Διοικητικό Έγγραφο

ΔΣΣΚ/ΤΚΒΠ/Φ.10/13/17949
ΑΔΑ: 6Σ6Ν46ΜΤΛ6-Ε0Λ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας: 106 74, Αθήνα
Πληροφορίες: Λουκάτου Χαρά
Τηλέφωνα: 213 13 13 152
e-mail: x.loukatou@ypes.gov.gr
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2023
Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών
Θέμα: «Ενημέρωση για την εφαρμογή του ν. 5027/23 και υπόδειξη εκπροσώπου στο Δίκτυο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα».
Σχετ.: « Ενέργειες του Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της καινοτομίας στην δημόσια διοίκηση. Ανάπτυξη πλατφόρμας https://innovation.gov.gr -Παρατηρητήριο Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα».
Σας ενημερώνουμε ότι με τον ν.5027/23 «Σύστημα Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα...» εισάγεται στην ελληνική δημόσια διοίκηση ένα νέο μοντέλο διοίκησης που επιδιώκει να ενισχύσει την ικανότητα των δημόσιων φορέων και τις δεξιότητες των υπαλλήλων, προκειμένου να σχεδιάζονται δημόσιες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών.
Ειδικότερα, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα (Ε.Σ.Δ.Κ.) σχεδιάζεται να αποτελέσει το εργαλείο που θα διαμορφώσει τις προτεραιότητες και τους στόχους της πολιτικής καινοτομίας για τον δημόσιο τομέα. Σε αυτό εντάσσονται οριζόντιες δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην εγκαθίδρυση της καινοτομίας ως βασική αξία του νέου μοντέλου διοίκησης, όπως είναι τα Εργαστήρια Καινοτομίας, τα Βραβεία Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα και ο Εθνικός Διαγωνισμός Πρωτοτύπων και Καινοτομίας και στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι φορείς.
Επιπρόσθετα, με την διαδικασία του αρ. 6 του ν.5027/23 οι δημόσιοι φορείς υποστηρίζονται να σχεδιάσουν και να υποβάλλουν προτάσεις για καινοτόμες εφαρμογές οι οποίες θα εντάσσονται στο Ε.Σ.Δ.Κ. για χρηματοδότηση προκειμένου να αναπτυχθούν σε πρωτότυπα έργα. Το Ε.Σ.Δ.Κ. θα αποτελέσει ένα ευέλικτο χρηματοδοτικό και επιχειρησιακό εργαλείο προώθησης και ανάπτυξης της καινοτομίας στο νέο οικοσύστημα καινοτομίας.
Σε εφαρμογή του ν.5027/23 η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Δ.Δ.) έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω ενέργειες:
α) Τη δημιουργία της Ομάδας Καινοτομίας η οποία συστάθηκε με την ΔΣΚΚ/ΤΚΒΠ/Φ.10/4/6934/21-04-2023 (Β' 2609) και συγκροτήθηκε με την ΔΣΣΚ/ΤΚΒΠ/Φ.6/15/16008/04-10-2023 (Β’ 5799) απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών. Η Ομάδα αποτελεί ένα διυπηρεσιακό συλλογικό όργανο στο οποίο συμμετέχουν δημόσιοι φορείς και οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η Ομάδα Καινοτομίας σχεδιάζει τα απαραίτητα κείμενα για την παραγωγή της πολιτικής καινοτομίας και υποστηρίζει τη Γ.Γ.Δ.Δ. στη διαμόρφωση των στρατηγικών προτεραιοτήτων για την κατάρτιση του Ε.Σ.Δ.Κ..
β) Τον σχεδιασμό της λειτουργίας των Εργαστηρίων Καινοτομίας που υλοποιεί το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της υπουργικής απόφασης, η οποία αναμένεται σύντομα να εκδοθεί. Τα εργαστήρια καινοτομίας στοχεύουν στην δημιουργία χώρου συνεργασίας και μεταφοράς γνώσης μεταξύ των δημόσιων φορέων και σε αυτά επιδιώκονται:
1. Η ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού σε εργαλεία καινοτομίας και σε καινοτόμες προσεγγίσεις στην εργασία,
2. Η εμβάθυνση της συνεργασίας των στελεχών της δημόσιας διοίκησης για την διάδοση, μεταφορά και κλιμάκωση καινοτόμων πρακτικών,
3. Η εφαρμογή εργαλείων για την αξιολόγηση και βελτίωση των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων αλλά και πολιτών,
4. Η διαμόρφωση εργαλείων πολιτικής (policy papers) για την υποστήριξη των δημόσιων φορέων.
Επιπρόσθετα, το νέο οικοσύστημα που σχεδιάζεται, θα υποστηρίζεται από διαδικασίες επιτάχυνσης ιδεών και την μετατροπή τους σε πρωτότυπες εφαρμογές μέσα από Προγράμματα Επιτάχυνσης αλλά και την δημιουργία εκκολαπτηρίων νέων ιδεών και καινοτομίας σε συγκεκριμένες υποδομές.
