Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 58650 οικ.
ΑΔΑ: 6346Ω-ΜΨΓ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Α' ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Β3)
Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 96
Ταχ. Κώδ. :115 27
Τηλ. 2131307213
Email Mntokou@iustice.gov.gr
Αθήνα, 9/11/2023
ΠΡΟΣ:
1. Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικράτειας
2. Πρόεδρο του Αρείου Πάγου
3. Εισαγγελέα του Αρείο υ Π άγο υ
4. Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
5. Προϊσταμένους των Εφετείων & των Εισαγγελιών Εφετών της Χώρας
6. Προϊσταμένους των Πρωτοδικείων & των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της Χώρας
7. Προϊσταμένους των Διοικητικών Εφετείων
& Πρωτοδικείων της Χώρας
8. Προϊσταμένους των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων της Χώρας
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά: 1) με τη λύση υπαλληλικής σχέσης και 2) με τη διαδικασία συνταξιοδότησης των δικαστικών υπαλλήλων ( Μονίμων και ΙΔΑΧ}
Σε συνέχεια ερωτημάτων αναφορικά με τη λύση υπαλληλικής σχέσης και τη διαδικασία συνταξιοδότησης των δικαστικών υπαλλήλων (Μόνιμων και ΙΔΑΧ) και βάσει των διατάξεων του ν. 4798/2021 (ΦΕΚ 68/τ.Α72021) σας επισημαίνουμε ότι η διαδικασία παραίτησης των δικαστικών υπαλλήλων γίνεται με τους εξής τρόπους :
1) ΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ -ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ -ΠΑΥΣΗ
α) Με αιτήσεις παραίτησης (Μόνιμος)
"Ένας δικαστικός υπάλληλος μπορεί να παραιτηθεί (για συνταξιοδότηση ή για προσωπικούς λόγους) καταθέτοντας δύο αιτήσεις παραίτησης στην υπηρεσία του, αναφέροντας τα στοιχεία του (οπωσδήποτε ένα κινητό τηλέφωνο και email) .Οι αιτήσεις παραίτησης θα πρέπει να έχουν μεταξύ τους 16 έως και 30 ημερολογιακές ημέρες διαφορά.
Η πρώτη αίτηση παραίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται μόνο από το διαβιβαστικό της υπηρεσίας με αριθμό πρωτοκόλλου.
Η δεύτερη αίτηση παραίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται από: α) Διαβιβαστικό της υπηρεσίας με αριθμό πρωτοκόλλου. 2) Βεβαίωση/Πιστοποιητικό από την υπηρεσία του, ότι δεν εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη στο όνομα του/της και y) Βεβαίωση/Πιστοποιητικό από τη Εισαγγελία ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη στο όνομα του/της. β) Βεβαίωση διαγραφής από το μητρώο ανθρώπινου δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου και Έκθεση Αναχώρησης (προαιρετικά).
Η παραίτηση λογίζεται ως μη υποβληθείσα, εάν κατά την υποβολή της εκκρεμεί πειθαρχική ή ποινική δίωξη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 παρ. 3 του ν.4798/2021 του Κώδικα Δικαστικών Υπάλληλων: « Η παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί αν κατά την υποβολή της εκκρεμεί ποινική δίωξη για κακούργημα ή πλημμέλημα από εκείνα που αναφέρονται στις περ. α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 7 ή πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα που επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή αν η ποινική ή πειθαρχική δίωξη ασκηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης παραίτησης. Αν δεν εκδοθεί οριστική απόφαση από το πειθαρχικό συμβούλιο μέσα σε ένα έτος από την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης ο δικαστικός υπάλληλος δικαιούται να υποβάλει νέα παραίτηση ,εφόσον δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη κατ' αυτού για τα παραπάνω εγκλήματα».
Η αποδοχή της αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία, θα γίνει αυτοδίκαια και η υπαλληλική σχέση θα λυθεί την ημερομηνία της Β' αίτησης παραίτησης.
Οι δικαστικοί υπάλληλοι που θα υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να ζητούν να παραιτηθούν από την Υπηρεσία και όχι να συνταξιοδοτηθούν, αφού η αίτηση για συνταξιοδότηση έπεται της λύσης της υπαλληλικής σχέσης.
Ο υπάλληλος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης παραίτησης μπορεί να την ανακαλέσει εγγράφως, εφόσον αυτή δεν γίνει αποδεκτή σύμφωνα με την παράγραφο 5. (άρθρο 214 παρ.4)
β) Όταν παρέλθει άπρακτο δίμηνο από την αίτηση παραίτησης
Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο παρέλθει άπρακτο δίμηνο από την ημερομηνία της πρώτης αίτησης παραίτησης τότε ο δικαστικός υπάλληλος αποχωρεί αυτοδίκαια την επόμενη μέρα της συμπλήρωσης δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της αίτησης παραίτησης. Σε αυτή την περίπτωση η υπηρεσία του θα πρέπει να μας στείλει τη Βεβαίωση Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού και συμπληρωματικά την έκθεση αναχώρηση.
γ) Με αυτοδίκαιη παραίτηση λόγω πρόσληψης σε άλλο φορέα του Δημοσίου
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει με διαβιβαστικό η υπηρεσία να μας στείλει τα παρακάτω: α)
Αίτηση με τα στοιχειά του (και email- τηλέφωνο για επικοινωνία) του υπαλλήλου β) Έκθεση εμφάνισης και ανάληψης καθηκόντων στη νέα υπηρεσία, όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία με τα οποία διορίστηκε (απόφαση διορισμού, ΦΕΚ) γ) Πρακτικό ορκωμοσίας στη νέα υπηρεσία δ) Βεβαίωση Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου
δ) Λόγω Θανάτου
Η Υπηρεσία θα πρέπει με διαβιβαστικό να μας στείλει τη Ληξιαρχική πράξη θανάτου και τη βεβαίωση διαγραφής από το μητρώο ανθρώπινου δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου
ε) Καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον απασχολούμενο (Σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΙΔΑΧ) το ισχύον νομικό πλαίσιο ορίζει τα ακόλουθα :
1. Ο απασχολούμενος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας οποτεδήποτε.
2. Η καταγγελία γίνεται με έγγραφη δήλωσή του που υποβάλλεται στην υπηρεσία.
3. Ο καταγγέλλων τη σύμβαση έχει υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του για δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του κατά την προηγούμενη παράγραφο εγγράφου, εκτός αν η υπηρεσία ήθελε απαλλάξει αυτόν εν όλω ή εν μέρει από την υποχρέωση αυτή.
Σημειώνεται εδώ ότι η Υπηρεσία που απαλλάσσει ή μη εν όλω ή εν μέρει από την υποχρέωση παραμονής των 15 ημερών είναι Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ όπου υπηρετεί, και οφείλει να μας αποστείλει και την έκθεση αναχώρησης του υπαλλήλου και τη Βεβαίωση Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού.
ζ) Λόγω συμπλήρωσης 67ου έτους ηλικίας
Αρχές Νοεμβρίου το τμήμα μας συντάσσει τις διαπιστωτικές πράξεις λύσης σχέσης για όσους συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους και θα πρέπει να αποχωρήσουν αυτοδίκαια στις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Για τον υπολογισμό της συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου έτους γέννησης (67) θεωρούμε ως ημέρα γέννησης την 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Ακολούθως η υπηρεσία, στις 31 Δεκεμβρίου τους διαγράφει από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού και μας αποστέλλει τη βεβαίωση ώστε να δημοσιευτεί στο Εθνικό Τυπογραφείο η περίληψη της διαπιστωτικής πράξης.
η) Τέλος για την πληρότητα του λόγου σας αναφέρουμε ότι από ειδικές προβλεπόμενες από τον Κώδικα διατάξεις η λύση της σχέσης επέρχεται συνέπεια παύσης λόγω νόσου, λόγω ποινικής καταδίκης ή πειθαρχικής ποινής. Ειδικότερα δε ως προς την οριστική παύση λόγω νόσου σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα :
Ο δικαστικός υπάλληλος παύεται οριστικώς με πράξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης λόγω ανικανότητάς για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ως δικαστικού υπαλλήλου, εξαιτιας ανίατου νοσήματος. Η υπηρεσία του δικαστικού υπαλλήλου μας αποστέλλει την απόφαση -γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής την οποία διαβιβάζουμε στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για έκδοση απόφασης.
Για τη λύση υπαλληλικής σχέσης εκδίδεται απόφαση περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο μέσω της υπηρεσίας του .
2) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
• Μέτα την λύση της υπαλληλικής σχέσης οι δικαστικοί υπάλληλοι προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία συνταξιοδότησης, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
• Επισημαίνεται πως θα πρέπει ανάλογα με την περίπτωση ο υπόχρεος να συνδεθεί με προσωπικούς κωδικούς taxisnet, να συμπληρώσει ηλεκτρονική αίτηση στο Ταμείο Νομικών (ΤΑΝ) να την εκτυπώσει αφού πάρει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ και να μας το καταθέσει μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης. (Ο σύνδεσμος - link για την αίτηση είναι apps.ika.gr/ePensionsEfka)
• Το ΔΑΥΚ συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσία μας με βάση την αίτηση συνταξιοδότησης και το διαβιβάζει ( ταχυδρομικά ) σε όλα τα ταμεία μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
• Στην ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/e-DAYK υποστήριξης της εφαρμογής e-ΔΑΥΚ, στην κατηγορία «Δικαιολογητικά» έχουν αναρτηθεί οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης με τις οδηγίες τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
• Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και θα απευθύνονται στη Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - Α' ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Β3) Ταχ. Δ/νση Μεσογείων 96 Ταχ. Κώδ. :115 27 Αθήνα.
Οι προϊστάμενοι των Γραμματειών των Δικαστηρίων και των Δικαστικών Υπηρεσιών παρακαλούνται να κοινοποιήσουν τη παρούσα εγκύκλιο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και στα δικαστήρια που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτές
Τέλος για το εύρυθμο της λειτουργίας τόσο του Υπουργείου όσο και των Γραμματειών και κυρίως για την ταυτότητα του λόγου, παρακαλούνται οι υπάλληλοι να απευθύνονται αποκλειστικά στους άμεσα Προϊσταμένους τους, για τυχόν διευκρινήσεις και μόνο στις περιπτώσεις που οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι των Γραμματειών κρίνουν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που ανακύπτουν, θα απευθύνονται αποκλειστικά οι ίδιοι στο υπουργείο Δικαιοσύνης στο Α' Τμήμα Προσωπικού ( Β3)
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης
Αθανάσιος ΓΡΙΒΑΣ
Συνημμένα:
1. Υπόδειγμα αίτησης παραίτησης
2. Διαβιβαστικό υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα