Διοικητικό Έγγραφο

Αρ.Πρωτ. οικ. 2/97758/ΔΕΠ
ΑΔΑ Ψ167Η-Θ16
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
10165 - Αθήνα
Τηλέφωνα:
Γ' Τμήμα (Εφαρμογής Ενιαίου Μισθολογίου):
210 - 33 38 260, 210 - 33 38917
210 - 33 38 496, 210 - 33 38491
210 - 33 38 266, 210 - 33 38225
210 - 33 38 476, 210 - 33 38304,
Δ' Τμήμα (Εφαρμογής Ειδικών Μισθολογίων):
210 - 33 38 300
210 - 33 38 223
210 - 33 38 331
210 - 33 38 341
e-mail : d22@glk.gr
Αθήνα , 19/10/2023
ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ : Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του Μέρους Γ' του ν. 5045/2023 (Α' 136) «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις».
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του μέρους Γ' του ν. 5045/2023 (Α' 136) περί Μισθολογικών Ρυθμίσεων για το προσωπικό του Δημοσίου Τομέα προκειμένου να προβείτε στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Επί του άρθρου 20
Αναπροσαρμογή βασικών μισθών
1. Στο πλαίσιο της εισοδηματικής πολιτικής προσδιορίζεται το ποσό της προσαύξησης των βασικών μισθών του προσωπικού του δημοσίου τομέα. Ειδικότερα, οι βασικοί μισθοί των μισθολογικών κλιμακίων, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2023, βάσει των άρθρων 9 και 14 του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 (Α' 176)
προσαυξάνονται από 01.01.2024 με ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο γινόμενο του εισαγωγικού μισθού της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0,0897, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Η προσαύξηση είναι σταθερή, ανέρχεται στο ύψος των εβδομήντα (70) ευρώ και προστίθεται στους βασικούς μισθούς, χωρίς να επηρεάζεται ο τρόπος με τον οποίο αυτοί διαμορφώνονται βάσει των αναφερομένων διατάξεων, δηλαδή χωρίς συνυπολογισμού της προσαύξησης των εβδομήντα (70) ευρώ κατά τη διενέργεια του όποιου προβλεπόμενου στις αναφερόμενες διατάξεις πολλαπλασιασμού για τη διαμόρφωση του κάθε βασικού μισθού.
Διευκρινίζεται ότι η προσαύξηση των εβδομήντα (70) ευρώ καταβάλλεται, με τον ίδιο τρόπο και στους βασικούς μισθούς των υπαγομένων στις ρυθμίσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 9 του ν.4354/2015, χωρίς να επηρεάζεται ο τρόπος με τον οποίο αυτοί διαμορφώνονται, ήτοι μετά τη διενέργεια του αναφερόμενου στις παρ. 4 και 5 πολλαπλασιασμού.
Οι νέοι βασικοί μισθοί για το σύνολο του μισθοδοτούμενου προσωπικού, που εμπίπτει στις ρυθμίσεις των άρθρων 9 και 14 του ν.4354/2015, από 01.01.2024, αποτυπώνονται στους πίνακες του παραρτήματος I (πίνακες 1-4), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης εγκυκλίου. Στο ίδιο παράρτημα περιλαμβάνονται αναμορφωμένοι πίνακες αναφορικά με την αποζημίωση για εργασία τόσο καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων όσο και για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου (πίνακες 5-6).
Το ως άνω ποσό, από 01.01.2024, προσαυξάνει με τον ίδιο τρόπο τους διαμορφωμένους, κατά την 31.12.2023 βασικούς μισθούς των παρακάτω περιπτώσεων:
i. προσωπικό ειδικών κατηγοριών των παρ. 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015,
ii. προσωπικό που υπάγεται στο άρθρο 30 του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015,
iii. προσωπικό που υπάγεται στα άρθρα 104 έως 107 του ν. 4622/2019 (Α' 133),
iv. προσωπικό που υπάγεται στην παρ. 3α του άρθρου 31 του ν. 4256/2014 (Α' 92),
v. προσωπικό που υπάγεται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 28 του ν. 4780/2021 (Α' 30),
vi. προσωπικό που υπάγεται στα άρθρα 29 και 32 του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Β' του ν. 3205/2003 (Α’ 297),
vii. σε όσους υπάγονται στα Κεφάλαια Β', Δ', ΣΤ', Ζ', Η' του Μέρους ΣΤ' του ν. 4472/2017 (Α’ 74),
viii. σε όσους υπάγονται στα Κεφάλαια Β' και Γ', καθώς και στο άρθρο 39 του Κεφαλαίου Δ' του Μέρους Γ' του παρόντος,
ix. στους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α' του ν. 4778/2021 (Α' 26), x. στο πάσης φύσεως προσωπικό αορίστου και ορισμένου χρόνου, των εταιρειών που υπάγονται:
α) στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β' του. ν. 4972/2022 (Α' 181), εκτός των Γενικών Διευθυντών,
β) στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4972/2022, πλην των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε. και της ΔΕΘ HELEXPO,
γ) στο Α' Μέρος του ν. 3429/2005 (Α' 314), συμπεριλαμβανομένης της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε.,
xi. στο προσωπικό που υπάγεται στα Κεφάλαια Α' και Β' του Μέρους ΙΔ' του ν. 4999/2022 (Α' 225).
2. Η εν λόγω προσαύξηση δεν συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά.
3. Τέλος, με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου προβλέπεται, ότι η διάταξη περί μισθολογικής προώθησης της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 εφαρμόζεται και στους δικηγόρους που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών και παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4354/2015, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες που ορίζονται από τις αναφερόμενες διατάξεις.
4. Οι νέοι βασικοί μισθοί, για το σύνολο του μισθοδοτούμενου προσωπικού, που εμπίπτει στις ρυθμίσεις των άρθρων:
i. 29 και 32 του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Β' του ν. 3205/2003,
ii. των Κεφαλαίων Β', Δ', ΣΤ', Ζ', Η' του Μέρους ΣΤ' του ν. 4472/2017,
iii. των Κεφαλαίων Β' και Γ' του κοινοποιούμενου νόμου,
iv. των Κεφαλαίων Α' και Β' του Μέρους ΙΔ' του ν. 4999/2022,
από 01.01.2024, αποτυπώνονται στους πίνακες του παραρτήματος II (πίνακες 7-29), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης εγκυκλίου.
Επί του άρθρου 21
Επανακαθορισμός οικογενειακής παροχής- Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 15 ν.4354/2015
Επανακαθορίζεται από 01.01.2024 η οικογενειακή παροχή η οποία συνεχίζει να καταβάλλεται με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 του ν.4354/2015, λαμβανομένων υπόψη των παρακάτω τροποποιήσεων:
1. Αυξάνεται το ύψος της οικογενειακής παροχής ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων και ορίζεται στο ποσό των εβδομήντα (70) ευρώ για ένα τέκνο, εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για δύο τέκνα, εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τρία τέκνα, διακόσια είκοσι (220) ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα και εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.
Πίνακας παραδειγμάτων οικογενειακής παροχής
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΠΟΣΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ €
Υπάλληλος με 1 παιδί70
Υπάλληλος με 2 παιδιά120 συνολικά
Υπάλληλος με 3 παιδιά170 συνολικά
Υπάλληλος με 4 παιδιά220 συνολικά
Υπάλληλος με 5 παιδιά290 (220+70) συνολικά
Υπάλληλος με 6 παιδιά360 (290+70) συνολικά
2. To τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 καταργούνται. Συγκεκριμένα καταργούνται: α) η πρόβλεψη περί μη χορήγησης της οικογενειακής παροχής σε υπάλληλο με τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα και β) η πρόβλεψη ότι η διακοπή της οικογενειακής παροχής πραγματοποιείται το οικονομικό έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η υπέρβαση του ως άνω ορίου.
3. Τέλος, αναριθμείται το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του ν. 4354/2015 και καθίσταται πλέον τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του ιδίου άρθρου και νόμου. Περαιτέρω οι λέξεις «προερχόμενα από γάμο» διαγράφονται, η φράση «Μέση Εκπαίδευση» αντικαθίσταται με τη φράση «Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και το νέο αναριθμούμενο εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής: «Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.»
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 του ν.4354/2015 καθώς και οι οδηγίες που δόθηκαν με την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών.
Επί του άρθρου 22
Αναπροσαρμογή επιδόματος θέσης ευθύνης
1. Αυξάνεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) το επίδομα θέσης ευθύνης, από 01.01.2024 για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4354/2015, περί του επιδόματος θέσης ευθύνης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Το ύψος του διαμορφωθέντος επιδόματος αποτυπώνεται στον κατωτέρω πίνακα:
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΟΣΟ ΣΕ €
α) Προϊστάμενοι διοίκησης
Γενικοί και Υπηρεσιακοί Γραμματείς1.820
Αναπληρωτές Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείου1.495
Υπάλληλοι κατηγορίας ειδικών θέσεων 1ου βαθμού780
Υπάλληλοι κατηγορίας ειδικών θέσεων 2ου βαθμού715
Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων1.300
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Προϊστάμενοι πολιτικών γραφείων μελών κυβέρνησης και υφυπουργών585
Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων455
Προϊστάμενοι Τμημάτων377
Διοικητής Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας845
Περιφερειακοί συντονιστές πολιτικής προστασίας585
β) Προϊστάμενοι εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης1.170
Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης780
Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης715
Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης650
Σύμβουλοι Εκπαίδευσης455
Προϊστάμενοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.455
Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Μουσικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και Διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων στα Καταστήματα Κράτησης και στο 'Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων Βόλου ή εφόσον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με λυκειακές τάξεις και τα δημόσια Ι.Ε.Κ. διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές ή καταρτιζόμενους και οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές.429
ή
501
Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.390
Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ. ή εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και οι λοιπές δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές, εκπαιδευόμενους ή καταρτιζόμενους και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές.358
ή
429
Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., δημόσιων Ι.Ε.Κ., Δημόσιων Ε.Σ.Κ. και Σχολών και Κ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ., Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.).195
Προϊστάμενοι μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών.215
γ) Προϊστάμενοι Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσοκομείων377
β) της παρ. Γ' του άρθρου 127 του Κεφαλαίου Β' του Μέρους ΣΤ’ του ν.4472/2017, το οποίο ορίζεται κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΣΠΟΣΟ ΣΕ €
ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α715
ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. και αντίστοιχοι520
Α/Α.Τ.Α. και αντίστοιχοι και Υπαρχηγοί Σωμάτων Ασφαλείας455
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι325
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι260
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ και αντίστοιχοι221
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι78
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι52
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι39
και της περ. Δ' της παρ.1 του άρθρου 135 του Κεφαλαίου Δ' του Μέρους ΣΤ’ του ν.4472/2017, το οποίο ορίζεται, ως εξής:
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Ή ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝΠΟΣΟ ΣΕ €
Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων ή Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε)650
Διευθυντές των Ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων520
γ) της Ενότητας Η' της παρ.11 του άρθρου 54 του Κεφαλαίου Α' του Μέρους ΙΔ’ του ν.4999/2022, το οποίο ορίζεται κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ.ΠΟΣΟ ΣΕ €
Προϊστάμενοι της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης254
Προϊστάμενοι Τομέων της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης
203
Προϊστάμενοι Τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων -επιστημονικά υπεύθυνοι και υπεύθυνοι για τον συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και λοιπών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης169
και της Ενότητας Δ' της παρ.9 του άρθρου 55 του Κεφαλαίου Α' του Μέρους ΙΔ’ του ν.4999/2022, το οποίο ορίζεται κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΩΝΠΟΣΟ ΣΕ €
αα) Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης254
αβ) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης203
αγ) Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης169
Τα ως άνω επιδόματα εξακολουθούν να καταβάλλονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις.
2. Για όσους κατέχουν θέση ευθύνης σε οργανικές μονάδες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αντίστοιχου επιπέδου της περ. α) της παρ.1 του παρόντος άρθρου η ειδική ανταμοιβή του άρθρου 11 του ν.4778/2021, αυξάνεται από 01.01.2024, κατά το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ για τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε (135) ευρώ για τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, το ποσό των εκατόν πέντε (105) ευρώ για τους Προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων και το ποσό των ογδόντα επτά (87) ευρώ για τους Προϊσταμένους Τμημάτων.
3. Τα επιδόματα θέσης ευθύνης των παρ. 1 και 2, εμφανίζονται στρογγυλοποιημένα στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
Επί του άρθρου 23
Ειδικό Επίδομα Βιβλιοθήκης σε Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες-
Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 135 του ν.4472/2017
Στην παρ. 1 του άρθρου 135 του ν.4472/2017 προστίθεται υποπαράγραφος Ε, με την οποία χορηγείται Ειδικό Επίδομα Βιβλιοθήκης σε Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες από 01.01.2024, ως εξής:
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ Ε.Λ.Ε.ΠΟΣΟ ΣΕ €
Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου,
Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)
150
Ερευνητής Α'150
Ερευνητής Β'150
Ερευνητής Γ'120
Ερευνητής Δ'120
Ε.Λ.Ε.100
Το εν λόγω επίδομα περιλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές.
Επί του άρθρου 24
Αναπροσαρμογή επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας- Τροποποίηση παρ. Β’ άρθρου 127 ν.4472/2017
Η προσαύξηση του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας της παρ. Β του άρθρου 127 του ν.4472/2017, που αφορά έγγαμα στελέχη χωρίς τέκνα επεκτείνεται ρητώς και στα στελέχη που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Περαιτέρω, οι προσαυξήσεις του ανωτέρω επιδόματος αναπροσαρμόζονται από 01.01.2024, ως εξής:
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Στελέχη που είναι έγγαμα ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης χωρίς τέκνα ή έχουν τέκνα, για τα οποία όμως δεν καθίστανται δικαιούχοι της οικογενειακής παροχής του άρθρου 15 του ν.4354/201570
Στελέχη με τέκνα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικογενειακής παροχής του άρθρου 15 ν.4354/2015130
Ως εκ τούτου το ύψος του ανωτέρω επιδόματος αποτυπώνεται στους πίνακες που ακολουθούν:
Επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας, για τα στελέχη που είναι άγαμα χωρίς τέκνα ή δεν έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και δεν έχουν τέκνα, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελεχών καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας
ΒΑΘΜΟΣΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΠΌ 01/01/2024ΑΠΌ 01/01/2024
ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α500
ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. και αντίστοιχοι450390
A/A.T.A. και αντίστοιχοι και Υπαρχηγοί Σωμάτων Ασφαλείας450370
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι420360
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι400340
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ και αντίστοιχοι395335
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι385325
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι375315
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι285225
ΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι220160
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι190130
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι180120
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ και αντίστοιχοι160100
ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι15090
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι14080
ΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι (π.χ. Λιμενοφύλακας)11555
ΔΕΚΑΝΕΑΣ και αντίστοιχοι105
Μόνιμος Στρατιώτης και Αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις10545
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΑΣ105
Επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών για τα στελέχη που είναι έγγαμα (συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των εν διαστάσει ευρισκομένων) χωρίς τέκνα ή έχουν τέκνα, για τα οποία όμως δεν καθίστανται δικαιούχοι της οικογενειακής παροχής του άρθρου 15 του ν.4354/2015(Α’176)
ΒΑΘΜΟΣΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΠΌ 01/01/2024ΑΠΌ 01/01/2024
ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α570
ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. και αντίστοιχοι520460
A/A.T.A. και αντίστοιχοι και Υπαρχηγοί Σωμάτων Ασφαλείας520440
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι490430
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι470410
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ και αντίστοιχοι465405
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι455395
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι445385
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι355295
ΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι290230
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι260200
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι250190
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ και αντίστοιχοι230170
ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι220160
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι210150
ΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι185125
ΔΕΚΑΝΕΑΣ και αντίστοιχοι175
Μόνιμος Στρατιώτης και Αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις175115
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΑΣ175
Επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών για τα στελέχη που έχουν τέκνα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικογενειακής παροχής του άρθρου 15 του ν.4354/2015 (Α' 176)
ΒΑΘΜΟΣΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΠΌ 01/01/2024ΑΠΌ 01/01/2024
ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α630
ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. και αντίστοιχοι580520
A/A.T.A. και αντίστοιχοι και Υπαρχηγοί Σωμάτων Ασφαλείας580500
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι550490
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι530470
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ και αντίστοιχοι525465
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι515455
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι505445
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι415355
ΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι350290
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι320260
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι310250
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ και αντίστοιχοι290230
ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι280220
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι270210
ΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι245185
ΔΕΚΑΝΕΑΣ και αντίστοιχοι235
Μόνιμος Στρατιώτης και Αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις235175
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΑΣ235
Επίσης, ορίζεται ότι σε περίπτωση συζύγων ή συμβιούντων που αμείβονται και οι δύο με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (δηλαδή είναι και οι δύο εν ενεργεία στελέχη των Ε.Δ. ή των Σ.Α.), η ως άνω προσαύξηση καταβάλλεται και στους δύο.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. Β του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 καθώς και οι οδηγίες που δόθηκαν με την αριθμ. οικ.2/52259/ΔΕΠ/19.7.2017 (ΑΔΑ:ΨΜΦ2Η-Β2Φ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν.
Υπουργού Οικονομικών.
Σημειώνεται ότι με το ΦΕΚ Α' 146/7.9.2023 «Διορθώσεις Σφαλμάτων», έγινε διόρθωση στον πίνακα που βρίσκεται στο άνω μέρος της σελίδας 5063 του άρθρου 24 του ν. 5045/2023, με προσθήκη στον εν λόγω πίνακα της γραμμής που αφορά την αποτύπωση του ποσού του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας για τους Ειδικούς Φρουρούς και τους Συνοριοφύλακες.
Επί του άρθρου 25
Αναπροσαρμογή επιδόματος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος - Τροποποίηση παρ. Ε' άρθρου 127 ν. 4472/2017
Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρ. Ε' του άρθρου 127 του ν.4472/2017 μηνιαίο επίδομα που καταβάλλεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην ν. Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας, καθώς και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου, αναπροσαρμόζεται, από 01.01.2024, στο ποσό των εκατόν τριάντα (130) ευρώ .
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. Ε του άρθρου 127 του ν.4472/2017 καθώς και οι οδηγίες που δόθηκαν με την αριθμ. οικ.2/52259/ΔΕΠ/19.7.2017 (ΑΔΑ:ΨΜΦ2Η-Β2Φ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών.
ΝΕΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι τα ποσά των ανωτάτων ορίων αποδοχών και προσθέτων απολαβών διαμορφώνονται από 01.01.2024, ως εξής:
I. Το ύψος του (γενικού) ανωτάτου ορίου αποδοχών της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου), διαμορφώνεται σε πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι ένα (5.121) ευρώ.
II. Το ύψος του ανωτάτου ορίου αποδοχών της περ. α' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (όριο των Δικαστικών Λειτουργών και του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ.) διαμορφώνεται σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (8.426,56).
III. Το ύψος του ανωτάτου ορίου αποδοχών της περ. β' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (όριο Ιατρών του Ε.Σ.Υ.) διαμορφώνεται σε έξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τέσσερα (6.454) ευρώ.
IV. Το ύψος του ανωτάτου ορίου αποδοχών του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 156 του ν. 4472/2017 (όριο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας) διαμορφώνεται σε πέντε χιλιάδες εξακόσια δεκαπέντε (5.615) ευρώ.
V. Το ύψος του ανωτάτου ορίου αποδοχών της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 5045/2023 (όριο των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022) διαμορφώνεται σε πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα εννιά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (5.269,88).
Υπογραμμίζεται ότι ειδικά για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι από 7.10.2022 και έως 31.12.2023 το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (5.156,13) σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παρούσα επί των οδηγιών εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του κεφαλαίου Β' του Μέρους Γ' του ν. 5045/2023.
Επί του άρθρου 26
Χιλιομετρική αποζημίωση - Τροποποίηση άρθρου 8 υποπαρ.Δ9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν.4336/2015
Το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις μετακινήσεις εντός ή εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου του άρθρου 8 της υποπαρ.Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν.4336/2015, αυξάνεται από 01.01.2024 και ορίζεται στο ποσό των είκοσι λεπτών (0,20) για κάθε χιλιόμετρο (βλ. παρ. 2 του άρθρου 72 του κοινοποιούμενου νόμου).
Επί του άρθρου 27
'Έξοδα διανυκτέρευσης - Τροποποίηση παρ.2 άρθρου 10 και παρ.1 άρθρου 19 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015
1. Με την παρ. 1, από 01.01.2024 (βλ. παρ. 2 του άρθρου 72 του κοινοποιούμενου νόμου) αυξάνεται το ποσό των αναγνωριζόμενων εξόδων διανυκτέρευσης εσωτερικού της παρ. 2 του άρθρου 10 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και ορίζεται ως εξής:
α. Κατηγορία Ι, μέχρι εκατό (100) ευρώ ανά διανυκτέρευση.
β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι ογδόντα (80) ευρώ ανά διανυκτέρευση.
Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Σημειώνεται ότι η προσαύξηση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) εξακολουθεί να ισχύει και για διαμονή στη νησιωτική χώρα από 1η Μαΐου έως και την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
Διευκρινίζεται ότι, ειδικά για τη διενέργεια φορολογικών, τελωνειακών ελέγχων, ελέγχων της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, ελέγχων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας στη νησιωτική χώρα, κατά το διάστημα από την 1η Μαΐου έως και την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης της περ. α', ήτοι το ποσό των εκατόν τριάντα (130) ευρώ καταβάλλεται σε υπαλλήλους ανεξαρτήτως κατηγορίας για τη μετακίνησή τους. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 72 του κοινοποιούμενου νόμου τα ανωτέρω ισχύουν από την 29.7.2023.
2. Με την παρ. 2 αυξάνεται το ποσό των αναγνωριζόμενων εξόδων διανυκτέρευσης εξωτερικού της παρ. 1 του άρθρου 19 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και ορίζεται ως εξής:
α. Κατηγορία Ι, μέχρι διακόσια σαράντα δύο (242) ευρώ ανά διανυκτέρευση. β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ ανά διανυκτέρευση.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 72 ορίζεται ότι η παρούσα παράγραφος ισχύει από τη δημοσίευση του κοινοποιούμενου νόμου. Συνεπώς, τα ανωτέρω ποσά των εξόδων διανυκτέρευσης εξωτερικού αναγνωρίζονται στους μετακινούμενους από 29.7.2023.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 10 και 19 του ν. 4336/2015 καθώς και οι οδηγίες που δόθηκαν με την αριθμ. οικ.2/74450/ ΔΕΠ/24.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού
Οικονομικών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν. 4957/2022 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 173 ΤΟΥ Ν. 4957/2022
Επί του άρθρου 28
Πεδίο εφαρμογής
Ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Γ’ του κοινοποιούμενου νόμου. Στο πεδίο αυτό υπάγονται:
α) τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, των Πολυτεχνείων, της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), όπως αυτά προσδιορίζονται ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),
β) τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των ανωτέρω φορέων,
γ) οι Εντεταλμένοι Διδάσκοντες του άρθρου 173 του ν. 4957/2022.
Επί του άρθρου 29
Μισθολογική Κατάταξη
Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι για τη μισθολογική κατάταξη των λειτουργών και υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β' του κοινοποιούμενου νόμου ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.
Επί του άρθρου 30
Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης
Με την παρ. 1 ορίζεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ. 1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη των λειτουργών και υπαλλήλων που υπάγονται στο παρόν άρθρο, από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Σε περίπτωση βαθμολογικής εξέλιξης, όλος ο διανυθείς στους προηγούμενους βαθμούς χρόνος υπηρεσίας, καθώς και ο χρόνος της τυχόν αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας τους σε άλλους φορείς λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στον νέο βαθμό.
Με την παρ. 3 ορίζεται ότι η προβλεπόμενη στην παρ. 2 μισθολογική εξέλιξη του λειτουργού ή υπαλλήλου συντελείται με πράξη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου.
Με την παρ. 4 ορίζεται ότι ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 και αναγνωρίζεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που μνημονεύονται στις εν λόγω διατάξεις (π.χ. απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) και ερμηνεύονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών. Η προϋπηρεσία για την αναγνώριση μισθολογικής εξέλιξης αποδεικνύεται από πιστοποιητικά των αρμόδιων Υπηρεσιών, που έχουν εκδοθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται:
i) οι αποφάσεις πρόσληψης,
ii) η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν,
iii) η σχέση εργασίας (π.χ. σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου),
iv) το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο) καθώς και v) η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.
Σε περιπτώσεις προϋπηρεσιών που έχουν διανυθεί στην αλλοδαπή, τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να υποβάλλονται αρμοδίως μεταφρασμένα. Επίσης, σημειώνεται ότι το βάρος της απόδειξης περί του δημόσιου χαρακτήρα Υπηρεσίας ή φορέα σε Κράτος-μέλος της Ε.Ε. και του είδους της εργασιακής σχέσης, φέρουν οι αιτούντες την αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη δικαιούχοι. Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα στοιχεία δεν προκύπτουν από τα έγγραφα των ως άνω Υπηρεσιών, οι αιτούντες την αναγνώριση έχουν υποχρέωση να απευθύνονται στις αρμόδιες Κυβερνητικές Αρχές εκάστου Κράτους που έχουν την εποπτεία των Υπηρεσιών ή φορέων αυτών, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τον σκοπό αυτό στοιχεία και ακολούθως να τα προσκομίσουν στην αρμόδια για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους Υπηρεσία του Α.Ε.Ι. που υπηρετούν.
Ειδικώς για τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4957/2022, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία (για μισθολογική εξέλιξη) και το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά Πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρμόδιο για τον σκοπό αυτόν όργανο, ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής.
Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω χρόνος παροχής διδακτικού ή ερευνητικού έργου δεν πρέπει να συμπίπτει με ήδη αναγνωρισθέντα χρόνο δημόσιας υπηρεσίας στην ημεδαπή. Ειδικότερα, ο εν λόγω χρόνος για την αναγνώριση μισθολογικής εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. πρέπει να αποδεικνύεται από πιστοποιητικά των αρμόδιων φορέων (αρμοδίως μεταφρασμένα), που έχουν εκδοθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα:
• η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν και το έργο που παρείχαν (διδακτικό ή ερευνητικό),
• εάν το έργο παρεσχέθη με πλήρη (full time) ή μερική (part time) απασχόληση, καθώς και
• η ακριβής διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.
Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζεται απαραίτητα από τους αιτούντες την ανωτέρω αναγνώριση και βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σχετικά με την ακαδημαϊκή ισοτιμία των τίτλων σπουδών που απονέμουν τα ως άνω Πανεπιστημιακά ιδρύματα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.
Περαιτέρω, για τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4957/2022, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία (για μισθολογική εξέλιξη) και το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α' 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής σχέσης με αυτά (π.χ. σύμβαση μίσθωσης έργου). Ειδικότερα, ο εν λόγω χρόνος διδακτικού ή ερευνητικού έργου πρέπει να αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων, που έχουν εκδοθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται, πέραν των υπ’ αριθμ. ii), iv) και v) οριζόμενων ανωτέρω, - η σχέση απασχόλησης βάσει της οποίας απασχολήθηκαν (συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, συμβάσεις έργου, συμβάσεις υποτροφίας κλπ) - το έργο που παρείχαν (διδακτικό ή ερευνητικό).
Σε περίπτωση, κατά την οποία ορισμένα από τα προαναφερόμενα στοιχεία δεν μνημονεύονται στις ως άνω βεβαιώσεις, είναι δυνατή η προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών (π.χ. φωτοαντίγραφα ατομικών συμβάσεων) για την εξακρίβωση αυτών. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που από όλα τα προσκομιζόμενα στοιχεία (π.χ. βεβαιώσεις των φορέων, φωτοαντίγραφα ατομικών συμβάσεων κλπ.) δεν προκύπτει σαφώς ότι η υπό αναγνώριση προϋπηρεσία (διδακτικό ή ερευνητικό έργο) προσφέρθηκε με συγκεκριμένο ωράριο εργασίας, τότε ολόκληρος ο χρόνος της εν λόγω προϋπηρεσίας θα θεωρείται ότι διανύθηκε με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι για τις ανωτέρω υπηρεσίες οι οποίες παρασχέθηκαν με μειωμένο ωράριο εργασίας ή με καθεστώς μερικής απασχόλησης, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας υποχρεωτικής απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο εργαζομένων που απασχολούνται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης (σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 153, παρ. 8 του ν. 4472/2017, το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 41 του κοινοποιούμενου νόμου). Επιπλέον επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσιών που παρασχέθηκαν βάσει ενεργών συμβάσεων μερικής απασχόλησης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα σε διαφορετικούς φορείς θα πρέπει οι ώρες μερικής απασχόλησης να αναχθούν σε χρόνο πλήρους απασχόλησης, με δυνατότητα συμπλήρωσής τους, ώστε τελικά να αναγνωριστεί ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας με την προϋπόθεση ότι, ο συνολικός χρόνος εβδομαδιαίας μερικής απασχόλησης να μην υπερβαίνει το πλήρες ωράριο του
αντίστοιχου κλάδου. Ο πλεονάζων δηλαδή χρόνος υπηρεσίας δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.
Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι δεν υπολογίζεται για μισθολογική εξέλιξη η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου, καθώς και ο χρόνος φοίτησης σε σχολές, καθόσον δεν αποτελούν χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας που διανύθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω αναγνωριζόμενοι χρόνοι προϋπηρεσίας δεν θα πρέπει να συμπίπτουν με ήδη αναγνωρισθέντα χρόνο.
Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση κάθε προϋπηρεσίας, είναι να μην έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Επιπλέον, η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Επί του άρθρου 31
Βασικός μισθός
Με την παρ. 1 προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι οκτώ (2.228) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα τριών (63) ευρώ.
Στην περ. α της παρ. 2 ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή, ως εξής:
αα. Αναπληρωτής Καθηγητής: ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).
αβ. Επίκουρος Καθηγητής: εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
αγ. Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία: εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
αδ. Λέκτορας: εβδομήντα τοις εκατό (70%).
Ακολουθεί σχετικός πίνακας:
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ & Α.Σ.Κ.Τ.
ΚΛΙΜΑΚΙΟΕΤΗΚΑΘΗΓΗΤΗΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ& ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΜΚ10-12.2281.8941.6711.560
ΜΚ21-32.2911.9471.7181.604
ΜΚ33-52.3542.0011.7661.648
ΜΚ45-72.4172.0541.8131.692
ΜΚ57-92.4802.1081.8601.736
ΜΚ69-112.5432.1621.9071.780
ΜΚ711-132.6062.2151.9551.824
ΜΚ813-152.6692.2692.0021.868
ΜΚ915-172.7322.3222.0491.912
ΜΚ1017-192.7952.3762.0961.957
ΜΚ1119-212.8582.4292.1442.001
ΜΚ1221-232.9212.4832.1912.045
ΜΚ1323-252.9842.5362.2382.089
ΜΚ1425-273.0472.5902.2852.133
ΜΚ1527-293.1102.6442.3332.177
ΜΚ1629+3.1732.6972.3802.221
Στην περ. β της παρ. 2 ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, των Πολυτεχνείων, της Α.Σ.Κ.Τ. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., που προέρχονται από τα πρώην Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) και εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις, διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατείχαν, διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.), ως εξής:
βα. Καθηγητής: ενενήντα τοις εκατό (90%).
ββ. Αναπληρωτής Καθηγητής: εβδομήντα επτά τοις εκατό (77%).
βγ. Επίκουρος Καθηγητής: εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%).
βδ. Λέκτορας Εφαρμογών / πρώην Καθηγητής Εφαρμογών: πενήντα οκτώ τοις εκατό (58%).
Ακολουθεί σχετικός πίνακας:
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ, Α.Σ.Κ.Τ. & Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΗΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΑΝ
ΚΛΙΜΑΚΙΟΕΤΗΚΑΘΗΓΗΤΗΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ ΠΡΩΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΜΚ10-12.0051.7161.5151.292
ΜΚ21-32.0621.7641.5581.329
ΜΚ33-52.1191.8131.6011.365
ΜΚ45-72.1751.8611.6441.402
ΜΚ57-92.2321.9101.6861.438
ΜΚ69-112.2891.9581.7291.475
ΜΚ711-132.3452.0071.7721.511
ΜΚ813-152.4022.0551.8151.548
ΜΚ915-172.4592.1041.8581.585
ΜΚ1017-192.5162.1521.9011.621
ΜΚ1119-212.5722.2011.9431.658
ΜΚ1221-232.6292.2491.9861.694
ΜΚ1323-252.6862.2982.0291.731
ΜΚ1425-272.7422.3462.0721.767
ΜΚ1527-292.7992.3952.1151.804
ΜΚ1629+2.8562.4432.1581.840
Με την παρ. 3 ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Α.Σ.Κ.Τ. διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Α.Σ.Κ.Τ., ως εξής:
α. ΒΑΘΜΙΔΑ A' ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: εξήντα δύο τοις εκατό (62%).
β. ΒΑΘΜΙΔΑ Β' ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: πενήντα εννέα τοις εκατό (59%). γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ' ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: πενήντα έξι τοις εκατό (56%).
δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ' ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).
Ακολουθεί σχετικός πίνακας:
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Δ.Ι.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝΜ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ & Α.Σ.Κ.Τ.
ΚΛΙΜΑΚΙΟΕΤΗΒΑΘΜΙΔΑ ΑΒΑΘΜΙΔΑ ΒΒΑΘΜΙΔΑ ΓΒΑΘΜΙΔΑ Δ
ΜΚ10-11.3811.3151.2481.225
ΜΚ21-31.4201.3521.2831.260
ΜΚ33-51.4591.3891.3181.295
ΜΚ45-71.4991.4261.3541.329
ΜΚ57-91.5381.4631.3891.364
ΜΚ69-111.5771.5001.4241.399
ΜΚ711-131.6161.5381.4591.433
ΜΚ813-151.6551.5751.4951.468
ΜΚ915-171.6941.6121.5301.503
ΜΚ1017-191.7331.6491.5651.537
ΜΚ1119-211.7721.6861.6001.572
ΜΚ1221-231.8111.7231.6361.607
ΜΚ1323-251.8501.7611.6711.641
ΜΚ1425-271.8891.7981.7061.676
ΜΚ1527-291.9281.8351.7421.711
ΜΚ1629+1.9671.8721.7771.745
Με την παρ. 4 ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Α.Σ.Κ.Τ., ως εξής:
α. Καθηγητής: ενενήντα τοις εκατό (90%).
β. Αναπληρωτής Καθηγητής: εβδομήντα επτά τοις εκατό (77%).
γ. Επίκουρος Καθηγητής: εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%).
δ. Λέκτορας / Καθηγητής Εφαρμογών: πενήντα οκτώ τοις εκατό (58%).
ε. Ε.ΔΙ.Π.: πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).
Ακολουθεί σχετικός πίνακας:
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ Δ.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Δ.Ι.Π. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
ΚΛΙΜΑΚΙΟΕΤΗΚΑΘΗΓΗΤΗΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ ΠΡΩΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΕ.Δ.Ι.Π.
ΜΚ10-12.0051.7161.5151.2921225
ΜΚ21-32.0621.7641.5581.3291260
ΜΚ33-52.1191.8131.6011.3651295
ΜΚ45-72.1751.8611.6441.4021329
ΜΚ57-92.2321.9101.6861.4381364
ΜΚ69-112.2891.9581.7291.4751399
ΜΚ711-132.3452.0071.7721.5111433
ΜΚ813-152.4022.0551.8151.5481468
ΜΚ915-172.4592.1041.8581.5851503
ΜΚ1017-192.5162.1521.9011.6211537
ΜΚ1119-212.5722.2011.9431.6581572
ΜΚ1221-232.6292.2491.9861.6941607
ΜΚ1323-252.6862.2982.0291.7311641
ΜΚ1425-272.7422.3462.0721.7671676
ΜΚ1527-292.7992.3952.1151.8041711
ΜΚ1629+2.8562.4432.1581.8401745
Όπως ορίζεται στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου, όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί (των κατηγοριών προσωπικού που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β' του Μέρους Γ' του κοινοποιούμενου νόμου) εμφανίζονται στους ανωτέρω πίνακες στρογγυλοποιημένοι στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
Επισημαίνεται ότι τα ως άνω παρατιθέμενα ποσά των βασικών μισθών ισχύουν για το χρονικό διάστημα από 07.10.2022 έως και 31.12.2023. Από 01.01.2024 τα εν λόγω ποσά αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 του κοινοποιούμενου νόμου (βλ. παράρτημα ΙΙ).
Επί του άρθρου 32
Επιδόματα
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ότι, πέρα από τον βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου, στους υπαγόμενους στο Κεφάλαιο Β’ παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
1. Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, οριζόμενο ως εξής:
α. Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων, Α.Σ.Κ.Τ. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των μελών Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα πρώην Α.Τ.Ε.Ι. και εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις, διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατείχαν:
αα. Καθηγητής πεντακόσια (500) ευρώ.
αβ. Αναπληρωτής Καθηγητής τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
αγ. Επίκουρος Καθηγητής τετρακόσια (400) ευρώ.
αδ. Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία τετρακόσια (400) ευρώ.
αε. Λέκτορας/Καθηγητής Εφαρμογών διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
β. Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Α.Σ.Κ.Τ. που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα λαμβάνουν τριακόσια (300) ευρώ. Όσοι εξ αυτών κατέχουν μόνο μεταπτυχιακό δίπλωμα λαμβάνουν διακόσια πενήντα (250) ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
γ. Μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., λαμβάνουν από 01.01.2024 εκατό (100) ευρώ (βλ. παρ. 4 του άρθρου 72 του κοινοποιούμενου νόμου).
2. Ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης, οριζόμενο ως εξής:
α. Μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Α.Σ.Κ.Τ.:
αα. Καθηγητής: διακόσια (200) ευρώ.
αβ. Αναπληρωτής Καθηγητής: εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ.
αγ. Επίκουρος Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
αδ. Eπίκουρος Καθηγητής επί θητεία: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
αε. Λέκτορας: εκατόν είκοσι (120) ευρώ.
β. Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων, Α.Σ.Κ.Τ. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., που προέρχονται από τα πρώην Α.Τ.Ε.Ι. και εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις, διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατείχαν: βα. Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
ββ. Αναπληρωτής Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
βγ. Επίκουρος Καθηγητής: εκατόν είκοσι (120) ευρώ.
βδ. Λέκτορας Εφαρμογών/πρώην Καθηγητής Εφαρμογών: εκατόν είκοσι (120) ευρώ.
γ. Μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Α.Σ.Κ.Τ.: εκατό (100) ευρώ.
δ. Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.:
δα. Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
δβ. Αναπληρωτής Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
δγ. Επίκουρος Καθηγητής: εκατόν είκοσι (120) ευρώ.
δδ. Λέκτορας/Καθηγητής Εφαρμογών: εκατόν είκοσι (120) ευρώ.
δε. Ε.ΔΙ.Π.: εκατό (100) ευρώ.
Το εν λόγω επίδομα περιλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40.
3. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.4354/2015. Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν.4354/2015 παρέχονται στην υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού
Οικονομικών. Διευκρινίζεται ότι από 01.01.2024 το άρθρο 15 του ν.4354/2015 τροποποιείται με τις διατάξεις του άρθρου 21 του κοινοποιούμενου νόμου.
4. Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, στους Αντιπρυτάνεις, στους Προέδρους και Αντιπροέδρους Διοικουσών Επιτροπών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στους Κοσμήτορες Σχολών και στους Προέδρους Τμημάτων, οριζόμενα ως εξής:
α. Πρύτανης, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος: πεντακόσια (500) ευρώ.
β. Αντιπρύτανης, Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος: τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
γ. Κοσμήτορας Σχολής: διακόσια δέκα (210) ευρώ.
δ. Πρόεδρος Τμήματος: διακόσια δέκα (210) ευρώ.
5. Στους ιατρούς, φυσικούς ιατρικής- ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, φαρμακοποιούς και νοσηλευτές, καθώς και στους χημικούς, κλινικούς χημικούς, βιοχημικούς και βιολόγους, οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που τοποθετούνται σε πανεπιστημιακές κλινικές, πανεπιστημιακά εργαστήρια ή ειδικές μονάδες κλινικών ή εργαστηρίων, που εγκαθίστανται σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καταβάλλεται, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου νοσοκομείου, ειδική αμοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό έργο που παρέχουν, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών (και ήδη Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) και Υγείας. Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, η εν λόγω ειδική αμοιβή καταβάλλεται στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και με τους όρους που προβλέπονται με την υπό στοιχεία Γ4α/ Γ.Π.76467/2018/24.4.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (Β’ 1786). Η ως άνω ειδική αμοιβή δεν υπάγεται στα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις ανώτατα όρια αποδοχών (βλ. άρθρο 28 του Ν.4354/2015 καθώς και παρ. 5 του άρθρου 33 του κοινοποιούμενου νόμου). Για την καταβολή της ειδικής αμοιβής απαιτείται η υποβολή στη Διοίκηση του νοσοκομείου της μηνιαίας καταγραφής του παρεχόμενου κλινικού εργαστηριακού έργου που βεβαιώνεται από τον διευθυντή της κλινικής, του εργαστηρίου ή της ειδικής μονάδας και η έγκρισή της από αυτό ύστερα από θετική εισήγηση του επιστημονικού συμβουλίου και του διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου.
Επί του άρθρου 33
Επιμέρους μισθολογικές ρυθμίσεις
Με την παρ. 1 ορίζεται ότι το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των εντεταλμένων διδασκόντων του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 καθορίζεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.), δηλαδή στο ποσό των χιλίων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.336,80), καθώς και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ειδικού επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή για πλήρη απασχόληση, δηλαδή στο ποσό των τριακοσίων είκοσι (320) ευρώ. Στους ανωτέρω καταβάλλεται και οικογενειακή παροχή σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4354/2015. Σε περίπτωση επιλογής τους με καθεστώς μερικής απασχόλησης εφαρμόζεται η παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017. Ειδικότερα, ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών του προσωπικού μερικής απασχόλησης είναι ο εξής: σύνολο μηναίων αποδοχών επί τις ώρες της ημερήσιας ή εβδομαδιαίας απασχόλησης δια του αντίστοιχου υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας που αντιστοιχεί σε πλήρη απασχόληση. Τα ανωτέρω ισχύουν μόνο για όσους απασχολούνται δυνάμει συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σε καμία περίπτωση δεν καταλαμβάνουν αυτούς που συνάπτουν συμβάσεις έργου.
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι το ύψος της αμοιβής ανά κατηγορία διδακτικού προσωπικού του Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών του άρθρου 103 του ν. 4957/2022, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής της καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών (και ήδη Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, και εφόσον προβλέπεται αμοιβή για το διδακτικό προσωπικό του Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών, το ύψος αυτής, ανά κατηγορία διδακτικού προσωπικού καθορίζεται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Αποδοχών του Α.Ε.Ι. για την άσκηση πρόσθετου διδακτικού έργου και το σύνολο των διδακτικών ωρών που ανατίθενται ανά περίπτωση, όπως άλλωστε προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 103 του ν. 4957/2022.
Με την παρ. 3 διευκρινίζεται ότι ειδικά για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 που λαμβάνουν επιστημονική άδεια του άρθρου 157 του ν. 4957/2022 με σκοπό τη συνεργασία χωρίς αμοιβή με ιδρύματα ή ερευνητικούς οργανισμούς της αλλοδαπής, η προσαύξηση ογδόντα τοις εκατό (80%) υπολογίζεται επί του συνόλου των αποδοχών αυτών. Ειδικά, για όσους τελούν σε επιστημονική άδεια κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 157 του ν. 4957/2022, και μέχρι τη λήξη της, συνεχίζει να καταβάλλεται η προβλεπόμενη προσαύξηση.
Με την παρ. 4 ορίζεται ότι τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. των Πανεπιστημίων, των Πολυτεχνείων, της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) που εντάσσονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις στην κατηγορία μερικής απασχόλησης, λαμβάνουν το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των τακτικών αποδοχών της αντίστοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.
Με την παρ. 5 ορίζεται ότι ειδικά για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022, το ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων απολαβών, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις (παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015, σε συνδυασμό με το άρθρο 156 του ν. 4472/2017, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) αναπροσαρμόζεται και καθορίζεται (αναδρομικά από 7.10.2022 και εντεύθεν) στο ποσό που αντιστοιχεί στο καταληκτικό κλιμάκιο (Μ.Κ. 16) της βαθμίδας του Καθηγητή, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή 1,625. Συνεπώς, το εν λόγω (μηνιαίο) όριο ανέρχεται, από την ανωτέρω ημεροχρονολογία και έως 31.12.2023, στο ποσό των πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι ευρώ και δεκατρία λεπτά (5.156,13) και από 01.01.2024 και εντεύθεν στο ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (5.269,88). Επίσης, διευκρινίζεται ότι κατά τα λοιπά (δηλαδή πλην του ύψος του ανώτατου ορίου), αναφορικά με το ανώτατο όριο αποδοχών και απολαβών των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στις ως άνω ισχύουσες σχετικές διατάξεις (π.χ. οι μνημονευόμενες παροχές που εξαιρούνται από το ανώτατο όριο αποδοχών).
Περαιτέρω, διευκρινίζεται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Γ' του κοινοποιούμενου νόμου ισχύουν αναδρομικά από 07.10.2022, πλην των διατάξεων της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 32 του κοινοποιούμενου νόμου, οι οποίες ισχύουν από 01.01.2024 και εντεύθεν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 72 του ιδίου νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
Επί του άρθρου 34
Πεδίο εφαρμογής
Με το άρθρο 34 ορίζεται ότι στο Κεφάλαιο Γ' υπάγονται : α) τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), β) τα μέλη Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), γ) τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), δ) τα μέλη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και το προσωπικό της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.3966/2011 (Α’ 118) (πρώην προσωπικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου).
Επί του άρθρου 35
Μισθολογική κατάταξη
Με το άρθρο 35 ορίζεται ότι για τη μισθολογική κατάταξη των λειτουργών και υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Γ' ορίζονται δεκαέξι
(16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.
Επί του άρθρου 36
Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης
Με την παρ. 1 ορίζεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη των λειτουργών και υπαλλήλων που υπάγονται στο παρόν άρθρο, από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Σε περίπτωση βαθμολογικής εξέλιξης, όλος ο διανυθείς στους προηγούμενους βαθμούς χρόνος υπηρεσίας, καθώς και ο χρόνος της τυχόν αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας τους σε άλλους φορείς λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στον νέο βαθμό.
Με την παρ. 3 ορίζεται ότι η προβλεπόμενη στην παρ. 2 μισθολογική εξέλιξη του λειτουργού ή υπαλλήλου συντελείται με πράξη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου.