Σε συνέχεια των παραπάνω ενεργειών, σας γνωρίζουμε ότι η Γ.Γ.Δ.Δ. έχει θέσει ως προτεραιότητα την κατάρτιση και υλοποίηση του πρώτου Ε.Σ.Δ.Κ. εντός του 2024 σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του ν.5027/23. Για την υποστήριξη των δημόσιων φορέων θα αποσταλεί ο Οδηγός Καινοτομίας ο οποίος θα παρέχει κατευθύνσεις και θα αποτελεί το μεθοδολογικό εργαλείο για τον σχεδιασμό και υποβολή προτάσεων καινοτομίας από τους δημόσιους φορείς στην Γ.Γ.Δ.Δ. προκειμένου αυτές αφού αξιολογηθούν να ενταχθούν στο Ε.Σ.Δ.Κ.
Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι, η Γ.Γ.Δ.Δ. σχεδιάζει την υλοποίηση εντός του 2023 του πρώτου Φόρουμ Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα, το οποίο αναμένεται να σηματοδοτήσει την εκκίνηση του Συστήματος Καινοτομίας και να αποτελέσει τον πρώτο σταθμό για συνάντηση της κοινότητας καινοτομίας της ελληνικής δημόσιας διοίκηση. Το Φόρουμ Καινοτομίας στοχεύει στην επικοινωνία και συνεργασία των δημόσιων φορέων με τους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας για την επιλογή προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και την αξιολόγηση ιδεών που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρώτο Ε.Σ.Δ.Κ..
Το Φόρουμ Καινοτομίας θα αποτελέσει τον ενδιάμεσο σταθμό της δράσης που θα ολοκληρωθεί με τον Εθνικό Διαγωνισμό Πρωτοτύπων και Καινοτομίας το πρώτο τρίμηνο του 2024 προκειμένου να προκύψουν οι τελικές προτάσεις καινοτομίας οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Σ.Δ.Κ..
Στην παρούσα φάση, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης θεωρεί κρίσιμο στοιχείο για την εισαγωγή του Συστήματος Καινοτομίας στους δημόσιους φορείς και την διάχυσή του σε όλα τα επίπεδα, τη δημιουργία κοινότητας καινοτομίας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης η οποία θα έχει ενεργό ρόλο.
Στο πλαίσιο αυτό προσκαλεί τους δημόσιους φορείς του άρθρου 3 του ν.5027/23 προκειμένου να συμμετέχουν στο Δίκτυο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα (Δ.Κ.Δ.Τ.) σε συνέχεια του Δικτύου Καινοτομίας που είχε συσταθεί με το ανωτέρω σχετικό και το οποίο εξελίσσεται σε μια κοινότητα καινοτομίας. Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι στο Δ.Κ.Δ.Τ. θα αποτελέσουν το σημείο επαφής της Γ.Γ.Δ.Δ. με τους δημόσιους φορείς για την υλοποίηση δράσεων του Ε.Σ.Δ.Κ. και οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ανατροφοδοτήσουν το Σύστημα Καινοτομίας με πληροφόρηση ενισχύοντας τη συμμετοχικότητα.
Για την συμμετοχή στο Δ.Κ.Δ.Τ. οι φορείς μπορούν να ορίσουν δύο εκπροσώπους, ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος. Οι εκπρόσωποι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω κριτήρια:
α) Θέση ευθύνης σε μονάδα που εμπλέκεται με τον σχεδιασμό ή τον συντονισμό έργων του φορέα ή να είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
β) Ατομικό και επαγγελματικό ενδιαφέρον να συμμετέχουν ενεργά και να ανταποκριθούν στις ανάγκες του Συστήματος Καινοτομίας.
γ) Βασικές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδες.
Ανάμεσα, στις δράσεις που θα κληθούν να συμμετέχουν οι εκπρόσωποι στο μέλλον αναφέρονται ενδεικτικά:
• Εργαστήρια Καινοτομίας κατά προτεραιότητα,
• Ημερίδες καινοτομίας, διαγωνισμούς hackathon και βραβεία καινοτομίας,
• Βαρόμετρο και άλλες έρευνες για την καινοτομία,
• Διαβούλευση για εργαλεία καινοτομίας.
Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι στο Δ.Κ.Δ.Τ. θα κληθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα να συμμετέχουν εκπροσωπώντας τον φορέα τους στη διαδικασία υποβολής προκλήσεων και προτάσεων ιδεών και να παραστούν στο Φόρουμ Καινοτομίας. Για το σκοπό αυτό προκειμένου να προετοιμαστεί έγκαιρα η συμμετοχή του Δ.Κ.Δ.Τ. στις δράσεις που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν στο προσεχές διάστημα, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις ή οι αρμόδιες μονάδες διοικητικών υπηρεσιών των φορέων να αποστείλουν έγγραφο ορισμού εκπροσώπου στο Δίκτυο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα το οποίο θα πρέπει να μας αποσταλεί έως τις 10 Νοεμβρίου 2023 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο innovation@ypes.gov.gr.
Για την καλύτερη αξιολόγηση των προτεινόμενων εκπροσώπων παρακαλούνται οι φορείς όπως περιλαμβάνουν στο έγγραφο τα παρακάτω:
• Όνομα και Επώνυμο
• Ιδιότητα: τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος,
• Τίτλος θέσης ευθύνης,
• Οργανική μονάδα,
• Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εάν υπάρχει,
• E-mail και τηλέφωνο επικοινωνίας.
Επίσης παρακαλούνται οι φορείς να επισυνάπτουν ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα των προτεινόμενων μελών όπου θα αναφέρεται εάν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία στην καινοτομία.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης
Δημήτρης Κιρμικίρογλου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
Πίνακας Αποδεκτών :
Παρακαλώ να ενημερωθούν οι Διευθύνσεις Διοικητικών Υπηρεσιών των κάτωθι Φορέων
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ) ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. Προεδρία της Δημοκρατίας
2. Προεδρία της Κυβέρνησης(Ν.4622/2019)
2.1. Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού
2.2. Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
2.2.1. Εθνικό Τυπογραφείο
2.3. Γενική Γραμματεία Συντονισμού
2.4. Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
2.4.1. Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε.(Α.Π.Ε. -
Μ.Π.Ε. Α.Ε.)
2.4.2. Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)
2.4.2.1. Ε.Ρ.Τ. Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής - Ε.Ρ.Τ.net A.E. (αρ. 16 του Ν.4339/2015)
2.5. Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού (ΠΔ 19/2022)
2.6. Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
1. Υπουργείο Οικονομικών
2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
3. Υπουργείο Εξωτερικών
4. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
5. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
6. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
7. Υπουργείο Υγείας
8. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
9. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
10. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
11. Υπουργείο Δικαιοσύνης
12. Υπουργείο Εσωτερικών
13. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
14. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
15. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
16. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
17. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
18. Υπουργείο Τουρισμού
19. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
(Η σειρά τάξης των Υπουργείων καθορίστηκε με την αρ. Υ33/9-9-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού, ΦΕΚ Β' 4198.)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(7 ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του κράτους)
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ (Α.Α.)
Α. Συνταγματικά Κατοχυρωμένες
1. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
2. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)
3. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
4. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)
5. Συνήγορος του Πολίτη(Ν.3094/2003)
Β. Μη συνταγματικά κατοχυρωμένες
1. Επιτροπή Ανταγωνισμού(Ν.3959/2011)
2. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ν.2867/2000, 3371/2005 & 4070/2012)
3. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
4. Εθνική Αναλογιστική Αρχή(αρ.9 Ν.3029/2002)
5. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) (N.3224/2004 &N.4002/2011)
6. Συνήγορος του Καταναλωτή
(Ο Συνήγορος του Καταναλωτή (α) έχει ορισθεί φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα και (β) εποπτεύει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, που αποτελεί μέλος του επίσημου Δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φιλική επίλυση των διασυνοριακών καταναλωτικών διαφορών.)
7. Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) (άρθ.10 του Ν.3374/2005,άρθ.64 του Ν.4009/2011& αρ. 1 του Ν.4653/2020)
8. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ν.3691/2008& Ν.4557/2018)
9. Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (Ν. 2912/2001)
10. Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ν. 3832/2010)
11. Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.) (άρθ. 31 του Ν.3943/2011)
12. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011)
13. Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.) (άρθ. 22 Ν.3891/2010)
14. Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) (N. 4142/2013)
15. Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (Ε.Α.Σ.Π.) (Ν.4233/2014)
16. Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (Ν.3710/2008 & 3891/2010& 4313/2014)
17. Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) (άρθ. 16 Ν.4186/2013& άρθ. 44 του Ν.
4246/2014 & άρθ. 42 του Ν. 4351/2015)
18. Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών (Ρ.Α.Ε.Μ.) (άρθ.55 Ν. 4199/2013)
19. Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (άρθ. 2 του Ν.4270/2014)
20. Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (αρ. 108 Ν.4389/2016)
21. Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (αρ. 347 Ν.4412/2016)
22. Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (αρ. 1 Ν.4427/2016)
23. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (αρ. 1 Ν.4389/2016)
24. Εθνική Αρχή Διαφάνειας (αρ. 82 του Ν.4622/2019)
25. Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας (αρ. 1 του Ν.4780/2021)
26. Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (αρ. 10 του Ν.4780/2021)
27. Επιθεώρηση Εργασίας (αρ. 102 Ν.4808/2021)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ο.Τ.Α.)
Ι. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού)
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΙΙ. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. Β' Βαθμού)
1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
4. Περιφέρεια Ηπείρου
5. Περιφέρεια Θεσσαλίας
6. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
7. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
8. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
9. Περιφέρεια Αττικής
10. Περιφέρεια Πελοποννήσου
11. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
12. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
13. Περιφέρεια Κρήτης
Εσωτερική Διανομή:
• Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών κα Κεραμέως
• Γραφείο Υφυπουργού Εσωτερικών κα Χαραλαμπογιάννη
• Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως κα Βαλατσού
• Γραφείο Γενικού Διευθυντή κο Θωμά