθεί από το Μεταφερόμενο Κεφάλαιο για τα μελλοντικά δικαιώματα Εφάπαξ Παροχής ισούται με το άθροισμα του γινομένου του ετήσιου Α.Ι. της εφάπαξ παροχής μέχρι και το έτος 2013 με τον αντίστοιχο χρόνο ασφάλισης και του γινομένου του ετήσιου Α.Ι. της εφάπαξ παροχής από το έτος 2014 με τον αντίστοιχο χρόνο ασφάλισης (με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων) που διανύθηκε στο Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα.
Διευκρινίζεται ότι με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 4808/2021, για τον σκοπό ενσωμάτωσης του μεταφερόμενου ποσού από το Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα, ως συντάξιμος μισθός νοείται «ο μισθός βάσει του οποίου έχει υπολογιστεί το εισερχόμενο μεταφερόμενο κεφάλαιο από το Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα». Για την αναπροσαρμογή του Συντάξιμου Μισθού λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής ωρίμασης του ελληνικού συστήματος όπως ορίζεται με την κείμενη νομοθεσία. Ο συντάξιμος μισθός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών όπως ισχύει κάθε φορά.
4.3.2 Προσδιορισμός αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης από μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
Για τον προσδιορισμό του χρόνου αναγνώρισης που προκύπτει από μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, συγκρίνεται το συνολικό Κεφάλαιο Ενσωμάτωσης (Κ.Ε.) με το Μεταφερόμενο Κεφάλαιο (Μ.Κ.) από το Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα. Εφόσον το Συνολικό Κεφάλαιο Ενσωμάτωσης είναι μικρότερο του Μεταφερόμενου Κεφαλαίου από το Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα, τότε αναγνωρίζεται το σύνολο του χρόνου ασφάλισης που διανύθηκε στο Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα. Τυχόν ποσό της διαφοράς (υπολειπόμενο ποσό) επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο με καταβολή στο προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του.
Σε περίπτωση που το Κεφάλαιο Ενσωμάτωσης (Κ.Ε.) είναι μεγαλύτερο του Μεταφερόμενου Κεφαλαίου (Μ.Ε.) από το Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα, τότε ο χρόνος ασφάλισης που αναγνωρίζεται υπολογίζεται ως εξής:
Χρόνος Αναγνώρισης =_ Μεταφερόμενο κεφάλαιο Χ χρόνος ασφάλισης στο Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα
Κεφάλαιο Ενσωμάτωσης
Στην εν λόγω περίπτωση δεν προκύπτει ποσό επιστροφής για τον ασφαλισμένο.
Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 141 του ν.4808/2021, προβλέπεται ότι ο χρόνος ασφάλισης που αναγνωρίζεται, αφενός, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης στο Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα, αφετέρου, λογίζεται ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε εντός της ίδιας ημερολογιακής περιόδου απασχόλησης και ασφάλισης στο Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα.
Για τον σκοπό της αναγνώρισης του χρόνου ασφάλισης λόγω μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, το Κ.Ε. που αντιστοιχεί σε κάθε καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης λογίζεται ως το σύνολο ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης και επιμερίζεται ισόποσα ανά μήνα αναγνώρισης.
Σε περίπτωση ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία υπολογισμού του Κεφαλαίου Ενσωμάτωσης για τον κλάδο κύριας και/ή επικουρικής ασφάλισης και/ή εφάπαξ παροχής, το τυχόν υπολειπόμενο Μεταφερόμενο Κεφάλαιο αξιοποιείται για την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στα ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης εκτός e-Ε.Φ.Κ.Α. (π.χ. Ταμεία Μερισμάτων).
Παρακάτω, παρατίθεται ενδεικτικό παράδειγμα υπολογισμού του Κεφαλαίου Ενσωμάτωσης και του χρόνου αναγνώρισης επί της διαδικασίας μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων EU -> GR.