Στην περ. α) της παρ. 4 ορίζεται ότι ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.4354/2015 και αναγνωρίζεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που μνημονεύονται στις εν λόγω διατάξεις (π.χ. απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) και ερμηνεύονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών. Η προϋπηρεσία για την αναγνώριση μισθολογικής εξέλιξης αποδεικνύεται από πιστοποιητικά των αρμόδιων Υπηρεσιών, που έχουν εκδοθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται :
i) οι αποφάσεις πρόσληψης,
ii) η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν,
iii) η σχέση εργασίας (π.χ. σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου),
iv) το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), καθώς και
v) η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.
Σε περιπτώσεις προϋπηρεσιών που έχουν διανυθεί στην αλλοδαπή, τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να υποβάλλονται αρμοδίως μεταφρασμένα. Επίσης, επισημαίνεται ότι το βάρος της απόδειξης περί του δημόσιου χαρακτήρα Υπηρεσίας ή φορέα σε Κράτος-μέλος της Ε.Ε., και του είδους της εργασιακής σχέσης, φέρουν οι αιτούντες την αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη δικαιούχοι. Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα στοιχεία δεν προκύπτουν από τα έγγραφα των ως άνω Υπηρεσιών, οι αιτούντες την αναγνώριση έχουν υποχρέωση να απευθύνονται στις αρμόδιες Κυβερνητικές Αρχές εκάστου Κράτους που έχουν την εποπτεία των Υπηρεσιών ή φορέων αυτών, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό στοιχεία και ακολούθως να τα προσκομίσουν στην αρμόδια για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους Υπηρεσία του φορέα που υπηρετούν.
Στην περ. β) της παρ. 4 ορίζεται ότι, ειδικώς, για τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία (για μισθολογική εξέλιξη) και το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά Πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρμόδιο για τον σκοπό αυτόν όργανο, ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής.
Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω χρόνος παροχής διδακτικού ή ερευνητικού έργου δεν πρέπει να συμπίπτει με ήδη αναγνωρισθέντα χρόνο δημόσιας υπηρεσίας στην ημεδαπή. Ειδικότερα, ο εν λόγω χρόνος για την αναγνώριση μισθολογικής εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. πρέπει να αποδεικνύεται από πιστοποιητικά των αρμόδιων φορέων (αρμοδίως μεταφρασμένα), που έχουν εκδοθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα:
• η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν και το έργο που παρείχαν (διδακτικό ή ερευνητικό),
• εάν το έργο παρεσχέθη με πλήρη (full time) ή μερική (part time) απασχόληση, καθώς και
• η ακριβής διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.
Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζεται απαραίτητα από τους αιτούντες την ανωτέρω αναγνώριση και βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σχετικά με την ακαδημαϊκή ισοτιμία των τίτλων σπουδών που απονέμουν τα ως άνω Πανεπιστημιακά ιδρύματα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.
Επιπλέον, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία (για μισθολογική εξέλιξη) και το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙΠ. των Α.Σ.Ε.Ι. σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν.4310/2014, ανεξαρτήτως της συμβατικής σχέσης με αυτά (π.χ. σύμβαση μίσθωσης έργου). Ειδικότερα, ο εν λόγω χρόνος διδακτικού ή ερευνητικού έργου πρέπει να αποδεικνύεται από βεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων, που έχουν εκδοθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται, πέραν των υπ’ αριθμ. ii), iv) και v) οριζόμενων στην περ. α) της παρ. 4 του παρόντος
- η σχέση απασχόλησης βάσει της οποίας απασχολήθηκαν (συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, συμβάσεις έργου, συμβάσεις υποτροφίας κλπ)
- το έργο που παρείχαν (διδακτικό ή ερευνητικό).
Σε περίπτωση, κατά την οποία ορισμένα από τα προαναφερόμενα στοιχεία δεν μνημονεύονται στις ως άνω βεβαιώσεις, είναι δυνατή η προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών (π.χ. φωτοαντίγραφα ατομικών συμβάσεων) για την εξακρίβωση αυτών. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που από όλα τα προσκομιζόμενα στοιχεία (π.χ. βεβαιώσεις των φορέων, φωτοαντίγραφα ατομικών συμβάσεων κλπ.) δεν προκύπτει σαφώς ότι η υπό αναγνώριση προϋπηρεσία (διδακτικό ή ερευνητικό έργο) προσφέρθηκε με συγκεκριμένο ωράριο εργασίας, τότε ολόκληρος ο χρόνος της εν λόγω προϋπηρεσίας θα θεωρείται ότι διανύθηκε με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι για υπηρεσίες που αναφέρονται στις ανωτέρω περ. α) και β) της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και οι οποίες παρασχέθηκαν με μειωμένο ωράριο εργασίας ή με καθεστώς μερικής απασχόλησης, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας υποχρεωτικής απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο εργαζομένων που απασχολούνται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης (σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 153, παρ. 8 του ν. 4472/2017, το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 41 του κοινοποιούμενου νόμου). Επιπλέον επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσιών που παρασχέθηκαν βάσει ενεργών συμβάσεων μερικής απασχόλησης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα σε διαφορετικούς φορείς θα πρέπει οι ώρες μερικής απασχόλησης να αναχθούν σε χρόνο πλήρους απασχόλησης, με δυνατότητα συμπλήρωσής τους, ώστε τελικά να αναγνωριστεί ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας με την προϋπόθεση ότι, ο συνολικός χρόνος εβδομαδιαίας μερικής απασχόλησης να μην υπερβαίνει το πλήρες ωράριο του αντίστοιχου κλάδου. Ο πλεονάζων δηλαδή χρόνος υπηρεσίας δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.
Στην περ. γ) της παρ. 4 ορίζεται ότι ειδικά για τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) ναυτικών μαθημάτων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία (για μισθολογική εξέλιξη) και χρόνος μέχρι δώδεκα (12) ετών πραγματικής θαλάσσιας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου που απαιτήθηκε ως προσόν διορισμού. Ειδικά για τους κατόχους διπλώματος Πλοιάρχου Α' και Β' ή Μηχανικού Α' και Β' τάξης Εμπορικού Ναυτικού προσμετράται η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία μετά από την απόκτηση του διπλώματος Γ' τάξης. Για τους κατόχους διπλώματος Ραδιοτηλεγραφητού Α' τάξης προσμετράται η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία μετά από την απόκτηση του αντίστοιχου διπλώματος Β' τάξης. Για την κατηγορία ΒΙΙ/8 (Δάσκαλοι πρακτικών εφαρμογών) βάσει της υπ' αρ. 152091/7891/12.12.1975 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β' 1482) προσμετράται η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία μετά από την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, εφόσον δεν συμπίπτει με προϋπηρεσία της περ. (α). Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω χρόνος πραγματικής θαλάσσιας υπηρεσίας δεν πρέπει να συμπίπτει με ήδη αναγνωρισθέντα χρόνο δημόσιας υπηρεσίας.
Στην περ. δ) της παρ. 4 ορίζεται ότι για τα λοιπά μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Α.Ε.Ν. γενικών και τεχνικών μαθημάτων, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία (για μισθολογική εξέλιξη) και η συναφής με την ειδικότητα της κατεχόμενης θέσης επαγγελματική εμπειρία ιδιωτικού τομέα που απαιτήθηκε ως προσόν διορισμού, εφαρμοζόμενων αναλόγως του άρθρου 26 του ν. 4369/2016 (Α' 33) και του π.δ. 69/2016 (Α' 127).
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 98 του ν. 3528/2007 (Α' 26), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4369/2016, προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί πριν από τον διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα, λαμβάνεται υπόψη (για βαθμολογική εξέλιξη) εφόσον αποδεικνύεται. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της ως άνω προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Κατ’ εξουσιοδότηση των εν λόγω διατάξεων εκδόθηκε το π.δ. 69/2016 «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα». Συνεπώς, εν προκειμένω, για την αναγνώριση συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας ιδιωτικού τομέα (έως 7 έτη) που απαιτήθηκε ως προσόν διορισμού (για μισθολογική εξέλιξη) ακολουθείται η διαδικασία και προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του π.δ. 69/2016.
Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι δεν υπολογίζεται για μισθολογική εξέλιξη η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου, καθώς και ο χρόνος φοίτησης σε σχολές, καθόσον δεν αποτελούν χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας που διανύθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω αναγνωριζόμενοι χρόνοι προϋπηρεσίας δεν θα πρέπει να συμπίπτουν με ήδη αναγνωρισθέντα χρόνο.
Περαιτέρω, προϋπόθεση για την αναγνώριση των προϋπηρεσιών που αναφέρονται στις περ. α' έως δ', της παρ. 4 είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Επίσης, η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Επί του άρθρου 37
Βασικός Μισθός
Στην περ. α' της παρ. 1 προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή των Α.Σ.Ε.Ι. ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ογδόντα έξι (1.986) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα τεσσάρων (54) ευρώ.
Στην περ. β' της παρ. 1 προβλέπεται ότι o μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Α.Σ.Ε.Ι., ως εξής:
βα. Αναπληρωτής Καθηγητής: ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).
ββ. Επίκουρος Καθηγητής: εβδομήντα πέντε κόμμα πενήντα πέντε τοις εκατό (75,55%).
βγ. Λέκτορας: εξήντα τρία τοις εκατό (63%).
Ακολουθεί σχετικός πίνακας :
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΙΟΕΤΗΚΑΘΗΓΗΤΗΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΜΚ10-11.9861.6881.5001.251
ΜΚ21-32.0401.7341.5411.285
ΜΚ33-52.0941.7801.5821.319
ΜΚ45-72.1481.8261.6231.353
ΜΚ57-92.2021.8721.6641.387
ΜΚ69-112.2561.9181.7041.421
ΜΚ711-132.3101.9641.7451.455
ΜΚ813-152.3642.0091.7861.489
ΜΚ915-172.4182.0551.8271.523
ΜΚ1017-192.4722.1011.8681.557
ΜΚ1119-212.5262.1471.9081.591
ΜΚ1221-232.5802.1931.9491.625
ΜΚ1323-252.6342.2391.9901.659
ΜΚ1425-272.6882.2852.0311.693
ΜΚ1527-292.7422.3312.0721.727
ΜΚ1629+2.7962.3772.1121.761
Με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 1 ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Α.Σ.Ε.Ι., ως εξής:
γα. Βαθμίδα Α' Κλάδος I ΠΕ Ε.Ε.ΔΙ.Π., Κλάδος II ΠΕ Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Κλάδος II ΤΕ Ε.Ε.ΔΙ.Π.: πενήντα εννέα τοις εκατό (59 %).
γβ. Βαθμίδα Β' Κλάδος I ΠΕ Ε.Ε.ΔΙ.Π., Κλάδος II ΠΕ Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Κλάδος II ΤΕ Ε.Ε.ΔΙ.Π.: πενήντα επτά τοις εκατό (57 %).
γγ. Βαθμίδα Γ' Κλάδος I ΠΕ Ε.Ε.ΔΙ.Π., Κλάδος II ΠΕ Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Κλάδος II ΤΕ Ε.Ε.ΔΙ.Π.: πενήντα έξι τοις εκατό (56 %).
γδ. Βαθμίδα Δ' Κλάδος I ΠΕ Ε.Ε.ΔΙ.Π., Κλάδος II ΠΕ Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Κλάδος II ΤΕ Ε.Ε.ΔΙ.Π.: πενήντα πέντε τοις εκατό (55 %).
Ακολουθεί σχετικός πίνακας :
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΙΟΕΤΗΒΑΘΜΙΔΑ ΑΒΑΘΜΙΔΑ ΒΒΑΘΜΙΔΑ ΓΒΑΘΜΙΔΑ Δ
ΜΚ10-11.1721.1321.1121.092
ΜΚ21-31.2041.1631.1421.122
ΜΚ33-51.2351.1941.1731.152
ΜΚ45-71.2671.2241.2031.181
ΜΚ57-91.2991.2551.2331.211
ΜΚ69-111.3311.2861.2631.241
ΜΚ711-131.3631.3171.2941.271
ΜΚ813-151.3951.3471.3241.300
ΜΚ915-171.4271.3781.3541.330
ΜΚ1017-191.4581.4091.3841.360
ΜΚ1119-211.4901.4401.4151.389
ΜΚ1221-231.5221.4711.4451.419
ΜΚ1323-251.5541.5011.4751.449
ΜΚ1425-271.5861.5321.5051.478
ΜΚ1527-291.6181.5631.5361.508
ΜΚ1629+1.6501.5941.5661.538
Στην περ. α' της παρ. 2 ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ογδόντα έξι (1.986) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα τεσσάρων (54) ευρώ.
Στην περ. β' της παρ. 2 προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Α. διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Α.Ε.Α., ως εξής:
βα. Αναπληρωτής Καθηγητής: ογδόντα πέντε τοις εκατό (85 %).
ββ. Επίκουρος Καθηγητής: εβδομήντα πέντε κόμμα πενήντα πέντε τοις εκατό (75,55%).
βγ. Λέκτορας: εξήντα τρία τοις εκατό (63 %).
Στην περ. γ' της παρ. 2 ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του μέλους Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Α. διαμορφώνεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60 %) επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Α.Ε.Α..
Ακολουθεί σχετικός πίνακας :
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Ε.ΔΙ.Π. ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΙΟΕΤΗΚΑΘΗΓΗΤΗΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΛΕΚΤΟΡΑΣΕ.ΔΙ.Π
ΜΚ10-11.9861.6881.5001.2511.192
ΜΚ21-32.0401.7341.5411.2851.224
ΜΚ33-52.0941.7801.5821.3191.256
ΜΚ45-72.1481.8261.6231.3531.289
ΜΚ57-92.2021.8721.6641.3871.321
ΜΚ69-112.2561.9181.7041.4211.354
ΜΚ711-132.3101.9641.7451.4551.386
ΜΚ813-152.3642.0091.7861.4891.418
ΜΚ915-172.4182.0551.8271.5231.451
ΜΚ1017-192.4722.1011.8681.5571.483
ΜΚ1119-212.5262.1471.9081.5911.516
ΜΚ1221-232.5802.1931.9491.6251.548
ΜΚ1323-252.6342.2391.9901.6591.580
ΜΚ1425-272.6882.2852.0311.6931.613
ΜΚ1527-292.7422.3312.0721.7271.645
ΜΚ1629+2.7962.3772.1121.7611.678
Στην περ. α' της παρ. 3 ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ογδόντα έξι (1.986) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα τεσσάρων (54) ευρώ.
Στην περ. β' της παρ. 3 προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Α.Ε.Ν. διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Α.Ε.Ν., ως εξής:
βα. Αναπληρωτής Καθηγητής: ογδόντα πέντε τοις εκατό (85 %).
ββ. Επίκουρος Καθηγητής: εβδομήντα πέντε κόμμα πενήντα πέντε τοις εκατό (75,55%).
βγ. Καθηγητής Εφαρμογών: εξήντα τρία τοις εκατό (63 %).
Στην περ. γ' της παρ. 3 ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ν. διαμορφώνεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή των Α.Ε.Ν..
