Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: 18161
ΑΔΑ: 9ΙΟ246ΜΤΛ6-ΕΤΚ
ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 213-1313147, 133
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2023
Προς:
Όπως Πίνακας Αποδεκτών
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
E-mail: m.kappatou@ypes.gov.gr, k.voutsina@ypes.gov.gr
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92
Τ.Κ. 11853 Αθήνα
Τηλέφωνα: 213-1310408
E-mail: info@aead.gr
Θέμα: Υπόμνηση εγκυκλίου - Σύσταση και στελέχωση οργάνων διαχείρισης κινδύνων στην Κεντρική Διοίκηση.
Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. ΓΓΑΔΔΤ 391/8689/2023 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΑΔΑ: Ω83Θ46ΜΤΛ6-ΛΕΥ)
Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής εγκυκλίου, σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης να συστήσουν ή να ορίσουν Όργανα διαχείρισης κινδύνων άμεσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ν. 5013/2023, κοινοποιώντας τη σχετική απόφαση στο Υπουργείο Εσωτερικών (Δ/νση Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων, Τμήμα Δομών) και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Δ/νση Αξιολόγησης Κινδύνων Διαφθοράς και Ειδικών Τομεακών Στρατηγικών Καταπολέμησης της Διαφθοράς).
Συγκεκριμένα με το άρθρο 22Γ του ν.4795/2021 ορίζεται ότι για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής και του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, οι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου συστήνουν Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, το επίπεδο της οποίας δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα με την οργανωτική δομή του φορέα (Διεύθυνση ή Τμήμα). Η ανωτέρω Μονάδα υπάγεται απευθείας στον επικεφαλής του φορέα, δεδομένου ότι για την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου ενός φορέα, δομικό στοιχείο του οποίου αποτελεί και η διαχείριση κινδύνων, μεριμνά ο ίδιος ο επικεφαλής. Στην περίπτωση που οι οργανωτικές και επιχειρησιακές ανάγκες καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φορέων δεν επιτρέπουν τη σύσταση Μονάδας, οι φορείς έχουν τη δυνατότητα, με απόφαση του επικεφαλής τους, είτε να συστήσουν Ομάδα Διαχείρισης Κινδύνων είτε να ορίσουν υπάλληλο ως Διαχειριστή Κινδύνων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι υπάλληλοι δύνανται να ασκούν είτε αποκλειστικά είτε παράλληλα τα καθήκοντα της διαχείρισης κινδύνων.
Επισημαίνεται ότι η σχετική υποχρέωση για τους λοιπούς φορείς του δημοσίου τομέα αρχίζει την 20η Ιανουαρίου 2025.
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να τη κοινοποιήσουν αυθημερόν, με κάθε πρόσφορο τρόπο στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.) προς ενημέρωσή τους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΡΜΙΚΙΡΟΓΛΟΥ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Α.Δ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΟΓΚΑΚΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Υπουργείου Εσωτερικών
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): κ
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού . . .
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα και στους Ο.Τ.Α. α' και β’ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας)
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
7. Προεδρία της Κυβέρνησης, Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας
8. ΑΔΕΔΥ
9. ΠΟΕ-ΟΤΑ
10. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων d.olad@ypes.gr
11. Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης info@ypes.gov.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
-Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
-Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία Ειδικών Γραμματέων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΠ.ΕΣ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Ε.Α.Δ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Διοικητή info@aead.gr
2. Επικεφαλής Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων alexandra.rogkakou@aead.gr
3. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης konstantina.mastrogianni@aead.gr
4. Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας maria.konstantinidou@aead.gr
5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Δ.) ioannis.vasileiou@aead.gr
6. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων
ioannis.foustanakis@aead.gr