Παράδειγμα 5 (EU -> GR):
Ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. με ιδιότητα μισθωτού ιδιωτικού τομέα μετά την λήξη καθηκόντων στην Ε.Ε.01/04/2018
Ημερομηνία γέννησης4/7/1989
Ημερομηνία πρόσληψης στην Ε.Ε.16/7/2016
Ημερομηνία αποχώρησης από την υπηρεσία της Ε.Ε.28/2/2018
Ημερομηνία αίτησης στον e-Ε.Φ.Κ.Α.20/4/2018
Ηλικία κατά την αίτηση28
Περίοδος ασφάλισης στην Ε.Ε.16/07/2016-28/02/2018 (1,62 έτη)
Συντάξιμος Μισθός αναπροσαρμοσμένος σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Εσωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος2659,17€
Μεταφερόμενο Κεφάλαιο13.578,65 €
ΣΑΙο6,47998
ΣΑΙ18,98072
ΣΑΙ30,40409
Ηλικία συνταξιοδότησης λόγω γήρατος67
Μέρος του Κεφαλαίου Ενσωμάτωσης που αντιστοιχεί στην Κύρια Σύνταξη
1) Το ποσό εθνικής σύνταξης (ΣΕΣ1) για ένα έτος ασφάλισης είναι:
ΣΕΣ1 = 384,00€ * 6% * 12 = 276,48€
2) Μέρος του Κεφαλαίου Ενσωμάτωσης που αντιστοιχεί σε Εθνική Σύνταξη (ΑΙΕΣ1) για ένα έτος ασφάλισης είναι:
ΑΙΕΣ1 = ΣΕΣ1* ΣΑΙ0 = 276,48€ * 6,47998 = 1791.58 €
3) Το ποσό Ανταποδοτικής Σύνταξης (ΣΑΣ1) για ένα έτος ασφάλισης είναι:
ΣΑΣ1 = 0,77% * 2659,17€ *12 = 245,71€
4) Μέρος του Κεφαλαίου Ενσωμάτωσης που αντιστοιχεί σε Ανταποδοτική
Σύνταξη (ΑΙΑΣ1) για ένα έτος είναι:
ΑΙΑΣ1 = ΣΑΣ1 * ΣΑΙ1= 245,71€ * 8,98072= 2.206,65€
5) Μέρος του Κεφαλαίου Ενσωμάτωσης που αντιστοιχεί στην Κύρια Σύνταξη για ένα έτος είναι:
1.791,58 € + 2.206,65€ = 3.998,23€
6) Το Κεφάλαιο Ενσωμάτωσης Κύριας Σύνταξης:
3.998,23€ * 1,62 = 6.477,13€
Μέρος του Κεφαλαίου Ενσωμάτωσης που αντιστοιχεί στην Επικουρική Σύνταξη:
1) Μέρος του Κεφαλαίου Ενσωμάτωσης που αντιστοιχεί στην επικουρική σύνταξη έως και το έτος 2014: 0
2) Το ετήσιο ποσό της Επικουρικής Σύνταξης (ΣΕΙΣΦΠΕΠ1) από το έτος 2015 και μετά: ΣΕΙΣΦΠΕΠ1= (6% * 2.659,17€ )* 12 = 1.914,60€
3) Μέρος του Κεφαλαίου Ενσωμάτωσης που αντιστοιχεί στην επικουρική σύνταξη από το έτος 2015 και μετά για ένα έτος (ΑΙΣΕΙΣΦΠΕΠ1):
ΑΙΣΕΙΣΦΠΕΠ1 = 1.914,60€ * 0,40409 = 773,67€
Κεφαλαίο Ενσωμάτωσης Επικουρικής Σύνταξης: 0 + 773,67€ * 1,62 έτη = 1.253,34€
Συνολικό Κεφαλαίο Ενσωμάτωσης: 6.477,13€ + 1.253,34€ = 7.730,47€
Προσδιορισμός αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης
Κεφαλαίο Ενσωμάτωσης (7.730,47€ )< Μεταφερόμενο Κεφάλαιο: (13.578,65 €)
Ως εκ τούτου, ο χρόνος ασφάλισης που αναγνωρίζεται στο Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα ισούται με 1,62 έτη και λογίζεται ότι διανύθηκε την χρονική περίοδο από 16/07/2016 έως 28/02/2018.
Το ποσό επιστροφής στον ενδιαφερόμενο ισούται με την διαφορά μεταξύ του Κεφαλαίου Ενσωμάτωσης και του Μεταφερόμενου Κεφαλαίου και ανέρχεται σε 5.848,18 ευρώ.
Το ποσό των 7.730,47€ αντιστοιχεί στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας και επικουρικής σύνταξης και επιμερίζεται αντιστοίχως: 6.477,13€ για τις ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης και 1.253,34€ για τις ασφαλιστικές εισφορές επικουρικής σύνταξης.
