Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: Β1/ 324588
ΑΔΑ ΨΡΡΕ465ΧΘΞ-5ΗΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών (Δ31)
Τμήμα Α’ Μεταφορικών και Λοιπών Επιχειρήσεων
Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Παπάγου, Τ.Κ. 10191
Πληροφορίες : Xp. Ζενάκου
Τηλέφωνο : 2106508505
Σύζευξις : 2131308505
E-mail : dem@yme.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2023
Προς:
Αποδέκτες Πίνακα Διανομής
Θέμα: N. 3887/2010 - Ν. 4850/2021 - Υπενθύμιση εγκυκλίου για τη λήξη μεταβατικής περιόδου λειτουργίας των μεταφορικών επιχειρήσεων με μορφή ΙΜΕ
Σχετ. Η με αρ.πρωτ. Β1/οικ 347707/ 3-12-2021 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ψ9ΓΙ465ΧΘΞ-ΟΦ7)
Σας υπενθυμίζουμε την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο και τη λήξη της μεταβατικής περιόδου λειτουργίας των μεταφορικών επιχειρήσεων με μορφή ΙΜΕ (περίπτωση γ' παρ.7 του άρθρου 2 του ν.3887/2010, Α' 174) στις 27 Ιανουαρίου 2024.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και για την ενημέρωση των ΙΜΕ της περιοχής αρμοδιότητάς σας.
Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ασπασία Γκουρβέλου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. Αποδέκτες για ενέργεια
Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας
- Γραφεία Περιφερειαρχών
- Γενικούς Διευθυντές Μεταφορών
Με την παράκληση να ενημερωθούν οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τμήματα και
Γραφεία και οι Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες περιοχής αρμοδιότητάς τους
ΙΙ. Αποδέκτες για κοινοποίηση
1. Υπουργείο Οικονομικών ministeroffice@minfin. gr
2. Εθνική Αρχή Διαφάνειας (τ. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Μεταφορών)
Λένορμαν 195 & Αμφιαράου Αθήνα, ΤΚ 104 42 e-mail: grammateia@aead.gr
3. Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ), Πειραιώς 4 Αθήνα
10431 e-mail: grammateia@psxem.gr
4. Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Οδικών Εμπορευματικών και Επιβατικών
Μεταφορών (ΟΦΑΕ), Πατησίων 351 Αθήνα 11144 e-mail: info@ofae.gr
Με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη τους
ΙΙΙ. Εσωτερική διανομή
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Τομέας Μεταφορών)
3. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
4. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
5. Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών