Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: οικ. 638532
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 20/11/2023
e-ΕΦΚΑ 10/11/2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27-29, Τ.Κ. 10439
Πληροφορίες : Δημητρακοπούλου Π.
Αριθ. Τηλεφώνου: 2132169461
Email tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α'
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής &
Επικοινωνιών
2. Ομάδα έργου Συντάξεων ΟΠΣ -eΕΦΚΑ
aponomesops@efka.gov.gr
ΘΕΜΑ: «ΑΦΕΤΗΡΙΑ TOY ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ»
Σχετικό: Η με αριθμ. 42/2018 εγκύκλιος του e- ΕΦΚΑ
Όπως είναι γνωστό στις διατάξεις της παρ. του άρθρ. 1 του ν.4554/2018, που κοινοποιήθηκε με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο και ισχύουν από 18/7/2018, ορίζεται πως, το δικαίωμα σε σύνταξη λόγω γήρατος αρχίζει από την 1η ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία της αίτησης πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Αντίθετα, σύμφωνα με την προϊσχύουσα νομοθεσία συντάξεων των μισθωτών ασφαλισμένων, η ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, κατά κανόνα, συνέπιπτε με την ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος.
Επομένως, επειδή με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4554/2018 δεν ταυτίζονται πλέον χρονικά η αίτηση με την έναρξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και με δεδομένο ότι ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να έχει καταστεί
δικαιούχος της παροχής πριν από την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης, ως αφετηρία για τον υπολογισμό της μείωσης του ποσού της Εθνικής Σύνταξης λόγω ορίου ηλικίας, θα θεωρείται η ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος
συνταξιοδότησης.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