Ακολουθεί σχετικός πίνακας :
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Ε.ΔΙ.Π. ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΙΟΕΤΗΚΑΘΗΓΗΤΗΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΕ.ΔΙ.Π
ΜΚ10-11.9861.6881.5001.2511.192
ΜΚ21-32.0401.7341.5411.2851.224
ΜΚ33-52.0941.7801.5821.3191.256
ΜΚ45-72.1481.8261.6231.3531.289
ΜΚ57-92.2021.8721.6641.3871.321
ΜΚ69-112.2561.9181.7041.4211.354
ΜΚ711-132.3101.9641.7451.4551.386
ΜΚ813-152.3642.0091.7861.4891.418
ΜΚ915-172.4182.0551.8271.5231.451
ΜΚ1017-192.4722.1011.8681.5571.483
ΜΚ1119-212.5262.1471.9081.5911.516
ΜΚ1221-232.5802.1931.9491.6251.548
ΜΚ1323-252.6342.2391.9901.6591.580
ΜΚ1425-272.6882.2852.0311.6931.613
ΜΚ1527-292.7422.3312.0721.7271.645
ΜΚ1629+2.7962.3772.1121.7611.678
Στην περ. δ' της παρ. 3 προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ε.Π. των Α.Ε.Ν. που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (A'64), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή των Α.Ε.Ν., ως εξής:
δα. Καθηγητής: εβδομήντα επτά τοις εκατό (77 %).
δβ. Επίκουρος Καθηγητής: εξήντα οκτώ τοις εκατό (68 %).
δγ. Επιμελητής: εξήντα ένα τοις εκατό (61 %).
δδ. Καθηγητής Ειδικών Μαθημάτων: πενήντα οκτώ κόμμα πέντε τοις εκατό (58,5%).
Ακολουθεί σχετικός πίνακας :
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (που διατηρούν προσωποπαγείς θέσεις σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 15 του ν. 3450/2006)
ΚΛΙΜΑΚΙΟΕΤΗΚΑΘΗΓΗΤΗΣΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΜΚ10-11.5291.3501.2111.162
ΜΚ21-31.5711.3871.2441.193
ΜΚ33-51.6121.4241.2771.225
ΜΚ45-71.6541.4611.3101.257
ΜΚ57-91.6961.4971.3431.288
ΜΚ69-111.7371.5341.3761.320
ΜΚ711-131.7791.5711.4091.351
ΜΚ813-151.8201.6081.4421.383
ΜΚ915-171.8621.6441.4751.415
ΜΚ1017-191.9031.6811.5081.446
ΜΚ1119-211.9451.7181.5411.478
ΜΚ1221-231.9871.7541.5741.509
ΜΚ1323-252.0281.7911.6071.541
ΜΚ1425-272.0701.8281.6401.572
ΜΚ1527-292.1111.8651.6731.604
ΜΚ1629+2.1531.9011.7061.636
Στην περ. α' της παρ. 4 ορίζεται ότι o μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Σύμβουλου Α' του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.3966/2011 (Α'118) ορίζεται στο ποσό των χιλίων οχτακοσίων δέκα (1.810) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα (50) ευρώ.
Στην περ. β' της παρ. 4 προβλέπεται ότι o μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών μελών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθώς και του προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Σύμβουλου Α', ως εξής:
βα. Σύμβουλος Β': ογδόντα εννέα τοις εκατό (89%).
ββ. Σύμβουλος Γ': εβδομήντα έξι κόμμα ογδόντα πέντε τοις εκατό (76,85%).
βγ. Εισηγητής: εξήντα οκτώ κόμμα τρία τοις εκατό (68,3%).
Ακολουθεί σχετικός πίνακας :
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΛΩΝ Ι.Ε.Π. ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 329 ΤΟΥ Ν.4072/2012
ΚΛΙΜΑΚΙΟΕΤΗΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΜΚ10-11.8101.6111.3911.236
ΜΚ21-31.8601.6551.4291.270
ΜΚ33-51.9101.7001.4681.305
ΜΚ45-71.9601.7441.5061.339
ΜΚ57-92.0101.7891.5451.373
ΜΚ69-112.0601.8331.5831.407
ΜΚ711-132.1101.8781.6221.441
ΜΚ813-152.1601.9221.6601.475
ΜΚ915-172.2101.9671.6981.509
ΜΚ1017-192.2602.0111.7371.544
ΜΚ1119-212.3102.0561.7751.578
ΜΚ1221-232.3602.1001.8141.612
ΜΚ1323-252.4102.1451.8521.646
ΜΚ1425-272.4602.1891.8911.680
ΜΚ1527-292.5102.2341.9291.714
ΜΚ1629+2.5602.2781.9671.748
Με την παρ. 5 ορίζεται ότι όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί (των κατηγοριών προσωπικού που υπάγονται στο Κεφάλαιο Γ' του Μέρους Γ' του κοινοποιούμενου νόμου) στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι τα ως άνω παρατιθέμενα ποσά των βασικών μισθών ισχύουν για το χρονικό διάστημα από 07.10.2022 έως και 31.12.2023. Από 01.01.2024 τα εν λόγω ποσά αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 του κοινοποιούμενου νόμου (βλ. παράρτημα Ι).
Επί του άρθρου 38
Επιδόματα
Με το άρθρο 38 προβλέπεται ότι, πέρα από τον βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου, στους υπαγόμενους στο Κεφάλαιο Γ' παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
1. Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, οριζόμενο ως εξής :
α. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι., Διδακτικό Προσωπικό των Α.Ε.Α. και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Α.Ε.Ν. :
αα. Καθηγητής: πεντακόσια (500) ευρώ.
αβ. Αναπληρωτής Καθηγητής: τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
αγ. Επίκουρος Καθηγητής: τετρακόσια (400) ευρώ.
αδ. Λέκτορας / Καθηγητής Εφαρμογών: διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
β. Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι.: τριακόσια (300) ευρώ. Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα σπουδών, αλλά κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα, διακόσια πενήντα (250) ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
γ. Στα μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Α.Ε.Ν. και της Α.Ε.Α. εκατό (100) ευρώ. Διευκρινίζεται ότι το ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας χορηγείται στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Α.Ε.Ν. και Α.Ε.Α. από 01.01.2024 και εφεξής (βλ. παρ. 4 του άρθρου 72 του κοινοποιούμενου νόμου).
δ. Εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.) των Α.Ε.Ν. που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.3450/2006, εκατό (100) ευρώ.
ε. Μέλη Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθώς και το προσωπικό της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.3966/2011:
εα. Σύμβουλος Α': διακόσια τριάντα (230) ευρώ.
εβ. Σύμβουλος Β': διακόσια είκοσι πέντε (225) ευρώ.
εγ. Σύμβουλος Γ': διακόσια δέκα (210) ευρώ.
εδ. Εισηγητής: εκατόν ενενήντα πέντε (195) ευρώ.
2. Χορηγείται ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης (από 01.01.2024 και εφεξής - βλ. παρ. 4 του άρθρου 72 του κοινοποιούμενου νόμου), οριζόμενο ως εξής:
α. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι., Διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Α. και Ε.Π. των Α.Ε.Ν.:
αα. Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
αβ. Αναπληρωτής Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
αγ. Επίκουρος Καθηγητής: εκατόν είκοσι (120) ευρώ.
αδ. Λέκτορας / Καθηγητής Εφαρμογών: εκατόν είκοσι (120) ευρώ.
β. Μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι.: εκατό (100) ευρώ.
γ. Μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Α.Ε.Ν. και της Α.Ε.Α., καθώς και εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Ε.Ν. που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006, εκατό (100) ευρώ.
Το εν λόγω επίδομα περιλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40.
3. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.4354/2015. Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν.4354/2015 παρέχονται στην υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών. Διευκρινίζεται ότι από 01.01.2024 το άρθρο 15 του ν.4354/2015 τροποποιείται με τις διατάξεις του άρθρου 21 του κοινοποιούμενου νόμου.
4. Έξοδα παράστασης στους Κοσμήτορες και στους Διευθυντές Τομέων των Α.Σ.Ε.Ι., στους Διευθυντές Σχολών των Α.Ε.Ν., στους Προέδρους του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου και στους Διευθυντές Σπουδών των Α.Ε.Α., οριζόμενα ως εξής:
α. Πρόεδρος Ακαδημαϊκού Συμβουλίου Α.Ε.Α.: διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
β. Διευθυντής Σπουδών Α.Ε.Α.: διακόσια (200) ευρώ.
γ. Κοσμήτορας Α.Σ.Ε.Ι.: διακόσια δέκα (210) ευρώ.
δ. Διευθυντής Τομέα Α.Σ.Ε.Ι.: εκατό σαράντα (140) ευρώ.
ε. Διευθυντές Σχολών Α.Ε.Ν.: διακόσια δέκα (210) ευρώ.
Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' του Μέρους Γ' του κοινοποιούμενου νόμου ισχύουν αναδρομικά από 07.10.2022, πλην των διατάξεων της περ. γ' της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 38 του κοινοποιούμενου νόμου, οι οποίες ισχύουν από 01.01.2024 και εντεύθεν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 72 του ιδίου νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Δ. 407/1980 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Επί του άρθρου 39
Μισθολογικές ρυθμίσεις για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και το επιστημονικό προσωπικό του π.δ. 407/1980
Με την παρ. 1 ορίζεται ότι οι αποδοχές του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) ισούνται ανά εκπαιδευτική βαθμίδα με το ενενήντα τοις εκατό (90%) των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών των αντίστοιχων βαθμίδων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' (άρθρα 28 έως και 33) του Μέρους Γ' του κοινοποιούμενου νόμου. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 η βαθμίδα του Καθηγητή Τεχνικών Μαθημάτων αντιστοιχεί στη βαθμίδα του Λέκτορα / Καθηγητή Εφαρμογών.
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 72 του κοινοποιούμενου νόμου, οι αποδοχές του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των Α.Σ.Τ.Ε. αναπροσαρμόζονται και καταβάλλονται, από 07.10.2022.
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι στο επιστημονικό προσωπικό του π.δ. 407/1980 (Α' 112) που υπηρετούσε στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 κατά την έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Δ' (δηλαδή κατά την 7.10.2022) καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία είχε προσληφθεί, η οποία αποτελείται από το ογδόντα τοις εκατό (80%) του βασικού μισθού του Μισθολογικού Κλιμακίου (Μ.Κ.) 1 της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Α.Ε.Ι., καθώς και το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ειδικού επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας της αντίστοιχης βαθμίδας και για πλήρη απασχόληση. Στους ανωτέρω καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή, του άρθρου 15 του ν. 4354/2015.
Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης της ανωτέρω κατηγορίας προσωπικού εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 153 του ν.4472/2017.
Επί του άρθρου 40
Λοιπά θέματα αποδοχών
Με την παρ. 1 προβλέπεται ότι τυχόν προσωπική διαφορά των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) που προήλθαν από τα πρώην Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.), καθώς και των επιμελητών και επιστημονικών συνεργατών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), οι οποίοι εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διατηρείται και μειώνεται από οποιαδήποτε αύξηση των τακτικών μηναίων αποδοχών προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος νόμου καθώς και από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση αποδοχών, με εξαίρεση την οικογενειακή παροχή. Διευκρινίζεται ότι η προσαύξηση των εβδομήντα (70) ευρώ του άρθρου 20 του κοινοποιούμενου νόμου δε συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά.
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι για την εφαρμογή των Κεφαλαίων Β’, Γ’ και Δ’ του Μέρους Γ’, οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού που υπάγονται σε αυτά, αποτελούνται από τον βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές που καθορίζονται στις διατάξεις του ν. 5045/2023.
Στην παρ. 3 προβλέπεται ότι όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή στο Κεφάλαιο Γ’ του Μέρους ΣΤ’ του ν. 4472/2017, αναφορικά με τον καθορισμό αποδοχών και πάσης φύσεως απολαβών, νοείται παραπομπή στα Κεφάλαια Β’, Γ’ και Δ’ του Μέρους Γ’ του ν. 5045/2023, κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις αυτές, οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος αποδοχές καταβάλλονται από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, χωρίς να είναι δυνατή η αναδρομική αναπροσαρμογή τους από τις 7.10.2022.
Στην παρ. 4 προβλέπεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή των Κεφαλαίων Β', Γ' και Δ' του Μέρους Γ’ του κοινοποιούμενου νόμου, η μισθολογική κατάταξη των (υπηρετούντων κατά την 7.10.2022) λειτουργών και υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια των άρθρων 29 και 35 πραγματοποιείται σύμφωνα με τον χρόνο υπηρεσίας στον φορέα όπου υπηρετούν, καθώς και τον χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη από τον φορέα αυτόν (π.χ. προϋπηρεσίες σε άλλους φορείς) μέχρι την 6.10.2022.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 6.10.2022 αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας (για μισθολογική εξέλιξη) και το αρμόδιο για την αναγνώριση όργανο δεν έχει ακόμη αποφανθεί, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή αναγνωριζόταν και από το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων περί παραγραφής, τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία της αιτήσεως.
Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία της νέας μισθολογικής κατάταξης θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρόνο από τη δημοσίευση του ν. 5045/2023, με ευθύνη των Υπηρεσιών Διοικητικού/Προσωπικού και Οικονομικού των φορέων που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής των Κεφαλαίων Β', Γ' και Δ' του Μέρους Γ' του ιδίου νόμου.
Τέλος, είναι ευνόητο ότι οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 40 δεν εφαρμόζονται σε όσους λειτουργούς ή υπαλλήλους διορίζονται ή προσλαμβάνονται μετά την 7.10.2022.
Επί του άρθρου 41
Διατηρούμενες διατάξεις
Με το άρθρο 41 διατηρούνται σε ισχύ υφιστάμενες διατάξεις. Ειδικότερα :
Για όσους υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των Κεφαλαίων Β’, Γ’ και Δ’ του Μέρους Γ’ του παρόντος εξακολουθούν να εφαρμόζονται, κατά περίπτωση:
α) Τα άρθρα 150, 151, 152, 153, 156, 157 και 158 του ν. 4472/2017, περί αποδοχών των αποσπασμένων ή μετακινούμενων λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών, επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών, αμοιβών συλλογικών οργάνων, γενικών ρυθμίσεων για θέματα αποδοχών, ανώτατου ορίου αποδοχών, ελέγχου μισθοδοσίας και αποδοχών εκπαιδευτικής άδειας, αντίστοιχα.
β) Η περ. 6 της παρ. Γ’ του άρθρου 15 του ν. 2638/1998, περί απασχόλησης του εκπαιδευτικού προσωπικού στις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού.
γ) Η υποπαρ. Γ’ της παρ. 11 του άρθρου 54, περί του μηνιαίου οικονομικού κινήτρου άγονης ειδικότητας που χορηγείται στους ιατρούς που κατέχουν ή ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας και υπηρετούν σε αναισθησιολογικά τμήματα νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και η παρ. 2 του άρθρου 60, περί της επέκτασης εφαρμογής του μηνιαίου οικονομικού κινήτρου άγονης ειδικότητας και στους ιατρούς μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ειδικότητας αναισθησιολογίας που υπηρετούν σε αναισθησιολογικές κλινικές ή αναισθησιολογικά τμήματα νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού του Μέρους ΙΔ’ του ν. 4999/2022.
δ) Τα άρθρα 126, περί του Κανονισμού αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου, 167, περί της δυνατότητας σύστασης θέσης μέλους Δ.Ε.Π./Ερευνητή για επιστήμονες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, και 171, περί των επισκεπτών καθηγητών και των επισκεπτών ερευνητών, του ν. 4957/2022 .
ε) Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173), περί συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων και επισκεπτών καθηγητών και η παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3075/2002 (Α’ 297), περί των αποδοχών των υπηρετούντων στα πανεπιστήμια βοηθών, επιστημονικών συνεργατών και επιμελητών.
στ) Το άρθρο 6 του π.δ. 147/2009 (Α’ 189), περί χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών, των πρώην μελών Ε.Ε.Δ.Ι.Π. των πανεπιστημίων.
