Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αριθμ. 1215
ΑΔΑ Ψ3Χ746ΜΤΛ6-0Ψ0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: 91774
ΠΡΟΣ:
Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις υπαλλήλων ΟΤΑ α' και β' βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, λόγω ασυμβίβαστου, κατόπιν εκλογής τους ως αιρετών, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 105 και 107 του ν. 5003/2022.
Εισαγωγικά:
Μετά την ολοκλήρωση των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023 και επειδή, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία (άρθρα 10 και 48 του ν. 4804/2021, όπως ισχύουν), είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του αιρετού δήμου ή περιφέρειας με την ιδιότητα του τακτικού υπαλλήλου στον ίδιο δήμο ή στην ίδια περιφέρεια και τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν συστήσει ή στα οποία μετέχουν οι φορείς αυτοί, με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για τη διενέργεια απόσπασης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, ώστε να μην καταληφθούν από το ασυμβίβαστο και εκπέσουν από το αιρετό αξίωμα.
Οι νομοθετικές προβλέψεις:
Άρθρο 105 του ν. 5003/2022
Στην παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4804/2021 (Α' 90) επέρχονται αλλαγές και διαμορφώνεται ως εξής:
«4. α) Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων, υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στον ίδιο δήμο και στα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία μετέχει ο δήμος. Το ασυμβίβαστο δεν συντρέχει, αν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου αιτηθούν την απόσπασή τους σύμφωνα με την περ. β). Σε διαφορετική περίπτωση εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αιρετό αξίωμά τους. Η αρμόδια υπηρεσία του δήμου οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Επόπτη Ο.Τ.Α. για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης.
β) Οι υπάλληλοι που έχουν εκλεγεί μπορούν να αποσπαστούν, σε άλλη υπηρεσία, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου όπου εξελέγησαν και αν δεν υπάρχει, στην πλησιέστερη υπηρεσία προς τον δήμο όπου εξελέγησαν, με ισχύ της απόσπασης από την ημερομηνία εγκατάστασης και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους. Για την πραγματοποίηση της απόσπασης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο αίτηση με την υπηρεσία προτίμησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επικύρωση της εκλογής από το αρμόδιο δικαστήριο. Η απόσπαση είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση, διενεργείται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Εσωτερικών και κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Λ' 224), μη εφαρμοζομένου του άρθρου 35 του ν. 4873/2021 (Λ' 248), και λήγει αυτοδίκαια με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους. Η μισθοδοσία υπαλλήλων φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, βαρύνει τον φορέα προέλευσης. Η απόσπαση παραμένει σε ισχύ και στην περίπτωση ανάληψης αιρετού αξιώματος, για την άσκηση του οποίου ο αιρετός λαμβάνει υποχρεωτικά ειδική άδεια άνευ αποδοχών κατά τη διάρκεια της θητείας του.».
Άρθρο 107 του ν. 5003/2022
Στην παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4804/2021 επέρχονται αλλαγές διαμορφώνεται ως εξής:
«4.α) Δεν μπορούν να είναι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι, υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην ίδια περιφέρεια και τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία μετέχει η περιφέρεια. Το ασυμβίβαστο δεν συντρέχει, αν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου αιτηθούν την απόσπασή τους σύμφωνα με την περ. β). Σε διαφορετική περίπτωση εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αιρετό αξίωμά τους. Η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Επόπτη Ο.Τ.Α. για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης.
β) Οι υπάλληλοι που έχουν εκλεγεί, μπορούν να αποσπαστούν σε άλλη υπηρεσία εντός της Περιφερειακής Ενότητας που επιλέγουν με ισχύ της απόσπασης από την ημερομηνία εγκατάστασης και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους. Για την πραγματοποίηση της απόσπασης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο αίτηση με την υπηρεσία προτίμησής του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επικύρωση της εκλογής από το αρμόδιο δικαστήριο. Η απόσπαση είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση, διενεργείται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α' 224), μη εφαρμοζομένου του άρθρου 35 του ν. 4873/2021 (Α' 248) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4876/2021 (Α' 251), και λήγει αυτοδίκαια με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους. Η μισθοδοσία υπαλλήλων φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, βαρύνει τον φορέα προέλευσης. Η απόσπαση παραμένει σε ισχύ και στην περίπτωση ανάληψης αιρετού αξιώματος, για την άσκηση του οποίου ο αιρετός λαμβάνει υποχρεωτικά ειδική άδεια άνευ αποδοχών κατά τη διάρκεια της θητείας του».
Διαδικασία έκδοσης απόσπασης
Υποβολή αίτησης:
Α. Υπάλληλοι δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε δήμο ή σε πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα, τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία μετέχει ο δήμος και έχουν εκλεγεί δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων στον ίδιο δήμο, δύνανται να αιτηθούν την απόσπασή τους σε άλλη υπηρεσία, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου όπου εξελέγησαν και αν δεν υπάρχει, στην πλησιέστερη υπηρεσία προς τον δήμο όπου εξελέγησαν, λ.χ. σε όμορο δήμο.
Β. Αντίστοιχα, υπάλληλοι δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε περιφέρεια ή σε πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα, τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία μετέχει η περιφέρεια και έχουν εκλεγεί Περιφερειάρχες ή Περιφερειακοί Σύμβουλοι στην ίδια Περιφέρεια, δύνανται να αιτηθούν την απόσπασή τους σε άλλη υπηρεσία, εντός της Περιφερειακής Ενότητας της επιλογής τους.
• Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο στον φορέα υποδοχής της επιλογής του, με κοινοποίηση στον φορέα προέλευσης,
• Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επικύρωση της εκλογής από το αρμόδιο δικαστήριο (άρθρο 36 του ν.4804/2021).
• Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι υπάλληλοι που τελούν ήδη σε απόσπαση ως αιρετοί, για την τρέχουσα θητεία.
• Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι υπάλληλοι που διανύουν τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία (σχετική η αριθμ. 369/2011 Γνμδ. ΝΣΚ, αποδεκτή).
• Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης υπάλληλοι οι οποίοι δεσμεύονται με δεκαετή παραμονή στην υπηρεσία διορισμού, λόγω εντοπιότητας.
Έκδοση απόφασης - Φορέας καταβολής μισθοδοσίας:
Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.
Ειδικότερα, ο φορέας υποδοχής αποστέλλει:
• Την αίτηση του ενδιαφερομένου
• Την απόφαση επικύρωσης εκλογής από το αρμόδιο δικαστήριο
• Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του υπαλλήλου
• Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης
στον εποπτεύοντα Υπουργό, ο οποίος εκδίδει σχέδιο απόφασης απόσπασης που συνυπογράφεται και από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Σε περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου σε άλλο ΟΤΑ α' ή β' βαθμού ή σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η απόφαση εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η ισχύς της απόσπασης εκκινεί από την ημερομηνία εγκατάστασης (δηλ. 1-1-2024) και λήγει αυτοδίκαια με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του αιρετού.
Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων βαρύνει τον φορέα υποδοχής. Μόνο στις περιπτώσεις υπαλλήλων φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, η μισθοδοσία βαρύνει τον φορέα προέλευσης.
Ειδικότερες Επισημάνσεις
Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
• Η απόσπαση, ως ειδική λόγω του σκοπού της, είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση.
• Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α' 224),
• Για τη διενέργεια της απόσπασης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4873/2021 (Α' 248) σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4876/2021,ήτοι, δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου οργάνου του ΟΤΑ α' ή β' βαθμού προέλευσης, αντίστοιχα.
• Η απόσπαση παραμένει σε ισχύ και στην περίπτωση που ο υπάλληλος αναλάβει αιρετό αξίωμα, για την άσκηση του οποίου λαμβάνει υποχρεωτικά ειδική άδεια άνευ αποδοχών, κατά τη διάρκεια της θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 93 και 182, αντίστοιχα, του ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως κοινοποιήσετε την παρούσα εγκύκλιο στους υπαλλήλους, που υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο των άρθρων 105 και 107 του ν. 5003/2022, για άμεση ενημέρωση.
Τυχόν ανακύπτοντα ερωτήματα που δεν καλύπτονται από τις παρεχόμενες με την παρούσα εγκύκλιο οδηγίες, παρακαλούμε όπως υποβάλλονται στην υπηρεσία μας αποκλειστικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού στις οποίες υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι.
Μεμονωμένα ερωτήματα υπαλλήλων που υποβάλλονται απευθείας στην υπηρεσία μας, θα αρχειοθετούνται.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr στην ενότητα Εγκύκλιοι - Αποφάσεις.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης
Δημήτρης Κιρμικίρογλου
Πληροφορίες:
Τμήμα Μονίμου Προσωπικού:
■ Α. Πατσιαβούρα: 2131364380
■ Τ.Καντιάνη: 2131364230
Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου :
■ Γ. Μπαρουτάς: 2131364386
■ Α. Μακροπούλου: 2131364355
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Όλα τα Υπουργεία
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
3. Υπουργείο Εσωτερικών/ Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ταχ. Δ/νση: Βασιλίσσης Σοφίας 15, 10674 ΑΘΗΝΑ
7
4. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
5. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
6. Ένωση Περιφερειών
7. ΠΟΕ- ΟΤΑ
8. ΠΟΠ- ΟΤΑ
9. ΟΣΥΑΠΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
- Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
- Γραφείο Νομικού Συμβούλου
- Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(με την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου στη διαδρομή: Εγκύκλιοι - Αποφάσεις)