4.4 Δικαιολογητικά EU -> GR
Για τον υπολογισμό του Κεφαλαίου Ενσωμάτωσης και του χρόνου αναγνώρισης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
2. Α.Μ.Κ.Α. / Αριθμός Συστήματος
3. Πράξη προσωρινού υπολογισμού του Εξωτερικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος
4. Στοιχεία προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού
4.5 Ειδικά ζητήματα EU -> GR
Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 141 του ν. 4808/2021 ρυθμίζεται το ζήτημα υποχρεωτικής καταβολής του συνόλου ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο άδειας άνευ αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών, οι οποίοι αναλαμβάνουν υπηρεσία στα όργανα και οργανισμούς της Ε.Ε. και στους Συντονισμένους Διεθνείς Οργανισμούς.
Συγκεκριμένα, οι εν λόγω υπάλληλοι σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:
- της παρ. 6 του άρθρου 51 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α'),
- της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α’),
- της παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35Α’),
- του άρθρου 329 του ν. 4781/2021 (ΦΕΚ 31Α’),
- του άρθρου 33 του π.δ. 422/1981 (ΦΕΚ 114 Α')
υποχρεούται να καταβάλλουν στο ελληνικό κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα το σύνολο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών για την διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών κατά την οποία απασχολούνται σε όργανα της Ε.Ε. ή σε Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα.
Με στόχο τη διασφάλιση δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων και δεδομένης της τυπικής υπεροχής του κοινοτικού δικαίου (ΚΥΚ), με τις κοινοποιούμενες διατάξεις η υποχρέωση αυτή δύναται να εκπληρωθεί, κατόπιν της αίτησης του ενδιαφερομένου, μέσω της διαδικασίας μεταφοράς του Α.Ι. από το Εξωτερικό προς το Εσωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα, μετά την λήξη των καθηκόντων τους. Εφόσον το Μ.Ε. είναι μεγαλύτερο του ή ίσο με Κ.Ε. και αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στο Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα, δεν θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση του ενδιαφερομένου για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Σε περίπτωση που ο χρόνος που αναγνωρίζεται κατόπιν της μεταφοράς του Α.Ι. είναι μικρότερος της περιόδου άδειας άνευ αποδοχών που ρυθμίζεται από τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται στην καταβολή του επιπλέον ποσού που αντιστοιχεί στις νόμιμες κρατήσεις (κλάδου σύνταξης) έτσι ώστε να αναγνωρίζεται η συνολική περίοδος αδείας άνευ αποδοχών.
Ο συντάξιμος μισθός, στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 8 του άρθρου 141 του ν. 4808/2021 δεν μπορεί να είναι μικρότερος του «μισθού που αντιστοιχεί στην οργανική θέση του υπαλλήλου».
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί την εκκίνηση της διαδικασίας μεταφοράς του Α.Ι., υποχρεούται στην κάλυψη του χρονικού διαστήματος άδειας άνευ αποδοχών με την προσωπική καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών.
Στην εν λόγω ρύθμιση εμπίπτουν οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Εξωτερικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα όπως αυτό ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 139 του ν. 4808/2021. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 141 του ν. 4808/2021 σε υπαλλήλους που αποδέχονται θέσεις στους Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους μετέχει η Ελλάδα και που δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 139 του ίδιου νόμου, απαιτείται προγενέστερη συμφωνία μεταξύ των διαχειριστικών οργάνων των δύο μερών.
Συν/να: 1) ν. 4808/2021
2) Η υπ’ αριθμ. Φ.60000/61782/12004/2021 Υπουργική Απόφαση
Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών
Βασιλική Ζέρβα
ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.Τράπεζα της Ελλάδος
2.Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
3.Τ.Ε.Κ.Α.
4.Ν.Α.Τ.
5.Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
6.Υπουργείο Εξωτερικών
7.Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
8.Υπουργείο Εσωτερικών
9.Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
10.Υπουργείο Υγείας
11.Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
12.Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
13.Υπουργείο Ανάπτυξης
14.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
15.Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
16.Υπουργείο Δικαιοσύνης
17.Υπουργείο Πολιτισμού
18.Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
19.Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
20.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
21.Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
22.Υπουργείο Τουρισμού
23.Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
24.Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
25.Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.)
26.Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.)
27.Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.-Ν.Π.Ι.Δ.)
28.Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών
Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.-Ν.Π.Ι.Δ.)
29.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης
1) Διεύθυνση Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης και Παροχών Τμήμα Εφαρμογής Κανονισμών Ευρωπαϊκής Ένωσης
2) Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 651fd654a22e30bd242444a3 στις 06/10/23 14:29
Σελίδα 34 από 34