ζ) Το άρθρο 13 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί της απασχόλησης μελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. καθώς και το άρθρο 296 του ν. 5020/2023 (Α’ 29), περί της υπερωριακής διδακτικής απασχόλησης εκπαιδευτικού προσωπικού σε περίπτωση μη πλήρωσης του συνόλου των οργανικών θέσεων επιστημονικού προσωπικού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Επί του άρθρου 42
Καταργούμενες διατάξεις
Με την παρ. 1 ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Γ', ήτοι από 01.01.2024, καταργείται η υπό στοιχεία 2/56533/0022ΕΞ/10.10.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, περί καθορισμού της χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινουμένων υπαλλήλων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα (Β' 1772).
Με την παρ. 2 ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β', Γ' και Δ' του Μέρους Γ', ήτοι από 7.10.2022, καταργούνται:
α) Τα άρθρα 128, 129, 130 και 131 του ν. 4472/2017, περί της μισθολογικής κατάταξης, του χρόνου και τρόπου μισθολογικής εξέλιξης, του βασικού μισθού, των επιδομάτων, αντίστοιχα, και
β) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στα ως άνω Κεφάλαια.
Με την παρ.3 ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του ν. 5045/2023, ήτοι από 29.7.2023, καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3105/2003, περί καθορισμού των αποδοχών του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανώτατων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης.
Γενικές επισημάνσεις
1. Για την αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Διοικητικού/Οικονομικού των φορέων να μην αποστέλλουν ερωτήματα, τα οποία απαντώνται ευθέως εκ του νόμου ή από την παρούσα Εγκύκλιο. Σε περίπτωση που η αποστολή ερωτήματος προς την Υπηρεσία μας κρίνεται απολύτως απαραίτητη, αυτό θα πρέπει να είναι διατυπωμένο με σαφήνεια και να συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία που καθιστούν ευκολότερη την απάντησή του.
2. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ο κατά περίπτωση έλεγχος των προϋποθέσεων αναγνώρισης προϋπηρεσιών και ο υπολογισμός του χρόνου αυτών για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των λειτουργών και υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Γ' του ν.5045/2023, εμπίπτουν κατ’ αρχήν στην αρμοδιότητα των αρμοδίων Υπηρεσιών Διοικητικού/Οικονομικού, οι οποίες δεν είναι σκόπιμο να ζητούν, κατά περίπτωση, εγγράφως από τη Διεύθυνσή μας επιβεβαίωση των σαφώς οριζόμενων από τις σχετικές διατάξεις του εν λόγω νόμου και των αναφερομένων στην παρούσα Εγκύκλιο. Επίσης, διευκρινίζεται ότι στην αρμοδιότητα των εν λόγω Υπηρεσιών εμπίπτει και η διερεύνηση του δημόσιου χαρακτήρα ενός Ν.Π.Ι.Δ. (κατά την έννοια της διάταξης της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.4354/2015), προκειμένου να καταστεί δυνατή η (κατά περίπτωση) αναγνώριση της προσφερθείσας σε αυτό προϋπηρεσίας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Πίνακας 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΕΤΗΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ 31/12/2023ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 01/01/2024
0-2ΜΚ : 11.0921.162
2-4ΜΚ : 21.1511.221
4-6ΜΚ : 31.2101.280
6-8ΜΚ : 41.2691.339
8-10ΜΚ : 51.3281.398
10-12ΜΚ : 61.3871.457
12-14ΜΚ : 71.4461.516
14-16ΜΚ : 81.5051.575
16-18ΜΚ : 91.5641.634
18-20ΜΚ : 101.6231.693
20-22ΜΚ : 111.6821.752
22-24ΜΚ : 121.7411.811
24-26ΜΚ : 131.8001.870
26-28ΜΚ : 141.8591.929
28-30ΜΚ : 151.9181.988
30-32ΜΚ : 161.9772.047
32-34ΜΚ : 172.0362.106
34-36ΜΚ : 182.0952.165
36-38ΜΚ : 192.1542.224
Υπηρεσιακοί & Γενικοί ΓραμματείςΜΚ : 193.2313.301
Ειδικοί ΓραμματείςΜΚ : 192.8002.870
Προϊστάμενοι Γενικών ΔιευθύνσεωνΜΚ : 192.5852.655
Περιφερειακοί Διευθυντές
Εκπαίδευσης
ΜΚ : 192.5852.655
Συντονιστές Αποκεντρωμένων ΔιοικήσεωνΜΚ : 192.5852.655
Επιθεωρητές-Ελεγκτές Δημόσιας ΔιοίκησηςΜΚ : 192.5852.655
Ειδικών Θέσεων 1ου βαθμού1.9602.030
Ειδικών Θέσεων 2ου βαθμού1.8201.890
Πίνακας 2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΕΤΗΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ 31/12/2023ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 01/01/2024
0-2ΜΚ : 11.0371.107
2-4ΜΚ : 21.0921.162
4-6ΜΚ : 31.1471.217
6-8ΜΚ : 41.2021.272
8-10ΜΚ : 51.2571.327
10-12ΜΚ : 61.3121.382
12-14ΜΚ : 71.3671.437
14-16ΜΚ : 81.4221.492
16-18ΜΚ : 91.4771.547
18-20ΜΚ : 101.5321.602
20-22ΜΚ : 111.5871.657
22-24ΜΚ : 121.6421.712
24-26ΜΚ : 131.6971.767
26-28ΜΚ : 141.7521.822
28-30ΜΚ : 151.8071.877
30-32ΜΚ : 161.8621.932
32-34ΜΚ : 171.9171.987
34-36ΜΚ : 181.9722.042
36-38ΜΚ : 192.0272.097
Πίνακας 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΕΤΗΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ 31/12/2023ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 01/01/2024
0-3ΜΚ : 1858928
3-6ΜΚ : 2918988
6-9ΜΚ : 39781.048
9-12ΜΚ : 41.0381.108
12-15ΜΚ : 51.0981.168
15-18ΜΚ : 61.1581.228
18-21ΜΚ : 71.2181.288
21-24ΜΚ : 81.2781.348
24-27ΜΚ : 91.3381.408
27-30ΜΚ : 101.3981.468
30-33ΜΚ : 111.4581.528
33-36ΜΚ : 121.5181.588
36-39ΜΚ : 131.5781.648
Πίνακας 4
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
ΕΤΗΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ 31/12/2023ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 01/01/2024
0-3ΜΚ : 1780850
3-6ΜΚ : 2823893
6-9ΜΚ : 3866936
9-12ΜΚ : 4909979
12-15ΜΚ : 59521.022
15-18ΜΚ : 69951.065
18-21ΜΚ : 71.0381.108
21-24ΜΚ : 81.0811.151
24-27ΜΚ : 91.1241.194
27-30ΜΚ : 101.1671.237
30-33ΜΚ : 111.2101.280
33-36ΜΚ : 121.2531.323
36-39ΜΚ : 131.2961.366
Πίνακας 5
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που δεν λειτουργούν σε 12ωρη ή 24ωρη βάση
Μ.Κ.Β. Μ. ΚλιμακίουΩρομίσθιο ΚλιμακίουΓια Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
18503,043,04
28933,193,19
39363,343,34
49793,503,50
51.0223,653,65
61.0653,803,80
71.1083,963,96
81.1514,114,11
91.1944,264,26
101.2374,424,42
111.2804,574,57
121.3234,734,73
131.3664,884,88
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
19283,313,31
29883,533,53
31.0483,743,74
41.1083,963,96
51.1684,174,17
61.2284,394,39
71.2884,604,60
81.3484,814,81
91.4085,035,03
101.4685,245,24
111.5285,465,46
121.5885,675,67
131.6485,895,89
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
11.1073,953,95
21.1624,154,15
31.2174,354,35
41.2724,544,54
51.3274,744,74
61.3824,944,94
71.4375,135,13
81.4925,335,33
91.5475,535,53
101.6025,725,72
111.6575,925,92
121.7126,116,11
131.7676,316,31
141.8226,516,51
151.8776,706,70
161.9326,906,90
171.9877,107,10
182.0427,297,29
192.0977,497,49
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
11.1624,154,15
21.2214,364,36
31.2804,574,57
41.3394,784,78
51.3984,994,99
61.4575,205,20
71.5165,415,41
81.5755,635,63
91.6345,845,84
101.6936,056,05
111.7526,266,26
121.8116,476,47
131.8706,686,68
141.9296,896,89
151.9887,107,10
162.0477,317,31
172.1067,527,52
182.1657,737,73
192.2247,947,94
ΓΕΝ.
Δ/ΝΤΗΣ
2.6559,489,48
Πίνακας 6
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που λειτουργούν σε 12ωρη ή 24ωρη βάση
Για Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώραΓια Υπερωριακή εργασία απόΓια εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων πέραν της υποχρεωτικήςΓια εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής
Μ.Κ.Β. Μ.
Κλιμακίου
Ωρομίσθιο Κλιμακίου22η ώρα μέχρι 6η πρωϊνή πέρα από την υποχρεωτικήαπό 6η πρωϊνή - 22η ώρααπό 22η ώρα -6η πρωϊνήΝυχτερινή εργασίμων ημερώνΝυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
18503,043,043,954,254,401,822,28
28933,193,194,154,474,621,912,39
39363,343,344,354,684,852,012,51
49793,503,504,554,905,072,102,62
51.0223,653,654,755,115,292,192,74
61.0653,803,804,945,335,522,282,85
71.1083,963,965,145,545,742,372,97
81.1514,114,115,345,765,962,473,08
91.1944,264,265,545,976,182,563,20
101.2374,424,425,746,196,412,653,31
111.2804,574,575,946,406,632,743,43
121.3234,734,736,146,626,852,843,54
131.3664,884,886,346,837,072,933,66
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
19283,313,314,314,644,811,992,49
29883,533,534,594,945,122,122,65
31.0483,743,744,875,245,432,252,81
41.1083,963,965,145,545,742,372,97
51.1684,174,175,425,846,052,503,13
61.2284,394,395,706,146,362,633,29
71.2884,604,605,986,446,672,763,45
81.3484,814,816,266,746,982,893,61
91.4085,035,036,547,047,293,023,77
101.4685,245,246,827,347,603,153,93
111.5285,465,467,097,647,913,274,09
121.5885,675,677,377,948,223,404,25
131.6485,895,897,658,248,533,534,41
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
11.1073,953,955,145,545,732,372,97
21.1624,154,155,405,816,022,493,11
31.2174,354,355,656,096,302,613,26
41.2724,544,545,916,366,592,733,41
51.3274,744,746,166,646,872,843,55
61.3824,944,946,426,917,162,963,70
71.4375,135,136,677,197,443,083,85
81.4925,335,336,937,467,733,204,00
91.5475,535,537,187,748,013,324,14
101.6025,725,727,448,018,303,434,29
111.6575,925,927,698,298,583,554,44
121.7126,116,117,958,568,873,674,59
131.7676,316,318,208,849,153,794,73
141.8226,516,518,469,119,443,904,88
151.8776,706,708,719,399,724,025,03
161.9326,906,908,979,6610,014,145,18
171.9877,107,109,239,9410,294,265,32
182.0427,297,299,4810,2110,574,385,47
192.0977,497,499,7410,4910,864,495,62
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
11.1624,154,155,405,816,022,493,11
21.2214,364,365,676,116,322,623,27
31.2804,574,575,946,406,632,743,43
41.3394,784,786,226,706,932,873,59
51.3984,994,996,496,997,243,003,74
61.4575,205,206,767,297,553,123,90
71.5165,415,417,047,587,853,254,06
81.5755,635,637,317,888,163,384,22
91.6345,845,847,598,178,463,504,38
101.6936,056,057,868,478,773,634,53
111.7526,266,268,138,769,073,754,69
121.8116,476,478,419,069,383,884,85
131.8706,686,688,689,359,684,015,01
141.9296,896,898,969,659,994,135,17
151.9887,107,109,239,9410,304,265,33
162.0477,317,319,5010,2410,604,395,48
172.1067,527,529,7810,5310,914,515,64
182.1657,737,7310,0510,8311,214,645,80
192.2247,947,9410,3311,1211,524,775,96
ΓΕΝ.
Δ/ΝΤΗΣ
2.6559,489,4812,3313,2813,755,697,11
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Πίνακας 7
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΒΑΘΜΟΙΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ 31/12/2023ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 01/01/2024
Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικράτειας (Σ.τ.Ε.), Πρόεδρος και Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (Α.Π.), Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (Τ.Δ.Δ.)24.134 €4.204 €
Αντιπρόεδρος του Σ.τ.Ε., του Α.Π. και του Ε.Σ., Επίτροπος της Επικρατείας του Ε.Σ. και Επίτροπος της Επικρατείας των Τ.Δ.Δ.1,83.721 €3.791 €
Σύμβουλος της Επικρατείας, Αρεοπαγίτης, Αντεισαγγελέας του Α.Π., Σύμβουλος και Αντεπίτροπος του Ε.Σ., Αντεπίτροπος Επικρατείας των Τ.Δ.Δ., Πρόεδρος και Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων1,63.307 €3.377 €
Πάρεδρος του Σ.τ.Ε., Εφέτης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Πάρεδρος του Ε.Σ. και Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων1,42.894 €2.964 €
Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Α' Τάξης1,22.480 €2.550 €
Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και Ε.Σ., Πρωτοδίκης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Β' Τάξης12.067 €2.137 €
Δόκιμος Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ., Πάρεδρος Πρωτοδικείου, Πάρεδρος Εισαγγελίας, Πάρεδρος Πρωτοδικείου των Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Γ' Τάξης0,81.654 €1.724 €
Ειρηνοδίκης Δ' Τάξης0,721.488 €1.558 €
Πίνακας 8
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.
ΒΑΘΜΟΣΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ 31/12/2023ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 01/01/2024
Πρόεδρος24.134 €4.204 €
Αντιπρόεδρος1,83.721 €3.791 €
Σύμβουλος1,63.307 €3.377 €
Πάρεδρος1,42.894 €2.964 €
Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α' Τάξεως1,22.480 €2.550 €
Δικαστικός Αντιπρόσωπος12.067 €2.137 €
Δόκιμος Δικαστικός Αντιπρόσωπος0,81.654 €1.724 €
Πίνακας 9
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Ο g § <ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ 31/12/2023ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 01/01/2024ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ 31/12/2023ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 01/01/2024ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ 31/12/2023ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 01/01/2024ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ 31/12/2023ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 01/01/2024
14.2004.2702.4452.5152.1452.2151.6861.756
23.8003.8702.3852.4552.0392.1091.6621.732
33.4003.4702.3252.3952.0092.0791.6391.709
43.1503.2202.2652.3351.9392.0091.5871.657
53.0003.0702.1652.2351.8491.9191.5311.601
62.8802.9502.1452.2151.7691.8391.4791.549
72.8002.8702.0852.1551.7091.7791.4271.497
82.7052.7752.0652.1351.6591.7291.3761.446
92.6502.7201.9952.0651.5991.6691.3291.399
102.5752.6451.9251.9951.5291.5991.2771.347
112.4552.5251.8451.9151.4791.5491.2301.300
122.3752.4451.7851.8551.4291.4991.1831.253
132.2452.3151.7251.7951.3691.4391.1411.211
142.1552.2251.6651.7351.3291.3991.0981.168
152.0952.1651.6051.6751.3091.3791.0561.126
162.0252.0951.5451.6151.2691.3391.0141.084
171.9752.0451.4851.5551.2391.3099721.042
181.9251.9951.4551.5251.1591.2299531.023
191.8751.9451.4151.4851.0791.149
201.8451.9151.3651.4351.0391.109
211.7551.8251.3151.3859791.049
221.7051.7751.2851.3559391.009
231.6551.7251.2451.315
241.6251.6951.1851.255
251.5751.6451.1151.185
261.5251.5951.0851.155
271.4751.5451.0451.115
281.4351.5059851.055
291.3951.465
301.3551.425
311.3151.385
321.2751.345
331.2351.305
341.1951.265
351.1551.225
Πίνακας 10
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
Ο <
<
ΕΤΗΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ή ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ή ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.Α.ΕΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α'ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Β'ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Γ'ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Δ'
ΕΩΣ 31/12/202 3ΑΠΌ 1/1/2 024ΕΩΣ 31/12/2 023ΑΠΌ 1/1/2024ΕΩΣ 31/12/20 23ΑΠΌ 1/1/2024ΕΩΣ 31/12/20 23ΑΠΌ 1/1/2024ΕΩΣ 31/12/20 23ΑΠΌ 1/1/2024
ΜΚ10-12.0042.0741.6701.7401.4201.4901.2531.3231.1691.239
ΜΚ21-32.0712.1411.7261.7961.4671.5371.2951.3651.2081.278
ΜΚ33-52.1382.2081.7821.8521.5151.5851.3371.4071.2471.317
ΜΚ45-72.2062.2761.8381.9081.5621.6321.3791.4491.2871.357
ΜΚ57-92.2732.3431.8941.9641.6101.6801.4211.4911.3261.396
ΜΚ69-112.3402.4101.9502.0201.6581.7281.4631.5331.3651.435
ΜΚ711-132.4072.4772.0062.0761.7051.7751.5051.5751.4041.474
ΜΚ813-152.4742.5442.0622.1321.7531.8231.5471.6171.4431.513
ΜΚ915-172.5422.6122.1182.1881.8001.8701.5891.6591.4831.553
ΜΚ1017-192.6092.6792.1742.2441.8481.9181.6311.7011.5221.592
ΜΚ1119-212.6762.7462.2302.3001.8961.9661.6731.7431.5611.631
ΜΚ1221-232.7432.8132.2862.3561.9432.0131.7151.7851.6001.670
ΜΚ1323-252.8102.8802.3422.4121.9912.0611.7571.8271.6391.709
ΜΚ1425-272.8782.9482.3982.4682.0382.1081.7991.8691.6791.749
ΜΚ1527-292.9453.0152.4542.5242.0862.1561.8411.9111.7181.788
ΜΚ1629+3.0123.0822.5102.5802.1342.2041.8831.9531.7571.827
Πίνακας 11
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
<
1 ° <
ΕΤΗΕ.Λ.Ε. Α'Ε.Λ.Ε. Β'Ε.Λ.Ε. Γ'Ε.Λ.Ε. Δ'
ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024
ΜΚ10-11.4201.4901.2191.2891.0521.1221.0021.072
ΜΚ21-31.4671.5371.2601.3301.0871.1571.0361.106
ΜΚ33-51.5151.5851.3011.3711.1231.1931.0691.139
ΜΚ45-71.5621.6321.3421.4121.1581.2281.1031.173
ΜΚ57-91.6101.6801.3831.4531.1931.2631.1361.206
ΜΚ69-111.6581.7281.4241.4941.2291.2991.1701.240
ΜΚ711-131.7051.7751.4641.5341.2641.3341.2041.274
ΜΚ813-151.7531.8231.5051.5751.2991.3691.2371.307
ΜΚ915-171.8001.8701.5461.6161.3341.4041.2711.341
ΜΚ1017-191.8481.9181.5871.6571.3701.4401.3041.374
ΜΚ1119-211.8961.9661.6281.6981.4051.4751.3381.408
ΜΚ1221-231.9432.0131.6691.7391.4401.5101.3721.442
ΜΚ1323-251.9912.0611.7101.7801.4751.5451.4051.475
ΜΚ1425-272.0382.1081.7511.8211.5111.5811.4391.509
ΜΚ1527-292.0862.1561.7911.8611.5461.6161.4721.542
ΜΚ1629+2.1342.2041.8321.9021.5811.6511.5061.576
Πίνακας 12
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ο.Ε.Υ. ΤΟΥ ΥΠ. ΕΞ.
Ο < £ΕΤΗΠΡΕΣΒΗΣΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Α', ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α', ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α' & ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Ε.Υ. Α'ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Β', ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β', ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β' & ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Ε.Υ. Β'ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ Α', ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α' & ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Ε.Υ. Α'ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ Β', ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β' & ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Ε.Υ. Β'
ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024
ΜΚ10-12.4502.5202.2792.3492.0832.1531.9111.9811.7151.785
ΜΚ21-32.5262.5962.3492.4192.1472.2171.9702.0401.7681.838
ΜΚ33-52.6022.6722.4202.4902.2122.2822.0302.1001.8211.891
ΜΚ45-72.6782.7482.4912.5612.2762.3462.0892.1591.8751.945
ΜΚ57-92.7542.8242.5612.6312.3412.4112.1482.2181.9281.998
ΜΚ69-112.8302.9002.6322.7022.4062.4762.2072.2771.9812.051
ΜΚ711-132.9062.9762.7032.7732.4702.5402.2672.3372.0342.104
ΜΚ813-152.9823.0522.7732.8432.5352.6052.3262.3962.0872.157
ΜΚ915-173.0583.1282.8442.9142.5992.6692.3852.4552.1412.211
ΜΚ1017-193.1343.2042.9152.9852.6642.7342.4452.5152.1942.264
ΜΚ1119-213.2103.2802.9853.0552.7292.7992.5042.5742.2472.317
ΜΚ1221-233.2863.3563.0563.1262.7932.8632.5632.6332.3002.370
ΜΚ1323-253.3623.4323.1273.1972.8582.9282.6222.6922.3532.423
ΜΚ1425-273.4383.5083.1973.2672.9222.9922.6822.7522.4072.477
ΜΚ1527-293.5143.5843.2683.3382.9873.0572.7412.8112.4602.530
ΜΚ1629+3.5903.6603.3393.4093.0523.1222.8002.8702.5132.583
Πίνακας 13
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ο.Ε.Υ. ΤΟΥ ΥΠ. ΕΞ.
Ο <
<
ΕΤΗΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ Α', ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.Υ. Α'ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ Β' & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.Υ. Β'ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ Γ' & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.Υ. Γ'ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ & ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ Ο.Ε.Υ.
ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024
ΜΚ10-11.5931.6631.4701.5401.3721.4421.2251.295
ΜΚ21-31.6421.7121.5161.5861.4151.4851.2631.333
ΜΚ33-51.6911.7611.5611.6311.4571.5271.3011.371
ΜΚ45-71.7411.8111.6071.6771.5001.5701.3391.409
ΜΚ57-91.7901.8601.6521.7221.5421.6121.3771.447
ΜΚ69-111.8401.9101.6981.7681.5851.6551.4151.485
ΜΚ711-131.8891.9591.7441.8141.6271.6971.4531.523
ΜΚ813-151.9382.0081.7891.8591.6701.7401.4911.561
ΜΚ915-171.9882.0581.8351.9051.7121.7821.5291.599
ΜΚ1017-192.0372.1071.8801.9501.7551.8251.5671.637
ΜΚ1119-212.0872.1571.9261.9961.7981.8681.6051.675
ΜΚ1221-232.1362.2061.9722.0421.8401.9101.6431.713
ΜΚ1323-252.1852.2552.0172.0871.8831.9531.6811.751
ΜΚ1425-272.2352.3052.0632.1331.9251.9951.7191.789
ΜΚ1527-292.2842.3542.1082.1781.9682.0381.7571.827
ΜΚ1629+2.3342.4042.1542.2242.0102.0801.7951.865
Πίνακας 14
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024
Αρχιεπίσκοπος2.6002.670
Μητροπολίτης και Τιτουλάριος Μητροπολίτης2.2102.280
Τιτουλάριος Επίσκοπος και Βοηθός Επίσκοπος1.8201.890
Πίνακας 15
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΗΣ Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Θ.& Ο.Λ.Σ.
Ο <
<
ΕΤΗΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ-ΕΞΑΡΧΩΝΚΟΡΥΦΑΙΟΣ Α'ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ Β'ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024
ΜΚ10-11.6981.7681.6641.7341.6131.6831.4431.513
ΜΚ21-31.7501.8201.7151.7851.6631.7331.4881.558
ΜΚ33-51.8021.8721.7661.8361.7121.7821.5321.602
ΜΚ45-71.8541.9241.8171.8871.7611.8311.5761.646
ΜΚ57-91.9061.9761.8681.9381.8111.8811.6201.690
ΜΚ69-111.9582.0281.9191.9891.8601.9301.6641.734
ΜΚ711-132.0102.0801.9702.0401.9101.9801.7091.779
ΜΚ813-152.0622.1322.0212.0911.9592.0291.7531.823
ΜΚ915-172.1142.1842.0722.1422.0082.0781.7971.867
ΜΚ1017-192.1662.2362.1232.1932.0582.1281.8411.911
ΜΚ1119-212.2182.2882.1742.2442.1072.1771.8851.955
ΜΚ1221-232.2702.3402.2252.2952.1572.2271.9302.000
ΜΚ1323-252.3222.3922.2762.3462.2062.2761.9742.044
ΜΚ1425-272.3742.4442.3272.3972.2552.3252.0182.088
ΜΚ1527-292.4262.4962.3772.4472.3052.3752.0622.132
ΜΚ1629+2.4782.5482.4282.4982.3542.4242.1062.176
Πίνακας 16
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ & Α.Σ.Κ.Τ.
ΚΛΙΜΑΚΙΟΕΤΗΚΑΘΗΓΗΤΗΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024
ΜΚ10-12.2282.2981.8941.9641.6711.7411.5601.630
ΜΚ21-32.2912.3611.9472.0171.7181.7881.6041.674
ΜΚ33-52.3542.4242.0012.0711.7661.8361.6481.718
ΜΚ45-72.4172.4872.0542.1241.8131.8831.6921.762
ΜΚ57-92.4802.5502.1082.1781.8601.9301.7361.806
ΜΚ69-112.5432.6132.1622.2321.9071.9771.7801.850
ΜΚ711-132.6062.6762.2152.2851.9552.0251.8241.894
ΜΚ813-152.6692.7392.2692.3392.0022.0721.8681.938
ΜΚ915-172.7322.8022.3222.3922.0492.1191.9121.982
ΜΚ1017-192.7952.8652.3762.4462.0962.1661.9572.027
ΜΚ1119-212.8582.9282.4292.4992.1442.2142.0012.071
ΜΚ1221-232.9212.9912.4832.5532.1912.2612.0452.115
ΜΚ1323-252.9843.0542.5362.6062.2382.3082.0892.159
ΜΚ1425-273.0473.1172.5902.6602.2852.3552.1332.203
ΜΚ1527-293.1103.1802.6442.7142.3332.4032.1772.247
ΜΚ1629+3.1733.2432.6972.7672.3802.4502.2212.291
Πίνακας 17
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ, Α.Σ.Κ.Τ. & Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΗΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΑΝ
ΚΛΙΜΑΚΙΟΕΤΗΚΑΘΗΓΗΤΗΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΠΡΩΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024
ΜΚ10-12.0052.0751.7161.7861.5151.5851.2921.362
ΜΚ21-32.0622.1321.7641.8341.5581.6281.3291.399
ΜΚ33-52.1192.1891.8131.8831.6011.6711.3651.435
ΜΚ45-72.1752.2451.8611.9311.6441.7141.4021.472
ΜΚ57-92.2322.3021.9101.9801.6861.7561.4381.508
ΜΚ69-112.2892.3591.9582.0281.7291.7991.4751.545
ΜΚ711-132.3452.4152.0072.0771.7721.8421.5111.581
ΜΚ813-152.4022.4722.0552.1251.8151.8851.5481.618
ΜΚ915-172.4592.5292.1042.1741.8581.9281.5851.655
ΜΚ1017-192.5162.5862.1522.2221.9011.9711.6211.691
ΜΚ1119-212.5722.6422.2012.2711.9432.0131.6581.728
ΜΚ1221-232.6292.6992.2492.3191.9862.0561.6941.764
ΜΚ1323-252.6862.7562.2982.3682.0292.0991.7311.801
ΜΚ1425-272.7422.8122.3462.4162.0722.1421.7671.837
ΜΚ1527-292.7992.8692.3952.4652.1152.1851.8041.874
ΜΚ1629+2.8562.9262.4432.5132.1582.2281.8401.910
Πίνακας 18
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Ε.Ε.Π. & Ε.Δ.Ι.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ & Α.Σ.Κ.Τ.
ΚΛΙΜΑΚΙΟΕΤΗΒΑΘΜΙΔΑ ΑΒΑΘΜΙΔΑ ΒΒΑΘΜΙΔΑ ΓΒΑΘΜΙΔΑ Δ
ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024
ΜΚ10-11.3811.4511.3151.3851.2481.3181.2251.295
ΜΚ21-31.4201.4901.3521.4221.2831.3531.2601.330
ΜΚ33-51.4591.5291.3891.4591.3181.3881.2951.365
ΜΚ45-71.4991.5691.4261.4961.3541.4241.3291.399
ΜΚ57-91.5381.6081.4631.5331.3891.4591.3641.434
ΜΚ69-111.5771.6471.5001.5701.4241.4941.3991.469
ΜΚ711-131.6161.6861.5381.6081.4591.5291.4331.503
ΜΚ813-151.6551.7251.5751.6451.4951.5651.4681.538
ΜΚ915-171.6941.7641.6121.6821.5301.6001.5031.573
ΜΚ1017-191.7331.8031.6491.7191.5651.6351.5371.607
ΜΚ1119-211.7721.8421.6861.7561.6001.6701.5721.642
ΜΚ1221-231.8111.8811.7231.7931.6361.7061.6071.677
ΜΚ1323-251.8501.9201.7611.8311.6711.7411.6411.711
ΜΚ1425-271.8891.9591.7981.8681.7061.7761.6761.746
ΜΚ1527-291.9281.9981.8351.9051.7421.8121.7111.781
ΜΚ1629+1.9672.0371.8721.9421.7771.8471.7451.815
Πίνακας 19
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δ.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Δ.Ι.Π. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Ο
< Σ
S
ΕΤΗΚΑΘΗΓΗΤΗΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΠΡΩΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΕ.Δ.Ι.Π.
ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024
ΜΚ10-12.0052.0751.7161.7861.5151.5851.2921.36212251295
ΜΚ21-32.0622.1321.7641.8341.5581.6281.3291.39912601330
ΜΚ33-52.1192.1891.8131.8831.6011.6711.3651.43512951365
ΜΚ45-72.1752.2451.8611.9311.6441.7141.4021.47213291399
ΜΚ57-92.2322.3021.9101.9801.6861.7561.4381.50813641434
ΜΚ69-112.2892.3591.9582.0281.7291.7991.4751.54513991469
ΜΚ711-132.3452.4152.0072.0771.7721.8421.5111.58114331503
ΜΚ813-152.4022.4722.0552.1251.8151.8851.5481.61814681538
ΜΚ915-172.4592.5292.1042.1741.8581.9281.5851.65515031573
ΜΚ1017-192.5162.5862.1522.2221.9011.9711.6211.69115371607
ΜΚ1119-212.5722.6422.2012.2711.9432.0131.6581.72815721642
ΜΚ1221-232.6292.6992.2492.3191.9862.0561.6941.76416071677
ΜΚ1323-252.6862.7562.2982.3682.0292.0991.7311.80116411711
ΜΚ1425-272.7422.8122.3462.4162.0722.1421.7671.83716761746
ΜΚ1527-292.7992.8692.3952.4652.1152.1851.8041.87417111781
ΜΚ1629+2.8562.9262.4432.5132.1582.2281.8401.91017451815
Πίνακας 20
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Ο <
£
ΕΤΗΚΑΘΗΓΗΤΗΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024
ΜΚ10-11.9862.0561.6881.7581.5001.5701.2511.321
ΜΚ21-32.0402.1101.7341.8041.5411.6111.2851.355
ΜΚ33-52.0942.1641.7801.8501.5821.6521.3191.389
ΜΚ45-72.1482.2181.8261.8961.6231.6931.3531.423
ΜΚ57-92.2022.2721.8721.9421.6641.7341.3871.457
ΜΚ69-112.2562.3261.9181.9881.7041.7741.4211.491
ΜΚ711-132.3102.3801.9642.0341.7451.8151.4551.525
ΜΚ813-152.3642.4342.0092.0791.7861.8561.4891.559
ΜΚ915-172.4182.4882.0552.1251.8271.8971.5231.593
ΜΚ1017-192.4722.5422.1012.1711.8681.9381.5571.627
ΜΚ1119-212.5262.5962.1472.2171.9081.9781.5911.661
ΜΚ1221-232.5802.6502.1932.2631.9492.0191.6251.695
ΜΚ1323-252.6342.7042.2392.3091.9902.0601.6591.729
ΜΚ1425-272.6882.7582.2852.3552.0312.1011.6931.763
ΜΚ1527-292.7422.8122.3312.4012.0722.1421.7271.797
ΜΚ1629+2.7962.8662.3772.4472.1122.1821.7611.831
Πίνακας 21
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Ο < £ΕΤΗΒΑΘΜΙΔΑ ΑΒΑΘΜΙΔΑ ΒΒΑΘΜΙΔΑ ΓΒΑΘΜΙΔΑ Δ
ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024
ΜΚ10-11.1721.2421.1321.2021.1121.1821.0921.162
ΜΚ21-31.2041.2741.1631.2331.1421.2121.1221.192
ΜΚ33-51.2351.3051.1941.2641.1731.2431.1521.222
ΜΚ45-71.2671.3371.2241.2941.2031.2731.1811.251
ΜΚ57-91.2991.3691.2551.3251.2331.3031.2111.281
ΜΚ69-111.3311.4011.2861.3561.2631.3331.2411.311
ΜΚ711-131.3631.4331.3171.3871.2941.3641.2711.341
ΜΚ813-151.3951.4651.3471.4171.3241.3941.3001.370
ΜΚ915-171.4271.4971.3781.4481.3541.4241.3301.400
ΜΚ1017-191.4581.5281.4091.4791.3841.4541.3601.430
ΜΚ1119-211.4901.5601.4401.5101.4151.4851.3891.459
ΜΚ1221-231.5221.5921.4711.5411.4451.5151.4191.489
ΜΚ1323-251.5541.6241.5011.5711.4751.5451.4491.519
ΜΚ1425-271.5861.6561.5321.6021.5051.5751.4781.548
ΜΚ1527-291.6181.6881.5631.6331.5361.6061.5081.578
ΜΚ1629+1.6501.7201.5941.6641.5661.6361.5381.608
Πίνακας 22
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Ε.ΔΙ.Π. ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
Ο
<
Σ
S
ΕΤΗΚΑΘΗΓΗΤΗΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΛΕΚΤΟΡΑΣΕ.ΔΙ.Π
ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024
ΜΚ10-11.9862.0561.6881.7581.5001.5701.2511.3211.1921.262
ΜΚ21-32.0402.1101.7341.8041.5411.6111.2851.3551.2241.294
ΜΚ33-52.0942.1641.7801.8501.5821.6521.3191.3891.2561.326
ΜΚ45-72.1482.2181.8261.8961.6231.6931.3531.4231.2891.359
ΜΚ57-92.2022.2721.8721.9421.6641.7341.3871.4571.3211.391
ΜΚ69-112.2562.3261.9181.9881.7041.7741.4211.4911.3541.424
ΜΚ711-132.3102.3801.9642.0341.7451.8151.4551.5251.3861.456
ΜΚ813-152.3642.4342.0092.0791.7861.8561.4891.5591.4181.488
ΜΚ915-172.4182.4882.0552.1251.8271.8971.5231.5931.4511.521
ΜΚ1017-192.4722.5422.1012.1711.8681.9381.5571.6271.4831.553
ΜΚ1119-212.5262.5962.1472.2171.9081.9781.5911.6611.5161.586
ΜΚ1221-232.5802.6502.1932.2631.9492.0191.6251.6951.5481.618
ΜΚ1323-252.6342.7042.2392.3091.9902.0601.6591.7291.5801.650
ΜΚ1425-272.6882.7582.2852.3552.0312.1011.6931.7631.6131.683
ΜΚ1527-292.7422.8122.3312.4012.0722.1421.7271.7971.6451.715
ΜΚ1629+2.7962.8662.3772.4472.1122.1821.7611.8311.6781.748
Πίνακας 23
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Ε.ΔΙ.Π. ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ο
< Σ
S
ΕΤΗΚΑΘΗΓΗΤΗΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΕ.ΔΙ.Π
ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024
ΜΚ10-11.9862.0561.6881.7581.5001.5701.2511.3211.1921.262
ΜΚ21-32.0402.1101.7341.8041.5411.6111.2851.3551.2241.294
ΜΚ33-52.0942.1641.7801.8501.5821.6521.3191.3891.2561.326
ΜΚ45-72.1482.2181.8261.8961.6231.6931.3531.4231.2891.359
ΜΚ57-92.2022.2721.8721.9421.6641.7341.3871.4571.3211.391
ΜΚ69-112.2562.3261.9181.9881.7041.7741.4211.4911.3541.424
ΜΚ711-132.3102.3801.9642.0341.7451.8151.4551.5251.3861.456
ΜΚ813-152.3642.4342.0092.0791.7861.8561.4891.5591.4181.488
ΜΚ915-172.4182.4882.0552.1251.8271.8971.5231.5931.4511.521
ΜΚ1017-192.4722.5422.1012.1711.8681.9381.5571.6271.4831.553
ΜΚ1119-212.5262.5962.1472.2171.9081.9781.5911.6611.5161.586
ΜΚ1221-232.5802.6502.1932.2631.9492.0191.6251.6951.5481.618
ΜΚ1323-252.6342.7042.2392.3091.9902.0601.6591.7291.5801.650
ΜΚ1425-272.6882.7582.2852.3552.0312.1011.6931.7631.6131.683
ΜΚ1527-292.7422.8122.3312.4012.0722.1421.7271.7971.6451.715
ΜΚ1629+2.7962.8662.3772.4472.1122.1821.7611.8311.6781.748
Πίνακας 24
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (που διατηρούν προσωποπαγείς θέσεις σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 15 του ν. 3450/2006)
Ο
< Σ
S
ΕΤΗΚΑΘΗΓΗΤΗΣΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024
ΜΚ10-11.5291.5991.3501.4201.2111.2811.1621.232
ΜΚ21-31.5711.6411.3871.4571.2441.3141.1931.263
ΜΚ33-51.6121.6821.4241.4941.2771.3471.2251.295
ΜΚ45-71.6541.7241.4611.5311.3101.3801.2571.327
ΜΚ57-91.6961.7661.4971.5671.3431.4131.2881.358
ΜΚ69-111.7371.8071.5341.6041.3761.4461.3201.390
ΜΚ711-131.7791.8491.5711.6411.4091.4791.3511.421
ΜΚ813-151.8201.8901.6081.6781.4421.5121.3831.453
ΜΚ915-171.8621.9321.6441.7141.4751.5451.4151.485
ΜΚ1017-191.9031.9731.6811.7511.5081.5781.4461.516
ΜΚ1119-211.9452.0151.7181.7881.5411.6111.4781.548
ΜΚ1221-231.9872.0571.7541.8241.5741.6441.5091.579
ΜΚ1323-252.0282.0981.7911.8611.6071.6771.5411.611
ΜΚ1425-272.0702.1401.8281.8981.6401.7101.5721.642
ΜΚ1527-292.1112.1811.8651.9351.6731.7431.6041.674
ΜΚ1629+2.1532.2231.9011.9711.7061.7761.6361.706
Πίνακας 25
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΕΛΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
Ο < £ΕΤΗΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024
ΜΚ10-11.8101.8801.6111.6811.3911.4611.2361.306
ΜΚ21-31.8601.9301.6551.7251.4291.4991.2701.340
ΜΚ33-51.9101.9801.7001.7701.4681.5381.3051.375
ΜΚ45-71.9602.0301.7441.8141.5061.5761.3391.409
ΜΚ57-92.0102.0801.7891.8591.5451.6151.3731.443
ΜΚ69-112.0602.1301.8331.9031.5831.6531.4071.477
ΜΚ711-132.1102.1801.8781.9481.6221.6921.4411.511
ΜΚ813-152.1602.2301.9221.9921.6601.7301.4751.545
ΜΚ915-172.2102.2801.9672.0371.6981.7681.5091.579
ΜΚ1017-192.2602.3302.0112.0811.7371.8071.5441.614
ΜΚ1119-212.3102.3802.0562.1261.7751.8451.5781.648
ΜΚ1221-232.3602.4302.1002.1701.8141.8841.6121.682
ΜΚ1323-252.4102.4802.1452.2151.8521.9221.6461.716
ΜΚ1425-272.4602.5302.1892.2591.8911.9611.6801.750
ΜΚ1527-292.5102.5802.2342.3041.9291.9991.7141.784
ΜΚ1629+2.5602.6302.2782.3481.9672.0371.7481.818
Πίνακας 26
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 54 ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΙΔ' ΤΟΥ Ν. 4999/2022
Ο < £ΕΤΗΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' και ΕΠΙΚΟΥΡΟΣΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ
ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024
ΜΚ10-11.9982.0681.8981.9681.7981.8681.5581.6281.2591.329
ΜΚ21-32.0692.1391.9652.0351.8621.9321.6131.6831.3031.373
ΜΚ33-52.1402.2102.0322.1021.9261.9961.6681.7381.3481.418
ΜΚ45-72.2112.2812.0992.1691.9902.0601.7231.7931.3931.463
ΜΚ57-92.2822.3522.1662.2362.0542.1241.7781.8481.4381.508
ΜΚ69-112.3532.4232.2332.3032.1182.1881.8331.9031.4821.552
ΜΚ711-132.4242.4942.3002.3702.1822.2521.8881.9581.5271.597
ΜΚ813-152.4952.5652.3672.4372.2462.3161.9432.0131.5721.642
ΜΚ915-172.5662.6362.4342.5042.3102.3801.9982.0681.6171.687
ΜΚ1017-192.6372.7072.5012.5712.3742.4442.0532.1231.6611.731
ΜΚ1119-212.7082.7782.5682.6382.4382.5082.1082.1781.7061.776
ΜΚ1221-232.7792.8492.6352.7052.5022.5722.1632.2331.7511.821
ΜΚ1323-252.8502.9202.7022.7722.5662.6362.2182.2881.7961.866
ΜΚ1425-272.9212.9912.7692.8392.6302.7002.2732.3431.8401.910
ΜΚ1527-292.9923.0622.8362.9062.6942.7642.3282.3981.8851.955
ΜΚ1629+3.0633.1332.9032.9732.7582.8282.3832.4531.9302.000
Πίνακας 27
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 55 ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΙΔ' ΤΟΥ Ν. 4999/2022
ΚΛΙΜΑΚΙΟΕΤΗΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΒΑΘΜΟΣ Α'ΒΑΘΜΟΣ Β' και ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024
ΜΚ10-11.8981.9681.7971.8671.5581.628
ΜΚ21-31.9652.0351.8611.9311.6131.683
ΜΚ33-52.0322.1021.9251.9951.6681.738
ΜΚ45-72.0992.1691.9892.0591.7231.793
ΜΚ57-92.1662.2362.0532.1231.7781.848
ΜΚ69-112.2332.3032.1172.1871.8331.903
ΜΚ711-132.3002.3702.1812.2511.8881.958
ΜΚ813-152.3672.4372.2452.3151.9432.013
ΜΚ915-172.4342.5042.3092.3791.9982.068
ΜΚ1017-192.5012.5712.3732.4432.0532.123
ΜΚ1119-212.5682.6382.4372.5072.1082.178
ΜΚ1221-232.6352.7052.5012.5712.1632.233
ΜΚ1323-252.7022.7722.5652.6352.2182.288
ΜΚ1425-272.7692.8392.6292.6992.2732.343
ΜΚ1527-292.8362.9062.6932.7632.3282.398
ΜΚ1629+2.9032.9732.7572.8272.3832.453
Πίνακας 28
ΚΛΙΜΑΚΙΟΕΤΗΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ και ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024
ΜΚ10-11.2191.289
ΜΚ21-31.2621.332
ΜΚ33-51.3051.375
ΜΚ45-71.3481.418
ΜΚ57-91.3911.461
ΜΚ69-111.4341.504
ΜΚ711-131.4771.547
ΜΚ813-151.5201.590
ΜΚ915-171.5631.633
ΜΚ1017-191.6061.676
ΜΚ1119-211.6491.719
ΜΚ1221-231.6921.762
ΜΚ1323-251.7351.805
ΜΚ1425-271.7781.848
ΜΚ1527-291.8211.891
ΜΚ1629+1.8641.934
Πίνακας 29
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 58 ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΙΔ' ΤΟΥ Ν. 4999/2022
ΚΛΙΜΑΚΙΟΕΤΗΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΕΩΣΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ Β' ΤΑΞΕΩΣΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ Γ' ΤΑΞΕΩΣΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ Δ' ΤΑΞΕΩΣ
ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024ΕΩΣ 31/12/2023ΑΠΌ 01/01/2024
ΜΚ10-11.9031.9731.8081.8781.7131.7831.6181.688
ΜΚ21-31.9702.0401.8721.9421.7731.8431.6751.745
ΜΚ33-52.0372.1071.9352.0051.8331.9031.7311.801
ΜΚ45-72.1042.1741.9992.0691.8941.9641.7881.858
ΜΚ57-92.1712.2412.0622.1321.9542.0241.8451.915
ΜΚ69-112.2382.3082.1262.1962.0142.0841.9021.972
ΜΚ711-132.3052.3752.1902.2602.0752.1451.9592.029
ΜΚ813-152.3722.4422.2532.3232.1352.2052.0162.086
ΜΚ915-172.4392.5092.3172.3872.1952.2652.0732.143
ΜΚ1017-192.5062.5762.3812.4512.2552.3252.1302.200
ΜΚ1119-212.5732.6432.4442.5142.3162.3862.1872.257
ΜΚ1221-232.6402.7102.5082.5782.3762.4462.2442.314
ΜΚ1323-252.7072.7772.5722.6422.4362.5062.3012.371
ΜΚ1425-272.7742.8442.6352.7052.4972.5672.3582.428
ΜΚ1527-292.8412.9112.6992.7692.5572.6272.4152.485
ΜΚ1629+2.9082.9782.7632.8332.6172.6872.4722.542
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος αυτοτ. γραφ., γραμ. & αρχείου κ.α.α.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Α. Αποδέκτες προς ενέργεια και πληροφόρηση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):
1. Όλα τα Υπουργεία
α. Γραφεία κ.κ. Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών
β. Γραφεία κ.κ. Γενικών, Ειδικών Γραμματέων και Υπηρεσιακών Γραμματέων
γ. Διευθύνσεις Διοικητικού /Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
δ. Διευθύνσεις Οικονομικού / Διευθύνσεις Οικονομικής Διαχείρισης των Γ.Δ.Ο.Υ. με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλους τους φορείς που εποπτεύουν
2. Αρχηγεία Σωμάτων Ασφαλείας, ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ.
3. Ελεγκτικό Συνέδριο
4. Όλες τις Περιφέρειες
α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
β. Διευθύνσεις Οικονομικού
γ. Διευθύνσεις Διοικητικού
5. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
β. Διευθύνσεις Οικονομικού
γ. Διευθύνσεις Διοικητικού
6. Βουλή των Ελλήνων
7. Συμβούλιο της Επικρατείας
8. Άρειος Πάγος
9. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
10. Όλες τις Δ.Υ.Ε.Ε.
11. Όλες τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Α.Δ.Α.)
12. Όλες τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών της Χώρας (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τις μονάδες υγείας που εποπτεύουν).
13. Όλα τα Α.Ε.Ι.
Β. Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ. Υφυπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως Δημοσιονομικής Πολιτικής
3. Γραφεία κ. Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής
4. Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής (5)
5. Ενιαία Αρχή Πληρωμής
6. Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
7. Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων